Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница26/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   102

 • „Особености на тактическите действия при осъществяване на полицейските правомощия - умения за работа с представители на ромската общност";

 • „Повишаване на познанията и подготовка на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека при изпълнение на служебните им задължения";

 • „Прилагане проблемно-ориентирания подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности. Идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности";

 • „Психологически особености при работа с ромите";

 • „Проблеми, свързани с престъпната дейност на ромското население";

 • „Етносоциална структура, етнокултурни традиции, междуетнически отношения вътре в самия етнос”;

 • „Мерки по линия на битовата престъпност след ромите”;

 • „Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за спазване на стандартите по правата на човека при изпълнение на служебните им задължения”;

 • „Повишаване на подготовката на служителите с полицейски правомощия за работа в мултиетническа среда".  • Социални услуги, насочени към защита правата на децата, повишаване на родителския капацитет и работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.

  На територията на област Видин през 2014 г. функционират три Центъра за обществена подкрепа, два Центъра за работа с деца на улицата, Кризисен център и Наблюдавано жилище. Четири от посочените услуги се реализират в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Видин.
  Център за обществена подкрепа /ЦОП/– Видин

  До 30.09.2015 г. доставчик на услугата е Община Видин. Считано от 01.10.2015 г. след проведен конкурс доставчик на услугата е Фондация „Уникалните деца на Видин“.

  Ползватели на услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст от т. н. група „деца в риск”. Капацитетът през 2015 г. остава непроменен - 30 места, а броя на ползвателите – 54, като това са потребители с регистрирани направения от Отдел „Закрила на детето” и самозаявили се клиенти. На основание на подписано споразумение за сътрудничество и партньорство с всички училища на територията на Община Видин и подадени заявки за презентации, през 2015 г. ЦОП - Видин е представил 10 групови работи по първична превенция на обществено значими проблеми.

  Услугата е насочена към повишаване благосъстоянието на децата от рисковите групи /с отклоняващо се поведение, живеещи в семейства с риск от разпадане, застрашени или отпаднали от училище, напускащи специализирани институции/, подпомагане социалната интеграция на деца в риск, предоставяне възможност за образователно и професионално развитие, обучение в умения за самостоятелен живот, семейно консултиране на родителите за справянето им с проблемите на децата.


  Център за обществена подкрепа – Ново село

  Доставчик на услугата е община Ново село. ЦОП - Ново село е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Основната цел на ЦОП е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

  Капацитетът на услугата за 2015 г. е 15 места, а ползвателите през годината са 19 деца.
  Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ гр. Видин

  Доставчик на услугата от 03.09.2010 г. е Сдружение „Свободен младежки център” - Видин. ЦРДУ е разположен в кв. Нов път /квартал с компактно ромско население/. Ползват се 250 кв.м. от сградата на ОУ „Епископ Софроний Врачански“. Използва се и двора на училището.

  Капацитетът на услугата през 2015 г. е 15 места, а ползвателите през годината са 24 деца. Потребителите на социалната услуга са деца на улицата във възрастова група 5-18 години – неглижирани, просещи, отпадали от училище и др. от ромския етнос.

  Целите на услугата са: превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.  Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин

  Доставчик на социалните услуги е Сдружение „Институт по социални дейности и практики“. Към комплекса функционират „Център за обществена подкрепа“, „Кризисен център, „Наблюдавано жилище“ и „Център за работа с деца на улицата“.


  Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

  ЦОП предоставя следните услуги: семейно консултиране, развитие на родителски умения, превенция на насилието и неглижирането, семейно планиране, програма ранна превенция на изоставянето, приемна грижа, осиновяване, превенция на отпадането от училище, превенция и работа с деца с отклоняващо се поведение, реинтеграция и развитие на социални умения, психологическо консултиране и семейна медиация, специализирани групови програми за деца и за родители, с наложени мерки по ЗДН, за позитивно родителство и други.

  В ЦОП се предоставя услугата „Подготовка за изслушване и разпит на деца”. Във тази връзка в ЦОП е разкрито специализирано помещение за разпит на деца, участващи в правни процедури. Услугата има за цел да подготви детето и родителите за предстоящо участие в съдебни процедури, да намали тревожността и да се защити психиката на детето, да се гарантират правата му на свидетел или потърпевш от престъплението, както и да се набере надеждна информация за целите на правосъдието. Във връзка с реализирането на услугата в ЦОП е разкрито специализирано помещение за разпит на деца, участващи в правни процедури, наричано „приветлива”, „специализирана” или „синя” стая. В тази услуга са обхванати деца от 4 до 18 годишна възраст, които са свидетели или жертви на престъпление по наказателни дела, както и деца, участващи в съдебни процедури по граждански дела.

  Целевите групи, ползващи социалната услуга ЦОП са деца и родители от следните целеви групи:

  Деца от 0 до 18 години в риск, които включват: деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в/ или извън семейството му; деца за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; деца с увреждания; деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип и техните семейства; младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; бременни жени, родители, за които ОЗД е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; кандидати за /или вече одобрени приемни семейства; кандидати за /или вече одобрени осиновители.

  Капацитетът на ЦОП за 2014 г. е 40 места, а ползвателите за годината са 222 лица.


  "Кризисен център" /КЦ/ е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

  Услугите, предоставяни в КЦ: са основани на индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности на детето /лицето; съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации; подпомагат процеса на интегриране и насърчават личностното развитие за овластяване и социално включване; възстановяват и повишават уменията за социално включване; предоставят подкрепа за предотвратяване на последствията от травмата; предоставяните в КЦ услуги, осигуряват защитена среда за деца и лица, преживели насилие, трафик или друга форма на експлоатация.

  Услугите в КЦ са насочени към оказване на кризисна интервенция, индивидуална подкрепа и консултиране на пострадалите с подходящ експерт – социален работник, психолог или юрист.

  Кризисният център в гр. Видин е профилиран за деца, пострадали от домашно насилие, с възможност да предоставя услуги и за деца, жертва на други форми на насилие, каквито са: експлоатация, въвличане в извършване на престъпление, трафик и т.н. Услугата се предоставя на областно ниво. От практиката по приложението на ЗЗД се очертават много случаи, които налагат спешно извеждане на детето от среда, в която има основателен риск за живота и здравето му и случаи на тежки семейни кризи, при които се налага децата да ползват услугите на Кризисния център поради преживяно насилие.

  Социалната услуга предоставя подкрепа и закрила на : деца до 18 години, жертви на насилие; деца до 18 години, с девиантно поведение и в конфликт със закона; деца до 18 години, жертви на вътрешен и/или външен трафик, с цел сексуална или трудова експлоатация.

  Капацитетът на КЦ за 2015 г. е 6 места, а броя на ползвателите е 9 лица


  „Център за работа с деца на улицата“ – целта на услугата е повишаване на качеството на живот на деца в риск. Услугата цели да подпомогне родителите на децата, като споделена родителска отговорност за успешното възпитание и образование, създаване на условия за развитието на всяко дете и неговото успешно социално включване, помощ и подкрепа за преодоляване на трудностите чрез предоставяне на възможно най-близки до семейната среда условия и отношения, подкрепа на дейността по превенция на отпадане от училище, намаляване броя на просещите и скитащи деца.

  Центърът за работа с деца на улицата предоставя сигурна и безопасна среда за децата посредством услуги насочени към:  • изграждане на умения - умения за общуване с учители и съученици; подготовка на уроците; общуване; приятелски взаимоотношения; хигиенни навици; умения за самооценка; справяне с трудности; правилно разпределение на времето; грижа за здравето.

  • образователна подкрепа – изграждане на мотивация за учене; защо е необходимо да имаме образование; самостоятелно и редовно подготвяне на уроците; редовно посещение на училище; включване на децата в клубове по интереси.

  • социална работа със семейството – оценяване на семейната среда – възможности, ресурси, условия и взаимоотношения в семейството; работа с родителите и детето за подобряване на връзките родител-дете; работа с разширеното семейство за изграждане на подкрепяща мрежа за детето; семейно консултиране; застъпничество при решаване на конкретни проблеми на семейството.

  • посрещане на неотложни нужди на децата – храна, дрехи, хигиенни и здравни грижи за децата и изграждане на трудови навици.

  • важна насока в работа на социалната услуга е подобряване и стимулиране на училищната подкрепа, връзката със семейството и превенция на асоциалното поведение. Децата се обучават в групи за социални умения и ателиета по интереси. Всяко дете в дневния център се ползва от:

  • индивидуална социална работа - наличие на социален работник, водещ на случая, който ще изгражда връзка на близост и доверие и ще оказва подкрепа на детето и неговите родители в зависимост от индивидуалната оценка на нуждите;

  • включване в групова работа съобразно основните проблемни зони;

  • социална работа с родителите за изграждане на умения за родителстване;

  • съдействие за посещение в общообразователно училище и подкрепа при риск от отпадане.

  Основни ползватели на комплекса от услуги и грижи в ЦРДУ са деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, които:

  - Пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват деня си на улицата, но вечер се прибират в дом.

  - Живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната си среда и са развили устойчиви навици за “уличен начин на живот”.

  Капацитетът на ЦРДУ е 15 места. Ползвателите на услугата през 2015 година са 22 деца.


  „Наблюдавано жилище“ – дългосрочна социална услуга в общността за оказване на подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, на които предстои да напуснат или които са напуснали специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище, както и на младежи в общността по пътя към техния самостоятелен живот.

  Ползватели на услугата са младежи, напуснали специализирани институции и младежи в риск от общността навършили 18 години.

  В Наблюдаваното жилище се извършват следните дейности:


  • Подготовка за самостоятелен живот на младежи, напуснали специализирана институция, на които им предстои да водят независим начин на живот.

  • Администриране и контрол върху мястото за живеене, като част от услугата.

  • Консултиране, подкрепа и придружаване на младежи с оглед успешна социална интеграция и професионална реализация в прехода към самостоятелен живот: на младежи, които са приети в мястото за живеене; на младежи в риск от общността.

  • Обучение на младежи от общността: в социални и жизнени умения; по превенция на рисково поведение; други идентифицирани проблеми.

  • Обучение на доброволци за работа в наблюдавано жилище или за участие в дейности на услугата.

  • Разширяване на социалната мрежа и успешна социална интеграция на младежите.

  • Поддържане на регистър на младежите, напуснали специализираните институции в продължение на две години след това.

  Капацитетът на наблюдаваното жилище за 2015 г. е 4 места, а ползвателите са 3 лица.

  5.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

  1. През 2015г. периодично са провеждани дискусии, обсъждания, ролеви игри на тема „Насилието в училище и извън него”, „Междуличностни отношения”, „Асоциални прояви и последствията от тях”, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в НУ „Васил Левски”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Васил Е. Априлов” – с. Рабиша, както и презентации на тема „Наказателна отговорност на малолетни и непълнолетни”, „Агресията и насилието в училище“. Раздадени са обобщени брошури на тема „Дискриминация, насилие, трафик на хора, правна помощ и омбудсман”. Раздадени са брошури на родителите на децата в ОДЗ „Иглика” на тема „Как да преодолеем детската агресия“. От всички презентации и изнесени теми са обхванати 90% от редовно посещаващите училище ученици.

  ОБЩИНА БОЙНИЦА

  1. Като потребители на социални услуги /обществена трапезария, личен асистент на хора с увреждания/, предоставяни в общността от Община Бойница бяха включени много граждани в сходна на ромите ситуация, както и семейства и лица с ниски доходи, или без доказани доходи. Същите получават регулярно и помощи от БЧК, както и всички други социални мерки, осигурявани от държавата;

  2. През 2015 г. в Община Бойница периодично се провеждаха приемни на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Видин. На същите освен запознаването с основните документи, практики и норми на Комисията, всички граждани на общината имат възможност да споделят и случаи, в който са били обект на дискриминационно отношение. До сега няма подадени сигнали за такива случаи.

  ОБЩИНА ВИДИН

  1. По Дейност: Обучение по права на човека и права на детето в училище


  • Проект „Равни права за ромите“, Сдружение „Организация ДРОМ“ с основни цели:

  - подобряване на информацията и разбирането за права на човека;

  - насърчаване и защита на основните права на човека;

  - ограничаване на расизма и ксенофобията в българското общество.

  Проектът предостави безплатни правни консултации на над 150 граждани от ромски произход и социално слаби лица. Проведоха се обучения свързани с теми, като: права на човека, права на европейския гражданин, дискриминация, конституция, език на омразата и др. в с. Арчар, гр. Белоградчик, гр. Брегово, гр. Димово, гр. Дунавци и гр. Видин. Единственият за региона „Център по медиация“ бе установен и функционира успешно през изминалата година.  Източник на средства: Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
  2. По Дейност: Засилване на дейността на Общинската МКБППНМ чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията, и засилване ролята на обществените възпитатели.

  През 2015 г.:

  Брой възпитателни дела – 69; Брой деца от ромски произход – 26; Брой рецидиви от ромски произход - 4, от които 1 дете с 3 възпитателни дела и 3 деца с 2 възпитателни дела.

  В сравнение с 2014 година, когато броят на възпитателните дела е бил 84, се наблюдава намаление с 15 бр.

  ОБЩИНА ГРАМАДА

  1. На територията на Община Грамада няма регистрирани междуетнически конфликти.

  2. Броят на учениците от ромски произход регистрирани с противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 6.

  3. Националната програма „Работа на полицията в училищата” се реализира в СОУ „ Христо Ботев”. В началото на учебната 2015 г. е изготвен план за провеждане на беседи с учениците от всички класове. Проведени са занятия на различни теми с участие на полицейски инспектори и инспектор детска педагогическа стая.

  4. С деца от ромски произход се провеждат занятия и по програмата „Детска полицейска академия”. Обхванати са общо 15 деца на възраст 10-13 г. С тях работят инспектор детска педагогическа стая и двама полицейски инспектори от РУ- Кула.


  ОБЩИНА ДИМОВО

  1. По Дейност „Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри „насилието в училище и извън него“, „междуличностни отношения“, „асоциални прояви и последствията от тях“:

  • проведени презентации и изнесени беседи, обхванали 95% от редовно посещаващите училище ученици.

  ОБЩИНА КУЛА

  1. Като потребители на социални услуги /обществена трапезария, личен асистент на хора с увреждания, ЦСРИ/, предоставяни в общността от Община Кула бяха включени много представители на ромската общност и други граждани, живеещи в сходни условия – лица и семейства с ниски доходи, или без доказани доходи, скитащи и бездомни. Същите получават регулярно и помощи от БЧК, както и всички други социални мерки, осигурявани от държавата.

  2. И през 2015 г. в Община Кула периодично се провеждаха приемни на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Видин. На същите освен запознаването с основните документи, практики и норми на Комисията всички граждани на общината имат възможност да споделят и случаи, в който са били обект на дискриминационно отношение. Подадени сигнали за такива случаи не бяха регистрирани досега.

  3. През 2015 г. МКБППМН – Кула е разгледала 10 възпитателни дела, 7 от извършителите на противообществени прояви са малолетни и непълнолетни роми. Преобладават кражбите и проявите на агресивно поведение и бягства от училище и дома, както и случаите на нарушаване на обществения ред. Необходими са специфични мерки относно превенцията на противообществени и противозаконни прояви, които да обхванат цялата общност, но с фокус върху подкрепата на ромските деца и техните семейства.
  ОБЩИНА НОВО СЕЛО

  1. С цел контролиране и мониториране на Плана за действие на Община Ново село в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност, е сформиран Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Общинския план.

  ОБЩИНА РУЖИНЦИ

  1. Всяка година в училищата от общината от представители на РУ „Полиция” - Белоградчик се изнасят беседи и провеждат дискусии за намаляване на агресията в училищата, кражбите и други противообществени прояви.

  2. Свободното време на учениците освен в читалищата се ангажира и със занимания със спорт. На територията на общината е сформиран общински футболен клуб Ружинци, в който са картотекирани над 80 деца, разпределени в различни възрастови групи. Всяка година през месец юли-август се провежда Общински футболен турнир „Ружинско лято”, в него вземат участие отбори от общината.

  3. Организират се състезания по тенис на маса, шах и волейбол. Отборът на училище СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Дреновец по тенис на маса всяка година е участник и победител н областните и зонални първенства на ученическите игри.

  4. За развитие на спорта, физическата култура и възпитания на младите хора са изградени модерни спортни комплекси в селата Ружинци и Дреновец, с игрища за футбол, волейбол и баскетбол.

  ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

  1. Основната цел е превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
  ...............


  6. КУЛТУРА И МЕДИИ

  Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Култура и медии”:


  КУЛТУРА
  Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.

  Специфични цели:

  1. Съхраняване и популяризиране на традиционната култура на ромите.

  2. Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения културен живот.

  МЕДИИ
  Оперативна цел: Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност, промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.  Специфични цели:

  1. Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и съвременни достижения във всички сфери на обществения живот в печатните  и електронни медии.

  2. Насърчаване, мотивиране и стимулиране на  журналисти от ромски произход да работят в средствата за масова комуникация.

  3. Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.

  6.1. Изпълнение на областно ниво:   • По данни на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” - Видин:


    Сподели с приятели:
 • 1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница