Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница27/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   102

Водещата роля за постигане на приоритетна цел „Култура” в приоритет „Култура и медии” на Стратегията на област Видин за интеграция на ромите 2012 – 2020 е определена на читалищата от област Видин, като центрове за развитие на местната общност.

В област Видин функционират общо 79 читалища, разпределени по общини са както следва: общ. Белоградчик – 6, общ. Бойница – 4, общ. Брегово – 9, общ. Видин – 25, общ. Грамада – 2, общ. Димово – 7, общ. Кула – 5, общ. Макреш – 4, общ. Ново село – 5, общ. Ружинци – 6 и общ. Чупрене – 6.

По предоставена информация от читалища се наблюдава увеличаване на броя представители на ромския етнос, включени в различните читалищни дейности, изразяващи се в: разнообразни форми на художествената самодейност подпомагащи развитието на творческия потенциал и за съхраняване на местните традиции; предоставяне на литература, културна и литературна периодика и други съвременни информационни източници, чрез което библиотеките отговорят на потребности на читателите; достъп до интернет; организиране на обучения.

По проект “Глобални библиотеки – България” са обхванати общо 28 читалищни библиотеки в областта, които са свързани в глобалната мрежа и чиято стратегическа цел е предоставянето на лесен и равноправен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на интернет в обществените библиотеки.

В част от населените места се е наложила традицията за отбелязване на ромски празници като Васильовден, Международният празник на ромите – 8-ми април. С реализираните културни мероприятия и различните публични инициативи и събития читалищата предоставят възможност за реален равен достъп на ромите в обществения културен живот. Народно читалище „Мито Марков – 1912” с. Макреш ежегодно организира Международен фолклорен събор на етносите „Пее ми се, играе ми се.”, а на сцената в общ. Белоградчик гостуват ромски състави от страната и чужбина, което допринася за популяризирането на ромския фолклор. Също така представители на ромската общност участват и в общите събрания на значителна част от читалищата, на места и в ръководните органи (Настоятелство и Проверителна комисия).  • Информация, предоставена от Сдружение „Културен център за социална демокрация и защита правата на човека”, Видин – член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси:

През 2015г. Сдружението е организирало и участвало в редица творчески изяви (концерти, фестивали, спектакли), свързани с отбелязването на официални и традиционни празници и провеждането на събори. Мероприятията са се реализирали в гр. Видин (вкл. в кв. „Нов път”), както и в други населени места в областта.

6.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

1. Дейностите в областта на културата се осъществяват от Народно читалище „Развитие - 1893” гр. Белоградчик, Младежки дом и Детски комплекс:


 • Към Народно читалище „Развитие - 1893” функционират 6 групи, в 4 от които са се включили лица/деца от ромски произход: Литературен клуб; Духов оркестър – възрастни; Естрадна група „Феникс”; Група „Орхидея”.

 • Библиотеката към Читалището е целева по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки. Към библиотеката има изградена компютърна зала по програма „Глобални библиотеки”.

 • Към „Детския комплекс” функционират 11 групи, в 3 от които са се включили деца от ромски произход: „ „Етнография”; Школа „Народни танци”; „Приложни изкуства”.

 • Към Младежкия дом функционират следните групи по интереси и спортни клубове: Клуб „Спортни танци”; Танцов състав „Калина”; Спортен клуб „Ориентиране”; Корекционна работа с деца с езиково-говорно проблеми; Клуб по реално айкидо; Футболен клуб – юноши – младша възраст; две формации за деца от възрастовата група от 7 до 11 години.

 • На територията на общината функционират: Футболен клуб " Балкан" и Волейболен клуб „Град”.

 • В СК „Балкан” се развиват: Спортен бридж; Шахмат; Джудо и Самбо.

В голямата част от клубовете активно участие вземат и представители на ромската общност. В някои от детските и юношеските спортни отбори те формират над 80% от участниците.

Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Белоградчик. • Обхванати талантливи деца от етнически произход и подпомагането им в записване в училища по изкуства – 1 бр.

ОБЩИНА БОЙНИЦА

1. Осигуряване на безплатен интернет достъп по Програма „Глобални библиотеки“ в читалището в село Бойница.

2. Лицата, които са в сходна на ромите ситуация, вземат активно участие в дейността на народните читалища, като се включват в честванията на всички официални и традиционни празници от културния календар на Община Бойница.

3. Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни изяви на училищата и детската градина.

ОБЩИНА БРЕГОВО

1. Лицата от малцинствените групи са обхванати в честванията на всички официални празници, както и на традиционните ромски празници - 8 април, Василица, Гергьовден.

2. В изпълнение на културния календар на Община Брегово, ромите активно участват в дейността на народните читалища.

3. Децата и учениците взимат активно участие в културните и спортни изяви на училището, детската градина и ЦРД.

4. Лица от ромски произход участват в спортните отбори на Община Брегово.

ОБЩИНА ВИДИН

1. По Дейност: Организиране и провеждане на концерти, творчески срещи и прояви с изтъкнати творци от етносите


 • Концертно шоу „Мис Василица”; Ритуал „Кукерите”; Честване на 8 април – Международен ден на ромите; ХV-ти Национален етнофестивал Видин 2015; Организиране на спектакъл по повод Национален ромски събор на занаятите и фолклора в България под мотото „Чрез езика на културата, образованието, занаятчийството към интеграция на етносите и малцинствата в България“. Изнесени са две представления на спектакъла в гр. София.

Средства: 5 000 лв.

Източник: НССЕИВ към МС и МК, частни спомоществователи, НПО
2. По Дейност: - Организиране на публични събития. Идентифициране на мерки за подобряване социалното включване на маргинализираните общности от сегрегираните градски райони. - Обмен на опит и добри практики за реализацията на интегрирани интервенции за интеграция на маргинализирани групи на местно ниво

 • Проект „Реализация чрез интеграция”, бенефициент Община Видин, Направление „Достъп до образование”. Проведени публични събития и срещи по всички дейности на проекта и по четирите направления на проекта.

Средства: Стойност на Направление „Мерки за трайна десегрегация” 249 882. лв.

Източник: ОП „РЧР“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ИНТЕГРА“; Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01; Направление „Мерки за трайна десегрегация“

ОБЩИНА ГРАМАДА

1. Дейностите в областта на културата в Община Грамада се осъществяват от две читалища - Народно читалище „ Пробуда - 1908“, гр. Грамада и Народно читалище „ Просвета - 1928“, с. Тошевци


 • В Читалище „Пробуда –1908“, гр. Грамада има група за автентичен фолклор от 10 деца, 4 от които са от ромски произход. В групата по художествено слово участват 6 деца, от които 5 са от ромски произход. В детския танцов състав „Хорце“ участват 21 деца, от които 18 деца са от ромски произход. Библиотеката към Читалището е целева по Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“. Предвид смесения етнически състав на населението в гр. Грамада, част от потребителите са от ромски произход.

2. В навечерието на пролетните празници под надслов - „Северозападът пее и танцува” се състоя концерт, който събра малки и големи изпълнители от Северозападна България. В програмата участваха деца от ОДЗ „Тодор Титоренков” и СОУ „Христо Ботев” общо - 35 деца от тях 28 са от ромски произход.

На 12.06.2015г. в с.Чупрене се проведе десети турлашки фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” в него участваха и 18 участници, от които 15 са от ромски произход.

ОБЩИНА ДИМОВО

1. По Дейност „Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население.”


 • Ежегодно се организира фолклорен фестивал „Жива вода“, който е включен в културния календар на Община Димово.


2. По Дейност „Организиране и провеждане на спортни прояви – спортен полуден, състезания, игри и др.”

 • За отбелязването на международния ден на спорта са проведени състезания с децата от училищата, като са раздадени грамоти и награди.

ОБЩИНА КУЛА

Осъществяват се дейности за културната интеграция на представителите на ромската общност, чрез включването им в културния живот и инициативи на община Кула. Читалищата са тези културни средища, които съхраняват обичаите и традициите, издирват, изучават, опазват и развиват културно-историческото наследство и фолклорното богатство на региона. Акцент в работата им е развитието на любителското художествено творчество и пресъздаването на народните обичаи и обреди. Основна грижа на читалищата, особено в малките населени места, е и библиотечното дело. Вратите на читалищата и техните библиотеки в община Кула са отворени за всички граждани. Участието във формите на художествената самодейност е според желанието и потребностите на гражданите, независимо от техния етнос. Във всички форми и състави на НЧ „Просвета 1882“ – гр. Кула участват ромски деца, младежи и възрастни.

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

1. С цел съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот, народните читалища на територията на общината реализират различни чествания. Дейностите в областта на културата в общината се осъществяват от общо 5 читалища, но само в с. Ново село има лица, самоопределили се роми.


 • Към Народно читалище „Земеделец - 1874”, с. Ново село функционират Новоселски ансамбъл за автентичен фолклор; Женска битова група; Танцова формация „Гъмза”; Детски танцов състав; Духов оркестър.

 • Библиотеката към читалището е целева по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, и в предвид смесения етнически състав на селото, то част от потребителите са от ромски произход.

ОБЩИНА РУЖИНЦИ

1. Осигуряване на безплатен интернет достъп в читалищата в с. Ружинци и с. Дреновец.

2. В културния календар на читалищата в с. Ружинци и с. Дреновец през м. април се провежда празник по случай деня на ромите.

3. Децата от уязвимите групи вземат активно участие в провежданите мероприятия на читалищата от общината.

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

1. Учениците от сформираната група „Да изразим себе си, чрез стих, песен и танц”, по Проект „УСПЕХ” към Основно училище „Христо Ботев“ с. Горни Лом, вземат активно участие в културните събития в Общината.

2. Библиотеките към читалищата в селата Горни Лом и Чупрене, като целеви по програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация за всеки”, се използват като интернет центрове от учениците и жителите на населените места. Голяма част от посетителите са от ромски етнос.


ОБЛАСТ ВРАЦАПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“
ОБЩИНА ВРАЦА
В изпълнение на основна Цел 1 “Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища”, са реализирани следните мероприятия и дейности:

Цел 1.2.1. : Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата, чрез поетапен прием в детски градини в разно-етнически групи – проведени кампании от врата до врата в малките населени места на общината.

Цел 1.2.3. :Обявяване на резултатите от инициативата „Община – приятел на детето” чрез участие в Годишната среща на УНИЦЕФ в гр. Велико Търново и отчет на поетите ангажименти от община Враца в „Декларацията на общините – приятели на детето”.

Цел 1.1.4. :Организиране на форми за индивидуално наставничество, подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности, както и трудности в социален или в личен план- 101ПИГ с 2390 ученици в системата на учебните заведения на Община Враца.Цел 2.1.2. : Подготовка на децата в ранна детска възраст ( 3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин – занимания с две групи деца от с. Баница и с. Три кладенци в продължение на 7 месеца по проект „Силата на приятелството” на Община Враца, финансиран от ОПРЧР и две групи деца от с. Нефела и кв. Кулата по проект „Създаване на устойчив модел за работа с родители” на ОДЗ „Българче”, финансиран от ЦОИДУЕМ.

Цел 3.1.1. : Участие в конкурси с проектни предложения по Стратегическа цел 3 от Тригодишната програма на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) – Спечелено финансиране на проекти: „ЗаЕДНО в училище”– ОУ „Св. Кл. Охридски”- с. Тишевица, проект „На училище е лесно, интересно, приятно и полезно”– ОУ „Хр. Ботев”– с. Паволче, проект „Математиката е за всички”- ОУ„Св. Кл. Охридски”– с. Тишевица и проект „Създаване на устойчив модел за работа с родителите” – ОДЗ „Българче”.

Цел 3.2.3. : Разширяване на обхвата на СИП „Ромски фолклор – фолклор на етносите” и други форми на свободноизбираема подготовка в училищата, допринасяща за запазване и развитие на културната идентичност чрез спазване на законовите разпоредби – разширяване на обхвата на училищата, които работят по проект „Всеки ученик може да бъде отличник” на ЦМЕДТ „Амалипе“, финансиран от „Тръст за социална алтернатива“.

Цел 3.2.4.: Включване на занимания по интереси, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските ученици в рамките на целодневната организация на образователния процес и на часа на класа, както и на останалите етнически общности-създаване на 7 клуба със 7 ръководители за допълнителни занимания с деца по проект „Силата на приятелството” на Община Враца с участници- 178 деца от ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Щастливо детство”. Осигурен e превоз на 11 деца от ОДЗ „Люляк” от семейства, настанени във бившите виетнамски общежития – гр.Враца до детското заведение чрез транспортната схема на училищните автобуси.
Цел 4.1.1.: Установяване на основните фактори, водещи до непостъпване и преждевременно отпадане от училище- провеждане на Кръгла маса „Превенция на ранното отпадане от системата на образование” по проекта за Младежки център – Враца с участието на родители, директори на училища, представители на РИО- Враца, Община Враца и др. заинтересовани страни.

Цел 5.1.4.: Организиране на форми за индивидуално наставничество, подпомагащо отделните ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности, както и трудности в социален или в личен план – лятна индивидуална работа на младежките работници от Младежки център Враца с деца изоставащи в подготовката и слабо представяне на НВО от ДДЛРГ „Асен Златаров”, доброволческа кампания на студенти от филиал на ВТУ за подпомагане на изоставащи в подготовката си ученици от ОУ „Васил Левски” и ОУ „Хр. Ботев”– с. Паволче.

Цел 6.1.2.: Съвместни форми и дейности между родителите на ромските деца и останалите родители: включващи дейности по проект „Силата на приятелството” / екскурзия до Зоопарк – София, Спортен празник, честване на Коледа, Банго Васил и Лазаровден, концерт/, съвместно с деца и родители от гр. Враца, с. Баница и с. Три кладенци.

Цел 7.2.: Формиране на интеркултурна компетентност на директори, учители и други педагогически специалисти – проведени 3 обучения на 23 учители от ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „Щастливо детство” , 2 обучения на 13 учители от ЦДГ „Слънце”. В рамките на същия проект 49 родители са участвали в три обучения с експерт за работа с родители и 2 работни срещи с учители.

ОБЩИНА БОРОВАН
Община Борован създава условия за осигуряване на равен достъп да предучилищна подготовка и качествено образование на всички деца и ученици.

В детските градини са обхванати 202 деца в 12 групи, а в основните училища 491 ученика. В общината няма сегрегирани детски градини и училища с изцяло ромски произход. В учебните заведения не се води статистика за етническата принадлежност на децата и учениците. В училищата в с.Малорад и Борован, има сформирани СИП „Ромски фолклор“ и „Фолклор на етносите“. Работи се с център „Амалипе“ – гр.Велико Търново. По данни на училищните ръководства отпаднали ученици няма, а не обхванатите в предучилищно обучение за общината са 4 деца.


ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Цел: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на ромите
Осигуряване на необходимите условия за адекватна учебна подготовка:

Броят на основните детски градини в община Бяла Слатина е 6 с 8 филиали, като в селата Буковец, Комарево, Враняк и Драшан липсват предучилищни заведения, децата подлежащи на задължително обучение се извозват до най-близката детска градина с училищни автобуси.В представената по-долу таблица е отразен броя на децата в детските градини за последователните 3 учебни години:
Наименование на детското заведение

учебна 2013/2014

учебна 2014/2015

учебна 2015/2016

1

ЦДГ „Радост“ гр.Бяла Слатина

106

99

86

1.1

Филиал с.Бърдарски геран

12

13

12ЦДГ "Детелина" гр.Бяла Слатина

104

106

99

2.1

Филиал с.Търнак

59

57

50

3

ЦДГ "Незабравка" гр.Бяла Слатина

108

110

97

3.1

Филиал с.Соколаре

27

28

32

3.2

Филиал с.Тлачене

19

16

19

4

ОДЗ "Слънчице" гр.Бяла Слатина

105

117

102

4.1

Филиал с.Попица

61

48

48

5

ОДЗ "Вълка Ташевска”, с.Търнава

84

78

67

5,1

Филиал  с.Алтимир

41

35

46

5,2

Филиал с.Галиче

51

49

61

6

ЦДГ „Червена шапчица” с.Габаре

53

55

52

6.1

Филиал с.Бъркачево

39

43

37

 

Всичко:

860

848

808

За децата от ромския квартал в гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина е осигурила автобусен транспорт до ЦДГ „Незабравка“ и ОДЗ „Слънчице“. Ежедневно се превозват не само подлежащите на задължителна предучилищна подготовка, но и деца на по-малка възраст по желание на родителите им.

Достъпът до качественото образование е осигурен чрез добре структурирана мрежа от детски заведения на територията на Общината и чрез работа по национални програми и проекти. Работата по национални програми и проекти допринася и за подобряване на материалната база.

Работа по проекти и национални програми, касаещи ромските деца:
проект

ЦДГ/ОДЗ

 • „Готови за училище“, партньор по проект,, Готови за училище”към Сдружение ,,Нов път” – с. Хайредин, финансиран от фондация ,,Тръст за социална алтернатива” с подкрепата на фондация,, Америка за България” в сътрудничество със Световната банка

 • „С грижа за всеки ученик“ , модул 2- „Допълнително обучение на деца от подготвителните за училище групи”

 • „Център за деца и родители „Аз и моето семейство“ - изнесена база

ЦДГ “Червена шапчица“ с.Габаре

филиал – с.Бъркачево • „Готови за училище“,партньор по проект,, Готови за училище”към Сдружение ,,Нов път” – с. Хайредин, финансиран от фондация ,,Тръст за социална алтернатива” с подкрепата на фондация,, Америка за България” в сътрудничество със Световната банка

 • „Център за деца и родители„Аз и моето семейство“- филиалът в с.Соколаре е изнесена база

ЦДГ,, Незабравка”

гр. Бяла Слатина

Филиал – с. Соколаре

Филиал – с. Тлачене
 • „С грижа за всеки ученик“ , модул 2- Допълнително обучение на деца от подготвителните за училище групи

ЦДГ „Детелина“ гр.Бяла Слатина

Филиал –с.Търнак


За обхващането, задържането и пълноценното включване на ромските деца в образователната система от съществено значение е работа на Общината. Общинските експерти и персоналът на детските заведения работят активно в посока пълен обхват на пет- и шестгодишните деца в детските градини, като основна задача на педагогическия персонал на детските градини е обхождане през месец август на незаписаните все още деца в подготвителна група. Подкрепа при обхода и осъществяване на връзката с родителите на децата, които не са посещавали до момента детска градина оказват социалният работник –координатор и медиаторите, работещи по Проект „Център за деца и родители „Аз и моето семейство“, финансиран със заемни средства на Международната банка за възстановяване и развитие.Сподели с приятели:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница