Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница28/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   102

Наблюдава се увеличаване на броя на обхванатите деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка като резултат на системната и целенасочена работа с родителите от страна на Община Бяла Слатина, работещите в детските заведения и успешно партньорство с НПО. За учебната 2015/2016 г. в общинските детски заведения се обучават и възпитават следния брой ромски деца:


ЦДГ/ОДЗ

Брой ромски деца, първокласници през учебната 2016/2017г.

ЦДГ “Червена шапчица“ с.Габаре

8 деца

Филиал в с.Бъркачево

6 деца

Общо

14 деца

ЦДГ,, Незабравка” гр. Бяла Слатина

13 деца

Филиал – с. Соколаре

10 деца

Филиал – с. Тлачене

2 деца

Общо

25 деца

ОДЗ „Вълка Ташевска” с.Търнава

18 деца

Филиал с.Галиче

15 деца

Филиал с.Алтимир

6 деца

Общо

39 деца

ОДЗ “Слънчице“

22 деца

Филиал с.Попица

15 деца

Общо

37 деца

ЦДГ „Детелина“ гр.Бяла Слатина

-

Филиал с.Търнак

9 деца


Общо

9 деца

Общо за ЦДГ И ОДЗ

124 деца

С цел задържане и редовно посещение на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка в Общината е въведена практика да се изпращат уведомителни писма до родителите на деца, допуснали повече от 3 дни отсъствие от детска градина, без уважителна причина. Детските градини ежемесечно до 5 число на месеца изпращат справки за отсъстващи пет и шестгодишни деца, след което от страна на Общината се изпращат уведомителни писма до родителите с конкретен срок за явяване. В болшинството от случаите родителите са посетили Дирекция „Хуманитарни дейности“, като са консултирани и са им разяснени същността на чл.47 от Закона за народната просвета и чл. 30 /4/ от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и отсъствие без уважителна причина от децата не е допускано повторно. За всеки от разговорите е съставен протокол от проведена среща с подпис на родителя и гл. експерт.

Община Бяла Слатина има добре развита образователна структура. Общинската училищна мрежа обхваща десет училища: 3 начални, 1 прогимназия, 3 основни училища и 3 средно-общобразователни училища, от тях 3 са средищни: НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина; НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина; Прогимназия „Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина; СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина; СОУ „Христо Ботев” с. Габаре и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Попица и две държавни училища: Професионално агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров” гр. Бяла Слатина и Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна” гр. Бяла Слатина.

Общият брой на учениците в дневна форма на обучение в общинските училища за учебната 2015/2016 година е 2240 ученика в 108 паралелки, разпределени по видове етапи на обучение както следва:  • І – ІV клас (начален етап) -988 ученика, от които 263 първокласника

  • V – VІІІ клас (основен етап) – 910 ученика

  • ІХ – ХІІ клас (гимназиален етап) –342

  • Ученици на самостоятелна форма на обучение –74 ученика;

  • Ученици на индивидуална форма на обучение – 9 ученика;

  • Ученици на ресурсно подпомагане – 124 ученика;

  • Брой полуинтернатни групи – 38, с включени в тях 870 ученика.

Общият брой ученици в държавните училища в дневна форма на обучение е 466, като в ПАГ «Никола Й. Вапцаров» гр. Бяла Слатина са 341 ученика, разпределени в 16 паралелки и 42 ученика на самостоятелна форма на обучение, в ПГО «Елисавета Багряна» гр. Бяла Слатина се обучават 125 ученика в дневна форма на обучение, 74 в самостоятелна форма и в задочна форма на обучение се обучават 20 ученика

В училищата са създадени условия за обхват на ученици, подлежащи на задължително обучение. В общината се поддържа картотека на подлежащите на задължително обучение. Съвместно с директорите на училищата и детски градини ежегодно се извършват дейности по обхвата на подлежащите деца и ученици за записването им в подготвителна група и 1 клас.


Наименование на учебното заведение

Брой ученици в училище за учебна 2013/2014

Брой ученици в училище за учебна

2014/2015Брой ученици в училище за учебна

2015/2016Брой първокласници за учебна

2015/20161.

НУ „Христо Ботев”

гр. Бяла Слатина198

204

214

70

2.

НУ „Цани Гинчев”

гр. Бяла Слатина165

163

161

35

3.

НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина

155

152

147

38

4.

Прогимназия „Св. Кл. Охридски” гр. Бяла Слатина

416

410

354

0

5.

СОУ „Васил Левски”

гр. Бяла Слатина445

473

493

23

6.

СОУ „Христо Ботев”

с.Габаре


198

220

219

16

7.

СОУ „Христо Ботев”

с.Галиче


187

181

176

17

8.

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Попица

137

146

138

18

9.

ОУ „Христо Ботев”

с.Търнава200

196

197

28

10.

ОУ „Георги С.Раковски”

с.Търнак


137

138

138

18


Сподели с приятели:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница