Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница29/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   102

За ограничаване на отпадането на учениците, община Бяла Слатина успешно работи и с общностните модератори към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново, като по подадени сигнали от училищата за ученици, застрашени от отпадане се осъществяват съвместни срещи с родители за предотвратяване на отпадането на учениците от училище. През учебната 2014/2015 година от образователен процес са отпаднали общо 3 ученици, като причина за отпадане на 2 ученика са отсъствията и 1 ученик е отпаднал по социални и семейни причини.

Ежегодно се разработва ваканционна програма за ангажиране свободното време на учениците през лятото;

Общината работи в посока за осъвременяване и изграждане на многофункционални спортни площадки, като само през 2015 година, общината е изградила 3 нови площадки в училищните дворове на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с.Попица, ОУ „Христо Ботев” с.Търнава, СОУ „Христо Ботев” с.Галиче.

През учебната 2014/2015 година са осъществени дейности от страна на Общината за реално санкциониране на родители, допускащи необхващане и отпадане на учениците от образователната система. През периода са съставени 9 акта за установяване на административно нарушение и наказание по смисъла на чл. 47 от ЗНП и са издадени 9 наказателни постановления.

За недопускане на отпадането ежегодно се планира и реализира контрол от страна на Общината за посещаемостта на учениците в учебните часове и мерките за превенция на отпадащите ученици:  • На всички ученици, подлежащи на задължително обучение, които пътуват до средищните и приемащи училища, Общината организира и осигурява безплатен транспорт, като графиците за движение на автобусите са съобразени с графика на учебния процес;

  • Подпомагане столово хранене с приготвянето на храната в общинско предприятие;

  • Осигурено медицинско обслужване в училищата и детски градини;

  • Включването на идентифицираните деца в риск в различни дейности на МКБППМН.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна среда:

На територията на община Козлодуй образованието е организирано в 7 детски градини, 8 училища и 1 Обединен детски комплекс (ОДК). Във всички училища на територията на община Козлодуй се реализират следните дейности със социална насоченост, гарантиращи достъп до качествено образование в мултикултурна среда:   • Осигуряване на транспорт за пътуващите ученици;

   • Въвеждане на целодневна организация на обучение;

   • Предоставяне на безплатно хранене на ученици от социално-слаби семейства, в т.ч роми;

   • Осигуряване на отговаряща на съвременните изисквания учебна среда;

   • Осигуряване на медицинско обслужване по време на учебния процес и извънкласните и извънучилищни форми;

   • Организиране и провеждане на благотворителна дейност: целогодишни кампании за събиране на дрехи и обувки за деца от социално-слаби семейства, в т.ч. роми, организирани от училищата на територията на община Козлодуй, ОДК, Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) и МК БППМН; Коледен благотворителен базар и концерт за събиране на средства за подпомагане на децата, които по социални причини се затрудняват да посещават училище;

   • Провеждане на летни училища в с цел ангажиране на свободното време на децата и запазване на придобитите знания през учебната година, както и запълване на образователни и възпитателни липси. През 2015 г. летните училища са организирани и проведени от: ЦОП, гр. Козлодуй - обхванати 25 ученици; ЦСРИ, с. Бутан - обхванати 37 ученици, МК БППМН –обхванати 27 ученици.

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

Обхванати деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас:

На територията на община Козлодуй не съществува проблем с обхвата на децата в детските градини, предучилищното образование и училищата. За учебната 2014-2015 г. са обхванати общо 214 деца -5 годишни и 170 деца - 6 годишни. За учебната 2015-2016 г. са обхванати общо 207 деца - 5 годишни и 196 деца - 6 годишни. През учебната 2014-2015 г. в първи клас са записани 205 ученици. През учебната 2015-2016 г. се е запазил броя на записаните първокласници-205.


Обхванати в учебния процес в следващите години
Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено място да осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 г. (с изключение на с. Крива бара, тъй като децата посещават средищно училище в с. Бутан), както и отглеждане, възпитание и образование на децата от 1 до 7 г. в детски градини. В това отношение общинската политика има задачата да решава проблемите освен за обхвата на всички деца в образователната система и посещението в училище, но и за повишаване качеството на образованието. В 8 училища на територията на община Козлодуй в учебния процес за учебната 2014-2015 год. са обхванати 2548 ученици, а за учебната 2015-2016 г. броят се е намалил на 2464 ученици, в т.ч. и ученици от ромски произход.
Отпаднали от училище- причини, реинтегрирани деца и ученици
През учебната 2014-2015 г. броят на отпадналите ученици е 14 като причините за тяхното отпадане са от социален характер и преместване на семейството в друг град или в чужбина. През първия срок на учебната 2015-2016 г. отпадналите ученици са 8. Във връзка с проблема, свързан с отпадането от училище, продължава действието на подписания през м. март 2011 г. Механизъм на постоянно взаимодействие между образователните институции и всички институции/организации в общината, имащи отношение към проблемите на децата, трайно непосещаващи училище; децата, застрашени от отпадане, и децата в риск, който продължава своята дейност по предприемане на ефективни мерки и намаляване броя на отпадналите ученици. Броят на реинтегрираните деца и ученици в началото на учебната 2015-2016 г.е 6, от които 2 от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бутан и 4 от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй.
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Образователната система в Община Криводол е оптимално структурирана:

Предучилищното възпитание се осъществява от ОДЗ „Славейче” гр. Криводол, с филиал гр. Криводол, и ЦДГ „Калина Малина” с. Ракево с филиали в селата Лесура, Галатин, Пудрия и Краводер.

На територията на общината функционират 4 учебни заведения, обявени за средищни училища.

Гарантиране на достъпа до качествено образование в мултикултурна среда


Във всяко училище има въведена целодневна организация на учебния процес в 1- 6 кл. Целта е задържане на учениците в училище и превенция на отпадането.

В учебните заведения от община Криводол е организирано столово хранене.

Община Криводол е осигурила плодове за децата от детските градини и началния курс на училищата по схемата „Училищен плод”.

За транспорт на децата от родните им места до средищните училища и детските градини са осигурени 4 специализирани училищни автобуса.


Обхващане и задържане на ромските деца в образователната система

Всички деца, подлежащи на записване в първи клас са обхванати в подготвителните групи на детските градини и филиалите.

В училищата са обхванати всички подлежащи на задължително обучение. Няма отпаднали ученици.
Работа по проекти и национални програми:
ЦДГ „Калина Малина” с.Ракево изпълни проект „Модернизация на материалната база“, по който е направено обзавеждане на занималните и поставен ламинат в спалните и занималните в групите.

През 2015-2016 година ОДЗ „Славейче” гр. Криводол продължава да изпълнява проект „Готови за училище“. Проектът има за цел обхващането и посещаемостта на децата от семейства в неравностойно положение в детските градини, както и да насърчи тяхното пълноценно включване в ранното образование в България.

ОДЗ „Славейче” гр. Криводол-централен корпус работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик” Модул 2 „Допълнително обучение на деца от подготвителни групи по български език 5-6 годишни”.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол изпълнява проект „Ученически практики“ на МОН. Проектът е насочен към ученици над 16-годишна възраст.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Краводер, община Криводол в партньорство с ОУ "Отец Паисий"с.Борован, ОУ „Кирил и Методий“ с.Девене и ОУ „Кирил и Методий“ с. Малорад работи по Проект "Всеки ученик ще бъде отличник" към ЦМЕДТ "Амалипе"гр. В.Търново. Ежегодно участие на ромския фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново. В училището има разкрити 2 групи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“. Има учреден родителски клуб и ученически парламент.

През 2015 г. ОУ „Васил Левски“ с. Ракево работи по проект „ИКТ в училище“. Оборудван е компютърен кабинет.

ОУ „Васил Левски” с. Лесура работи по проект по програма „ЕРАЗЪМ +“ и програма „Учене през целия живот“ на ЕС, ключова компетентност 1, образователна мобилност за граждани в чужбина. По проекта е осъществено обучение на част от педагогическия персонал в Институт ЕТИ- Малта. Прилагане на интерактивни методи на обучение на ученици и родители. По проекта е модернизирана училищната база на училището, закупена е бяла интерактивна дъска и лаптоп, които се използват от учителите в обучението на учениците.
ОБЩИНА МЕЗДРА
Брой население и описание на населените места с ромско население

Ромско население

населено място

общо роми

от тях мъже

от тях жени

1

с. Боденец

130

71

59

2

с. Брусен

114

54

60

3

с. Върбешница

67

29

38

4

с. Горна Бешовица

19

8

11

5

с. Горна Кремена

120

80

40

6

с. Долна Кремена

266

130

136

7

с. Дърманци

0

0

0

8

с. Елисейна

138

70

68

9

с. Зверино

0

0

0

10

с. Зли дол

0

0

0

11

с. Игнатица

0

0

0

12

с. Кален

30

15

15

13

с. Крета

24

10

14

14

с. Крапец

128

62

66

15

с. Лик

60

29

31

16

с . Люти брод

24

12

12

17

с. Люти дол

16

9

7

18

с. Моравица

186

98

88

19

с. Оселна

0

0

0

20

с. Ослен Криводол

34

19

15

21

с. Очин дол

0

0

0

22

с. Ребърково

43

24

19

23

с. Руска бела

38

22

16

24

с. Старо село

0

0

0

25

с. Типченица

37

18

19

26

с. Цаконица

2

1

1

27

с. Царевец

12

5

7

Образователната система в Община Мездра е оптимално структурирана. Тя включва 4 детски градини в града, 1 детска градина в село Зверино и 11 филиала в селата. 6 училища има на територията на града и 2 в селата. На територията на Община Мездра не съществува проблем за обхвата на децата, за тях е гарантиран достъпа до качествено образование. Сградният фонд е в добро състояние, предвид направените по проекти и със средства на общината ремонтни работи. Интересите на децата и учениците се развиват, както в СИП така и в Детски комплекс.
Училища

ученици

от тях

с ромски произход


ОУ “Хр. Ботев” гр. Мездра

424

140

33 %

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Мездра

316

48

15,2%

СОУ “Ив. Вазов” гр. Мездра

416

85

20,4%

СОУ “Св. Климент Охридски” с. Зверино

194

15

7,7 %

ОУ “В. Кънчов” с. Моравица

22

19

86,5 %

ОУ “Хаджи Димитър” с. Елисейна

30

27

90 %

ПГ по МСС- гр. Мездра

94

28

29,8 %

ПГ “Алеко Константинов”- гр. Мездра

79

36

45,5 %

От общо 1575 ученици, 398 са ромчета или 25,3%.

Детски градини:


деца

от тях

с ромски произход


ОДЗ -1 “МИР”- гр. Мездра

Бази- Мездра, Горна Кремена, Долна Кремена, Типченица190

58

30,5%

ОДЗ -2 “СЛЪНЧИЦЕ”- гр. Мездра

Бази- Мездра, Дърманци127

28

22%

ЦДГ -№1- гр. Мездра

Бази- Мездра, Брусен, Боденец и Върбешница160

45

28 %

ЦДГ -№2- гр. Мездра

Бази- Мездра и Моравица114

20

17,5 %

ЦДГ -Зверино

Бази- Зверино, Игнатица, Оселна
81

6

7,4%

От общо 672 деца, 157 са ромчета или 23,4%.
Работа по проекти и национални програми:
По Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката и бенефициент Община Мездра работят двама ромски медиатори. През 2015г. те са работили с деца в риск по групи в детските градини, на терен по домовете на деца от ромски произход в населените места: с.Брусен, с.Боденец, с. Моравица, с. Елисейна и с. Долна Кремена, с цел редовно посещаване на детските заведения.

Група деца в риск от ОДЗ „Слънчице” гр. Мездра са работили с кукли за ръце, зад параван в работилничка за развитие на фината моторика, по презентация на ромски приказки от доставените образователни материали по проекта.

На 01.07.2015 г. в заседателната зала на община Мездра е проведен форум на тема „За детето-професионално и с обич”. По време на форума са предстaвени актуални теми за интеграцията на децата в неравностойно положение.

На 18.09.2015 г. в заседателна зала на ОДЗ №2 „Слънчице” гр. Мездра, е проведена кръгла маса на тема „Дебатиране на формите и механизмите за по-висока съпричастност на родителите за образованието на техните деца и по специално на тези в неравностойно положение”.

По време на кръглата маса е представена открита педагогическа ситуация с учители, родители и деца, представители на пътна полиция на тема „Безопасно движение”, във връзка с Европейския ден за пътна безопасност - 13 октомври.

Участие в събитията са взели родители и деца от ромски произход, ромски медиатори, служители на общината, директори и учители от детските градини.

Във връзка с Инициативи за социално включване и взаимно опознаване на децата, включително и тези в риск (в т.ч. и от ромската етническа група) по горепосочениея проект са закупени костюми за децата в неравностойно положение, предназначени за участие в музикално танцови прояви и спортна екипировка.

Децата от целевата група са посетили следните театрални постановки: „Рибарят и златната рибка” в Руския културно информационен център гр.София, „Златка, златното момиче” в гр. Ботевград и Зоологическа градина – град София.


ОБЩИНА МИЗИЯ
Образователната интеграция е важна предпоставка за приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на ромите.

Реализирани са дейности в рамките на следните проекти:


Цел : Подпомагане храненето на децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас- ОУ „Цанко Церковски” за 1 учебна година

Целева група: деца от 5 годишна възраст до 4 клас

Устойчиви практики: Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

Източници на финансиране : Училища ЕПП и фондове


 • Оптимизиране на училищната мрежа и осигуряване на превоз до общински училища за учениците

Цел : Оптимизиране на училищната мрежа и осигуряване на превоз до общински училища за учениците - ОУ „Цанко Церковски” и ПГ по ХТ „Васил Левски” за 1 учебна година.Сподели с приятели:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница