Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница3/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Община Гоце Делчев

Достъп до здравни услуги и програми – в община Гоце Делчев от 2014-та година работи Здравен медиатор, който първоначално беше по проект на Националната мрежа на здравните медиатори, а в последствие от 2015-та година премина като държавно делегирана дейност към община Гоце Делчев. Здравният медиатор осъществява тясна връзка с уязвими и рискови семейства и граждани от общината, като ги информира за всички възможни услуги и програми, които могат да бъдат полезни – включително програмата „Личен асистент”, „Помощ в дома”, услуги като Дома за стари хора, ЦНСТ за хора с умствено изоставяне и други социални услуги на територията на община Гоце Делчев. Също така здравният медиатор насочва хора от ромската махала, които имат сериозни здравословни проблеми към подходящи услуги и програми. При случаи на сериозни социални затруднения на семействата да поемат разходи за прегледи и лечение, община Гоце Делчев подкрепя с еднократни помощи такива семейства и уязвими лица. През последните 2 години бяха провеждани няколкократни безплатни ваксинации на деца, пропуснали ваксини от задължителния имунизационен календар. Това се извършваше чрез мобилен кабинет от РЗИ – Благоевград, който посещава на място ромската махала в град Гоце Делчев. Същевременно се осъществява тясна връзка с личните лекари на хората, и здравният медиатор съдейства за прегледи и изследвания, които трябва да се направят. През последните 2 години около 15 жени от ромски произход са се включили в програма за безплатно поставяне на спирали, при която консумативите се осигуряват от НМЗМБ, а прегледите от АГ-специалист се осигуряват от община Гоце Делчев.

Дял на здравно неосигурените лица – за съжаление има такива лица в община Гоце Делчев, включително и от ромски произход / не са правени официални изследвания, и към момента не могат да се дадат конкретни данни за дял на здравно неосигурените лица.

Дял на ражданияа на майки под 18 години -

Заболеваемост и др. здравни показатели – най-честите заболявания са заболяванията на сърдечно-съдовата система, диабета, белодробни заболявания.

Община Гърмен

Здравното обслужване на населението от община Гърмен се осъществява от 7 частно практикуващи лекари и 6 дентални специалисти. Всички медицински кабинети са модерно оборудвани. Въпреки това голяма част от ромското население от общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не посещават редовно женска консултация, не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. В общината няма информация за дяла на здравно-неосигурените лица от ромски произход. Предполага се ,че е доста голям. Здравно-неосигурени хора са от всички етноси, най-голям процент от този дял се пада на хората от ромски произход.
Община Кресна

Фокусът на специализираната здравна политика е насочен към ромската общност за подобряване на личното здраве – физично, психично и социално. Доколкото здравето е доказана функция на социалния статус, решаването на проблемите, свързани с него, са задача и приоритет не само на здравната система, а на всички сектори от обществения живот имащи отношение към намаляване на бедността и безработицата, повишаването на доходите, подобряването на инфраструктурата и на жилищно битовите условия, повишаването нивото на образование и др. Редица здравно-демографските проблеми на ромите са и проблеми на бедното българско население.

Община Петрич

Достъп до здравни услуги и програми

– гарантиран достъп до доболнична помощ, МБАЛ „Рокфелер“, филиал на Спешна помощ

Дял на здравно неосигурените лица, дял на ражданията на майки под 18 годишна възраст, заболеваемост и други здравни показатели в общината, особености на местно ниво и др.

– дял на ражданията на майки под 18 годишна възраст – 5,83% (от общо 343 раждания);

– назначен здравен медиатор към община Петрич ;

Община Разлог

През 2015г. бяха назначени двама здравни медиатори към община Разлог които са изцяло разположени в ромската махала. Имат оборудван кабинет с интернет и компютър и са на разположение на ромите.

Съвместно с РЗИ-гр. Благоевград беше организирана кампания –Профилактични прегледи в ромската махала. Обхванати бяха 100 души, на които бяха направени лабораторни изследвания. На 76 жени им бяха направени АГ- прегледи. Изпълнител на профилактичните прегледи клиника” Лора”, разположиха Мобилни кабинети в Квартал „ Нов Път” в ромската махала.

Дял на ражданията на майки под 18 години.
Възраст на Майките

Брой на ражданията


14-години

1 брой

16-години

4 броя

17- години

3 броя

Общо раждания-2015г.8 броя

Община Сандански

Община Сандански, ОПЛ и НПО, през месец декември договора със здравния медиатор е прекратен. Направена е заявка за 2-ма здравни медиатори за следващата 2016 година. Провеждат се беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност и за опасностите, които крие ранната бременност за майката и за бебето и за рисковете от родствени бракове.

Община Сатовча


Всички лица от малцинствените групи имат достъп до лекарски услуги.
Община Симитли

Работи се за навременна превантивни действия за намаляване на бременностите в юношеската възраст и родствените бракове. Провеждат се беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, опасностите, които крие ранната бременност за майката и за бебето и рисковете от родствени бракове. През отчетения период има един регистриран случай на бременна непълнолетна.

Община Струмяни

Работи се за повишаване на здравната и екологична култура, намаляване на бременността в юношеска възраст, провеждат се здравни беседи с ученици и техните родители от личните лекари и здравните медиатори, за да се ограничат ражданията на непълнолетни. Обхванати са семейства с над три деца за съдействие за поставяне на безплатни спирали.

Осигурен е мобилен АГ кабинет и лаборатория за прегледи и изследвания на лица, които не са здравно осигурени.

Община Хаджидимово

- Достъп до здравни услуги и програми – в община Хаджидимово. Няма здравен медиатор.

- Дял на здравно неосигурените лица – за съжаление има такива лица в община Хаджидимово, включително и от ромски произход / не са правени официални изследвания, и към момента не могат да се дадат конкретни данни за дял на здравно неосигурените лица.

- Дял на раждания на майки под 18 години -

- Заболеваемост и др. здравни показатели – най-честите заболявания са заболяванията на сърдечно-съдовата система, диабета, белодробни заболявания.

Община Якоруда

За подобряване на профилактичните дейности и повишаване на здравните знания и информираността на ромското население се работи по Проект „Разкриване на общностен център за деца и семейства в Община Якоруда”, в който е:

- Предоставен пакет от здравни и социални услуги, които са насочени към деца и техните семейства от уязвими групи, вкл. Ромската;

- Проведени беседи и консултации с подрастващите и техните родители;


От медицинските сестри, назначени в училищата и обществените възпитатели на МКБППМН периодично се провеждат беседи.

Проведени 3 беседи с родители от ромските квартали от личните лекари.
  1. ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ


Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
Специфични цели:

1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура;

6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища;

7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават;

8. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

9. Осигуряване на възможност за кредитиране за строителство и рехабилитация на жилищни сгради в ромските квартали;3.1. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Жилищни условия” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
Община Банско

Осигуряват се социални жилища за лица от ромската общност. Проучват се възможностите за създаване на общински жилищен фонд. Провеждат се кампании за информиране на гражданите за възможности за кандидатстване по европейски проекти и повишаване на енергийната ефективност

Община Белица

Община Благоевград

Няма данни за развитие.

Голяма част от жителите на махала „Предел” живеят в незаконни постройки, без канализация.

Община Гоце Делчев

Общ преглед на жилищните възможности и проблеми – мнозинството от ромските семейства имат добри /дори много добри/ жилищни условия – осигурена канализация, водоснабдяване, електричество, комунални услуги. Има протести от страна на Инициативна група от жителите на ромския квартал в град Гоце Делчев спрямо ЧЕЗ за високото разполагане на електромерите в махалата, които споделят, че нямат достъп до електромерите си и не могат да си проверяват изразходваната енергия.

Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми – Самото географско разположение на ромския квартал в град Гоце Делчев е обособено между два ската и това създава известен риск от ерозия на почвата и в тази връзка се предвижда залесяване на района.

Община Гърмен

В община Гърмен живеят около 1600 роми. По- голямата част от тях живеят в селата Огняново, Дъбница, Хвостяне, Дебрен и Долно Дряново - около 900. Останалата част около – 700 са съсредоточени и живеят в квартал „Кремиковци“- извън регулацията на с. Гърмен. Повечето от живеещите в селата, извън Гърмен са социализирани. Живеят в собствени домове, намират работа по- лесно, децата им по- редовно посещават учебните занятия в училищата и в детските градини. По- голям е проблемът на ромите от кв. „Кремиковци“ от Гърмен. В квартала има изградена канализация и вътрешно водоснабдяване на 60 %. Извършена е електрификация на квартала, всеки желаещ се включва в инсталацията и си заплащат използваната ел. енергия. Голям е проблемът на там живеещите роми със статута на жилищата и земята около тях. Само десетина жилища са търпими, около 40 парцела са закупени от собствениците, а над 90% от къщите в кварталът са незаконно построени. През 2016 г. Общинска администрация ще предприеме действия по провеждане на срещи между заинтересовани институции, населението на Гърмен и кварталът, за набелязване на мерки по решаването на така наболелия през 2015 г. жилищен проблем на ромите от този квартал. Общината работи непрекъснато за повишаването на жизнения стандарт на ромското население.

Община Кресна

Няма данни за промяна.

Община Петрич

В град Петрич са налице урегулирани територии в регулационния план на град Петрич (общо 13 квартала), които са застроени и в които е изградена частично инженерна инфраструктура. В част от тях непрекъснато се изграждат нови постройки, които се застрояват дори и в улици. Подобна тенденция се наблюдава и на изток, извън регулационния план на град Петрич, където се застрояват земеделски земи, за които не е извършена процедура за промяна предназначението и няма подробен устройствен план. Всички нови постройки са в несъответствие с действащото законодателство.

За настаняване в съществуващия общински жилищен фонд са картотекирани 29 нуждаещи, от които 7 роми.

Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми


  • Одобрени 23 УПИ, предназначени за изграждане на нови жилищни сгради,

заложени в ИПГВР като изграждане на социални жилища.

  • 51 ромски семейства са настанени в общински жилища.

Община Разлог

В момента се приема Подробния устройствен план на общината и след това ще бъдат изградени социални жилища.

След влизането в сила на ПУП с решение на ОБС-гр. Разлог ще бъде учредено право на строеж на граждани в квартал „Нов Път” –гр. Разлог картотекирани като нуждаещи се от жилища. Общината не разполага със свободни жилища за настаняване на граждани с жилищни нужди.

Община Сандански

Установено е, че незаконните постройки на част от уязвимата общност е извън-регулация, в частни имоти-ниви, ливади и др. В посока на подобряване условията на живот на ромите е извършен основен ремонт на улици в квартала, където е съсредоточено ромско население, а именно: ул. „Персиан” на стойност 20 000 лв., Ул. „Синаница“ – 10 000 лв., ново изградена улица „Зарево” – 17 000 лв., детска площадка в кв. „Изгрев”, както и основен ремонт на физкултурен салон на ІІІ ОУ „Хр. Ботев”, в което се обучават 220 ученика от ромски произход /представляващи 28.80% от общия брой ученици/ на обща стойност 71 892 лв.

Община Сатовча

Всички лица от ромски произход имат собствени жилища, като има построен цял квартал в с. Сатовча. Няма бездомни и бедстващи лица.

Община Симитли

Установено е, че незаконни постройки на част от уязвимата общност са извън-регулация, в частни имоти-ниви, ливади и др. Правят се проучвания и анализ на проблемните терени и алтернативи за узаконяване.

Община Струмяни

Подобрява се съществуващата и се изгражда нова инфраструктура: Изграждане на 100 метра нова ВиК инсталация в ромската махала; Бетониране на площада и изграждане на тротоари.

Община Хаджидимово

- Общ преглед на жилищните възможности и проблеми – мнозинството от ромските семейства имат добри /дори много добри/ жилищни условия – осигурена канализация, водоснабдяване, електричество, комунални услуги. Няма сегрегирани райони в община Хаджидимово.

- Мерки за преодоляване на съществуващите проблеми – Населението от ромски произход обитава най-вече кварталите „Тумбата“ и „Квартал III“. Проблем се явява липсата на подходящ терен за изграждане на спортна площадка или общностен център. В следващия програмен период на Европейските фондове /2014-2020/общината ще продължи активната си работа за подготовка на проекти, които да са насочени към разрешаване на проблемите в ромските квартали.
Община Якоруда

1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа и социална инфраструктура. Ремонт на ВиК инсталация и канализация в ромските квартали. Ремонт и реконструкция на пътната настилка. Асфалтирани около 2 км. улична мрежа в ромските квартали. Осигурено отстъпено право на строеж на 1 ромско семейство.  1. ЗАЕТОСТ


Оперативна цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях

Специфични цели:


1. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население от областта до пазар на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.

2. Ограмотяване, квалификация и преквалификация на роми и друго живеещо при подобни условия население, включително и на заети в професии, традиционно характерни за етноса /дърводобив, билкарство, цветарство, строителство и ремонт на покриви и пътища/.

3. Стимулиране на трудовата мобилност сред общността в областта за достъп до сезонни работни места и работни места в значими инфраструктурни проекти /селско стопанство, строителство на магистрали и пътища/.

4. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и управление на собствен бизнес.


5. Развитие и усъвършенстване на мрежата от трудови медиатори в общините с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население за активизиране на неактивните и продължително безработните лица.

6. Насърчаване на заетостта на "зелени работни места" чрез субсидиране на работни места в екологични дейности за създаване на качествена заетост и опазване на околната среда.

7. Задълбочаване на социалния и граждански диалог, привличане за партньори лидерите сред общността в областта, ромските НПО и бизнес субекти.

8. Наемане на служители от ромски произход в областните и общински държавни институции и служби.

9. Стимулиране на местните работодатели за наемане на работници от ромски произход;

10. Недопускане на дискриминация в сферата на трудовата заетост.

4.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград за 2015 г. по Декадата на ромското включване, НП “Активиране на неактивни лица” и други проекти и инициативи за Благоевградска област.

Международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” се реализира успешно в Република България, която декларира подкрепата си за пълноправното участие и принос на ромската общност за постигане на целите на десетилетието. Общата цел на Декадата на ромското включване е равноправно интегриране на ромите в обществото в четири направления – здравеопазване, образование, жилищна политика и трудова заетост. Необходимо е да се промени съществуващия образ на ромската общност със съвместните усилия на цялото общество. Тя е готова пълноценно да участва в общия европейски процес на интеграция и сближаване на народите.

Дейностите по Декадата на ромското включване за 2015 година се реализират съгласно утвърдения план от Агенцията по заетостта, със заложени количествени стойности по отделните инициативи, съобразно индикаторите в Националния план за действие по заетостта. Финансовото обезпечаване на включените в плана показатели са в рамките на предвидените средства за реализиране на програми и мерки за заетост и обучение.

На основание предвидените дейности за повишаване на конкурентоспособността, осигуряване на заетост, насърчаване на предприемачеството и други инициативи, насочени към регистрираните безработни от ромски произход, заложени в плана по Декадата на ромското включване, са определени съответните стойности на показателите в плановете на Дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област за изпълнение.

Изпълнението на показателите е продиктувано от необходимостта и желанието за подпомагане на социалната интеграция на ромската общност в обществото, чрез разрешаване на проблемите, свързани с високата безработица сред общността. Част от тези мерки са насочени към подобряване конкурентостта на трудовия пазар на безработните роми и създаване на условия за увеличаване на заетостта им.

От общо регистрираните безработни лица през 2015 година на територията на област Благоевград /6,9%/ от лицата при регистрацията им са се самоопределили, като роми, като са попълнили декларация за етническа принадлежност.

През периода месец януари – месец декември 2015г. в инициатива “Повишаване конкурентоспособността на ромите на пазара на труда” са включени 1 097 лица от регистрираните в Дирекции “Бюро по труда” роми от Благоевградска област – ДБТ – Благоевград, Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич. От тях 540 лица са участвали в повишаване на пригодността за заетост и квалификация на безработните роми, като мотивация за активно търсене на работа са преминали 416 лица, професионална ориентация – 54 лица, професионална квалификация – 29, а ключови компетентности- 41 лица. На 557 лица от ромската общност, регистрирани като безработни, търсещи работа в дирекции “Бюро по труда” от Благоевградска област е осигурена подходяща заетост по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” – 90 лица и 168 роми са включени в програми и проекти. Предвид ниското образователно и квалификационно равнище на лицата от ромския етнос, различните програми за заетост най-често са единствената възможност за трудовата им реализация. Устроени на работа на първичен пазар на труда през отчетния период са 389 лица. Същите са започнали работа на обявени от работодателите свободни работни места. Лицата от наблюдаваната група са с ниско образователно равнище и без квалификация, поради това и реализацията им на първичния трудов пазар е проблематична. Въпреки това, трудовите посредници търсят възможности за устройването им на подходяща работа, отнасят се с необходимото внимание и подкрепа към тях. Психологът на ДБТ – Благоевград оказва методическа помощ и подкрепа и на Дирекции „Бюро по труда” – Разлог, Гоце Делчев, Сандански и Петрич по отношение мотивирането на лицата от ромската общност, регистрирани като безработни в бюрата по труда за придобиване на умения за успешно представяне пред работодатели и активно поведение на пазара на труда. Провеждат се срещи с представители на неправителствени организации, както и с експерти, работещи в Общинските администрации на област Благоевград и Областна администрация - Благоевград по проблемите на заетостта на ромското население, на които се оказва помощ и съдействие при информиране, консултиране и реализиране сред ромите на различни програми и проекти за заетост, насърчителни мерки за заетост и обучение и професионална квалификация по различни проекти и програми, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Националния план за действие по заетостта, както и по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

През 2015 година на територията на Благоевградска област се изпълняват и дейности, предвидени в Национална програма “Активиране на неактивни лица”, които се реализират в четири дирекции “Бюро по труда” – Благоевград, Сандански, Петрич и Гоце Делчев. В ДБТ- Благоевград, ДБТ- Петрич и ДБТ- Гоце Делчев – работят по един ромски медиатор, а в ДБТ- Сандански – двама медиатора. Същите осъществяват контакти и подпомагат неактивните лица от ромски произход, регистрирани като безработни за активно поведение на пазара на труда, с цел тяхната трудова реализация. През отчетния период са проведени 48 информационни кампании с неактивни лица “Ела и се регистрирай в ДБТ”, на които са присъствали 217 лица. Проведени са 292 индивидуални неформални срещи с неактивни лица и11 групови срещи. Общо са присъствали 149 неактивни лица. Проведени са 13 срещи с местни организации, в които са взели участие 27 институции. На проведените срещи са участвали представители на 6 неправителствена организация, 9 организации на социалните партньори, и 12 на работодателски организации. На срещите са коментирани възможностите и проблемите при наемане на работа на работници от ромската общност и бъдещи съвместни действия за устройването им в заетост.

Представителите на институциите са запознати с програмите за заетост и насърчителните мерки за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта, подходящи за лица без образование и квалификация, както и с параметрите на схема “Подкрепа за заетост” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проведени са и 20 броя срещи с работодатели за предлагане кандидатури на неактивни лица от ромски произход за участие в програмата „Активиране на неактивни лица”.В резултат от проведените индивидуални и групови срещи с неактивните лица в ДБТ от област Благоевград са се регистрирали 219 лица. Проблемите при изпълнение на дейностите по НП “Активиране на неактивни лица” са свързани с липсата на образование сред ромското население, както и липсата на необходимата квалификация, изискваща се за обявените свободни работни места.

Определените лица съдействат за информиране, мотивация и подбор на неграмотни или с ниска грамотност лица за включване в обучение за ограмотяване или за класове от прогимназиалния етап.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница