Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница30/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   102

Целева група: 80 деца и ученици от населените места на Община Мизия, които учат в ОУ „Цанко Церковски” и ПГ по ХТ „Васил Левски”.

Устойчиви практики: Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години.

Източници на финансиране : Община Мизия и МОМН. • Програма „РМУСП” - Ромски студенти в университети за 1 учебна година

Цел : Подпомагане на ромските студенти в тяхното обучение след средно образование

Целева група: от подадени 5 кандидатури от община Мизия 3 са одобрени.

Устойчиви практики: Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години.

Източници на финансиране : РОФ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО


Образователната система в Община Оряхово е оптимално структурирана. Тя включва 4 / четири/ детски градини. 2 в града и 2 в селата Селановци и Остров. Училищата са 5 /пет/. Три в града / 1 средно и 2 начални / и две основни в селата Селановци и Остров.В тях се възпитават и обучават 271 деца в детските градини и 864 ученици в училищата. В две училища и две детски градини преобладава броя на децата и учениците роми: НУ „Д – р Петър Берон” гр.Оряхово – 90 %; ОУ „Христо Ботев” с. Остров– 80%; ОДЗ „Пролет”гр.Оряхово – 90%; ЦДГ „Слънчице” с.Остров–78% Съществува и едно обслужващо звено – Общински детски комплекс. В 23- те извънучилищни форми са обхванати 321 деца и ученици от различен етнически произход. От тях над 35% са от ромски етнически произход, 15% от турски етнически произход и 10% със смесен етнически произход. Две от училищата са средищни, като това в с. Остров е и защитено. В тях се обучават ученици от закритите училища в с. Лесковец и с. Галово.

На територията на Община Оряхово няма проблем за обхвата на децата в задължителните подготвителни групи в детските градини. Децата от ромския етнос обаче не посещават редовно детската градина. Трудно се събират и таксите. Затруднения има при обхвата и задържането в училище на учениците от 5 до 8 клас.В тази насока се работи много чрез участие в различни национални и европейски програми и проекти за по – качествен образователен процес; проекти, които създават условия за целогодишно включване и ангажиране на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности.

В СОУ „Христо Ботев”, гр. Оряхово през учебната 2014-2015 г. отпаднали от училище са 4 ученици, а ОУ”Хр.Ботев” с.Остров- 3. Заминали за чужбина общо от общината са 13 ученици.

Незаинтересованост и неграмотност на родителите, слаба мотивация за учене, миграция, ранни бракове и бедност са основните причини за отпадане от училище. Общината има разработени стратегически документи, които касаят този въпрос. Това са: „Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2011-2015”; „Актуализиран план за действие за интеграция на ромите и други граждани в уязвимо социално положение 2015-2017”; „Общински план за развитие на Община Оряхово 2014-2020”. Също така и оперативни планове на МКБППМН, Комисията за детето и др.

Пътуващите от селата деца и ученици са 111, като за тях е организиран превоз до двете средищни училища и детските градини, с два училищни автобуса и по транспортна схема. За пътуващите ученици над 16 – годишна възраст се осигурява финансиране по решение на общинският съвет.

В периода 2014-2015 г. общинските училища участват в реализирането на проекти по национални програми :  • Национална програма «С грижа за всеки ученик» модул "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния и прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" . За 2014/15 г.- три училища с 16 групи, 95 ученици.

  • Национална програма «На училище без отсъствия», мярка без свободен час.

  • По проект: „Да направим училището привлекателно за младите хора” - Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ) през учебната 2014-2015 година са работили 2 училища- НУ "Д-р Петър Берон" - Оряхово с две извънкласни и извънучилищни дейности с 30 ученици и ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Селановци с единадесет извънкласни и извънучилищни дейности със 147 ученици.

  • По проект на Министерство на образованието и науката «Подобряване на качеството на образованието в средищни училища чрез въвеждане на целодневна организация процес» за трета учебна година се включиха трите средищни училища /СОУ «Хр. Ботев» гр. Оряхово, ОУ «Хр.Ботев» с. Остров и НУ «Св.св. Кирил и Методий» гр. Оряхово, което от тази учебна година не е средищно/ в който целева група са ученици от I до VIII клас, учители и служители в средищните училища.

  • ОУ Н.Й.Вапцаров” с. Селановци работи по проект на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” – В.Търново, а също така и по НП „Включващо обучение” за ученици със специални образователни потребности.

  • Основно училище «Н.Й.Вапцаров» с. Селановци се класира като едно от 13-те пилотни училища в страната по проект «Училището като център на общността» към Национална мрежа за децата» и се включва в многобройни проекти и инициативи.

Активна е работата с родители в училищата и детските градини. Включването на родителите на децата от ромски произход в проектите се оказа добра форма за комуникация.

Към ЦОИДУЕМ има разработени и спечелени проекти от Община Оряхово, - „Да съхраним себе си – модел на етническа идентичност”, ОУ Н.Й.Вапцаров” с. Селановци – „И аз го мога” ОДЗ „Пролет” гр. Оряхово и ОДК „Л.Живкова” гр. Оряхово са партньори по проекти.


ОБЩИНА РОМАН
В община Роман функционират успешно: Средно-общообразователно училище „Васил Левски”; Начално училище „П.Р.Славейков”; Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” в с.Камено поле (защитено училище), където преобладават ученици от ромско население – към 90 %; ОДЗ „Зора” и ЦДГ „Вълшебно детство” с филиални групи в съставните села на общината. През обучителни курсове и семинари по различни проекти и програми са преминали директори на учебни заведения, педагози, служители от общинската администрация с ръководни, експертни и технически функции.

Обхванати деца в ОДЗ „Зора“ и филиали са 78 бр. Подлежащи на записване в първи клас са 19 бр. В ЦДГ „Вълшебно детство“ и филиали са обхванати 47бр., подлежащи на записване в първи клас са 11.


ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Цел

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Времеви период


Финансиране


Средства

Източник

Индикатори

1. Осъществяване на превенция на отпадане от училище на ромските ученици и учениците от целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа

1.1. Подобрява се качеството на обучение на средищното училище чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес


1.1.1. Предоставя се

транспорт на учениците в задължителна училищна възраст;

1.1.2. Осигурява се столово хранене на учениците от задължителната училищна възраст и пътуващите ученици


Общинска администрация

Училища


ОДЗ


2015Обхващане на всички подлежащи на задължително обучение и ДГ2.1. Осигуряват се обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование

2.1.1. Създават се възможности за успешно преминаване в следващ клас и следващ етап или степен на образование и се ограничават рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояване на учебното съдържание.


ОДЗ”Славейче“ и филиални групи

СОУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин

ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово


2014- 2015


ОП „Развитие на човешките ресурси“


Брой успешно преминали, брой отпаднали от училище

Устойчивост на процеса за интеграция и професионална реализация2. Приобщават се родителите- роми към образователния процес като се засилва участието им в училищния живот.

2.1. Повишава се ангажимента на родителите и сътрудничеството.

2.1.1. Ангажират се родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства

ОДЗ”Славейче“ и филиални групи

СОУ „Васил Воденичарски“, с. Хайредин

ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово


2015

Не са необходими

-Брой родители участвали в УН/ОС

Регионален инспекторат по образование -Враца


Реализирани дейности през 2015 г., насочени към гарантиране на равен достъп за качествено образование в мултикултурна среда
1. Реализирани проекти:

1.1. Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051P0001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни" - Нов шанс за успех Бенефициент: МОН

На територията на област Враца това са лица предимно от ромски произход.

На четири етапа в област Враца са организирани 32 групи в 9 училища с общ брой участници: 435


В четвърти етап, реализиран през 2015 г. на територията на област Враца е функционирала една група - за завършване на VII клас.

Цел на проекта:

Чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда

Проектът приключи на 30.10. 2015г.

1.2. Проект на РИО- Враца на тема „Ефективност на формите на интеркултурно образование- гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход” по Приоритет 2 на ЦОИДУЕМ: „Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици”

Обща цел:

Насърчаване и подпомагане на педагогическите специалисти от област Враца и област Плевен във въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Реализирани дейности през 2015 г.:

Проведена конференция „Ефективност на формите на интеркултурно образование- гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход ”

Цел на дейността:

Осигуряване на допълнителна квалификация на учители от общини Криводол и Козлодуй за област Враца и общини Кнежа и Червен бряг за област Плевен, работещи в мултикултурна среда с включване на компонент „Интеркултурна компетентност“.

Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование чрез квалификация на педагогическите кадри, работещи в мултиетническа среда.


Реализирани дейности по плана на РИО- Враца за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Оказана подкрепа от РИО- Враца на детските градини и училищата, със смесен етнически състав групи и паралелки: организация, координация на дейности и консултация при реализирането на проекти и програми. Изключително ползотворна дейност с ЦМЕДТ „Амалипе” - Велико Търново и ЦОИДУЕМ и подкрепа при реализирането на проекти / „Превенция на учениците от отпадане”, „Всеки ученик може да бъде отличник”, „Младежта е толерантност”/, в които са включени детски градини и училища от област Враца. Пряко участие в конференции, работни срещи, обучения и други форуми.

Реализирани дейности през 2015 г., насочени към обхващане и задържане на ромските деца в образователната система

Системният диагностичен анализ, който прави РИО- Враца, във връзка с осъществяване на ефективна образователна интеграция на децата и учениците в област Враца , доказва, че за последните три години се очертава положителна тенденция към намаляване броя на отпадналите ученици.

Отпадналите ученици през учебната 2014/2015 г. на територията на област Враца са 60. От тях: 4 ученици са от начален етап; 30 - от прогимназиален етап и 26 от гимназиален етап. По общини броят на отпадналите ученици е както следва:


Община

Брой отпаднали

Борован

2

Бяла Слатина

3

Враца

17

Козлодуй

14

Мездра

9

Оряхово

7

Роман

1

Хайредин

7

Общо:

60
Добри резултати са постигнати в:

Мотивация за учене при учениците: ефективна работа в урочната и извънкласна дейност.

Подобряване на учебната среда: обновени училищни сгради, много добра материално техническа база, уютни класни стаи, като част от тях са значително подпомогнати от проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез целодневна организация на учебния ден”;

Подобрено взаимодействие между родителите на учениците роми

и училището;

Повишена квалификация на учителите за работа в мултиетническа

среда;

Разширяване на извънкласните и извънучилищните форми на обучение, предимно в селските училища, включително и чрез проект „УСПЕХ”; Увеличен е броят на групи по СИП, насочен към изучаване на ромската култура.Увеличен е броят на полуинтернатни групи/ПИГ/в средищните и другите училища, в които се обучават ученици от I - VIII клас;

През 2015 г. РИО - Враца разви една изключително полезна инициатива - доброволчеството на студенти по педагогика от филиала в гр. Враца на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в училища от община Враца. Инициативата бе отпочната в ОУ „Христо Ботев” - Паволче и ОУ „Васил Левски” - Враца, след което доброволческите инициативи се развиха в още 7 училища от община Враца, в които се обучават ученици от два етноса - българи и роми, като в тези училища преобладава броят на учениците от ромски произход. Резултатите от доброволчеството бяха налице: в тези училища няма отпаднали ученици; намален е броят на безпричинните отсъствия; повишена е мотивацията и активността на учениците за участие в урочните и извънкласни дейности. Тези изводи бяха направени на форум „Доброволчеството - успешен подход за работа в мултикултурна образователна среда”, организиран от РИО- Враца на 12.11.2015 г., на който се представиха добри практики от училища и от доброволци - студенти, работили с ученици в мултикултурна среда. Събитието се ръководи от началника на РИО- Враца, г-жа Галина Евденова и в него взеха участие областния управител на област Враца, г- жа Малина Николова, студенти и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, филиал Враца, експерти от РИО - Враца, директори на училища от област Враца, представители от НПО и от община Враца. Участието на такъв широк кръг представители на различни институции потвърди значимостта на разгърнатата инициатива, както за учениците, така и за студентите – доброволци.


Областна администрация Враца

Мотивиране на младежите от ромска общност за повишаване степента на образование:

Чрез разпространяване информацията за стипендии за кандидат студенти или студенти от ромски произход:


 • Информация до 24 гимназисти от ромски произход във връзка с обявен конкурс на младежка фондация „Арете“- България, за обучение по проект „Права на човека – Правата на ромите, сега!“ във Вроцлав, Полша. Обменът е по програма Еразъм, и ще се проведе в рамките на една седмица от 23 до 31 март, 2015 година.

 • Писма до 36 студенти роми са информирани за конкурс за стипендии за роми студенти.

 • Комуникация с НПО „Етника“ и обработване на документи – Бяла Слатина във връзка с заявлението им за членство в ОССЕИВ.

 • Организиране на медийно представяне на студенти роми в електронни и печатни регионални медии – 2 Броя:

 • 06.01.2015 г. предаване „Соаре“ – ТВ Враца, студент по педагогика от ромски произход Галин Снежанов;

 • 30.01.2015 г. в Римекс ТВ във връзка с конкурс за стипендии за роми студенти – Николина Димитрова и Илияна Борисова – студентки по медицина.

 • Запознаване с насоките и условията на програма за кандидатстване за стипендия на роми студенти, и публикуване на информацията на сайта на Областна администрация и медиите.

 • Популяризиране информация свързана с образователни програми подкрепящи студенти от етническите малцинства;

 • Съдействие при подготовка на документи за конкурса за стипендии за студенти обучаващи се в медицински специалности;

 • Организиране и провеждане на среща с фондация Арете и гимназисти и студенти от ромски произход – 10.03.2015 г. в Средношколско общежитие.

 • Организиране на студентки по медицина за провеждане на информационна образователна кампания по населено място – 17.04.2015 г.

 • Изготвяне на брошура за специалностите в гимназиите във Враца.

 • Организиране на посещение в училищата в селата Баница, Девене, Тишевица и Паволче, във връзка с представяне на специалностите в гимназиите. Провеждане на информационна кампания, чрез посещение на 6 училища - ОУ "Христо Ботев" с. Баница, ОУ"Св. Климент Охридски" с. Тишевица, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" , с. Девене, ОУ "Хр. Ботев", с. Паволче ОУ "Хр. Ботев", с. Борован и ОУ "Хр. Ботев" , гр. Бяла Слатина.

 • Съдействие при подготовка на документи за стипендия на студенти от ромски произход – 17 броя.

 • Изпращане на писма до гимназисти от ромски произход във връзка с конкурс за участие в младежки лагер-семинар на Фондация „Арете“. Съдействие при подготовка на документи за участие в конкурса за лагера – 9 бр.

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Враца


Дирекциите за социално подпомагане в област Враца подпомагат лица и семейства с месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20г. – чл.7,ал.1 от ЗСПД. За учениците и децата, които са допуснали 5 и повече броя неизвинени отсъствия по неуважителни причини през съответния месец, помощта по чл. 7, ал.1 от ЗСПД се спира. Поради тази причина се наблюдава тенденция за увеличаване на посещаемостта на децата в учебните заведения.

ЗСПД предвижда /съгласно чл.10а от същия/ целева помощ в размер на 250лв., за първокласници, които са от семейства, отговарящи по доходен критерий за отпускане на такава еднократна помощ. Съответно голяма част от семействата от ромски произход с деца, записани за първи клас в държавно или общинско училище, са подпомогнати на това правно основание. Тези средства покриват част от разходите на семействата в началото на учебната година. Това стимулира родителите с по-нисък социален статус, които в повечето случаи са от ромски произход, да запишат децата си на училище и да могат да посрещнат техните образователни потребности.ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
ОБЩИНА ВРАЦА
През 2015 година изпълнените дейностите по приоритет „Здравеопазване“ са следните:

Медицинските специалисти от детските заведения и здравния посредник на територията на Община Враца са провели редица мероприятия, за осигуряване на личен лекар на всички деца посещаващи детски градини, детски ясли и ОДЗ. В края на 2015г. обхватът на деца с личен лекар е изпълнен на 100 %.

За подобряване здравния статус на децата и недопускане на епидемични взривове особено внимание беше отделено за реализиране на дейности по повишаване обхвата с имунизации по Имунизационният календар на Р. България. Бяха проведени беседи за значението на имунизациите и необходимостта от задължителното им прилагане с родители на деца от: ОДЗ „Българче” – филиал с. Нефела, ОДЗ „Люляк” – гр. Враца, както и във филиалите на детски заведения в селата, с предимно ромско население.

В резултат на активната работа на експертите по здравеопазване в Дирекция ЗСМД, медицинските специалисти от детски заведения, ОПЛ и здравния посредник в края на 2015г. 98% от децата посещаващи детските заведения са с редовен имунизационен статус. Следи се активно броят на децата с отложени имунизации по медицински показания.


За осигуряване на равен достъп до медицински услуги и подпомагане на социално слаби ромски семейства, в началото на учебната 2015/ 2016г. Община Враца осигури средства в размер над 1800 лв. за извършване на лабораторни изследвания необходими при постъпване в детско заведения на деца и техните родители от ОДЗ „Люляк” и филиалите на ОДЗ „Българче” в с.Нефела и кв.Кулата.
Основен приоритет през 2015г. беше повишаването на здравната култура сред ромското население особено на подрастващите. Във всички детски и учебни заведения бяха оформени здравно - информационни кътове, медицинските специалисти проведоха редица индивидуални и групови консултации и беседи, раздадени бяха информационни материали на здравна тематика.
В общинска администрация Враца работи здравен медиатор /посредник/, който постоянно оказва съдействие и консултира ромското население, пък и не само. Здравният посредник е мост между ромската общност, здравните и социални институции. Той се ползва с уважението и доверието на хората от общността и не само, и притежава необходимите знания, умения и компетентност, за да върши своята високоотговорна работа.

През 2015 година дейностите, по които е работил здравният посредник са както следва:

I Брой съдействия за осъществяване на планови имунизации:

- на деца- 90

- на възрастни- 1

II Брой съдействия за осъществяване на профилактични прегледи:

- на деца- 151Сподели с приятели:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница