Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница31/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   102

- на възрастни- 63

III Брой индивидуални казуси от здравен характер:

- консултации- 109

- подготовка на документи за представяне пред ТЕЛК- 19

- придружавания до здравни институции- 78

- настаняване в здравни заведения /хоспитализирани/- 13

- съдействия за възстановяване на здравно-осигурителни права- 122

IV Брой индивидуални казуси от социален характер:

- консултации, подготовка на документи, следване на процедури- 973

- придружаване до социални институции- 136

- Работа по групови казуси- 10

- съдействия за ползване на социални услуги- 120

V Осъществени здравно- информационни мероприятия за превенция на различни заболявания

За превенция на заболявания /брой обхванати лица/-


 • На 24 март- Световен ден за борба с туберкулозата е проведена здравна лекция в ПГ „Димитраки Хаджитошин”. Инициативата е на здравния медиатор от Община Враца. Лектор - д-р Найденова от РЗИ Враца. Присъствали педагози, медицинския специалист и 30 ученика от гимназията. Здравният медиатор е раздал 40 броя листовки.

 • На 22 април 2015г. в ЦОП Враца е проведено съвместно с РЗИ Враца здравна лекция на теми: „Имунизирани деца- здрави деца” и „Тютюнопушенето”. По първата тема здравният медиатор е предоставил пълна информация за ваксините и от какви болести предпазват под формата на презентация. А по втората тема експерт от РЗИ е изнесъл лекция за тютюнопушенето. На мероприятието са присъствали 21 потребители на ЦОП Враца. Раздадени 20 броя имунизационни календари.

 • Проведена здравна лекция съвместно с РЗИ в СОУ „Отец Паисий” с ученици от 9 клас. Темите: „Психоактивните вещества- наркотиците” и „Тютюнопушенето”. Присъствали 28 ученика. Изготвен протокол от мероприятието.

 • На 21.08.2015г. в звено „Майка и бебе” е проведена здравна беседа. Тя е част от плана на дейностите на здравния посредник за 2015г. На нея са присъствали: здравен посредник, медицински специалист ЗМБ, експерти от РЗИ Враца и потребителки на услугата от ромски произход. Поводът е Световната седмица на кърменето- от 01 до 07 август. Темите: “Кърменето- приоритет за здравето и развитието на бебето”, “Сексуално и репродуктивно здраве- безопасният секс”. Здравният посредник е предоставил здравно-образователни печатни материали: „Съвети за успешно кърмене”, „Наследствените болести при ромите”, „Здравният медиатор- най- успешната политика за приобщаване на ромското население”, раздадени листовки с имунизационния календар и Книжки с лепенки- ИК на Република България.

 • На 17.11.2015г. от 11.30 часа в зала в ПУ „Петър Берон” гр. Враца е изнесена здравно- информационна лекция, послучай- 19-ти ноември Международен ден без тютюнопушене! Присъствали: Здравен посредник- Община Враца, началник отдел ПБПЗ- РЗИ Враца, медицински специалист ПУ „Петър Берон” гр. Враца, 12 ученици от ПУ „Петър Берон” гр. Враца. Здравната лекция е част от дейностите в плана за 2015г. на здравния посредник.

 • На 02.12.2015г. в Звено „Майка и бебе” е изнесена здравна лекция на тема: „Сексуално и репродуктивно здраве”. Мероприятието е дейност от годишния план на дейностите на здравния медиатор.

За семейно планиране и сексуално здраве /брой обхванати лица/:
  • Със студенти роми в българските университети, организирал фокус група на тема: „Сексуално и репродуктивно здраве- Раздадени контрацептиви”- 9 броя.

  • Индивидуална консултация „Безопасният секс” на 22 годишно момче и 18 годишно момиче.

  • Проведени 3 индивидуални консултации по семейно планиране с три млади двойки, съответно на 16-20г, 25-28г. и 32-33г.

 • Проведена индивидуална консултация с младежи на тема: „Предпазване от полови инфекции”-5 младежи

 • Раздадени здравни и социални информационни материали

/листовки, брошури/- 191 бр.

 • Предоставени и раздадени в ромска общност листовки „Правата и таксите при ползване на дентална медицина”- 62бр.

  • Раздадени 47 броя листовки по случай 31 май Световен ден за борба с тютюнопушенето

  • Раздадени 12 броя листовки за социалната услуга НЖ

  • Имунизационен календар на Р. България на млади и бъдещи майки- 62бр.

  • Условия и ред за кандидатстване в ЦВН и ДСХ- 12 лица

  • Раздадени в ромска общност: „Съвети за успешно кърмене”- 6бр, „Наследствените болести при ромите”- 6 бр., „Здравният медиатор- най- успешната политика за приобщаване на ромското население”- 10 бр., Листовки с имунизационния календар- 6бр. и Книжки с лепенки- ИК на Република България- 6бр.

  • Листовка с условията за отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика - 152 лица

  • „Барометър- репродуктивно здраве и достъп на жените до съвременна контрацептивни средства”- 5бр. брошури

  • „Какво знаем и какво не знаем за СПИН?”- 5 бр. книжки

  • „Здравословна сексуалност”- 5 бр. книжки

  • По случай 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН, раздадени сред ромска общност 95бр. презервативи и направени снимки и клип с информация за поставяне на презерватив в кафенета в ж.к. „Дъбника” и „Сениче”.

  • Патронаж на рискови групи, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора /брой домашни посещения/- 30 лица

Оказаното съдействие на здравния посредник за попълване и придружаване на неграмотни лица до институции за подаване на изискуема документация е представено в таблицата по-долу:
Съдействие за попълване на заявления за издаване

на документ за самоличност в паспортна служба24

Съдействие за попълване на ЗПА

38

Съдействие за попълване на необходимата документация и регистрация в Д „БТ”

43

Съдействие за попълване на искания от МДТ за наличие на недвижим имот

109

Съдействие за попълване на молба за издаване на удостоверение от Агенция по вписвания за наличие на недвижим имот

68

Съдействие за попълване на удостоверение за раждане

33

Съдействие за попълване на препис-извлечение от акт за смърт

8

Съдействие за попълване на удостоверение за раждане (дубликат)

85

Съдействие за попълване на удостоверение за припознаване на дете

2

Съдействие за попълване на удостоверение за наследници

27

Съдействие за попълване на удостоверение за родените от майката деца

81

Съдействие за попълване на необходимата документация за постоянен адрес

38

Общо

556

Съдействие за отпускане на месечна социална помощ

8

Съдействие за отпускане на еднократна помощ

4

Съдействие за отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища

4

Съдействие за отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта

2

Съдействие за отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина

1

Съдействие за издаване на удостоверения на лица със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16 г. с трайно увреждане и военноинвалидите за безплатно пътуване с железопътния транспорт в страната два пъти в годината – отиване и връщане

1

Съдействие за отпускане на еднократна помощ при бременност

14

Съдействие за отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете

21

Съдействие за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година

3

Съдействие за отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст

121

Съдействие за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година

19

Съдействие за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка (осиновителка) студентка учаща в редовна форма на обучение

4

Съдействие за отпускане на еднократна целева помощ за ученици

42

Съдействие за отпускане на месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18г. и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст

10

Съдействие за възстановяване на разходи на многодетни майки за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната веднъж в годината – отиване и връщане

2

Съдействие за отпускане интеграционни добавки

58

Съдействие за отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия

14

Съдействие за отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД-07/5 от 16.05.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика

221

Съдействие за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лицата и семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

2

Съдействие за отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

7

Съдействие за отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство

4

Съдействие за заплащане диагностика и лечение на здравнонеосигурени лица по реда на ПМС № 17 от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравно-осигурителния процес


8

Общо

1126

Други дейности на здравния посредник, свързани с ромска общности:  • По Проект „Нови предприемачи- нови работни места”- здравният посредник е предоставил информация и съдействал на 3 младежи от ромски произход, за включване в тридневен курс.

  • Съдействие за попълване на необходимата документация за кандидатстване за еднократна помощ до комисия на общински съвет за пострадали при бедствия, аварии и пожари- 1 лице от ромски произход

 • Оказал съдействие за записване на Курс за болногледачи- 6 жени, Курс за компютри- 8 лица от ромски произход.

  • Съдействие за попълване на необходимата документация за кандидатстване до Постоянна Комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет- 22 лица от ромски произход

  • Работа по Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени- 4 жени от ромски произход

 • По случай Международният ден на ромите 8-ми април, Община Враца със съдействието на здравния медиатор организира поход с ученици и младежи за отдаване на почит на загиналите роми по времето на Холокоста. Бе спуснат символичен венец от моста на реката в памет на загиналите. Мероприятието е отразено във всички врачански медии.

 • На 8 април в обединено детско заведение „Люляк“ във Враца е отбелязан международния ден на ромите. В детската градина здравния медиатор е прочел на малчуганите три ромски приказки и разказа, защо е ден за почит на загиналите над 500 000 роми в лагерите на смъртта в Аушвиц Германия. Мероприятието е отразено във всички врачански медии.

 • На 16 април 2015г. Бях поканен на семинар организиран от Посолството на Кралство Нидерландия в България и ЦМЕТ Амалипе. На него здравния медиатор презентира Националната мрежа на здравните медиатори в България.

 • Изготвил „План за действие на община Враца в изпълнение на Стратегия на област Враца за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017г.”. Изготвил докладна записка и проект за решение от общински съвет. Планът е гласуван с пълно мнозинство от общински съвет.

 • Оказал съдействие за изготвяне на необходимата документация на 14 кандидат студенти от ромски произход за стипендия пред РОФ. Изготвил 14 броя препоръки.

 • На 23.06.2015г. провел социална лектория в ЦОП, целта е запознаване със задълженията на гражданите, произтичащи от социалните закони на страната. Темите: „Кога едно дете е в риск?”, „Кога се пристъпва към полицейска закрила на дете?” и „Какво трябва да спази родителя, когато детето му е настанено в социална институция” и др. Лектори бяха експерти от Д „СП”.

 • Здравният медиатор взел участие в сутрешния блок на Михайлов ТВ, относно организирана и проведена здравна лектория. . Темите: „Кога едно дете е в риск?”, „Кога се пристъпва към полицейска закрила на дете?” и „Какво трябва да спази родителя, когато детето му е настанено в социална институция” и др.

 • Здравният медиатор дал интервю за вестник „Зов нюз”, относно ромската интеграция и организирана и проведена здравна лектория. . Темите: „Кога едно дете е в риск?”, „Кога се пристъпва към полицейска закрила на дете?” и „Какво трябва да спази родителя, когато детето му е настанено в социална институция” и др.

 • Оказал съдействие на трима ученика от ромски произход за девети клас по Програма „Равен шанс- достъп до средно образование”- Фондация „Арете”- стипендии под формата на парична сума, учебници и карти за междуселищно пътуване.

 • От Общински план за младежта на Община Враца за 2015г. приоритет 6 „Развитие на междукултурния и международния диалог”, Стратегическа цел: „Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко общуване”, Оперативна цел 1 „Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толератност и диалог”, Задача 2 „Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически общности и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие между общностите” е отбелязан Международния ден на ромите - 8 април.

Социалните услуги, предоставяни от ЦОП Враца на деца и семейства от ромски произход


Приоритет I : Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
Цел 1.Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне


 • Дейност 1.4 Взаимодействие между НО при МБАЛ, ОЗД, Център за обществена подкрепа и ЗМБ при работата по превенция на изоставяне на дете в институция.

Във връзка с превенция на изоставяне на дете в институция са проведени над 50 работни срещи между служители на ЦОП и представители на други институции като МКБППМН, ДДЛРГ „Асен Златаров“, ОЗД Враца, Звено“Майка и бебе“, ИДПС, училища.

По 283 случая са проведени работни срещи между специалисти от ЦОП Враца и специалисти от ОЗД Враца във връзка с предоставяне на социални услуги, съгласно издадени направления от О ЗД Враца.
 • Дейност 1.5 Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето и подкрепа за отговорно родителство, чрез:

Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите и насочване на децата и семействата към подходящи социални услуги в общността;

Организиране на кампания за насърчаване на отговорното родителство, съвместно с Центъра за обществена подкрепа, НПО и медиите;

Превенция от изоставяне на дете:


 • Семейно консултиране и подкрепа : общо 157 случая, 293 потребители. От тях за повишаване на родителски капацитет – 23 случаи. По 11 случаи след предоставяне на социалната услуга 23 деца са реинтегрирани в семейна среда. По 6 случая се продължава работата за повишаване на родителския капацитет в посока реинтеграция на деца в семейна среда. По 3 от случаите за повишаване на род. капацитет се работи с цел превенция на изоставянето. По 3 от случаите не е извършена реинтеграция на деца.

 • Реинтеграция в семейна среда – 12случаи, от които 7 са успешно приключени през годината. В 5 от случаите продължава предоставянето на социална услуга.

 • По 3 случая – 5деца са изведени от семейна среда в специализирани институции, като едно от тях е реинтегрирано в семейна среда.

 • Подкрепа при пре-натална и пост-натална грижа – общо 7 случая, с 12 потребители.В 3 случая подкрепата при пре- и пост-натална грижа е приключена, поради изтичане срока на договора и изпълнение на поставената цел – физическо и психоемоционално развитие на децата са в съответствие с възрастовата им специфика.

По 4 случая продължава подкрепата при пост-натална грижа: • „Задължения като родители“- беседа с клиенти на ЦОП, с участието на ЦОП, К. Диков- здравен медиатор, ДСП-ОЗД

 • Презентация и лекция на тема: „Ваксини в детска възраст“ и „Влияние на тютюнопушенето върху имунната система“. Присъстваха10 клиенти на ЦОП. Лектори: К. Диков – здравен медиатор от Община Враца и г-жа Петкова – специалист от РЗИ.

 • Лекция-презентация с родители в ОДЗ в с.Нефела на тема:“Безопасно отглеждане на децата“ проведена от психолог на ЦОП.

Планиране и развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги за семейна грижа.
 • Дейност 2.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца, съгласно Плана за развитие на социалните услуги в Община Враца за 2015 г. в ЦОП Враца

ЦОП Враца предоставя следните социални услуги:

Превенция на изоставянето на деца– 169 случая, от тях успешно приключени 104 случая, по 3 от случаите децата са настанени в специализирана институция;

Работа с деца от специализирани институции – 10 случая, от тях успешно приключени 1. По 9 случая се продължава предоставянето на социална услуга през 2016 год. По 1 от случаите детето е настанено в СУПЦ с. Овча могила. По 1 от случаите е осъществено международно осиновяване.

Провежда се обучение по Програма:“ Полово ролево поведение в юношеска възраст“ с деца от ДДЛРГ“Асен Златаров“Враца продължителност 5 месеца -20 деца.

Реинтеграция в семейна среда – 12 случаи от които 7 са успешно приключенипрез годината. В 5 от случаите продължава предоставянето на социална услуга.


 • Дейност 2.4 Продължаване на кампанията по набиране, проучване и обучение на приемни семейства, популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на общината и настаняване на деца в приемни семейства

Проведени информационни срещи с граждани, проявили интерес за приемната грижа.

Разпространяване на информационни материали за услугата „Приемна грижа и осиновяване – плакати, брошури, флайери.


 • Дейност 2.6 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на родини и близки или в приемни семейства.

По 32 случая е предоставена социална услуга „Семейно консултиране и подкрепа“, с цел изготвяне на Индивидуална характеристика за деца, на които предстои вписване в Регистъра за осиновяване.

Проучване, обучение , оценка и наблюдение на кандидати за приемни родители:

Оценка, проучване и обучение на кандидати за приемни родители – 39 случая, 49 потребителя.

По 23 направления се предоставя услугата:“Наблюдение и подкрепа на приемен родител при настаняване на деца в семейството“.

Обучение на кандидат –осиновители –9 случая, 16 потребители.

Приоритет II : Осигуряване на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца
Цел: Разработване механизъм за повишаване и проследяване обхвата и посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в образователната система.


 • Дейност 1.2 Превенция на риска от отпадане от училище:

По 19 случая е предоставена социална услуга „Превенция на отпадане от училище“ . От тях 11 случая са приключени, по 8 от случая продължава предоставянето на социалната услуга. От приключените 11 случаи 8 деца не са отпаднали от образователната система.

Презентация-лекция в ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца - „Агресия и агресивно поведение“ от психолог на ЦОП.

Беседа- тренинг на тема:„Взаимоотношения момичета момчета“ – 5 клас на ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Враца с участие на 2 специалисти на ЦОП.

Презентация на тема:“Трафик на деца“- с деца от „Ас. Златаров“

Беседа на психолог на тема:“Агресията“ в ОДЗ“Вълшебница“

По Проект „Подкрепа за достоен живот”


От 08.11.2010 г. в Община Враца изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” съгласно междуинституционално рамково споразумение № BG09-0603-1/03.11.2010 г., сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Основна цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.Проектът приключва на 31.12.2014г. След което е продължен с ПМС до 31.03.2015г.Сподели с приятели:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница