Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница32/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   102

Специфичните цели на проекта са:

Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.

Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.

Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.

Да се постигне промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.


По Проектa са сключени 13 трудови договора с лица, български граждани от ромски произход (по данни на здравния медиатор) за позицията личен асистент.
По Проект „СТИМУЛ - социални трайно интегрирани, местни услуги за личността”
Проектът е финансиран по Проекта за социално включване от МБВР (Световна банка), съгласно Споразумение за финансиране №РД09-47/31.05.2011 г. между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Враца.

Основната цел на проекта е утвърждаване на устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства в община Враца.

Стойността на проекта е приблизително 1 025 000 лв., от които:

финансиране от МТСП – 954 904 лв.

съфинансиране от Община Враца – 60 000 лв.

Стартът на проекта е даден на 15.09.2011 г. Проектът е приключил на 31.12.2015г.

Основните целеви групи на проекта са деца от 0 до 7 г. и техните родители

от уязвими етнически групи, в частност ромската общност, социално слаби, здравно неосигурени, безработни, с увреждания , получаващи социални помощи, самотни родители и др.


Услугите, които са включени в проекта са: „Формиране и развитие на родителски умения“, „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Здравна консултация за деца“, “Интеграция на децата в детските градини и предучилищните групи/класове“, „Мониторинг на готовността за обучение“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, „Семеен център“, „Намаление на таксата за детска ясла и детска градина“.
Първата услуга, реализирана по Проекта в Общностния център е:

  • „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, чрез създаване на групи за лятно училище на 43 деца от ромски произход (по данни на здравния медиатор) на които предстои постъпване в първи клас. Всички са успешно интегрирани в масови училища. Всички учебни помагала и пособия са осигурени със средства от бюджета на Проекта.

Втората услуга, реализирана по Проекта е:  • „Здравна консултация за деца”, преминалите през услугата са над 600 деца и техните родители от ромски произход (по данни на здравния медиатор).

Третата услуга, реализирана по Проекта е:  • „Интеграция на децата от ромски произход в детски градини, предучилищните групи и класове”. Деца в детска група, ПУГ и класове в масови училища са интегрирани 128 деца. Община Враца е осигурила над 1800 лева за изследвания /прием в детска ясла, градинска група /Wasserman,СПИН/, паразитология и микробиология.

Четвъртата услуга, реализирана по Проекта е:  • „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията. В услугата са записани и работено с около 30 деца.

Петата услуга, реализирана по Проекта е:  • „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”. В услугата са преминали около 60 деца и техните родители от ромски произход (по данни на здравния медиатор).

Шестата услуга, реализирана по Проекта е: • „Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа”. В услугата са преминали над 250 семейства от ромски произход (по данни на здравния медиатор).

ОБЩИНА БОРОВАН


В община Борован, здравеопазването се осигурява от 4 ОПЛ. Относно ранната регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременната хоспитализация на родилките, отговорна институция са личните лекари и РЗОК, които осъществяват издирване и наблюдение на бременността и осъществяват контрол върху профилактичните прегледи.

Като основен проблем се очертава достъпът до здравна помощ за голяма група хора, включително и от ромски произход без здравно осигуряване, но общината не разполага с необходимите инструменти за решаването му.

През 2015 г. ООСЕИВ е провел четири информационни кампании, свързани с разширяване знанията на младите хора за здравните проблеми, предизвикани от употребата на психоактивни вещества/наркотици, алкохол, тютюнопушене/.

Във връзка със Световния ден без тютюнев дим – 31 май е проведена информационна кампания „Аз избрах да не пуша!Не пуши и ти“.

По повод Месеца на трезвеността е организиран конкурс за рисунка на тема „Не пропилявай живота си в употреба на алкохол! Изживей мечтите си“ и в конкурса са взели участие 48 деца от училищата.
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Достъп до здравни услуги и програми
През 2015 г., със съдействието на здравния медиатор на Община Бяла Слатина, са осъществени редица здравни беседи на различни теми, свързани с превенция на здравето, както в учебните заведения в населените места от Общината, така и в ромския квартал на града, като обхванатите за периода наброяват повече от 390 граждани. През цялата 2015 г., независимо от здравноосигурителния статус, представителите на ромската общност в Бяла Слатина се информират за правата и задълженията си като пациенти, начините за получаване на достъп до здравни услуги, превенция на заболяванията и нежелана бременност, като при кампания за превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции (Превенция на ХИВ), обхванатите са 70 човека, а със 6 жени от ромски произход са осъществени интервенции, с цел превенция на нежелана бременност. Здравната култура на ромите от община Бяла Слатина се повишава.

В края на календарната 2015 година РЗИ-Враца, съвместно с община Бяла Слатина, е проведена национална здравна кампания, в която 132 здравно-неосигурени граждани от ромски произход в града и съответно 16 жители на с. Търнава, са се възползвали от напълно безплатни лабораторни изследвания, с цел профилактика на здравето и своевременно диагностициране на здравни проблеми.


Дял на здравно-неосигурени деца

По информация на здравния медиатор на община Бяла Слатина няма здравно-неосигурени деца на територията на общината.


Дял на раждания на майки под 18-годишна възраст

Раждаемостта на територията на община Бяла Слатина е намаляла, като през 2015 година са родени 182 деца, а ръстът на майките, родили до навършване на 18-годишна възраст е увеличен и през календарната година техният брой е 19.

Заболеваемост и други здравни показатели за общината и особености на местно ниво

Общите проблеми на ромската общност в Община Бяла Слатина по отношение на здравеопазването са свързани с висока заболеваемост, висока смъртност, по-къса средна продължителност на живота на лицата от ромската общност, по-висока обща смъртност, много ранни женитби и ранно раждане на първо дете.


ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Достъп до здравни услуги и програми

В общината е създадена необходимата мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, което да гарантира качественото обслужване и поддържане на здравето на населението. На територията на община Козлодуй профилактичната, диагностичната и лечебната дейност се осъществяват от Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй. Здравно обслужване се предлага и в 2 медицински центъра на територията на гр. Козлодуй - Медицински център “Дарис” и Медицински център “Здраве”, които са частни лечебни заведения за доболнична помощ; Служба по трудова медицина към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Общопрактикуващите лекари (лични) са 11 бр. с практики в Козлодуй (8бр.), Хърлец (1бр.), Гложене (1бр.) и Бутан (1бр.). Стоматологичната помощ се оказва от 14 стоматолози - 11 за град Козлодуй и по 1 за всяко населено място в общината. Продължава функционирането на създадения през 2010 г. педиатричен кабинет, намиращ се на територията на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

За повишаване здравната просвета и възпитание на гражданите от ромски произход в ромските квартали в общината здравните медиатори към Община Козлодуй съвместно с РЗИ, гр. Враца и ЦОП, гр. Козлодуй реализират имунизационни кампании за извършване на прегледи и обхват на задължителни имунизации на деца с пропуски в имунизационния календар, провеждат се беседи на различни теми от здравен характер.

Дял на здравно неосигурените деца

В Община Козлодуй няма информация за здравно неосигурените деца.

Дял на раждания под 18 год.

За 2015 г. от ОЗД към ДСП, гр. Козлодуй са регистрирани 15 случая на нови непълнолетни майки по които се работи и са подадени 48 сигнала (АГО, граждани, самосезиране на ОЗД) за риск от изоставяне на дете в институция от биологичните родители. В посока преодоляване на проблема, свързан с раждания под 18 г., работата е насочена в превантивната дейност както на здравните медиатори, така и на медицинските и други специалисти в училищата. В ромските квартали по населени места в общината от здравните медиатори се провеждат посещения в домовете на бременни жени и млади майки за ползата от консултации с лекар специалист.

Заболеваемост и др. здравни показатели за общината

Лицата с увреждания в община Козлодуй към м. декември 2015 г. по данни на сектор ХУСУ към ДСП, гр. Козлодуй са 1278 бр., в т.ч. и роми, които включват увреждания от различен характер - физически увреждания, сензорни увреждания, множествени увреждания, умствена изостаналост, психични заболявания. В община Козлодуй функционират 10 социални услуги делегирани от държавата дейности, 1 социална услуга общинска дейност и 2 социални услуги, предоставяни по ОП „РЧР”, чрез които се предоставят качествени социални и здравни грижи, съобразени с обслужването и покриването на потребностите на целевите групи потребители.
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Жителите на община Криводол се обслужват от 6 ОПЛ.

В училищата и детските градини са назначени 5 медицински специалисти, които се грижат за здравето на децата.

Община Криводол съвместно с УМБАЛ „Св. Екатерина“ гр. София са организирали и провели безплатни кардиологични прегледи.

През годината са изплатени еднократни помощи за лечение на 11 лица.

През 2015 г. има случаи на 2 непълнолетни майки.

Предоставят се здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания при отчитане на специфичните нужди на представителите на ромската общност по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“.

През изминалата година МКБППМН, съвместно с читалищната библиотека, училищата на територията на общината и РЗИ – Враца са осъществили 2 информационни срещи: „Не заменяй живота с дрога” и „Вредата от тютюневия дим“.
ОБЩИНА МЕЗДРА

В община Мездра функционират 1 многопрофилна болница, 1 специализирана болница, амбулатории и една медико-техническа лаборатория.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Мездра“ ЕООД изпълнява ролята на регионално лечебно заведение за стационарно лечение на остри и хронични заболявания.    Болницата разполага със съвременна и модерна апаратура във всички области на медицината: компютърен томограф (скенер) и мамографски апарат,  доплеров сонограф, холтер, велоергометър, ЕЕГ, фиброгастродуодентоскоп, ректоскоп и др.

"Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести – Мездра" ЕООД е лечебно заведение с междуобластни функции и с предмет на дейност: диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания по следните профилни специалности: физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, клинична лаборатория.

На ромите е осигурен достъп до здравни грижи, въпреки, че по-голяма част от тях са здравно неосигурени.

ОБЩИНА МИЗИЯ


В ОУ „Цанко Церковски” са организирани и проведени беседи на теми: „Какво знаем и какво не знаем за СПИН”; Предпазване от нежелана и ранна бременност др. с цел образоване в здравеопазването на младите хора предпазване от инфекциозни заболявания. Беседите са провеждани с ученици и медицинско лице.
ОБЩИНА ОРЯХОВО
Здравеопазването в Община Оряхово не е в добро състояние. Към МБАЛ ,,Хр. Ботев ” – Враца беше разкрит филиал с две отделния детско и вътрешни болести, но те вече не функционират. Има само кабинет за спешна медицинска помощ, кабинети на личните лекари и няколко на специалисти. Най - близките други болници се намират в гр. Козлодуй, гр.Бяла Слатина и гр.Враца, което затруднява хората с ниски доходи и специфични заболявания.

Продължава дейността на Център „Домашни грижи”, като проектът се реализира в рамките на Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи относно услуги за предоставяне на грижи по домовете” по Българо – Швейцарска програма за сътрудничество.

В с. Остров продължава дейността си съвременно оборудван зъболекарски кабинет в услуга на неселението и от близките села.

На територията на община Оряхово съжителстват няколко етноса роми, турци и румъно-говорящи. Поради ниския социален статус на ромската общност и липсата на постоянна работа, голяма част от тях не са здравно осигурени.

В Общината работят 7 общо-практикуващи лекари. При тях в момента са регистрирани и посещават „женска консултация“ 5 жени. В момента няма регистриран случай на деца без избор на личен лекар. По закона за здравеопазването, регистрирането на новородените при личният лекар става веднага след изписването им от болницата. Личните лекари редовно извършват детски профилактични прегледи и имунизации. За пропуснати имунизации за ваксини на деца, се уведомява здравния медиатор за съдействие, който разговаря и уведомява родителите за пропуските. През изминалия период съвместно с общинското ръководство и здравният медиатор, са организирани здравни беседи към общността, със съдействие на екипите на РЗИ – Враца. Проведени са следните здравни мероприятия: Кампания на тема - ХИВ/СПИН - участвали 35 младежи, семейно планиране и сексуално здраве – беседи с 35 лица. Раздадени са информационни материали. Здравният медиатор информира гражданите за предстоящата имунизации.
ОБЩИНА РОМАН

Практикуващите лекари в община Роман са крайно недостатъчни и не са в състояние да осигуряват ефективно доболнично здравно обслужване, особено в по-малките населени места. Здравеопазването в ромската общност е комплексен проблем.

Наблюдават се следните негативни тенденции – бременните жени се картотекират непосредствено преди раждане, не посещават редовно женска консултация и с това попадат в рискови групи бременности. Като цяло бременностите са много ранни и се наблюдават бракове по роднинска линия, което предполага раждането на дете с увреждания. Значителна част от ромското население не е осигурено или с прекъснати здравно-осигурителни права. Няма навици за посещение при стоматолог, нито тенденция за водене на децата при дентален лекар. Наложително е да се помисли за възможности за мобилни кабинети за профилактика на зъбите поне към детските заведения. Училищата и детските градини по график се обслужват от медицински специалисти. Над 95 % от децата са обхванати с имунизация и профилактични прегледи. Аптечното обслужване в града се осигурява от 2 аптеки. В града за населението услугите се предоставят от Център за спешна медицинска помощ, както и специализирана медицинска помощ – Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести (СБДПЛББ). Трима са личните лекари за общината, обслужващи ромското население и по график посещават селата от общината. Предвиждат се мерки за засилване сътрудничеството с личните лекари и взаимодействието им с медицинските специалисти от училищата и детските градини, както и за работа по график на временни пунктове за профилактика в селата.
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Индикатори

1. Повишава се здравната и екологична култура

1.1 Включване на медиатора между общността и здравните работници;


1.1.1. Активно съдействие от страна на медиатора в усилията на личните лекари за обхващане на бременните до четвърти месец на бременността и повишаване на сътрудничеството между институциите и НПО сектора в тази област.

Лични лекари

Община Хайредин

НПО в здравния сектор

Здравен медиатор

РЗИ


Брой обхванати бременни.

брой лица обхванати с дейности по кампании, обучения и др.

Брой имунизирани деца
1.1.2. Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност

Община Хайредин

НПО в здравния сектор

Лични лекари

Регионална здравна инспекция.
Брой обхванати млади хора и техните родители

2. Подобряват се профилактичните дейности сред ромското население

2.1 Разработване и прилагане на програми за превенция на СПИН и „сексуално предавани инфекции” (СПИ)„превенция на ХИВ” чрез използване на национален и регионален опит

2.1.1. Активизиране дейността на отговорните институции и НПО сектора за издирване на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за регистрирането им.

Община Хайредин

НПО в здравния сектор

Лични лекари

Регионална здравна инспекция.Брой обхванати лица с дейности по подобряване на профилактичните дейности.

2.1.2. Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на рак на маточната шийка

Община Хайредин

НПО в здравния сектор

Лични лекари

Регионална здравна инспекция.
Брой обхванати майки

Регионална дирекция „Социално подпомагане“


Нередовните имунизации на децата са сериозен не само регионален, но и национален проблем. Като механизъм за задължителното имунизиране на децата, е условието към молбите за семейни помощи за деца, да се представи служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция, удостоверяваща, че всички задължителни имунизации и профилактични прегледи съобразно възрастта и здравословното състояние на детето са извършени. При непредставяне на такава бележка към заявлението-декларация за отпускане на месечните помощи по чл.7,ал.1 и чл.8,ал.1 от ЗСПД, същите не се начисляват.

През 2015г. след влизане в сила на промените в ЗСПД, Дирекциите за социално подпомагане от област Враца са оказали подкрепа с месечни помощи на основание на чл.7,ал.1 /за деца до завършване на средно образование, но не-повече от 20г./ и чл.8,ал.1 от ЗСПД, на непълнолетни неосигурени майки под формата на ваучери в размер на 100лв., за закупуване на стоки и принадлежности, необходими за отглеждане на дете до 1г.


ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“
ОБЩИНА ВРАЦА
На територията на град Враца броят на общинските жилища е 789, разпределени, както следва :

 • жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди /апартаменти/- 549

 • ведомствени жилища /апартаменти/- 42

 • къщи- 53

 • помещения за временно настаняване- 55

 • резервни жилища- 90

Настанените в общински жилища, граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, титуляри по настанителна заповед на територията на град Враца са 220 лица.

ОБЩИНА БОРОВАН
Населените места в община Борован с голям брой жители, самоопределили се за роми според преброяването през 2011 г. са селата Малорад и Борован. Ромското население е концентрирано в крайните квартали и са се обособили като махали. През 2015 година се забелязва, че се заселват в пустеещи къщи или се настаняват, като ги стопанисват и масова напускат крайните квартали. Реално едва 20% от ромите живеят в много лоши битови условия, останалите живеят в хубави двуетажни къщи и с добри битови условия. Всички села в общината са с изградена канализация, забелязва се недостиг на контейнери и това води до изхвърляне на отпадъците в нерегламентирани места. Общината не разполага с общински жилища, в които да се настаняват нуждаещи хора.
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Почти всички жилища на територията на Община Бяла Слатина са в добро състояние. Общинските жилища са 18 броя (апартаменти, къща). От тях ведомствените са 10 бр. и за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди- 7. Те са разположени на територията на град Бяла Слатина. На този етап общински жилища не се строят. В общината гражданите и техните семейства с определена жилищна необходимост по реда на Наредба №4 за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища са 114 души.

В общината се очертава недостиг на общински жилища, което затруднява задоволяването на потребностите на нуждаещите се хора, предимно от рисковите групи на населението. Липсват механизми, които да стимулират фирми да инвестират в тази насока, което ограничава възможността на Общината да провежда адекватна социална жилищна политика.

В град Бяла Слатина е възникнал и се е обособил един ромски квартал, където се намира и едно от училищата. Голяма част от жилищата, обитавани от ромското малцинство са стари постройки, от тях има керпичени и са в незадоволително състояние. Липсват нормално-битови и хигиенни условия. Почти всички жилища са на улици без канализация, в следствие, на което са изградени санитарни възли на септични ями или шахти. Достъпът до комунални услуги и в частност до електроенергия в ромският квартал в гр.Бяла Слатина е едно от основните предизвикателства пред социалното включване на ромската общност. Доскорошната липса на регулация на територията на част от ромския квартал в града, поставя жителите му в ситуация на уязвимост по отношение на достъпа до електроенергия. Този проблем е доста сериозен и не е етнически, а е национален. Честите аварии на трафопостовете са вследствие на нерегламентираното ползване на електроенергия в квартала и директното прикачване към разпределителната мрежа. проведени са редица срещи в Община Бяла Слатина с представители на местната ромска общност, местната администрация и представители на ЧЕЗ относно търсене на най-адекватната алтернатива за решаване на проблема с електрозахранването в квартала.Сподели с приятели:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница