Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница33/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   102

С цел подобряване на електрозахранването в кв. 200 и с цел жителите, които ползват нерегламентирано електроенергия да станат абонати на ЧЕЗ, Община Бяла Слатина е предприела процедура по отдаване под наем на общински поземлени имоти, тъй като липсата на документи за собственост и разрешение за ползване на сградите е пречка за откриване на партида за електрозахранване. Ниският социално-икономически статус на жителите на ромския квартал задълбочава проблема с електроснабдяването им. Подсигуряването на индивидуален достъп на отделните домакинства до електроразпределителната мрежа ще преустанови, или поне намали практиката на нерегламентирано ползване на услугите на разпределителното дружество и ще допринесе за излизането им от задълбочена социална изолация. Към момента са сключени 55 договори за наем на поземлените имоти.


ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Жилищният фонд в общината е стар и амортизиран. Повечето от жилищата са построени преди повече от 25 години, а къщите преди 60-70 години.

За град Козлодуй има одобрена и действаща кадастрална карта. За селата и града има одобрен Застроителен регулационен план (ЗРП). През 1990 г. е одобрен ЗРП за кв. „Янтра” гр. Козлодуй. Също така има изработен и одобрен Подробен устройствен план (ПУП).

Мерки за преодоляване на съществуващи проблеми:

По решение на ОбС Козлодуй са сключени 64 бр. договори за безвъзмездно ползване на общински дворни места, тъй като ползвателите не притежават документи за собственост за жилищните си сгради. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми, са недостатъчни за поддръжката на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумите, необходими за ремонти и поддръжка. С цел осигуряване на допълнителни жилища общината е предвидила следните дейности: извършване на сделки с терени срещу получаване на жилища; да се определят терени за изграждане на социални жилища. В гр. Козлодуй, квартал „Янтра” е предвидено изграждането на социални жилища за нуждите на 200 човека.


ОБЩИНА КРИВОДОЛ
В с.Краводер има обособен ромски квартал, извън регулацията на населеното място. Изработен е Подробен устройствен план, който е в процедура на одобряване.

Със заповед на Кмета на община Криводол са настанени 2 ромски социално слаби семейства в апартаменти, в бившето ученическо общежитие, собственост на общината.


ОБЩИНА МЕЗДРА
Обособени квартали с преобладаващо ромско население в гр.Мездра са кв.”Принчовец” и кв.”Лещака”. Намират се в регулация, земята е общинска и частна собственост. Имат ел. захранване и вода, а пътят е бетонен. Там живеят около 50 семейства.

В населени места в общината, където има съсредоточени големи маси хора с ромско население, има обособени квартали на уязвими етнически малцинства със структурна бедност – селата Долна Кремена, Елисейна, Моравица, Крапец и Боденец.

Много от семействата имат жилищни проблеми, дължащи се на лошите битови условия, липсата на финансови средства и многочленните семейства, живеещи в едно жилище.
ОБЩИНА МИЗИЯ
В ромския квартал на град Мизия е направено изкърпване на част от улица „Кузман Янкулов”, с цел подобряване състоянието на техническата инфраструктура.

В новия програмен период общината Мизия смята да кандидатства по ЕПП, с насоченост към следните приоритетите: образование, здравеопазване, жилищни условия и заетост.

За момента Община Мизия е на етап проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект (фаза технически проект) за саниране на ”Многофамилна жилищна сграда №2, ул. „Георги Димитров” № 52, кв.33, гр. Мизия” и на ”Многофамилна жилищна сграда №3, ул. „Георги Димитров” №42, кв.33, гр. Мизия” и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта”, при условията и реда на глава осем”а” от закона за обществените поръчки. Изготвени са Технически проекти за двете сгради.
ОБЩИНА ОРЯХОВО
Ромите в община Оряхово са 22% от населението или около 3000 души. Живеят предимно в обособени квартали и махали. Къщите им са едноетажни и двуетажни, поддържани и със сравнително добри хигиенни условия. Има изградена водопроводна и канализационна система в града. Има и такива, които обитават бараки и незаконни постройки с лоши условия.

Има изработена кадастрална карта на гр. Оряхово, която е в процес на одобряване. Одобрена е улична регулация / ПУР / на територията на града. В другите населени места няма актуални кадастрални карти.

Инфраструктурата се подобрява при осигурени средства от държавния и общинския бюджет и с участието в европейски проекти и програми. През 2015 г. за рехабилитация и основни ремонти на общински улици са изразходвани 523 хиляди лева. Улиците в по-голямата част са асфалтирани. След 2000 година са изграждани ВИК мрежи в квартали заети предимно от ромско население.

Изградени са две нови детски площадки в ромския квартал / едната в двора на началното училище, по ПУДОС / на стойност около 17 хил. лева.

Въпреки, че има изградена система за сметосъбиране и сметоизвозване, съдовете за битови отпадъци не винаги се използват по предназначение. Замърсено с битови отпадъци е дерето преминаващо през квартала. Живеещите там трудно се организират и убеждават сами да почистят натрупаните от тях отпадъци.
ОБЩИНА РОМАН
Обособените квартали са все още една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията за живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус. Често срещани проблеми са незаконно строителство, недостатъчно изградена инфраструктура и в редки случаи, ограничен достъп до социални и комунални услуги, пренаселеност в жилищните блокове. В над половината от жилищата с ромско население няма канализация и течаща вода. Необходими са целенасочени, конкретни и ефективни мерки за обединяване и координиране на усилията на държавните органи, на местните власти, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на ромите и благоустрояване на кварталите с преобладаващо ромско население.
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Източник

На финансиранеИндикатори

1. Подобряват се жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

1.1.Подобряване на жилищните условия в кварталите с ромско население

1.1.1. Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско население

Община ХайрединОбщински бюджет

Нова общинска програма1.1.2 Оценка на нуждите от подобряване състоянието на ромските квартали по отношение на инженерната инфраструктура

Община ХайрединОбщински бюджет

Проектно финансиранеФактически резултати от оценката на нуждите
1.1.4 Благоустрояване на алейни мрежи, зелени площи и детски площадки;

Община Хайредин

МРРБ


Донори

Частни инвеститориОбщински бюджет

Донори


Европейски средства

Брой новопостроени детски площадки, атракциони и площ благоустроени зони

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Враца


Социалните работници се самосезират в случаите, когато установят жилищни условия /предимно при малцинствата/, които са опасни за живота и здравето на децата, отглеждани в дадено семейство и тогава се предприемат мерки по реда на ЗЗДет.

При решаване на жилищни проблеми на лица от ромски произход, се търси съдействие от Фондация „Надежда и домове за деца” и се използва ресурсът на Областен координационен механизъм по деинституционализация, в случаите, когато е налице риск от изоставяне на дете на възраст от 0 до 3г. ОЗД в област Враца работят изключително по превенция на изоставянето на деца.
ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ
ОБЩИНА ВРАЦА
В Дирекция „Бюро по труда” –Враца към 31.12.2015г., броят на регистрираните безработни лица идентифицирали се като роми са -236. През 2015г. в различни форми на заетост и обучение са обхванати 218 бр., както следва:

  • Мотивация за активно търсене на работа -5 бр.

  • Професионална ориентация -1 бр.

  • Професионална квалификация по ОП”РЧР” -5 бр.

  • Включени в програми за заетост -153 бр.

от тях по НП „ОСПОЗ” -132 бр.

по ОП”РЧР” -21 бр.

Устроени на работа на първичен пазар на труда -54 бр.

Цел 1.2.:

Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа, Приоритет Заетост – назначени двама ромски медиатори и двама младежки работници по проект за Младежки център Враца.
ОБЩИНА БОРОВАН
Структурата на безработните в община Борован е различна от другите, тя е характерна с най-висок процент на безработните.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА


Цел 1: Осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за само самостоятелна заетост

На територията на Общината безработицата се запазва във високи проценти. Данните на безработните в Община Бяла Слатина е следния по данни на бюрото по труда – гр.Бяла Слатина:
Показатели за община Бяла Слатина

Мярка

Към

31.12.2015 

1.Безработни лица, регистрирани в ДБТ Бяла Слатина

брой

3029

 

- от тях роми

брой

966

 

2. Безработни младежи до 29 г., регистрирани в ДБТ Бяла Слатина

брой

411

 

- от тях роми

брой

167

 

3.Безработни лица над 55 г., регистрирани в ДБТ Бяла Слатина

брой

815

 

- от тях роми

брой

190

 

4. Брой включени лица от ромски произход на първичен пазар на труда

брой

165

 

5. Осигурена заетост на лица от ромски произход

брой

253

 

- в т.ч. по програми и мерки за заетост

брой

88

 

6. Брой регистрирани лица без, или с по-ниско от основно образование

брой

1998

 

7. Структура на безработните

брой

 

7.1 в т.ч. структура на безработните по пол - мъже

брой

1593

 

- от тях роми

брой

463

 

в т.ч. структура на безработните по пол - жени

брой

1436

 

- от тях роми

брой

503

 

7.2 в т.ч. по продължителност на регистрация

- регистрирани до 1 година

брой

1225

- регистрирани от 1 година до 2 години

брой

705

- регистрирани над 2 години

брой

1099

Община Бяла Слатина, като основен работодател, активно участва по различни национални и европейски програми за насърчаване на заетостта сред ромите. По проектите и програмите, които общината реализира през  2015 г. са назначени безработни лица роми по Регионална програма за заетост:

От 01.04.2015 г. - назначени 15 лица на 8 часов работен ден за срок от 6 месеца, от които 30% роми.
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Населението на Община Козлодуй по данни на НСИ при последното преброяване е 21 180 души. По данни от ГРАО към 31.12.2015 г. в общината по настоящ адрес са регистрирани 21 729 души, а по постоянен адрес 21 342 души.

Основно място в икономиката на община Козлодуй като генератор на заетост заема отрасъл „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия“, в който са заети 49,11% от лицата. Следващите по значимост отрасли осигуряващи заетост са „Строителство“ – 23,38%, „Преработваща промишленост“ – 11,26%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 5,8%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 2,46%, „Здравеопазване и социални дейности“ – 2,37%. Всеки от останалите отрасли осигурява заетост на по-малко от един процент от лицата.


Брой безработни

По данни на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй към 31.12.2015 г. са регистрирани общо 1675 безработни лица включително и роми. При съпоставка с предходната 2014 г. се отбелязва намаляване на безработицата тъй като през 2014 г. са били регистрирани 1838 лица.


Мерки за намаляване на безработицата

За преодоляване на проблема с голямата незаетост на гражданите от Д „БТ”, гр. Козлодуй през 2015 г. 166 души са постъпили на работа, от които 83 са включени в програми по заетост, 62 са започнали работа по ОП Развитие на човешките ресурси „Подкрепа за заетост”, 19 души са започнали по Регионална програма „КЛИО” чиято цел е осигуряване на заетост и възможност за социална интеграция на безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” и 40 лица са започнали на първичния пазар на труда чрез подадени заявки в реален сектор към работодатели. В община Козлодуй се очаква стартиране на две оперативни програми „Обучение и заетост на младите хора” в която ще бъдат включени 39 лица на възраст до 29 години и „Обучение и заетост”, в която ще бъдат включени лица на възраст до 50 години и над 50 години.


ОБЩИНА КРИВОДОЛ
Община Криводол се нарежда сред общините в област Враца с най-влошени показатели за икономическа активност и един от най-високите коефициенти на безработица в областта. Регистрирани 1020 бр. безработни към 31.12.2015 г. по данни на НСИ.

Община Криводол не е работила по специални програми и проекти, свързани с интеграция на етническите малцинства и общности. Представителите на ромската общност на територията на общината се включват в програмите за временна заетост по общия ред.

През годината имаме осигурена работа на 20 „общи работници“ по Регионална програма за заетост и 70 „лични асистенти“ по ОП „РЧР“.
ОБЩИНА МЕЗДРА
От 27.03.2015г. Община Мездра изпълнява проект  „Нови възможности за грижа” по сключено Споразумение за партньорство № BG 05-0606-1/24.03.2015г. с Агенция за социално подпомагане на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05M9OP001-2.2015.001 –С0001.

По проекта 76 лични асистенти /от тях 10 роми/ оказват помощ и подкрепа на 79 лица /от тях 9 роми/, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти.

По Проект BG06-202 „Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра”, Компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. между Министерство на образованието и науката, и бенефициент Община Мездра е осигурена заетост на двама ромски медиатори.

В община Мездра 90 потребители /от тях 40 роми/ ползват социалната услуга „Обществена трапезария”, където получават топъл обяд.

ОБЩИНА МИЗИЯ
Заетостта е сред основните приоритети на ръководството на Община Мизия. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Община Мизия води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:Проект

Период на реализация

Цел

Кол. И кач. Резултати

Устойчиви практики

Източници на финансиране

Стойности лв.

ОП РЧР „Подкрепа за заетост”

6 месеца

Осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

25 броя назначени – на длъжности работник поддържане на сгради, работник пътища

Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

ЕПП

57000

НП „ЗХТУ”

29.04.2013 – 29.04.2015

Осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

1 брой назначен – на длъжност пазач на невъоръжена охрана

Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

НП

6800

.


Регионална програма за заетост

01.05.2015 – 31.10.2016

Осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

13 броя

Общ работникПроектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

Регионална програма за заетост

14 414,40

Регионална програма за заетост

01.05.2015 – 31.10.2016

Осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

13 броя

Общ работникПроектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

Регионална програма за заетост

64220


Сподели с приятели:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница