Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница36/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   102Дейности

по изпълнение на Националната стратегияобласт Враца

ДБТ Враца

ДБТ Бяла Слатина

ДБТ Козлодуй

ДБТ Мездра

ДБТ Оряхово

1

2

3

4

5

6

7

Общ брой обхванати лица по различните дейности

1 328

156

868

166

44

94

1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми, чрез включване в обучения

705

55

607

43

0

0

1.1 Мотивация за активно търсене на работа

183

54

109

20

0

0

1.2.Професионална ориентация

516

0

493

23

0

0

1.3. Професионална квалификация, от тях по:

6

1

5

0

0

0

1.3.1.Оперативна програма "РЧР"

0

0

0

0

0

0

2. Осигуряване на заетост на ромите търсещи работа:

623

101

261

123

44

94

2.1. Включени в програми и проекти, от тях:

327

56

88

83

32

68

2.1.1. Оперативна програма "РЧР"

191

29

47

62

14

39

2.2.Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ

4

1

0

0

1

2

2.3.Устроени на работа на първичен пазар на труда

292

44

173

40

11

24

3. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, чрез провеждане на срещи, семинари, дискусии, кръгли маси и други мероприятия с ромски организации

7

0

7

0

0

0

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Враца


Ромските лица и семейства се подпомагат с месечни помощи по чл.9 от ППЗСП от ДСП в област Враца. За целта безработните лица /независимо от етническата им принадлежност/, трябва да полагат обществено полезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно. На основание чл. 12. от ППЗСП - безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.

Безработните лица, които са обект на месечни помощи по чл.9 от ППЗСП се включват и в програми за заетост, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. Реализирането на същите се осъществява съвместно от общинските администрации, държавните, общинските и частните предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане.


СНЦ “Дом на науката и техниката”- Враца
През 2015 година “Дом на науката и техниката”- Враца организира курс по професия “Строител”, специалност “Мазилки и шпакловки” за придобиване на част от професия по втора квалификационна степен, в изпълнение на проект “Красива България”.

В курса са включени и обучени общо 13 безработни лица, от които 5 от ромски произход.

След приключване на курса, всички обучени са успели да се реализират успешно на пазара на труда, със съдействието на БТ-Враца, ДНТ - Враца и строителни фирми от региона.

Социални дейности

„Дом на науката и техниката” организира и участва в редица благотворителни кампании за деца и семейства от ромски произход в Община Враца.

За 13-та поредна година „ДНТ”- Враца е съ-организатор на гражданската инициатива „Осиновете врачанско семейство”. В рамките на кампанията са събрани дрехи, обувки, играчки, учебни помагала за деца на възраст от 2 до 7 години, които са от семейства в трудно социално положение. С помощта на доброволци бяха раздадени подаръци на 81 деца, от които 19 семейства от ромски произход.

Представители на УС на СНЦ „ДНТ” - Враца са раздали над 50 пакета с лакомства на деца от детските градини в „Кулата” и „Нефела”, с преобладаващ ромски произход.

ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“
ОБЩИНА БОРОВАН
Община Борован следва тези принципи, гарантирайки правата на всички граждани, независимо от тяхната етническа принадлежност, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата“. Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе МКБППМН към община Борован.

Пряко е и сътрудничеството на община Борован с детска педагогическа стая, РУ“Полиция“ – Бяла Слатина, както и регионалните координатори на Комисия за защита от дискриминация. ДПС и РУП в сътрудничество с община Борован през 2015 г., са реализирани поредица от прояви във връзка с повишаване правната култура сред всички подрастващи, включително и децата от ромски произход, а именно:  • през м.октомври 2015 г. е реализирана инициативата „Детска полицейска академия“ с цел дълбочинно запознаване на децата с основните дейности и специфични права на полицията;

  • през м.февруари 2015 г. е стартирала работа по програмата „Работа на полицията в училищата“ по превантивна програма за решаване на проблеми на подрастващите – детска агресия, употреба и разпространение на наркотични вещества, толерантност между различните етнически групи.

  • през м.април и октомври 2015 г., са проведени срещи на полицейски служители с учителските колективи и училищните настоятелства, на които се разясниха мерки предвидени в НК и ЗБППМН по отношение на непълнолетните правонарушители, извършващи хулигански прояви, престъпления против личността, кражби и престъпления, свързани с наркотични вещества.

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА


Административният капацитет в община Бяла Слатина и чувствителността на служителите и управленският състав в администрацията на всички нива по отношение правата на човека, въпросите на недискриминацията и общуването в мултиетническа и мултикултурна среда е на добро ниво. Не се допуска двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи. Не са предприети специални мерки за спазване върховенството на закона, за преодоляване на различни форми на дискриминация и преодоляване на езика на омразата тъй като към момента не са необходими (в общинска администрация липсват сигнали, жалби и др.).
ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Мерки за спазване на върховенството на закона:
Чрез Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МК БППМН) са предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени за продължаване на образованието, уреждане на битови и социални проблеми; съдействие за намиране на работа. МК БППМН съвместно с Инспектор „Детска педагогическа стая” при РУ „Полиция”, гр. Козлодуй (И ДПС), Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй, директорите на училищата и Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй са консултирали семействата на освободените непълнолетни лица от ВУИ относно разрешаването на социално-битовите проблеми и продължаване на образователната степен. Изградени са добри партньорски отношения между МК БППМН, ОЗД при Д СП, гр. Козлодуй и И ДПС при РУ „Полиция”, гр. Козлодуй в резултат на които са разгледани 32 възпитателни дела по З БППМН с 36 броя малолетни и непълнолетни извършители, включително и от ромски произход. От МК БППМН са организирани и проведени 136 броя срещи с деца, в т. ч. и роми, с допуснати агресивни прояви, извършители на противообществени прояви с разгледани възпитателни дела по З БППМН, деца жертви на насилие и настанени във ВУИ и СПИ с участието на подходящи специалисти от институциите на територията на общината за вземане на решения за предприемане на съответните мерки за преодоляване на проблемите.
Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация

В общината се организират приемни на Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, чиято основна цел е провеждане на разяснителни и информационни кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта към прояви на дискриминация. През 2015 г. от Комисията за защита от дискриминация са проведени 3 срещи за прием на граждани.


Мерки за преодоляване на езика на омразата

В община Козлодуй са утвърдени толерантни междуетнически отношения. Преодоляването на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи се осъществява по различни начини - срещи с граждани, включително и от ромски произход в приемните дни на кмета на общината, създадена е система за подаване и разглеждане на жалби и сигнали от граждани.


ОБЩИНА КРИВОДОЛ
През 2015 са организирани приемни на регионалния представител на комисията за защита от дискриминация.

По плана за превантивна дейност на МКБППМН са организирани информационни кампании и беседи по училища и детските градини, с които са разяснени правата на децата и какво означава да бъдем толерантни.


ОБЩИНА МЕЗДРА
Осигуряване на добро функциониране и развитие на правната уредба, на институционалните структури и на инструментариума за защита от дискриминация, с което да се повишат гаранциите за ефективна защита на правата на ромите, тяхната равнопоставеност, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения живот.
ОБЩИНА МИЗИЯ
В ОУ '' Цанко Церковски'' в час на класния ръководител е проведена беседа на тема: Права на човека и права на детето в училище. На беседата са присъствали 18 ученика от 5ти клас.


Проект

Място

Период на реализация

Цел

Кол. И кач. Резултати

Устойчиви практики

Източници на финансиране

Стойност

лв.


ОП «РЧР», Проект “Подкрепа за достоен живот“

Населени места на Община Мизия

11.2010-01.2015

Предоставяне на социална услуга «Личен асистент»

87 обгрижвани

Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

АСП партньор Община Мизия

296 728

Нови възможности за грижа

Населени места на Община Мизия

Март 2015 – 29.02.2016

Предоставяне на социална услуга «Личен асистент»

53 асистента и 53 потребители

Проектът надгражда постигнатите резултати в предходните години

АСП партньор Община Мизия
ОБЩИНА ОРЯХОВО


Приоритет „Анти-дискриминация”

Служителите от РУП гр. Оряхово системно и целенасочено работят по посока превенция и корекция на поведението предимно с лица проявяващи агресия и насилие. Осъществяват дейности по програма „ Работа на полицията в училищата”, като запознават учениците със законите, дейността на полицията, предотвратяване на употребата на алкохол и наркотици и др.

Към Общината работи и МКБППМН. През 2015 г. са разгледани 9 възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, от които 8 на ромски деца. Наложени са възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. Всичките деца, спрямо който са налагани възпитателни мерки са от социално уязвими семейства, а именно - на разделени родители, на безработни, новосформирани такива, семейства с един родител. В семействата на тези деца липсва родителска подкрепа, емоционалната връзка между дете-родител е нарушена.

Членовете на МКБППМН съвместно с училищните специалисти и обществените възпитатели провеждат индивидуално - превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане от училище, извършили нарушения на правилника за вътрешния ред или деца от проблемни семейства, които имат отрицателни прояви в училище. Заедно с класните ръководители се обсъждат и планират начини за въздействие и подкрепа с утвърждаване на социално приемливо предложение у учениците, изграждането на отношение на приемане и спазване на обществените норми и правила и предотвратяването на оставането на деца в извънучилищна среда.


ОБЩИНА РОМАН
Действащото законодателство в България гарантира равните възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентация и други признаци. Това е залегнало и в Конституцията на Република България, в Закона за защита от дискриминация и в редица други закони и подзаконови нормативни актове.

Наред с многото социални проблеми, характерни за голяма част от представителите на ромския етнос, съществуват негативни нагласи и предразсъдъци на етническа основа, които допълнително ограничават представителите на общността за пълноценно участие в обществения живот, независимо от лични постижения и завоюван по-висок социален статус на единици от тях. Това рефлектира негативно върху общността като цяло.

Необходимо е да продължи усъвършенстването на консултативния процес на администрацията с ромската общност и с нейни изявени представители при изготвянето, изпълнението и оценката на предприеманите мерки и действия. Необходимо е да продължат и усилията за подобряване на уменията на служителите за работа в мултикултурна среда, за насърчаване на културен плурализъм, за етично отразяване на въпросите, свързани с интеграцията на ромите и междуетническите отношения. Следва да се предприемат и определени действия за подобряване на координацията, както между отделните институции, така и между отделните институции, така и между институциите и гражданските структури.
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Индикатори

1. Подобрява се ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека

1.1.Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда

1.1.1 Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Общински съвет за ред и сигурност сред ромското население;

Община Хайредини РУП гр. Козлодуй

Брой полицейски служители обучени да работят в мултиетническа среда

Брой беседи в ромските квартали

1.1.2.Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици в кварталите със смесено население;

Община Хайредин ПУ с. Хайредин към РУП Козлодуй и представители на общността.

Брой работни срещи и лица участвали в тях конкретни резултати1.1.3.Обучение по права на човека и права на детето в училище;

Община Хайредин РУП гр. Козлодуй

СОУ”Васил Воденичарски”

ОУ ”Горан червеняшки“

МОМН


Брой обучени лица

Брой проведени обучения

1.1.4.Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията;

Община Хайредин РУП гр. Козлодуй,

и представители на общността.Брой обхванати лица и разрешени случаи

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Враца


Дирекциите за социално подпомагане в област Враца не срещат трудности и проблеми по отношение на етническите различия и дискриминация по признак „етнос“ и не допускат каквато и да е било форма на дискриминация при изпълняване на служебните си отношения.


ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“
ОБЩИНА ВРАЦА
КУЛТУРА
Основна цел: Продължаване работата по осигуряването на програми за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение на ромската традиционна култура.
Цели за изпълнение:

  • Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения и културен живот на дадено населено място.

  • Издирване на млади хора до 29 години, носители на различни таланти в сферата на изобразителното изкуство, музиката и танца и тяхното включване в различни програми, като предпоставка за професионално развитие и реализация.

  • Съхранение и популяризиране на техните традиции, съвместно с другите общности в дадено селище.

През 2015 година в читалищата на община Враца се организират летни читални, които обхващат и деца от ромския етнос. Тези занимания се превръщат като допълнителни уроци по четене и общуване.

През цялата година читалищата работят и с деца и младежи от ромски произход като ги включват в различни инициативи- празници, пресъздаване на народни обичаи, изучаване на различни видове танци.

МЕДИИ
Оперативна цел: Създаване условия за равнопоставеност на всички етноси, и отразяване положителните, а също така и негативните страни, но без „езика на противопоставянето и омразата” в различните печатни и електронни медии.Сподели с приятели:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница