Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница37/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   102

Цели за изпълнение:

 • Представяне на ромската общност – отразяване на техните проблеми, традиции, култура, а също така и показване и стимулиране на техните достижения на различните области на обществения живот.

 • Адаптиране политиката на медиите към европейската политика по отношение отразяването на националната и общинска стратегия за развитието на основните цели на „Общинският план за интегриране на българските граждани от ромски произход”, чрез развитие и поддържане на традиционни и нови –съвременни форми на културата и тяхното насочване към младото поколение и най-вече децата.

Изхождайки от тези цели работата културните институти и читалищата в община Враца ще продължи в тази посока за да стане още по-добре интегрирането на българските граждани от ромски произход в сферата на културата.

Чрез включването на техните представители в различните форми на работа ще подобри тяхната активност във:
 • Сферата на общуването за по-добра комуникация;

 • Подобряване отговорността на повечето хора от този етнос;

 • Толерантност с другите общности;

 • Преодоляване на неграмотността, чрез включването им в различни програми за обучение и намиране на работа;

 • Включването им в проекти в полза на обществото;

 • Търсене на нови подходи за работа и привличане на хората за работа в полза на обществото;

 • Ангажираност на общността в разрешаването на проблемите на малцинствените групи и хората в риск.

ОБЩИНА БОРОВАН


Битуването на различни етноси – българи и роми на територията на общината и активното им участие в богатия културен живот на общината, допринесоха и продължават да допринасят за съхранение на културната идентичност на общината в цялото й многообразие.

През 2015 година тематично са реализирани прояви и дейности, свързани с интеграционните политики, популяризиране на специфичната култура на различните етноси и опознаването им. • През м.март е обявен ученически конкурс за рисунка „Дъга на толерантността“

 • През м.април е отбелязан международния ден на ромите с активното участие на учениците от с.Борован и Малорад, СИП-Ромски фолклор

 • В края на месец април е реализиран общински преглед на читалищните художествени състави на различни етноси

 • През м.май е създадена организация по проект „Парад на изкуствата“.

 • В навечерието на Международния ден на толерантността – 16 ноември, община Борован и ООСЕИВ са организирали турнир по футбол, участие са взели учениците от основните училища

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА


Общината ежегодно на празника „Василица” посреща учениците от НУ „Хр. Смирненски” гр. Бяла Слатина, като идеята е да утвърди този голям празник като ден на Ромската култура и обичаи. Учениците представят традициите и същността на ромската Нова година и суровакат администрацията за здраве и късмет.

Ежегодно се организира мероприятие за отбелязване на 8 април- международния ден на ромите. В мероприятието участват деца от ромски произход, техните родители и ромски лидери.


ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност

На територията на общината са регистрирани и развиват дейност 5 читалища – по едно във всяко населено място. С решение на ОбС-Козлодуй е приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2015 г. Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината е обезпечена от Общинския бюджет с необходимите средства за оптимално развитие на местната общност, включително и ромската. За 2015 г. в читалищната дейност в община Козлодуй са обхванати общо 500 самодейци на различна възраст. Във всички дейности са включени и лица от ромски произход.

С цел съхранение и популяризиране на ромската култура традиционно се отбеляза 8-ми април, Международният ден на ромите, който се популяризира чрез Общинския културен календар и сайта на Община Козлодуй, както и чрез местните медии.
ОБЩИНА КРИВОДОЛ

Младежите са най-активни в художествената дейност, организирана от читалищата в общината. Предоставя им се възможност за нови контакти, обмен на творчески идеи, както и шанс за изява.  Създават се условия за изграждане на една стабилна социална среда сред младежите, независимо от етническата им принадлежност:  • Балет по модерни танци "Ани Бо" участва в първият младежки фестивал "Танцуващо Бъдеще", в гр.Ловеч;

  • ДЮТС „Хранк“ участва в Трети международен фолклорен фестивал „Пъстра огърлица Вършец 2015", в Арт фестивала "Златна есен"2015 - гр. София и в 7-ми фолклорен събор „Жива вода“- град Димово;

  • участие на групата за обработени песни в Трети международен фолклорен фестивал "Пъстра огърлица Вършец 2015";

  • участие на групата за изворен фолклор „Ботунски напеви" в Арт фестивал "Златна есен"2015- гр.София.

Участие в национални кампании за четене - Седмица на детската книга и Маратон на четене.

Участие на деца и ученици от ромски произход в масови ученически спортни, културни, екологични прояви, както и участие в извънкласна дейност -танцови състави - за народни танци и модерен балет и др.

„Живеем заедно“ - СОУ"Св.Св. Кирил и Методий" и читалището са организирали фолклорен празник, посветен на толерантността и уважението между етносите. Мероприятието съпътства 8 април-Ден на ромите. Община Криводол организира честване на Международния ден на ромите - 8-ми април.

В ОДЗ "Славейче" гр. Криводол са организирани школи по интереси в централен корпус. Целогодишно се отбелязват християнските празници. В мероприятията участват децата и родителите от ромски произход.

На стадион „Хр. Ботев“ тренират 50 деца и младежи, включени в две групи: подготвителна група и деца и юноши старша възраст към ФК „Ботев” – Криводол. Редовно участват в общински и областни първенствата.

Ежегодно община Криводол организира състезания по футбол на малки вратички.

Програма „Спортно лято“ осмисля свободното време на децата. МКБППМН организира 3 състезания: тенис на маса, шахмат и спортен риболов. Включили са се ученици от всички училища на територията на община Криводол.

На територията на общината функционират 14 пенсионерски клуба, като форма за социална интеграция на хора от третата възраст и лица с увреждания. Съгласно правилниците за дейността им, в тях могат да участват всички физически лица, без оглед на възраст, пол и етническа принадлежност.


ОБЩИНА МЕЗДРА
Читалище “Просвета”- гр. Мездра и 20 читалища на територията на общината развиват и поддържат библиотечното дело. Те извършват закупуване на художествена литература и абонамент на периодичен печат. Всички библиотеки функционират с основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и изкуство.

Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по жанр любителски състави - музикални, хорови, драматични, фолклорни, танцови, театрални, ръководени от професионалисти. Те имат многобройни участия в общината, областта, на национални прегледи и в чужбина.

Провеждани културни събития : Традиционни празници на културата - “Мездра- май”, Ден на Мездра- 6 май (Гергьовден), Национален фолклорен събор “Де е българското”- с. Очин дол, Регионален фолклорен събор „Типченица пее”.

Във всички дейности са включени роми.


ОБЩИНА МИЗИЯ

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване.С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Мизия реализира различни проекти и чествания. • Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Мизия.

 • Чества се Ромската Нова Година ( ''Банго Василий'' на 14.01.2015) в Общински клуб гр. Мизия

ОБЩИНА ОРЯХОВО


Дейностите в областта на културата в община Оряхово се осъществяват от НЧ в населените места – Долни Вадин, Горни Вадин, Остров, Галово, Селановци, Лесковец и Оряхово, Общински детски комплекс „Людмила Живкова”, СТС „Жива вода”, Исторически музей.

ОДЗ „Пролет” гр. Оряхово, ОДК „Людмила Живкова” и Историческият музей изпълниха през 2015 г. много интересни и занимателни проекти по Програма „Участвам, дарявам, променям” на Сдружение „1-ви юни” гр. Бяла Слатина

Самодейните състави към читалищата са певчески групи, танцови, мажоретни и театрални, духов оркестър. В повечето от тях има възрастни и деца от ромски произход.

Към общински детски комплекс „Людмила Живкова” през 2015 година беше сформиран Младежки духов оркестър с преобладаващо ромско участие на децата. Във всяка детска градина и училище се провежда образователна политика за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, но неформалния характер на междуличностното и междуетническо общуване чрез извънучилищните форми в ОДК ги мотивират и са база за създаването на междуетнически диалог между деца, ученици , родители и учители.

Във всички населени места с ромско население ежегодно се отбелязва Международния ден на ромите, с богата културна програма.

Три поредни години се провежда „Рома фест” в Оряхово с богата програма и много веселие.

В общината има общински вестник „Оряховска трибуна” и местен радио-възeл.

На територията на община Оряхово има спортни клубове по класическа и канадска борба, футбол, бадмингтон, шах. Във всички спортни клубове участват и деца-роми, като най-многобройни са те във футболен клуб „Дунав 98” в Селановци.

По Програмата за Трансгранично сътрудничество завърши изграждане на зона за отдих и спорт в град Оряхово.
ОБЩИНА РОМАН
В община Роман функционират 11 читалища. Четири от тях участват в програма „Глобални библиотеки“ , а читалище „Христо Ботев“ гр. Роман участва и по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност". Важен принцип на развитие на националната културна политика е насърчаването на културното многообразие и съхраняването на единството от национални традиции и обичаи.

Община Роман има богато културно наследство и население, успяло да съхрани своя бит и фолклор, да запази за поколенията множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се представят и интерпретират от читалищните танцови, певчески и театрални състави и формации по време на регионални и национални и фолклорни събори. В общината се отбелязват, освен местните и най-важните национални празници и годишнини.

Културното многообразие ще се поддържа чрез създаване на условия за съхраняване и развитие на културата на всички етнически групи, чрез създаването на атмосфера на взаимно уважение, толерантност за взаимно опознаване и обмен между културите.

Интеркултурното образование и възпитание е особено важно за разбирателството между етносите, за намаляване на агресията в училище, за приемането ценностите на различието. Добра практика е честването на 8 април – Международния ден на ромите в с. Радовене. Би следвало читалищата да привличат младежи от ромското население, които имат афинитет към танците, музиката и театралното изкуство.

Там тези младежи ще създават социални контакти със своите връстници, които са нужни за изграждане на стабилна социална среда сред младежите, независимо от етническата им принадлежност.
ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


Цели

Задачи

Дейности

Отговорна институция

Индикатори

1. Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите

1.1. Да се постигне културна интеграция на ромите.

1.1.1.Реализиране на образователна програма за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани – листовки, дискусии, медийни продукти;

Община Хайредин

ОДЗ”Славейче”

СОУ”Васил Воденичарски”

ОУ ”Горан Червеняшки“

МОН


Брой изготвени и разпространени

листовки, брой организирани дискусии, медийни продукти ;

2.1.1.Издирване на талантливи деца от етносите и подпомагане на записването им в училища по изкуствата.

Община Хайредин

ОДЗ”Славейче”

СОУ”Васил Воденичарски”

ОУ ”Горан Червеняшки“

МОН

НПО


ЧиталищеБрой обхванати деца

Областна администрация Враца


Отбелязването на 8-ми април - Международен ден на ромите:

 • Участие в дискусия на тема „Възможности за интеграция на ромите“ по покана на Асоциация „Интегро“.

 • Участие в кръгла маса по повод Международния ден на ромите в Министерски съвет.

 • Организация и провеждане на мероприятие за отбелязване на Международния ден на ромите.

 • Участие в Конференция на тема „Ромската интеграция – предпоставка за устойчиво развитие“.

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Враца


Очакванията на професионалната ни общност са, всички медии да влияят максимално за интегрирането на ромите и да прилагат методи за градивно въздействие върху малцинствата.

Област Габрово


Приоритет „Образование“:

Процесът на интеграция посредством образование на територията на област Габрово следва основните ръководни принципи и общите стратегически цели и направления на работа на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2015 – 2020 г./ и Плана за действие по изпълнението й. Усилията на педагогическите колегии са насочени към приобщаване на децата към училищната среда, включване на родителите им в родителските активи на класовете.

През учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г. на територията на област Габрово функционират 37 училища, 28 детски градини и 3 обслужващи звена.

В Община Габрово през учебната 2015-2016г. в начална степен на училищата са обхванати 104 деца от други етноси и 73 деца в прогимназиалния етап. 104 са децата от други етноси, посещаващи детските заведения в община Габрово. Обхватът на децата в детските градини се е увеличил в сравнение с предходната година с 27%, докато в училищата е намалял с 6%. Това намаление се дължи на заминаване в чужбина на част от семействата, преминаване в следваща степен на част от учениците, които вече учат в държавни учебни заведения, а също така и смяна вида на обучение. В последните няколко години се наблюдава отказ от страна на родителите да записват децата си в ОУ „Цанко Дюстабанов“, като особено в последните две първокласниците са основно от ромски етнос. В другите учебни заведения децата от малцинствата са разпределени равномерно в паралелките, сегрегирани паралелки в тях няма.

Етническият състав на децата и учениците в община Севлиево е разнообразен – има деца от български, турски, ромски и влашкия етнос, както и деца от смесени бракове. В община Севлиево в 11 детски градини и в 8 основни училища преобладават децата и учениците, за които българският език не е майчин. Тревожно е, че в ОУ «Христо Ботев» град Севлиево се записват все повече ученици, представители на етнически малцинства в неравностойно положение. В училищата в града, в които се обучават заедно деца от всички етноси, се наблюдава много добра интеграция на децата от турски и ромски етнос и съответно по-добри резултати в образователния процес

През учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г. е осъществен 100% обхват на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка деца и на задължително обучение ученици. В област Габрово за учебната 2014/2015 година двама подлежащи на задължително обучение ученици са напуснали училище по семейни причини. Тринадесет ученици, навършили 16 години, са напуснали училище поради желание да работят или проблеми, свързани със съвместното съжителство с партньор. През първия учебен срок на учебна 2015/2016 година три подлежащи на задължително обучение ученички са напуснали училище по семейни причини. Четири ученици, навършили 16 години, са напуснали училище по семейни причини.

За реинтегриране на ученици над 16 години, напуснали училище, в училищата е организирана самостоятелна и вечерна форма на обучение. За учебна 2015/2016 г. в самостоятелна форма са записани 216 ученици, а през първия учебен срок от дневна в самостоятелна форма са преминали 27 ученици допълнително. Във вечерна форма на обучение за учебна 2015/2016 г. се обучават 58 ученици.

В област Габрово образователната система интегрира успешно деца и ученици от етническите малцинства, съхранява и развива етнокултурната им идентичност и спомага за изграждането им като пълноценни граждани и за успешната им личностна, професионална и социална реализация. Повишава се информираността и чувствителността на родителите роми, относно ролята на образованието, като средство за осигуряване на перспективи за развитие и социално-икономическа интеграция на децата. В училищата и детските градини са организирани различни форми на работа с цел обхващане, привличане и задържане в училище и в детската градина на децата и учениците – осигуряване на безплатен транспорт, безплатни закуски и обяд, плодове и мляко по схемите „Училищно мляко” и „Училищен плод”.

Освободени са от такси деца от многодетни семейства в съответствие с Наредба за местните данъци и такси /Решение 43/26.02.2008 г. на Общински съвет - Севлиево.

Подсигурени са учебници, учебни помагала и материали за работата на всички деца и ученици до VІІ клас. В ЦДГ „Мечо пух” – село Петко Славейков, община Севлиево са осигурени учебни помагала „Аз изучавам български” за децата от етническите малцинства.

През лятото на 2015г. в община Габрово бе проведено и лятно училище за деца, подлежащи на записване в първи клас от рисковите групи, в частност ромския етнос, нуждаещи се от допълнителна подготовка. Обхванати бяха 15 деца - за период от 1 месец педагог и медиатор работеха с децата в рамките на 4 часа дневно.

Преодоляването на социалната изолация и автосегрегация на учениците от ромски произход към училищната среда се осигурява чрез участието им в различни извънкласни дейности - музикални и спортни формации, клубове, като вокална група, СИП математика и БЕЛ. В часовете за занимания по интереси се провеждат занятия, допринасящи за запазване и развиване на етнокултурната идентичност на ромските деца, както и на останалите етнически общности. През 2015 г. са проведени 5 инициативи в обединени детски заведения и градини в Област Габрово на теми, свързани с толерантност, интеграция, културно многообразие и др. 21 инициативи са организирани в училищата в градовете и селата от областта, като част от тях са финансирани по проекти.

През 2015 г. са проведени са няколко обучения за учителите за работа в мултиетническа среда по Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, чрез повишаване интеркултурната компетентност на учителите с обучението “Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”.

През 2015 г. допълнително педагогическите специалисти от ОУ „Неофит Рилски“ - Габрово проведоха обучение на тема „Обучение на ученици в мултикултурна среда“. Учителите от ОУ „Цанко Дюстабанов“ – Габрово споделиха опит за „Работа в мултиетническа културна среда” като част от вътрешноучилищната си квалификация.

Трима педагогически специалисти от държавни училища и експерт от РИО участваха през месец март 2015 г. в заключителната среща по проект „Учене в толерантност” организиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ – София/. Представена бе презентация на тема „Уроци по толератност“.

Работи се с родители, които неглежират посещаемостта на децата си в детска градина или училище, като са проведени консултации от педагогическите съветници и от класните ръководители с родителите за потребностите на техните деца. Изпратени са писма до отделите „Закрила на детето” към „Дирекциите за социално подпомагане” за ученици допуснали над 5 неизвинени отсъствия за месец и за деца, отсъствили 3 дни без причина от детските градини.

В Община Севлиево се реализират 2 проекта, свързани с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства. Проект «Готови за училище» се изпълнява от Тръст за социална алтернатива, съфинансира се от Световната банка и Фондация „Америка за България“. Координатор  за севлиевска община е Сдружение „Знание “ – Ловеч. Като партньори в проекта на случаен принцип са избрани ЦДГ „Радост“, град Севлиево и ЦДГ „Дора Габе“, село Градница. Дейностите, включени в проекта, са:


 • Заплащане таксите на 40 деца от семейства от уязвими групи;

 • Осигуряване на учебни помагала за децата от 3- до 5-годишна възраст, участници в проекта;

 • На новопостъпващите деца се правят задължителните медицински изследвания;

 • На родители, чиито деца редовно посещават детското заведение, т.е. нямат неизвинени отсъствия, се дават ваучери за храна в размер на 20,00 лв. месечно.

Очакваният ефект от изпълнението на тези мерки е значително увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца ще подобрят познавателните си и социални умения. Тези подобрени умения ще повишат тяхната училищна готовност, което ще увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще.

Професионална гимназия "Марин Попов", гр. Севлиево получи финансиране от ЦОИДУЕМ към МОН за реализиране на проект «Кариерно консултиране за равен старт в живота на ученици от етническите малцинства в община Севлиево».

Проектът ще се реализира в срок от 1 октомври 2015 – 30 юни 2016 и е на стойност 19997 лв. Цели да се осигури качествено образование на учениците от етническите малцинства, постъпили за обучение в Професионална гимназия „Марин Попов" в гр.Севлиево, като разшири информираността им за кариерните перспективи в избраните от тях професионални области и им помогне да планират свой собствен кариерен път, да им представи перспективи за тяхната професионална реализация и повиши мотивацията им да завършат образованието си. Проектът също така ще допринесе за създаване на по-благоприятна среда за обучение, социална адаптация и приобщаване за ученици от различните етнически групи като създаде условия за изграждане на колектив и умения за толерантно общуване в мултикултурна среда. В проектните дейности ще се включат ученици от всички общински училища като две от тях са партньори в проекта: 1-во ОУ "Христо Ботев" в гр. Севлиево и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Петко Славейков.

В Община Трявна трудности настъпват, когато дърводобивните фирми наемат сезонни работници от други общини. Тогава се налага временните поселища на тези работници да бъдат обикаляни, да бъде установено наличието на деца, подлежащи на задължително обучение и обхващането им. Към това се прибавят всички последици от това чергаруване – липса на елементарни условия за живот, безконтролно движение на товарните животни, спорадични кражби по близките села, където няма постоянно живеещи хора. Въпреки това процесът не е безконтролен по отношение бита на тези хора в посока адресното им регистриране, обхвата на децата в училище, настаняването им в необитаеми жилищни сгради след договореност на работодателите им със собствениците.Приоритет “Здравеопазване“:

Проблемите с ромските общности в сферата на здравеопазването са свързани с това, че голяма част от тях са здравно неосигурени или с прекъснати здравно-осигурителни права. Информацията за здравноосигурителния регистър относно етническата принадлежност се събира на доброволен принцип и затова статистиката по-долу от РЗОК не дава ясна представа за положението в Област Габрово. РЗИ – Габрово не събира информация относно етническата принадлежност на пациентите, като данните за 2015 г. в момента се обработват и не са включени в настоящия доклад.Сподели с приятели:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница