Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница38/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   102Период01.01.2015 до 31.12.2015Брой регистрирани лица при ОПЛ
Здравен район

Общо

В.т.ч неосигурени


Габрово

66275

8381


Дряново

9846

1600


Севлиево

37601

6622


Трявна

11656

1419


Общо:

125378

18022Наблюдавани бременни по програма "Майчино здравеопазване' в СИМП

Здравен район

Общо

В.т.ч под 18 г.

Габрово

459

7

Дряново

43

1

Севлиево

271

10

Трявна

53

1

Общо:

826

19Брой преминали по КП 141 - "Раждане, независимо от срока на бремеността, прилежанието на плода и начина на родоразрешение"


Здравен район

Общо

В т.ч. :


под 18 г.

неосигурени


Габрово

309

5

20


Дряново

34

1

5


Севлиево

210

8

36


Трявна

30

1

2


Други

38

0

12


Общо:

621

15

75
Във връзка с изпълнението на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства, РЗИ – Габрово извърши следните дейности:

 • Изнесена е беседа на тема: „Здравословен начин на живот – споделена отговорност на всички” пред ученици /10 деца на възраст 16-18г./ от ромската общност.

 • Планиране и подготовка на здравно-образователни и информационни материали за информиране на лица от ромски произход относно превенция на ХНБ, туберкулоза, СПИН, някои паразитози.

 • Проведена е работна среща с представител на НПО „Социален диалог” Габрово за съвместно организиране на срещи и беседи сред ромската общност.

 • Предоставени са информационни материали на ромската общност относно профилактика на оралните заболявания.

 • Изготвен е информационен материал за медии и сайт на РЗИ – 1бр.– Международен ден на ромите.

През 2015г. е регистриран взрив от хепатит А сред ромски фамилии, живущи в гр. Габрово, ул."Ген. Николов" № 7 при лоши хигиенно-битови условия, като за периода 30.09.2015-08.12.2015 г. заболяват 10 лица на възраст от 2г -20 г.

Предприети са следните противоепидемични мерки:

1. Изолация и лечение на болните от Вирусен хепатит А в ИО на МБАЛ Габрово

2. Медицинско наблюдение в продължение на 45 дни на неболедували от хепатит А и неимунизирани срещу хепатит А контактни.

3. На всички контактни лица до 17-годишна възраст , неболедували и неимунизирани срещу хепатит А е приложен нормален човешки имуноглобулин.

4. В огнищата на инфекцията е извършена текуща и крайна дезинфекция от Дезинфекционна станция ЕООД Габрово

5. В училищата на заболелите е предписан строг противоепидемичен режим, включващ медицинско наблюдение и ежедневна двукратна дезинфекция на повърхности и санитарни възли, осигуряване на дезинфектант за ръце.

6. Изготвена от Д “НЗБ“ информационна брошура за хепатит А. Брошурата е разпространена в ромския квартал и в училищата на заболелите.
В изпъление на проект „ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране”, финансиран от МТСП със заем от Международната банка за възстановяване и развитие, на територията на Община Габрово през 2015г. бе разкрит Комплекс за интегрирани услуги за деца и семейства. Потребители на услугите в Комплекса са лица, деца от 0 до 7 годишна възраст и техните семейства в риск от общността. Предоставяните услуги/дейности са разпределени съобразно възрастта на децата, а именно:

Услуги за деца от 0 до 3 години и техните родители:Услуги за деца от 3 до 7 години и техните родители:

 • Семейно консултиране и подкрепа;

 • Здравна консултация за деца;

 • Допълнителна подготовка за равен старт в училище;

 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

В областта на здравеопазването основно дейностите са насочени към консултиране и подкрепа в грижите за децата, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и др.;

За целия период на предоставяне на услугите по проекта, същите са ползвани съответно:

Услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” са ползвани от 98 родители и 174 деца до 7 години;

Услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания” – обхванати са 15 деца с увреждания и 15 родители;

Услугата „Здравна консултация за деца“ - услугата за целия период на проекта - 104 родители и 185 деца от целевата група до 7 години.

С оглед превенция на някои заболявания в часовете на класния ръководител в училищата в Дряново, през изтеклата учебна година бяха проведени здравни беседи по следните теми: • Грип – предпазни мерки;

 • Световен ден за борба със СПИН – прожекция на филм и раздаване на презервативи;

 • Здравословно хранене – пирамида. Основни правила;

 • Туберколоза. Превенция;

 • Хепатит А;

 • Клинична и биологична смърт, изкуствено дишане;

 • Увреждания на стави и кости. Първа долекарска помощ при изкълчване и счупване.

С цел подобряване достъпа до здравни грижи и профилактиката за деца, повишаване на здравните знания и информираността на ромското население, в детските градини на Община Дряново бяха проведени беседа за значението на имунизациите. Родителите бяха запознати с имунизационен календар за децата до 7 г., както и възможните реакции след поставянето на ваксина.

В началото на учебната година медицинските лица в училищата, с помощта на класните ръководители издирват децата без личен лекар и мотивират родителите им за необходимостта от регистрирането им.Приоритет „Заетост“:
Равнището на безработицата в област Габрово за 2015 г. е 6.20%, което е с 0,58 процентни пункта по - ниско от равнището на безработица през предходната година, когато същата е била 6,78%. Регистрираните в Дирекция „ Бюро по труда” Габрово , самоопределили се като „роми”, в края на 2015 година са 80 лица, което е 2,47% от регистрираните безработни лица. През 2015 година 79 лица от ромски произход са напуснали Дирекция „Бюро по труда” Габрово, като двама са го направили по желание, а 47 по неизвестни причини (регистрацията им е прекратена наказателно). Останалите са реализирани чрез механизмите на активната политика на държавата. Равнището на безработица е изчислено на база общия брой регистрирани безработни и икономически активното население по последните статистически данни. Най-висока е безработицата в Община Дряново.

В изпълнение на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), за подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях, през 2015 г. са обхванати по различни дейности 71 лица от ромски произход, като 20 от тях са младежи до 29 годишна възраст: • на 40 лица е осигурена заетост, като 8 от тях са включени в програми за заетост, в т.ч. 5 лица по ОП „РЧР”, а 32 лица са устроени на работа на първичния пазар;

 • включени в обучение под различна форма са 31 лица, като 25 лица са преминали професионално ориентиране, 2 лица са мотивирани за активно търсене на работа, 2 лица са преминали обучение по ключова компетентност и 2 лица са придобили професионална квалификация.

На база на данните можем да направим няколко съществени извода:
 1. Голяма част от тази група лица не се самоопределят като роми при ползване услугите на Дирекция „Бюро по труда”. Една част се самоопределят като българи, а друга като турци. Най- ярко това личи в Община Севлиево. Разбира се има и други самоопределяния.

 2. Съществена част от регистрираните роми отпадат от услугите на Бюрото по труда, поради неспазване на предписаните им правила и невъзможността да бъдат убедени да ги спазват. За 2015 година около 30 % са отпаднали по тази причина.

 3. Започващите работа с помощта на Бюрото по труда, обикновено се реализират на работни места за ниско квалифицирани кадри, около 20% от регистрираните роми за 2015 година.

 4. Нисък процент (около 5 %) от регистрираните роми са се реализирали на места за субсидирана заетост. Причината е, че с масовото навлизане на европейските финансирания по проекти, се повишава изискването за образование и квалификация на заемащите субсидирани работни места.

 5. По отношение на включените в обучения ситуацията също е специфична. Най-голям брой роми през периода са преминали през професионално ориентиране - около 16 %. През професионално обучение са преминали минимален брой - около 1,26 %, толкова са преминали и през мотивационно обучение. Причината отново е в по високото изискване за входящо образование при реализиране на обученията от притежаваното от тази общност. Липсата на образование, включително и професионално, както и липсата на грамотност в голяма степен при част от ромите, са сериозна спирачка за адаптирането и реализирането им на пазара на труда.

В Община Дряново през 2015 г. са реализирани 2 проекта по оперативна програма РЧР за насърчаване на заетостта, вкл. за младежи до 29 години, както и участие на общината в 1 регионална програма по заетостта и участие в Национална програма „ОСПОЗ“ – в 2 етапа.

Назначени са общо 86 работници, от които 26 роми. Или 30 % от разкритите по общински програми работни места са заети от ромско население. За периода са разкрити нови работни места, съответно:

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - проект „Нови алтернативи“ - на длъжността: • Личен асистент – 47 работни места. Назначени са 9 роми, за период от 6 месеца. Същите продължават да работят и през 2016 г.

 • По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - проект „Шанс за работа – 2015“ /за първи път в Общината/ са разкрити работни места на длъжността:

 • Помощник възпитател в Детска градина – 5 работни места. Назначена 1 ромка, за период от 3 месеца.


  Сподели с приятели:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница