Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница39/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   102

По Регионална програма за заетост – разкрити са 10 работни места и са назначени 5 роми на длъжност Общ работник, за период от 6 месеца.

По Национална програма „ОСПОЗ“ /аварийна група/ са разкрити работни места на 2 етапа, за длъжността Общ работник


 • Първи етап – 14 работника, от които са назначени 7 роми, за период от 3 месеца

 • Втори етап – 10 работника, от които са назначени 4 роми, за период от 3 месеца.

Общият брой разкрити места по НП „ОСПОЗ“ е 24 , от тях на длъжността общ работник са назначени 11 роми.
Приоритет „Жилищни условия“:

На територията на Община Габрово има няколко квартала/района с концентрирано ромско население - в индустриалната част на града в кв. Бойката, ул. Батак, ул. Генерал Николов, ул. Градище и ул. Лазурна №10. Жилищата/постройките, обитавани от ромите, са стари, неподдържани реституирани частни имоти, в повечето случаи без електричество, санитарни възли и течаща вода, част от тях полусъборени, липсват мебели, електрически уреди и  вещи от пьрва необходимост. Няма обособени лични пространства за развитие и отглеждане на децата. Има случаи и на самонастанили се роми в общински имоти, без издадени настанителни заповеди от общинската администрация. Много малка част от част от групата имат собствени жилища с осигурени добри жилищни условия.

Към момента в общински жилища по Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища със Заповед на Кмета на Община Габрово са настанени 253 лица, представители на ромския етнос.

Предвид недостатъчния жилищен фонд и големия брой нуждаещи се лица и семейства в затруднено социално икономическо положение в Инвестиционната програма на Община Габрово, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 е включен проект „Осигуряване на социални жилища за групи в неравностойно положение“. Индикативната стойност на очакваната безвъзмездната финансова помощ за проекта е 1 300 000 лв.

В Община Дряново жилищните условия и инфраструктурата на терените, обитавани от ромите са в задоволително състояние, с изградени електропреносни мрежи, водопровод и канализация. По проект „Красиво Дряново“ са кандидатствали и одобрени 4 сгради, на живущи от кв. „Изгрев“, като са им предоставени необходимите строителни материали за ремонт на фасадата. През 2015 г. в Общинска администрация са постъпили молби за жилищно настаняване от 3 социално слаби семейства, от които 2 са от ромски произход. Съгласно чл. 6, ал.1 и чл. 8 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, молбите са приети, лицата са картотекирани и включени в списъка за настаняване.
Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“:

В териториалните поделения на Областна дирекция МВР Габрово, съответно РУ Габрово, РУ Дряново, РУ Севлиево и РУ Трявна, са определени служители, отговарящи за събирането и обобщаването на информация, свързана с малцинствените групи от населението. През 2015г. в ОД МВР не са постъпвали сигнали и няма регистрирани престъпления във връзка с различните форми на дискриминация. Към РУ-Севлиево функционира Граждански обществен център за превенция кв. Балабанца, където е съсредоточено население от малцинствата. Дейността на центъра включва поддържане на постоянна полицейска приемна, извършване на съвместни проверки с отдела за закрила на детето и оценка на предоставяните услуги за деца и семейства от квартала, като особено внимание се отделя на деца в риск. Общественият център разполага с богат информационен фонд по проблемите на домашното насилие, детската агресия, употребата на наркотични вещества и др.

През 2015 година в Местната комисиа за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Габрово са образувани 59 възпитателни дела, които са с 22 % повече в сравнение с предходната година, със 71 извършители – увеличението е със 7 % от 2014 година. Тридесет и три от малолетните и непълнолетните /46 %/, с наложени възпитателни мерки, са от малцинствен произход. Спрямо 11 деца са образувани повече от едно възпитателни дела, като 6 от тях са от ромски етнос. От 41 извършители на противообществени прояви и престъпления, с които през годината работиха обществените възпитатели, 16 деца са от малцинствен произход. Пет от тях са извършвали последващо деяние. През годината на две деца са наложени най-тежките възпитателни мерки „настаняване във възпитателно училище-интернат“ и „настаняване в социално-педагогически интернат“, като едното е от ромски етнос. Най-често делата са за кражби, но се увеличават и тези за унищожаване на чуждо имущество. Единадесет от малолетните и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления са привлечени за втори или повече пъти. Осем от тях са от ромски произход, като членове на семействата им са също криминално проявени. Нито едно от тези деца не живее в пълно семейство, родителите на всички тях са разведени или фактически разделени, а 2 от децата са настанени в ДДЛРГ /преди да бъде закрит/. През 2015 година Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Габрово е работила с 14 деца от ромски етнос, извършващи противоправни деяния и с техните семейства. С 13 деца от ромски произход и с техните родители работят обществени възпитатели, а 3 са насочени за индивидуална работа със специалистите от Центъра за обществена подкрепа.

За втора година през месеците юни и юли Община Габрово и МКБППМН организираха „Летни занимания“ за учениците от първи до четвърти клас. В групи на всички общински учебни заведения бяха обхванати около 360 деца като 25 от тях бяха от ромски етнос.

На територията на Община Дряново няма регистрирани междуетнически конфликти. В различните квартали се живее в дух на приятелство, взаимопомощ и толерантност. Броят на учениците от ромски произход, регистрирани с противообществени прояви и преминали през МКБППМН е 12. Реализираните инициативи от МКБППМН през 2015 г. бяха насочени към превенция в училищните общности за създаване на среда, която влияе за намаляване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. През учебната 2014/2015 г. са проведени 2 тренинга с учениците от 5-те класове при СОУ „Максим Райкович“, на тема „Превенция на агресията“. Под формата на игри, учениците обсъдиха детската агресия, взаимоотношенията помежду си и взаимоотношения учител–ученик. Бе организиран и турнир по тенис по тенис на маса, под наслов „Не на агресията“.

През 2015 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево е образувала и провела 17 възпитателни дела за престъпления и противообществени прояви, извършени от или с участието на младежи, като 4 от тях са от ромски произход. На 16 младежа са наложени общо 24 възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2015 г. Статистическите данни сочат, че през 2015 г. сред извършените престъпления и противообществени прояви от млади хора най-голям е броят на кражбите, следвани от престъпленията свързани с нанасяне на телесна повреда и противозаконно отнемане на МПС. Най-често предмет на кражбите са лично имущество - мобилни телефони, таблет, сума пари, хранителни продукти и други стоки от търговски обекти.

Причините, довели до извършване на противообществени прояви и престъпления от младежи в община Севлиево, са комплексно обусловени. Основните са младежко увлечение и лекомислие; влияние на приятелското обкръжение, включително и от вече пълнолетни лица; нередовно посещение на учебни занятия; нездрава семейна среда; проблеми, свързани с ниския жизнен стандарт и безработицата; криза на нормативните и човешки ценности, която рефлектира силно у младите хора; засилващата се агресия сред децата; неглижиране от страна на родителите. Дейностите по превенция на асоциалното поведение се реализират от МКБППМН съвместно с помощните й органи – два центъра за превенция, две приемни на обществения възпитател, консултативен кабинет и клуб на родителя.

Чрез разпространение на информационни материали, организация на различни превантивни мероприятия, проведени многобройни консултации и лекции с младежи и техните родители и провеждане на възпитателни дела по ЗБППМН, МКБППМН осъществява превенция на асоциалното поведение на всички нива (първично, вторично и третично). Близо 70 са консултираните младежи през 2015 г. от помощните органи към МКБППМН.

 

Приоритет „Култура и медии“:

През 2015 год. читалищата в област Габрово реализираха инициативи, свързани със съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите, като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения и културен живот. Тъй като не се води точна статистика, относно посещаемост на събитията от културните календари на общините по етнически признак, не могат да се посочат точни цифри за брой посетители от ромската общност или проценти за привлечена публика.

На територията на Община Габрово функционират 32 читалища, като част от тях са в райони със смесено население, без да е преобладаваща ромската общност. Годишните планове на читалищата по селата включват пълния празничен календар. По традиция националните и църковни празници се отбелязват, като в тях е въвлечена цялата общност, без оглед на етническата принадлежност. В дейностите, изпълнявани от читалищата, както и във формациите /певчески и танцови/, представителите на ромската общност участват наравно с останалите. Това е предпоставка както за равнопоставеност в представителството на различните културни общности, така и за изграждане на етническа толерантност и междукултурен диалог. За равен достъп до култура, толерантност и междукултурно разнообразие работи и общинската Програма Култура. През 2015 година 100 000 лева бяха усвоени от културни организации по проекти с приоритет „155 години Габрово град”, като всеки от тях отговаряше на изискванията за равен достъп до култура.

В Община Дряново традиционно се организираха летни и коледни работилници, тематични конкурси за изработване на картички, сувенири, рисунки, фотоконкурси и др. В двете градски читалища се проведоха дни на отворените врати, където учениците имаха възможността да се регистрират безплатно в читалищните библиотеки.

В Община Севлиево функционират 26 читалища в селата и едно в град Севлиево. Голяма част от читалищните дейци по селата са от ромски произход, особено деца. Всички дейности на читалищата в Севлиевска община се реализират в дух на етническа хармония, като инициативите им подпомагат взаимното опознаване, приемане на различията, разбирателството и толерантността. Едновременно с това се съхранява ромската идентичност. Застъпено са най-вече при възстановките на обичаи, отбелязване на празници и концертни дейности.


ОБЛАСТ ДОБРИЧ
През 2015 г. членовете на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (Обл.ССЕИВ) продължават своята работа по изпълнение на заложените цели и задачи, заложени в Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и другите граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2020 г.) / Стратегията.

На вниманието на всички общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич са изпратени указателни писма, свързани с приемането на Общинските планове за действие, за периода (2015 – 2020 г.).

През месец февруари на осемте общински администрации е представена информация, относно това, че Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) е директен бенефициент по проект „Разработване и внедряване на системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 г. - 2020 г.“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 г. – 2020 г.“. Като целева група в програмата, освен публичните институции на национално и местно ниво (области и общини), са посочени и представители на организации и институции, имащи отношение към изпълнението на политиките в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията.

През 2015 г. не е възниквало искане за свикване на заседание на Обл.ССЕИВ, от членовете на съвета е изискана информация за темите, които да бъдат разгледани на предстоящи заседания.

От кметове на 8 те общини, намиращи се на територията на област Добрич е изискана информация за напредъка по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020 г.) (НСРБИР) и План за действие към нея. Предоставената информация е обработена и обобщена, изпратена е на вниманието на НССЕИВ, МС.

На вниманието на НССЕИВ е предоставена информация за неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромите.В изпълнение на чл.15 от Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ, и на основание приетата Стратегия, от осемте общински администрации се изискани писмени доклади, относно изпълнението на приетите общински планове действие за интеграция, отнасящ се за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

В указаните срокове, в деловодството на Областна администрация Добрич са постъпили доклади, предоставени от ръководствата на общински администрации: град Добрич, Добричка, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Тервел и Крушари.

Въпреки отправено напомнително писмо, все още няма постъпила информация от община Балчик, област Добрич.
В изпълнение на приоритетите на Стратегията, през 2015 г. са постигнати следните резултати:
Приоритет 1: Образование:
Във всички общински Целодневни детски градини и училища педагогическата общност има позитивна нагласа за задълбочаване и разширяване на интеграционните процеси на децата и учениците от различните етнически групи. Активно се работи по посока промяна на отношението към образованието като ценност, както при учениците, така и при техните родители.

Образованието е един от стожерите, върху които стъпва интеграцията. Поради тази причина в област Добрич се набляга на засилване на мотивацията за учене, вземат се мерки, свеждащи до минимум напускането на учебните заведения. Акцент е поставен и върху повишаване на знанията, и обмена на добри практики в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата, намиращи се на територията на областта.

Реализирането на Национална програма „За по-пълно обхващане на децата и учениците”, Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. спомага за задържането им в училище и детската градина. През 2015 г. в училищата и детските градини на област Добрич, в които има деца и ученици от различни етнически групи се работи по проекти и програми, които допринасят активно по посока на успешната и трайната им интеграция.

В подкрепа на гореизложеното, през 2015 г. на територията на област Добрич са реализирани дейности, свързани с изпълнението на програми „Да направим училището привлекателно за младите хора“, „ Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ към АМАЛИПЕ, „Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация по учебния процес“, „ Програма за реализация на Стратегия за развитие на образованието в община Добричка за 2015г.“, проект „Равен шанс за всички деца на община Добричка“ и проект „Подкрепа на предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“.

През 2015 година в училищата и детските градини в град Добрич, в които има деца и ученици от различни етнически групи, се работи по следните национални програми, които допринасят активно за успешната им и трайна интеграция и същевременно осъществяват превенция на отпадането им от училище:


 • НП „За по–пълно обхващане на децата и учениците”, Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. – всички общински училища;

 • НП „Училището – територия на учениците“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ – 3 училища;

 • НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“ – 13 училища;

 • НП „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи“ – 4 ЦДГ и 2 училища;

 • НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на учениците от начален етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 5 училища;

 • НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 5 училища.

 • НП „Училището – територия на учениците“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“; НП „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час“; НП „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи“; НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на учениците от начален етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“; НП „С Грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“;

Активно се работи с родителите на ромските деца и ученици. „Училище за родители” има от седем години в ЦДГ „Детелина”, гр. Каварна. Родители присъстват на открити уроци, тържества, концерти, награждавания от конкурси, състезания. За настоящата учебна година родители са привлечени в над 25 инициативи. Родители участват и в работата по проекти.

Част от начинанията, предприети в общината, впоследствие станаха и национални кампании: закуски на социално слаби деца, сформирани клубове за извънкласни дейности, непрекъснато се повишава квалификацията на учителите, акцентира се върху периодичните контакти с родителите. Стимулирано бе развитието на интеркултурното образование и интеграция на деца - билингви и деца със специални образователни потребности. Децата, които живеят със своите родители, работещи в чужбина, получават подкрепа от ръководствата на учебните заведения, за да продължат образованието си индивидуално.

Засилва се тенденцията и се работи в посока активизиране на ромските младежи за продължаване на образованието им във висши учебни заведения.

Всички детски градини в община Каварна са включени в проект „Шанс за всяко дете”, като 20 педагози и двама ромски медиатори преминаха курс на обучение „Работа в мултикултурна среда”, посетиха Страсбург и обмениха добри практики.

Изпълнението на дейности по изброените национални програми допринесе за по-ефективната интеграция на децата и учениците от етническите общности. Повишиха се резултатите от учебно-възпитателната работа, изградиха се лични и социални умения за общуване и реализация и най-важното – постигна се задържането на децата и учениците в училището и детската градина и мотивирането им да продължат образованието си в по-горен клас.
Приоритет 2: Здравеопазване
Приоритетна цел е преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение, осигуряване на равен достъп до здравни услуги и превантивни програми.

През 2015 г. усилията на общопрактикуващите лекари и здравните медиатори са насочени към провеждане на широка разяснителна дейност за подобряване информираността на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните знания, нагласи и поведение, за подобряване на достъпа до здравни услуги, посредством - изнасяне на здравни беседи в учебни заведения и сред възрастното население; подобряване на достъпността до здравни знания на млади роми, рано отпаднали от училище; разпространение на листовки и други здравно-просветни материали; подобряване достъпа до здравни услуги; всеобхватност на програмата за здравно осигуряване; висок имунизационен обхват сред ромското население и обхващане на всички деца с необходимите ваксинации; установяване степента на информираност и развитие на знания и умения на млади семейни роми, за условията и факторите за безрискови за здравето им сексуални и репродуктивни практики; осигуряване на участие на представител на ромите в дейности по промоция на здравето и здравно образование сред ромските общности; подобряване на чувствителността и мотивацията на представители на малцинствата към търсене на специализирана медицинска помощ. Здравните медиатори са съдействали за провеждането на задължителните профилактични прегледи на жителите на област Добрич и извършването на планови имунизации.

С цел повишаване здравната и екологична култура на ромското население и на други уязвими групи от населението, здравните медиатори съвместно с експертите от РИОКОЗ, периодично провеждат беседи с подрастващите млади хора и техните родители, за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, и родствените и ранни бракове. В тази кауза се включват и специалистите от Центровете за обществена подкрепа, където се работи с деца и семейства от различни рискови групи.

Във връзка с изпълнение на дейностите по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и Плана за работа на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към община град Добрич през 2015 г. от Регионална здравна инспекция – Добрич са реализирани здравно-образователни дейности сред ромската общност, насочени към работата с млади хора: лекции и обучения в училищата на град Добрич, в които преобладават ученици от ромска етническа общност, както следва: • 18 лекции и обучения по теми за рисково сексуално поведение и репродуктивно здраве: „Превенция на ХИВ/СПИН”, „Превенция на СПИ”, „Контрацепция” и „Полово възпитание” на 336 ученика;

 • 3 лекции във връзка с профилактика на рисковите за здравето фактори: „Превенция на злоупотребата с алкохол” на 42 ученика.

В изпълнение на Национална програма „Превенция на ХИВ/СПИН” в училища от областта, в които учат ученици от ромска етническа общност е организирана и проведена Кампания по повод 14.02.2015 г. – Ден на влюбените: • Организиране и реализиране на обучения и дискусии на теми „СПИН и СПИ”, „Превенция на ХИВ/СПИН”, „Превенция на рисково сексуално поведение” и др. в училищата на град Добрич;

 • Концерт на 13.02.2015 г. в Общински младежки център „Захари Стоянов”;

 • Общоградска кампания под надслов „Кондом с бонбон” на 14.02.2015 г., включваща конкурс за най-оригинално любовно послание и награди за най-добре представилите се. Млади хора от град Добрич подаряваха валентинки с любовни послания в най-посещаваните младежки заведения, градския парк и централната част на града.

Приоритет 3: Жилищни условия
Особенно наболял и остър е проблемът с липсата на нормални жилищно-битови условия на живот на уязвимите етнически групи, най-вече роми.

Община град Добрич има жилищна политика, която се прилага независимо от етническия произход и вероизповедание. Жилищното настаняване се осъществява от „Жилфонд – инвест” ЕООД. През 2015 г. общинското дружество е отдало под наем общо 50 общински жилища на нуждаещи се граждани. От тях, 26 апартамента са предоставени на хора, самоопределили се като роми.

Чрез настаняването под наем в общински жилища се повишава качеството на жилищно-битовите условия и се осигурява нормална среда за живот на нуждаещи се жители на град Добрич.Сподели с приятели:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница