Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница4/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


През 2015г. по Национална програма „Активиране на неактивните лица“ работят ромски медиатори в общините Петрич, Сандански, Струмяни, Гърмен и Благоевград.

Информация за извършените дейности за 2015 г. по декадата за ромсното включване, НП "АНЛ" и др. проекти и инициативи за Благоевградска областДБТ/ОБЩИНА

Повишаване конкурентоспособността на ромите на пазара на труда

Повишаване пригодността за заетост и квалификация на безработни роми, в т.ч. МО, ПО, ПК, КК

Започнали работа

Първичен пазар на труда

Програми и мерки за заетост и обучение .

ОПРЧР

01.01.2015-31.12.2015г.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

1097

540

389

78

90

ДБТ-Благоевград

209

99

74

12

24

Община Благоевград

139

78

40

8

13

Община Симитли

70

21

34

4

11

ДБТ-Гоце Делчев

343

208

104

22

9

Община Гоце Делчев

181

108

58

12

3

Община Гърмен

80

53

20

5

2

Община Хаджидимово

37

20

13

2

2

Община Сатовча

45

27

13

3

2

ДБТ-Петрич

196

146

49

0

1

Община Петрич

 

134

49

0

1

ДБТ-Разлог

169

26

77

32

34

Община Разлог

108

15

46

20

27

Община Белица

34

5

20

5

4

Община Банско

11

1

6

4

0

Община Якоруда

16

5

5

3

3

ДБТ-Сандански

180

61

85

12

22

Община Сандански

98

21

65

5

7

Община Струмяни

81

40

19

7

15

Община Кресна

1

0

1

0

0

4.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Заетост” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:
Община Банско

Увеличен е броят на лицата, включени по програмите за озеленяване. За намаляване на безработните се възползват от програмите на Агенцията по заетостта /Бюро по труда гр. Разлог/.

Община Белица

Община Благоевград

Липсата на средно образование и квалификация на част от ромската общност е основна причина за безработицата сред тях. Около 50% от ромите са неосигурени, като от тях повечето са мъже на възраст между 40 и 60 години. От същият процент голяма част от жените са напълно неграмотни и необразовани

Община Гоце Делчев

Общо състояние на трудовата заетост – трудовата заетост на ниво сравнително ниско за страната. Брой регистрирани безработни, които са се самоопределили като роми са 37, но това число е според тяхното право на самоопределение. В действителност има и други регистрирани лица, които не са се самоопределили като роми. Не може да се каже, че има голям проблем с безработицата в ромския квартал – голяма част от хората работят в шивашки цехове, в търговията или сезонно в Р Гърция и други страни.

Причини за високия процент безработица – необразованост и липса на квалификация.

Мерки за намаляване на безработицата – безработните, които се регистрират в БТ – Гоце Делчев се насочват към подходящи програми и мерки за временна заетост и по ОП РЧР, както и към други фирми, организации и предприятия, обявили свободни работни места. Здравният медиатор осъществява връзка с регистрираните безработни лица от ромската махала за своевременното подписване в Бюро по труда, тъй като при пропускане на подписи се налагат наказания и лишаване от право на регистрация за определен период.
Община Гърмен

Социалното включване и трудовата реализация на хората от ромски произход е един сред най-големите проблеми в нашата община. Това е един сложен и продължителен процес. Постигането на желаните резултати в тази насока е пряко свързано с преодоляването н на редица проблеми, произтичащи от неблагоприятна образователни-квалификационни профили на тази група, търсещи работа лица, липса на трудови навици, липса на предприемачески умения и собствени ресурси за започване на собствен бизнес, ниска степен на мотивация, негативно отношение на работодателите към безработните от ромски произход.

Няма точни данни колко са безработните лица от ромски произход, тъй като такава статистика не се води, пък има доста хора, които работят в Гърция, сезонно на други места, но поддържат регистрация в бюрото по труда.

През изминалата година в общинска администрация по проект „Нови възможности за грижа“ - за предоставяне на услугата „Личен асистент „имаше назначени 3 човека. Все още безработицата сред това население е доста висока. Общината кандидатства по програма към „Бюрото по труда“ за градинари, общи работници и др. При одобрението на проекта част от тези хора, ще бъдат назначени на работа.


Община Кресна

Приоритетни мерки в това направление са:

- Мотивиране на обезкуражени лица за активно поведение на пазара на труда: ще продължат усилията за мотивиране на обезкуражени лица за регистриране в Бюрата по труда и активно търсене на работа. Специален акцент ще бъде поставен върху социална работа в общността, извършвана от ромски трудови посредници, НПО и др., за което държавата ще делегира ресурс;

- Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа: акцент ще бъде поставен върху посредническите услуги в общността като ще бъде подсигурена възможност за делегиране на ресурс на широк кръг от посредници (НПО и др.) за тази цел;

- Продължаване на програмите за субсидирана заетост: в общините и секторите, в които това е необходимо ще продължат програмите за субсидирана заетост като ще бъдат положени усилия за постепенен преход към устойчива заетост. Участието в програми за субсидирана заетост ще бъде обвързано с придобиване / повишаване на квалификацията;

- Реализиране на комплекс от мерки, насочени към придобиване и повишаване на професионалната квалификация: примерни дейности са комплексните програми от типа „Образование – квалификация – заетост”, програмите за стажуване и чиракуване и др.

- Създаване на специални преференции за работодателите, наемащи лица от не равнопоставени групи на пазара на труда

- Насърчаване на активното участие в ученето през целия живот, което ще направи гражданите от ромски произход по-адаптивни на пазара на труда.


Община Петрич

Общо състояние на трудовата заетост. Брой безработни. Причини за висок процент безработица. Мерки за намаляване на безработицата

През 2015 г. общо безработните лица в община Петрич са били 3 000, от които роми 32%. Основни причини за безработицата при ромите са ниското образование, липсата на квалификация, както и липсата на квалификационни курсове и програми.

През 2015 г. в различните дейности по осигуряване на заетост на ромите през

Д“БТ“ са обхванати 196 лица, от които:

- За повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми чрез включване в обучения – 146 лица;

- Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа – 50 лица, като от тях 49 са устроени на първичния пазар на труда и 1 чрез включване в ОП „РЧР“.
Община Разлог

Общото състояние на безработните в Област Благоевград е -20 904 души.

В Община Разлог безработните са 1335 или 13,6% към 30.11.2015г.

За намаляване на безработните се възползват от програмите на Агенцията по заетостта /Бюро по труда гр. Разлог/, по които ще бъдат наети 65 лица цялата община, като ще бъдат разпределени пропорционално в гр. Разлог и 7-те села на територията на общината.

Община Сандански

Община Сатовча

При реализиране на проекти за заетост се ангажират приоритетно лица от малцинствени групи в подходящи за тях позиции.

Община Симитли

Профилът на безработицата на територията на общината показва тенденция за постоянна регистрирана безработица на ниско квалифицираните и/или без квалификация жители на общината. Съотношението между икономически активното население в община Симитли регистрираните безработни представлява 18,59% към декември 2015г. Приблизително 16 % са от ромски произход.

За 2015 г. по проекти бяха включени както следва:

- НП”АХУ” /лични асистент/ на територията на община Симитли са назначени 9 лица , като от тях 6 са роми.

-“Регионалната програма за заетост и обучение “ за 2015г. са назначени 10 лица, като 3 са роми.

- По Компонент 2 към Читалището в гр. Симитли са работили 2 лица, като от тях 2 са роми.

- По проект “Нови възможности за грижа” по ОП”РЧР” към община Симитли са назначени 27 лица като лични асистенти, от които 2 роми.

- По проект ”Шанс за работа - 2015” в обучение за социален асистент с осигурено стажуване в детски градини на територията на община Благоевград, бяха включени и 2 роми от община Симитли.

- По други проекти като “Уча и успявам в България”, “ПРО-Шанс”, “Посоки” за обучение бяха включени още 7 роми.

- По схема “Младежка заетост”, проект “Подкрепа за заетост” бяха включени 3 роми.

В курс за придобиване на квалификация за професия „Камериер – първа квалификационна степен“ по проект за „Професионално обучение на жени с нисък социален статус“ бяха включени 3 роми

Община Струмяни

Към БТ е назначен експерт от ромски произход за обхващане на безработни лица и регистрирането им с цел подпомагане обхващане на безработните лица в програми за заетост.

С приоритет по програмите за заетост се назначават лица от ромски произход, Назначени са роми по програма „Личен асистент”

Община Хаджидимово

- Общо състояние на трудовата заетост – трудовата заетост на ниво сравнително ниско за страната. Брой регистрирани безработни, които са се самоопределили като роми са 101, но това число е според тяхното право на самоопределение. В действителност има и други регистрирани лица, които не са се самоопредели като роми.

- Причини за високия процент безработица – необразованост, липса на квалификация, културални обусловености.

- Мерки за намаляване на безработицата – безработните, които се регистрират в БТ – Хаджидимово се насочват към подходящи програми и мерки за временна заетост и по ОП РЧР, както и към други фирми, организации и предприятия, обявили свободни работни места.
Община Якоруда

По различни схеми на ОП „РЧР” на работа са назначени лица от ромската общност.  1. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Оперативни цели: 1. Гарантиране правата на гражданите, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на дискриминация.

Социални услуги, насочени към защита правата на децата, повишаване на родителския капацитет и работата в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения за избягване на рискове, създаване на условия за развиващи капацитета дейности и увеличаване на възможностите за социализация.


Община Банско

Информиране на лицата от етническите малцинства за правата на детето. Превенция срещу домашното насилие


Община Белица

Община Благоевград

Децата от ромската общност имат гарантиран достъп до всички училища и детски градини. Няма данни за проява на сегрегация от страна на учебно заведение или педагогически персонал. В случай на възникване на подобен проблем се сезират съответните органи.

Община Гоце Делчев

Мерки за спазване на върховенството на закона – няма специални мерки, всички са равнопоставени пред законовите разпоредби. Има районен инспектор от РУП – Гоце Делчев, който отговаря за ромския квартал.

Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация – община Гоце Делчев активно работи за превенция и преодоляване на формите на дискриминация. Празнуват се всички празници на всяка от общностите, живеещи в общината – както християнските, така и мюсюлманските, така и националните, официални и световни празници. Широко е отбелязването на 16 ноември – Световният ден на толерантността – подготовка на инициативи с ученици, предаване по общинското радио, изработване на рисунки по темата за толерантността, анкетиране на минувачи по улицата;

Мерки за преодоляване на езика на омразата – няма прояви на екстремизъм и омраза в хората. Отбелязват се различни световни дни, свързани с насърчаване на децата и хората да бъдат толерантни и да се отнасят с уважение един към друг.

Община Гърмен

Както в цялата страна, така и в община Гърмен, законите се спазват и прилагат еднакво за всички живеещи на територията на общината. Конституцията на Република България, Закона за защита от дискриминация и редица други законови и подзаконови нормативни актове, гарантират равните възможности и защита от дискриминация за всички, независимо от тяхната етническа принадлежност, пол, възраст, здравно състояние, вероизповедание, сексуална ориентираност и други признаци.

Община Кресна

Община Петрич

Мерки за спазване на върховенството на закона – няма данни

Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация

Проведена изнесена приемна с регионалния представител на КЗД;

В рамките на проект „Нашият живот в нашите ръце“ е организирана кръгла

маса от фондация „Ромска солидарност“ на 29.04.2015 г. с акцент изпълнението на общинския План за действие. В резултат са изведени приоритети от Местна застъпническа група.

Мерки за преодоляване езика на омразата – няма данни

Община Разлог

Община Сандански

Община Сатовча

Нямат проблеми от подобно естество.

Община Симитли

За подобряване на ефективността на работата на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека са обучени и проведени занятия за превантивна работа на всички полицейски служители в УП – Симитли.

Реализират се програми и проекти насочени към утвърждаване на толерантни етнически отношения 12 ромчета са включени в детско-юношеската школа по футбол,14 са включени в спортен клуб „Малки шампиони” – Симитли.

За подобряване представителството на хора от ромската общност в местните институции, образовани, дипломирани и специалисти двама / с висше образование/ са назначени на работа в социалните заведения в гр. Симитли, а 7 са назначени в общинска администрация.

Община Струмяни

Община Хаджидимово

- Мерки за спазване на върховенството на закона – няма специални мерки, всички са равнопоставени пред законовите разпоредби. Има районен инспектор от ПУ – Хаджидимово, който отговаря за ромския квартал.

- Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация – община Хаджидимово активно работи за превенция и преодоляване на формите на дискриминация. Празнуват се всички празници на всяка от общностите, живеещи в общината – както християнските, така и мюсюлманските, така и националните, официални и световни празници. Широко е отбелязването на 16 ноември – Световният ден на толерантността – подготовка на инициативи с ученици, предаване по общинското радио, изработване на рисунки по темата за толерантността, анкетиране на минувачи по улицата;

- Мерки за преодоляване на езика на омразата – няма прояви на екстремизъм и омраза в хората. Отбелязват се различни световни дни, свързани с насърчаване на децата и хората да бъдат толерантни и да се отнасят с уважение един към друг.


Община Якоруда

Провеждане на дискусии, обсъждания, ролеви игри на теми: „насилието в училище и извън него”; „междуличностните отношения”; „асоциални прояви и последствията от тях”. Оказване на професионална подкрепа на деца, които са регистрирани в Детска педагогическа стая.
  1. КУЛТУРА И МЕДИИ

Оперативни цели:

1.Създаване на условия за равнопоставено представяне на ромската общност.

2. Промяна на негативния образ на ромите и противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и електронни медии.

3.Показавне на добри примери и практики свързани с / в ромската общност на територията на областта.

6.1. Изпълнение на областно ниво по данни на Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Благоевград.


Читалищата са основен фактор в развитието на местната култура и образование и получаване на информация. Те имат огромен потенциал да способстват за задоволяване на определени културни и образователни потребности и за засилване на гражданското участие. Те се оказват призвани да се превърнат във важен фактор за обществена промяна.

Новите предизвикателства, които стоят пред читалищата, трябва да спомогнат те да се превърнат в по-добро място за неформално образование, традиционна култура, достъп до информация, разпространение на книги и др. Нещо повече - целите и задачите са насочени към тяхното израстване свързани с новите предизвикателства за активиране на гражданското общество. Със статута си на самоуправляващи се културно-просветни сдружения изпълняващи не само местни и регионални, но и държавни задачи в областта на културата, пред тях се осигуряват възможности за реално самоуправление и гражданско участие. Многобройните прояви, които читалищата осъществяват, не са затворени само за техните членове и самодейци, а за хората от всички възрасти и социално положение. Те все повече ще променят своя облик с модернизирането си за укрепването на читалищната дейност. Така ще допълнят своите услуги и разнообразят дейността си с нови инициативи.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница