Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница40/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   102

В община Шабла за нуждите на социално слаби семейства, в това число и от ромски произход са определени за застрояване два терена за изграждане еднофамилни жилищни сгради. Единия е в с. Дуранкулак с площ от 2014 кв.м, а другият е в гр. Шабла с площ от 18412 кв.м. Капацитета на застрояване съответно е в с.Дуранкулак да се изградят 4 еднофамилни жилища от които единият УПИ е с издадено разрешение за строеж. В гр.Шабла 38 УПИ са отредени за изграждане на еднофамилни жилища на социално слаби семейства в кв. „Свобода“. От които две УПИ са в процедура за издаване разрешение на строеж за еднофамилни жилища. Терените са урегулирани и са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие като зона за въздействие със социален характер.

С отдела за “Европейски проекти и Икономическо развитие” в община Шабла се търсят възможности за кандидатстване с проекти по програми финансирани от ЕС.

В областта на жилищната политика, община Каварна продължава да инвестира средства от общинския бюджет и средства от проекти, за подобряване на условията на живот на хората от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. По голяма част от ромското население на общината обитава квартал ,,Хаджи Димитър” в Каварна. Там жилищата на ромите са сравнително благоустроени, притежават стандартните елементи – електричество, вода, газификация и канализация, с красиви и спретнати, добре измазани и подредени домове. Освен в града роми живеят и по селата на общината, където стандартът на жилищата е значително по-нисък, тъй като сградният фонд е по-стар.Улиците са асфалтирани, изградена е нова канализация и водопроводи. Има изградена система за сметопочистване, поднови се уличното осветление, направи се основен ремонт на кметството в квартала. С Решение №32/26.02.2010 г. на Общински съвет Каварна, е одобрен и действащ регулационен план, според който са предвидени свободни парцели за строителство на жилищни сгради, като голяма част от тях са предоставени на граждани с отстъпено право на строеж. За изминалата 2015 г. от това си право се възползваха 18 семейства от ромски произход и крайно нуждаещи се граждани от общината.

Миграционните процеси също оказват влияние върху жилищната политика. Голяма част от безработните граждани от общината, което включва значителна част от ромското население работят в Западна Европа, и инвестират средствата си в изграждането на жилища в Каварна. Има разбира се и такива в лошо социално положение. На територията на града има апартаменти находящи се в различни жилищни блокове, в общежитието на бившата Фабрика „Георги Сотиров” и в преустроената двуетажна административна сграда (сега общежитие) в гр. Каварна, ул.”Нефтяник” № 5, в която са настанени 10 ромски семейства. Веднъж настанени, семействата не предприемат мерки да се сдобият със собствено жилище или да подобрят условията си на живот. Към момента повечето наематели на общинските жилища от ромски произход са с нередовни и много ниски доходи, което е голям проблем за събирането на дължимите наеми и такси.


Приоритет 4: Заетост
Програмите и проектите по ОП„Развитие на човешките ресурси” за заетост насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е Национална програма „От социални помощи къмосигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. Целта на участието на безработните роми в тази програма е намаляване на разходите на общинските бюджети за социално подпомагане и преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група. На лицата е осигурена заетост от 6 до 12 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда.

Представителите на ромските организации са информирани за насърчителни мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „РЧР’’, предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за стартиране на собствен бизнес и усвояването на типични ромски занаяти, мероприятия, залегнали в Плановете на Дирекции „Бюро по труда” по изпълнение „Десетилетие на ромското включване 2005 - 2015’’. Като причина за изключително слабия интерес на лицата от ромски произход към предприемачество и стартиране на собствен бизнес през 2014 г. могат да се посочат неблагоприятните икономически условия, липсата на собствени средства, както и недостатъчната им мотивация и инициативност въпреки проведените информацонни срещи.

От ноември 2015 г. на територията на община Добричка е разкрито работно място на длъжност „Младежки медиатор“. Медиаторът посещава населените места където са концентрирани неактивни и безработни младежи от ромски произход, чрез събеседване ги активира и насочва за регистрация в ДБТ – гр. Добрич, с цел включване в програмите за заетост. Целта на участието на безработните роми в тези програми е намаляване на разходите за социално подпомагане и преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група. На лицата е осигурена заетост до 8 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентно способността им на пазара на труда.

Периодичните анализи на заетостта в общините показват, че продължава да е голям делът на нерегистрираните безработни роми. Остава висок процента и на ниско образованите сред ромската общност, което затруднява намирането и наемането им на работа, и затруднява включването им в обществения живот.Приоритет 5: Върховенство на закона и недискриминация
Служителите на реда отговарят за съблюдаването на обществения ред и правата на всички граждани на територията на област Добрич, независимо от техния пол и етнически произход. Непрекъснато се повишава ефективността на полицейските служители за работа с етническите общности в мултиетническа среда. Полицейските служители непрекъснато повишават своите знания, умения и компетентности. Работи се по разработване на работни карти по конкретни проблеми на етносите. В тези карти се ангажират и неправителствени организации и органите на местната власт, като целта е да се търсят начини за разрешаването на проблема на принципа на партньорството. По време на обученията се набляга на превенцията на проблемите сред етносите: трафика на хора, проституцията, противодействието на кражбата на цветни метали, малолетните и непълнолетни с противообществени прояви и др.
Приоритет 6: Култура и медии
Една от основните стратегически цели в политиката на общините от област Добрич е запазването, утвърждаването и развитието в областта на културата.

Общините възприемат отвореността и културното разнообразие като ценност, като ресурс за развитие, като възможност за обществено израстване и обогатяване. Един от приоритетите в културната политика е интегрирането на ромите, което кореспондира с идеите на модерното общество за приемането на другия.

Водени от този принцип, общините от област Добрич осигуряват равен достъп до култура, работят за постигане на устойчивост в резултатите на интеграцията на ромите чрез формите на изкуството и културата, съдействат за съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната ромска етнокултура, възпитават у децата и младите хора взаимно уважение, толерантност и зачитане правата на всеки човек.
Информацията е изготвена въз основа на представени сведения от общински администрации, намиращи се на територията на област Добрич, неразделна част към доклада.

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

1. Политики в сферата на интеграцията.
1. 1. Приоритет „Образование“:

Основните проблеми по прибирането и задържането на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение от уязвимите групи в област Кърджали, са свързани с материалните затруднения на семействата, изолацията (капсулирането в групата), миграцията, недостатъчната мотивация и слабото владеене на книжовния български език.

През отчетния период всички училища актуализираха училищните програми за усвояване на книжовния български език и продължиха да работят по Планове за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства или по дейности, свързани с образователната интеграция, заложени в Стратегията за развитие на училището.

Мерките за задържане на децата условно бяха групирани в две сфери на дейности: училище (в учебна среда и чрез извънкласни дейности) и родители (включване на родителите в живота на училището и детската общност). Във връзка с интеграцията на учениците и повишаване на интереса и активността им към учебно-възпитателната работа бяха извършени следните дейности:

- осигуриха се безплатни учебници за учениците от І до VІІ клас, учебни помагала, дрехи, безплатни закуски (за ученици в прогимназиален етап) чрез дарения, спонсорства и съдействие на училищните настоятелства;

- беше създадена атмосфера за приемане и оценяване достиженията на всеки ученик;

- бяха установени и регистрирани учениците от проблемните семейства за прилагане на индивидуален подход в работата с тях;

- бяха изпратени писма до кметовете по местоживеене на учениците за оказване на съдействие за връзка с техните родители;

- учениците бяха запознати с фолклора и бита на други етноси с цел формиране на толерантност и уважение;

- бяха проучени грешките на учениците по отношение на езиковите норми и бе създаден корпус от типични грешки, въз основа на които се конструира система от дидактически технологии за преодоляването им;

- подобри се взаимодействието училище - родителска общност в посока промяна на организацията и провеждането на родителските срещи с оглед по-активното участие на училищното настоятелството, родители и ученици при обсъждане и решаване на общи за училището въпроси;

- организира се „Училище за родители” за обогатяване на общата култура или мотивиране на родителите да подпомагат със средства и доброволен труд при организирането на фестивали, базари, традиционни празници и други мероприятия.

И през 2015 г. училищата продължиха да работят с отделите „Закрила на детето”, детските педагогически стаи, комисиите за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и центровете за обществена подкрепа (ЦОП) по превенция на отпадането от училище и връщане в училище на ученици, които по семейни и други причини не посещават редовно учебни занятия.

Акцентира се върху изграждане на привлекателна среда в училището чрез възможностите на проектите и националните програми за ангажиране на свободното време на учениците. През отчетния период се училищата работиха по следните проекти:Проект: «Подобряване на качеството в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес» финансиран от МОН по ОП «РЧР» - обхванати 52 училища;

Проект: «Успех» финансиран от МОН по ОП «РЧР» - обхванати 24 училища;

Проект: «Всеки ученик може да бъде отличник» на ЦМДТ «Амалипе», реализиран в ОУ «П.К. Яворов», гр. Кърджали;

Проект: „Ученически практики“, реализиран в 12 професионални гимназии и СОУ „Васил Левски“ гр. Ардино;

Проект «Нов шанс за успех» - включени 4 училища от областта (ОУ с. Странджево, ОУ с. Луличка и ОУ с. Гулийка, община Крумовград и ОУ «П.К. Яворов» Кърджали);

Проектите: „Нашето бъдеще е в нашите ръце” и „Искам, знам и мога”, финансирани от МОН - Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), реализирани в ОУ с. Миладиново, община Кърджали с дейности, като: подобряване на учебната и възпитателната среда, обмяна на добри практики на учителите, клубове по интереси и родителски клуб, ориентирани към родители за повишаване на интереса и мотивацията им за образованието на учениците и др. Представители на областна администрация Кърджали присъстваха на заключителните прояви на двата проекта.

21 училища в областта се включиха в Национална програма „С грижа за всеки ученик”(в три модула), финансирана от МОН, а други - в Национална програма„На училище без отсъствия”, финансирана от МОН.

През отчетния период на всички деца в община Ардино беше осигурен достъп до образование в мултикултурна среда. В ЦОИДУЕМ към МОН бяха внесени два проекта за развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства. Одобрен е един проект на Общински детски комплекс Ардино, където се организират извънучилищни дейности, свързани с интересите, потребностите и културната идентичност на децата. Очаква се одобрение на два проекта, внесени от община Ардино по ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“ по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. По мнение на експертите от общинска администрация Ардино в училищата и миналата година от страна на директорите не са се създали добри условия за изучаване на предмета „Майчин език“.

На територията на община Джебел не се допусна отпадане на ученици от училищата. През отчетния период се извърши саниране на детските градини ОДЗ „Щастливо детство” и ЦДГ „Изгрев”, с което значително се подобриха условията на обучение и възпитание. С проект към ПУДООС се обнови площадката за игра в ЦДГ „Песнопой” с. Припек. На всички ученици до 8 клас се осигуриха безплатни учебници. В началото на миналата учебна година в училищата се сформираха групи по СИП и ЗИП за изучаване на майчиния език.

Част от услугите, предоставяни в ЦОП Джебел, бяха консултиране на деца с емоционални и поведенчески проблеми, индивидуална педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца за превенция на отпадане от училище, групова работа за придобиване и развиване на социални и училищни умения. През 2015 г. бяха реализирани социални услуги за 24 деца и техните семейства с издадени направления от отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.

Община Кирково кандидатства по проекти към ЦОИДУЕМ, насочени към децата и учениците от етническите малцинства с дейности, ангажиращи и родителите. В проекта ,,Аз и ти заедно”, реализиран в ЦДГ ,,Мики Маус” с. Бенковски, се включиха 30 родители и 78 деца, като 27 от тях са от ромската общност. В проекта за социално включване на МТСП ,,Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване” целевите групи бяха деца от 0-7 години и техните родители от рискови групи на стойност 32 167,41 лв.

През 2015 г. училища на община Кирково бяха включени в извънкласни дейности, главно в областта на спорта (СОУ ,,Отец Паисий” с. Кирково, СОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Бенковски, СОУ„Хр. Ботев”с. Чорбаджийско, ОУ „Ив. Вазов” с. Чакаларово) и в областта на музиката (СОУ ,,Н. Й. Вапцаров” с. Бенковски и ОУ ,,Васил Левски” с. Дрангово), като се включиха деца от ромски произход и от уязвими групи.

Община Крумовград извърши следните дейности за гарантиране правото на равен достъп до качествено образование чрез интеграция на деца и ученици от социално уязвимите групи:

- идентифициране и регистриране на децата в задължителна училищна възраст от месец юни до месец септември, като директорите, кметовете и Дирекция „Образование и социални дейности” бяха ангажирани с обхвата и осигуряването на транспорт на пътуващите ученици;

- поддържане на картотека на подлежащи ученици и деца за ДГ и първи клас в Дирекция „Образование и социални дейности”;

- „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград“ по проект „Социално включване“ от 01.07 2015 г. До 31.08.2015 г. бе предоставена услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ с 30 обхванати деца от семействата от рисковите групи, с които се работеше за подобряване на училищната готовност, преодоляване на бариери, характерни за децата от рисковите групи. Средствата, изразходени за услугата, са на стойност 7 351 лв.

- по проект „Нов шанс за успех” на ОП „РЧР”основни училища в общината работиха по превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми. През 2015 г. бяха ограмотени 93 лица.

- бе осигурен транспорт за 1000 пътуващи деца и ученици до 16 г.

На територията на община Крумовград функционира Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск ( (ЦНСТ-1 , ЦНСТ-2 и ЦОП) в отговор на потребностите от подкрепа, насочена към социално уязвимите деца и семействата им в общината и областта. През 2015 г. ЦОП гр. Крумовград е работил по 64 случая.В община Кърджали по мерките, гарантиращи задължителното предучилищно образование за подлежащите деца, бяха разкрити подготвителни и целодневни групи, в които има и деца от ромски произход: ОДЗ „Детелина” Кърджали, ОДЗ „Ян Бибиян” Кърджали, ОУ„П.К .Яворов” Кърджали, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” Кърджали, СОУ ”П.Р.Славейков” Кърджали, ОУ ”Св.Климент Охридски” Кърджали, Група детски градини с. Перперек. Квалифицирани педагози с подкрепата на помощник на учителя положиха усилия за социализиране и усвояване на български език от децата - билингви от етнически общности в неравностойно положение.

В ОУ ”П.К.Яворов” Кърджали се обучават ученици, които са изцяло от малцинствена група oт кв. „Боровец”, но не се самоопределят като роми. Миналата година училището получи статут на „средищно”, което му даде възможност да работи по целодневен вариант на обучение. Това е единственото основно училище, в което има две професионални паралелки с профил „Оператор на шевното производство”. Педагозите работиха по проекти, проведоха се обучителни семинари с акцент приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.

За трета година ОУ ”П.К.Яворов” Кърджали работи по проект “Всеки ученик може да бъде отличник“ на ЦМДЕТ “Амалипе” с дейности: обучение на учители за работа в мултикултурна среда, обучение на родители, работа с деца и родители във връзка с превенция на отпадането и ранните бракове, визити и семинари с училища от региона за обмяна на добри практики при работа с деца от ромски произход. Активна дейност развиха двата клуба по СИП „Фолклор на етносите”, финансирани от бюджета на училището, с участието на 44 ученици. Децата изучаваха фолклора на етносите от региона, подготвиха и представиха драматизации и мюзикъли, участваха в празници и концерти и в ежегодния ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран от ЦМЕДТ „Амалипе”.

През 2015 г. ОУ „П.К.Яворов” Кърджали бяха интегрирани 22 деца със СОП, 6 учители преминаха обучение за работа с деца със СОП, в училището работиха и двама ресурсни учители по график.

Родителски клуб, създаден по проект на ЦМДЕТ“Амалипе”, работеше за повишаване активността на родителите и включването им в живота на училището. Двама родители са преминали обучение на ЦМЕДТ „Амалипе”, а през ноември 2015г. Юсеин Караахмед - председател на Родителския клуб взе участие в тридневно обучение в Пловдив.

ОУ "П. К. Яворов" Кърджали зае второ място в Националния конкурс "Училище без насилие и стереотипи, основани на пола", организиран от МОН и фондация ДОИТ. Училището се включи в дейности и инициативи, организирани от Сдружение „Инициатива за развитие -Кърджали решава”, Националната мрежа за децата и Фондация «Джендър образование, изследвания и технологии».

През отчетния период по проект „Нов шанс за успех” в училището бяха ограмотени и обучени 165 жители на квартал „Боровец” Кърджали.

Предстои актуализация на Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2016/2020 г. в община Кърджали.

Отдел „Хуманитарни дейности” в общинска администрация Момчилград изготви картотека на подлежащите за подготвителни групи в ДГ и І-ви клас и проследи обхвата им -460, от които 20 от ромски произход, в детските градини, 1350, от които 70 от ромски произход, в училищата.

През отчетния период училищата в община Момчилград активно участваха по Национални програми на МОН, както следва:

- НП „С грижа за всеки ученик” - 3850 лв. за 37 деца в 5 групи;

- НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” - 582 лв.;

- НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” - 74 904 лв.;

- НП „ИКТ в училище” - 1960 лв.

Всички детски и учебни заведения в общината бяха включени в схема „Училищен плод” на ДФ „Земеделие” - 1000 деца, от които 60 ромчета, на стойност 27 000 лв.

В ЦОП Момчилград се работеше по превенция на отпадането на деца в риск от училище (5 деца). Услугите бяха насочени към ученици, допуснали по-голям брой неизвинени отсъствия. Консултирането на децата бе насочено към разрешаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения, педагогическата подкрепа се изразяваше в начално ограмотяване и попълване на образователни дефицити.

През 2015 г. СОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Момчилград спечели проект „Културата на етносите в община Момчилград - от минало към настояще” към ЦОИДУЕМ на стойност 15 000 лв. 100 деца и младежи от 12 до 18 г., от които 10 ромчета изучават традициите и обичаите, бита, архитектурата и занаятите, танците и музиката на различните етноси и ги представят чрез изобразителното, приложното и фотографско изкуство. Предстои топономично изследване на родовите връзки. Косвени участници са родители, учители и останалите ученици от училището, пред които ще се представят резултатите от дейностите.

1.2. Приоритет „Заетост“:

Активните програми и мерки на пазара на труда, провеждани от Агенцията по заетостта, бяха насочени приоритетно към младите хора до 29 г. Представители на ромската етническа общност, която не е обособена в самостоятелна целева група, бяха участници в програмите и мерките за заетост, което се дължи на целенасочената политика за осигуряване на квалификация, трудов опит и доходи от труд на лицата, срещащи най-големи трудности за намиране на работа.

През 2015 г. общият брой на регистрираните безработни лица, самоопределили се като представители на ромския етнос в ДБТ от oбласт Кърджали, бе 115. Регистрираните самоопределили се роми в община Кирково бяха 44, в община Черноочене -1. В общините Ардино и Джебел нямаше регистрирани лица, самоопределили се като роми. От общо регистрираните, самоопределили се като роми, 19 са младежи до 29 г. възраст, а регистрираните лица над 50 г. възраст са 32. 21 лица с посредничеството на бюрата по труда бяха включени в програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта. На първичния пазар на труда са започнали работа 4 лица от ромски произход.

В област Кърджали 83% от регистрираните лица от ромски произход са с основно и по-ниско образование, 43% - са без квалификация и 80% - са сред продължително безработните лица.

Безработни с регистрация в ДБТ над 1 година в област Кърджали бяха 92 роми (община Кърджали-16, община Кирково -36, община Крумовград -7, община Момчилград - 33). Безработни с основно и по-ниско образование бяха 96 роми (община Кърджали-19, община Кирково -29, община Крумовград - 8, община Момчилград - 40).

Все още няма напредък във включването на лица от ромската общност с образование и квалификация на работа в държавните и общинските структури. В много редки случаи ромските младежи продължават образованието си във висшите учебни заведения.

През изтеклата година за подпомагане на малкия и среден бизнес в община Ардино беше реализирана Стратегия за местно икономическо развитие по подхода Лидер - Програма за развитие на селските райони. Бяха одобрени и изпълнени 19 инвестиционни проекти за разкриване на производство и услуги и създаване на трудова заетост в общината. Община Ардино кандидатства с проект по ОП „РЧР“ по процедура „Активни“ за млади хора (18-29 години). Същият е одобрен и ще се реализира през 2016 година.Сподели с приятели:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница