Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница41/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   102

По ОП „Развитие на човешките ресурси” проект „Нови възможности за грижа” в община Джебел бяха назначени 58 лични асистенти, а по Национална програма с Постановление № 4/2015 г. на Министерски съвет през 2015 г. - 73 лични асистенти.

По Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в община Кирково през 2015 год., бяха включени 102 лица, от тях 87 роми, получаващи месечна помощ по чл.9 от ППЗСП. Процентът на получаващите месечни помощи беше най-голям при самотни родители и многодетни семейства. Целта на Програмата бе организиране на безработните лица в трудоспособна възраст в извършване на общополезни дейности с цел трудовото им ангажиране и подпомагане на институциите в поддръжката на прилежащите им обществени терени.

През 2015 г. в община Кирково стартира ,,Регионална програма за заетост” за обучение и заетост на продължително безработни лица. Целта й е да активират и да повишат шансовете за заетост на хората, които дълго време са извън пазара на труда и най-трудно си намират работа. По програмата бяха назначени 10 души за по 6 месеца.

Трудно е да се конкретизира реалната заетост на лицата от ромски произход в община Крумовград, тъй като голяма част от тях не се самоопределят като такива. Продължава тенденцията за увеличаване на регистрираните трайно безработни лица, които с липсата на изградени трудови навици са предпоставка за недоверие у работодателите. През 2015 г. община Крумовград кандидатства по Схема АКТИВНИ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Целта е да се идентифицират младежи до 29 години от маргинализирани общности, които не работят, нямат завършено образование, в риск от социално изключване, с цел включването им в обучение за придобиване на професионални умения и квалификация, устройването им на работа или връщането им в образователната система.

В Дирекция „Бюро по труда” Кърджали работи ромски медиатор. През 2015 г. по НП” От социални помощи към осигуряване на заетост” до 31.03.2015г работиха 15 човека; по НП „За заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” работиха 4 човека, по Регионална програма работиха 5 човека за 6 месеца.

В община Момчилград през 2015 г. са подпомогнати, както следва:

- съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му с месечни социални помощи, съгласно чл. 9 от ППЗСП - 13 лица и семейства от ромски произход;

- съгласно Закона за хората с увреждания и правилника за прилагането му с месечни добавки за социална интеграция - 19 лица с трайни увреждания от същата рискова група;

- съгласно Закона за семейните помощи за деца - 52 семейства бяха подпомогнати с месечни семейни помощи за деца.

Регистрираните в ДБТ-Момчилград, отдел „Услуги по заетостта” Момчилград безработни лица, самоопределящи се като роми бяха 24, от които 3 с основно образование и 21 без образование. В общината няма дискриминация в областта на трудовата заетост.
1.3. Приоритет „Здравеопазване“:

По данни на Районна здравноосигурителна каса Кърджали за 2015 г. средно 27.5% от всички лица, направили избор на общопрактикуващ лекар на територията на област Кърджали, са с прекъснати здравноосигурителни права, което ги лишава от достъп до публични медицински услуги. Бе проведена специфична информационна и мотивационна кампания в ромска общност за стимулиране на събираемостта на здравноосигурителните вноски и контрола по събираемостта здравносигурителните вноски.

От всички раждания на територията на областта за 2015г. 3.5% от тях са на лица под 18 г. възраст.

По данни на Районна здравноосигурителна каса (РЗИ) Кърджали през 2015 г. лица от ромски произход бяха включени в провеждането на здравни и образователни дейности по следните национални програми: НП за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., НП за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария 2012-2015 г., Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства 2005-2015 г., Национална стратегия за борба с наркотиците. Повечето обучения се проведоха в учебните заведения на областта.

Изнесени лекции и беседи:

- 3 беседи с презентации за туберкулозата пред 44 ученика от 9 и 10 клас от ОУ ”П.К.Яворов” Кърджали и ПГ по облекло и дизайн „Евридика” Кърджали по повод Международния ден за борба с туберкулозата;

- 3 беседи с презентации и видеопокази за вредата от тютюнопушенето с 44 ученика от 9 и 10 клас на ПГ по облекло и дизайн “Евридика” и ОУ ”П.К.Яворов Кърджали;

- 2 лекции пред родители на ученици от ОУ”П.К.Яворов” Кърджали на тема: „Гъбични заболявания при човека” и „Паразитози при човека”;

- филм за ранните бракове: ”Чий е този живот всъщност?” пред 21 ученика от 9 и 10 клас на ПГ по облекло и дизайн „Евридика” Кърджали.

- презентация за вредата от тютюнопушенето и филм: “Невидимият дим” пред 52 ученика от 7 и 8 клас на ОУ ”Васил Левски” Кърджали;

- спортно-състезателни игри под мотото: ”Спорт вместо цигари!” с 16 ученици от 5-6 клас на ОУ ”Васил Левски” Кърджали;

- беседи с 50 ученика от 1-3 и 5-8 клас от ОУ„Васил Левски”- с. Равен, общ. Момчилград за вредата от употребата на цигари. На учениците бяха раздадени листовки.

В НЧ “Родопски фар” кв. «Гледка» Кърджали бе проведена беседа за вредата от употребата на цигари и беше показан филма:“Денят на Яна” пред 12 ученика от Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, някои от които от ромски произход.

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ Кърджали организира кампания под мотото: ”Стоп на тютюневия дим!” по повод Световния ден без тютюнев дим - 31 май.

Общинският съвет по наркотични вещества към Община Кърджали организира кампания по повод 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите и контрабандния трафик, която приключи с открита младежка сцена в центъра на гр. Кърджали под надслов: „Моят глас срещу наркотиците”. Сред участниците бе и танцовият състав към ОУ ”П.К.Яворов” Кърджали, който представиха характерни танци от ромския фолклор.

По данни на Регионална дирекция за социално подпомагане Кърджали през 2015 г. 131 роми са получили месечна помощ по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, като е налице значително намаление в сравнение с предходната година. Процентът на ромски семейства спрямо подпомаганите в съответната община е най-голям в общините Кирково - 49%, Момчилград - 48% и Крумовград -27%.

Най-рискови са групите на самотните родители и многодетните семейства. Основните проблеми, по които се работеше през отчетния период бяха бедността, трайната безработица на родителите и недостатъчния родителски капацитет. Приложиха се мерките:

- директна работа в общността за подкрепа на семействата в неравностойно положение; • оказване на подкрепа за ограмотяване на възрастни и придобиване на професия;

 • включване в програми за заетост и подкрепа за социално включване в общността;

 • включване в програми за социално подпомагане;

 • включване на децата от ранна възраст в детска градина с цел социализация и овладяване на българския език;

 • работа с родителите за повишаване на родителския капацитет.

Голяма група от децата, които не посещават редовно детска градина и училище, са от ромските общности в обособените махали в общините Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград. Едно от условията за получаване на месечни помощи съгласно Закона за семейни за деца помощи е децата, навършили 5-годишна възраст, редовно да посещават подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи в училищата и редовно да посещават училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното им състояние.

Отделите “Закрила на детето” към дирекциите "Социално подпомагане" водиха регистър ”Деца, необхванати от училище”. Социалните работници се срещаха с децата, родителите и класните ръководители за установяване на причините, поради които децата не посещават училище. Предприеха се конкретни действия за отстраняване на тези причини. С изменение на Закона за семейни помощи за деца месечни семейни помощи получават семействата само за децата, на които са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи.

В община Ардино имаше остър недостиг на специализирани медицински специалисти. Природогеографските условия, високата безработица и здравно неосигурените лица бяха пречка за равен достъп до здравни услуги и програми и осигуряване на редовни профилактични прегледи на лица от уязвимите групи.

В община Джебел не бяха регистрирани малолетни бременни или майки, родили под 18 год. възраст. Проведоха се разяснителни кампании от здравни специалисти за значението на профилактичните прегледи, като и беседи за вредата от рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици, нездравословно хранене.

До този момент в община Кирково не е правено представително изследване за здравното състояние в групите в неравностойно положение. Основни фактори за лошия здравен статус при ромите и другите социално уязвими групи са бедност, лоши жилищни и хигиенни условия, по-ниска здравна култура и нездравословен начин на живот. Липсата на педиатри и специалисти в населените места доведе до увеличаване на заболеваемостта сред тези групи хора. Практика е през последните години в община Кирково да идват мобилни екипи за прегледи и ранна диагностика на остеопороза, рак на млечната жлеза, очни болести и болести на сърдечно съдовата система. Социални услуги, извършвани в общността, се предоставят от „Дневен център за деца с увреждания” - Добромирци, който се управлява от общинската администрация Кирково и обслужва 12 деца. обща стойност 32 167,41 лв. През 2015 година с Решение на Общински съвет Кирково на 25 лица - роми и хора от социално уязвими групи са отпуснати социални помощи в размер на 14 300 лева.

Основен проблем в здравеопазването за община Крумовград е високият дял на неосигуряващото се население в трудоспособна възраст. Голяма част от социално уязвимите групи не провежда адекватно и навременно лечение поради финансови затруднения, което води до допълнително усложняване на здравословните проблеми на рисковите групи В много от селата липсват лекарски практики, оказването на първа помощ е затруднено, поради отдалечеността и разпокъсаността на населените места в общината.

През 2015 година в община Крумовград се изпълняваха дейностите по предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители по проект „Социално включване“, в който се положиха превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване чрез консултиране на семейства от социално уязвимите групи и повишаване на здравната им просвета.

От м. март 2015 г. в с. Перперек, община Кърджали обучен здравен медиатор работеше с уязвимите групи и подпомагаше достъпа им до здравни услуги и социалните институции в община Кърджали.

В община Момчилград 10 лица от ромски произход ползваха ежедневно топла храна по проект „Подадена ръка - обществена трапезария”, финансиран от фонд „Социална закрила” към МТСП на стойност 13 800 лв. Доставчик на социалната услуга е община Момчилград.

През 2015 г. през ЦОП Момчилград са преминали 9 деца от ромски произход, от тях 8 бяха насочени от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „СП“ Момчилград и едно от СОУ ”Н.Й.Вапцаров” Момчилград.

Дневният център за деца с увреждания „Дъга“ се е посещавал от 4 ромчета, настанени в ЦНСТ, работило се е за подобряване на здравния статус и повишаване на здравната култура на тези деца и техните семейства.


1.4. Приоритет „ Жилищни условия“:

В някои градове като Кърджали и ромски махали в общините Кирково, Момчилград има компактно живеещи групи с пренаселеност на жилищата и лоши хигиенни условия. В много населени места все още липсват подробни устройствени планове за ромските квартали.

През отчетния период с голям интерес се посреща от населението на община Ардино Национална програма „Енергийна ефективност“ - саниране на многофамилни жилищни сгради. Започна процедура по регистрация на Сдружения на собствениците по Закона за етажната собственост. Предстои общината да кандидатства с проекти за финансово осигуряване на дейностите. Въпреки недостига на жилища в гр. Ардино, все още свободният жилищен фонд на закритото поделение 32-310 не се оползотворява пълноценно, а една част от сградния фонд е в процес на разрушаване.

В община Джебел няма квартал/и с ромско население. До момента нe са постъпили молби в общината за жилищно настаняване от граждани с ромски произход. За постигането на целите, заложени в Плана за действие за подкрепа на интеграционните политики в община Джебел за периода 2014 - 2020 година бяха реализирани няколко проекта: подобрена уличната инфраструктура и основна реконструкция на стадиона в гр. Джебел, изградени мини футболни игрища в селата Ридино, Великденче и Мишевско, основен ремонт на пътищата: с.Рогозче - с. Душинково - с. Китка и гр. Джебел - с. Слънчоглед.

В община Кирково населението от ромски произход, обитаващо компактно селата Бенковски, Фотиново, Добромирци и Чорбаджийско, живее в пренаселени примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. В повечето махали и села (с. Бенковски, с. Добромирци, с. Чорбаджийско, с. Дюлица и с. Фотиново) има изградена инфраструктура - ток, водоснабдяване, подробни устройствени планове. В махалите Бял камък и Светилник в с. Дюлица все още липсват канализация и регулационен план. Налице са 25 сгради незаконно строителство. Община Кирково продължи провеждане на социална жилищна политика, ориентирана в подкрепа на рисковите групи от населението, като бяха предприети следните мерки:

- отредиха се нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали, инвестира се в СМР за техническата инфраструктура в териториите, обитавани от ромско население;

- общината взе участие при проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация улична мрежа и благоустрояване при необходимост от одобряване на инвестиционни проекти за жилища на ромското население;

- бяха подпомогнати нуждаещите се за изграждане на нови жилища чрез изясняване правата на собственост, оповестяване и ясна информация за процедурите за кандидатстване за разрешителни за строителство и придобиване на собственост;

- осигури се подходящо алтернативно жилищно настаняване на ромски семейства в наложителните случаи.

- проведоха информационни и образователни кампании сред ромското население за формиране на качествена жилищна среда.

В община Кърджали по Оперативна програма техническа помощ бяха заложени за ремонт и рехабилитация улиците „Хаджи Димитър”, „Иван Вазов”, „Добруджа”, „Климент Охридски”, бе извършена цялостна рехабилитация и увеличаване диаметъра на кръговото на Пазара в гр. Кърджали, бе изградена стоянка на Пазара за таксита.

В община Момчилград няма обособени квартали с изцяло ромско население. През 2015 г. се извършиха дейности за осигуряване на електрическа енергия, вода и канализация, за подобряване на битовите условия и начина на живот на ромските семейства (в селата Чуково, Багрянка и Груево). За целта бяха изразходвани около 15 000 лева от общинския бюджет. Община Момчилград продължи да съдейства и подпомага ромските семейства в процедурите за узаконяване на незаконните строежи и енергийната ефективност за подобряване стандарта на живот.

1.5. Приоритет „ Антидискриминация“:

На територията на област Кърджали няма регистрирани случаи и сигнали за множествена дискриминация. През 2015 г. в плановете за организиране и провеждане на специалната и практическа подготовка със служителите от ОДМВР Кърджали бяха разгледани следните теми:

- „Превенция на дискриминацията на полицейската дейност. Полицейски правомощия и недискриминационно поведение - равно третиране на гражданите”;

- „Етични норми на поведение на полицейските служители. Полиция без дискриминация”;

- „Работа на полицията с етнически малцинства. Форми на сътрудничество с местната власт и неправителствените организации”;

- „Психологически особености на работата на полицейските инспектори с малцинствените групи”.

- „Защита правата на човека и придобиване на знания и умения от полицейските служители за работа в мултиетническа среда;

- „Правата на човека и умения за работа с представители на ромската общност”;

- „Национални стандарти относно полицейската дейност в многоетническите общества, използване на сила, огнестрелни оръжия, спомагателни средства и власт”.

Целта бе да се повишат знанията на полицейските служители по видовете дискриминация, както и уменията им при работата в мултиетническа среда.

През 2015 г. в учебните заведения, посещавани от представители на малцинствените групи - ромско население, бяха проведени беседи и изнесени лекции на следните теми: „Агресия и модели за безопасно поведение”, „Лична безопасност. Опасните непознати”, „Последици от престъпленията - кражби”.

Периодично се провеждаха срещи с ромски лидери за набелязване на конкретни мерки по гарантиране на обществения ред и интеграцията на ромите в обществото.

В Община Ардино беше налице добро взаимодействие и сътрудничество с децентрализираните държавни институции за спазване върховенството на закона и недопускане на дискриминаци.

Община Джебел продължи съвместната си работа с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), инспекторите от ДПС, училищните ръководства, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „ЗД”, ЦОП, прокуратурата и центъра за работа с деца за осъществяване на мероприятия по превенция против противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Високата безработица и ниският образователен ценз сред хората от социално уязвимите групи в община Кирково пораждат престъпления и нарушения на обществения ред. Продължиха дейностите по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, околната среда и опазване на собствеността на територията на община Кирково - за 2015 год. бяха съставени 83 акта. През отчетния период отново бе отчетено много добро сътрудничеството между община Кирково и РУП - проведоха се съвместни мероприятия, обединени под мотото ,,Да пазим децата на община Кирково” (кръгли маси, семинари, пътни патрули, колоездене, стрелби).

В община Крумовград с оглед намаляване броя на правонарушенията от различно естество по клаузите на семейното и наказателното право са извършени превантивни и възпитателни мероприятия както следва:

- разясниха се клаузите и хипотезите на Семейния кодекс и Наказателния кодекс;

- беше проведена информационна кампания за действащия единен европейски номер 112 на територията на Р България, на който лицата могат по всяко време на денонощието да потърсят помощ и да подадат информация за правонарушение към тях или други хора.

В община Момчилград основна роля по превенция на правонарушенията играе МКБППМН с екип от 4 обществени възпитатели. През 2015 г. са били подадени 13 сигнала към комисията, образувани и разгледани 11 възпитателни дела, като 8 от тях - на непълнолетни ромчета. Възпитателните дела са предимно за кражби и бягства от дома. На територията на общината извършените нарушения не бяха с голяма обществена опасност. През 2015 г. в община Момчилград не са постъпили сигнали за случаи на дискриминация по етнически, полов и др. признаци.
1.6. Приоритет „Култура и медии“ - дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност

Културният живот в община Ардино се реализира чрез приетия Календарен план за културните прояви. В традиция се превърнаха Майските, Есенните, Коледните и Новогодишни празници, както и Международният литературен форум „Братство“, който се организира съвместно със Съюза на българските писатели.

В община Джебел се организираха традиционни конкурси за популяризиране на майчиния език, културата и традициите на етническите малцинства. В общинския конкурс „Букет” взеха участие 160 ученици, изучаващи майчин език. Двама ученика бяха класирани за участие на национално ниво.

Миналата година община Крумовград организира традиционен събор на Народното творчество за запазване и развитие на културната идентичност на различните етнически общности.

Община Кърджали организира:

- традиционния Балканският фестивал на турския фолклор и съпътстващите мероприятия, се включват самодейни състави от различните етноси, споделяйки своите обичаи, традиции, нрави;

- традиционния фестивал на „Терлика” в Младежки център с. Дъждовница с изпълнение от различни жанрове на музиканти от общината, страната и чужбина и участие на различни танцови формации към читалищата и училищата;

- участие на танцова формация към ОУ „П.К.Яворов” Кърджали в Ден на музиката по проект „Мостът - кръстопът на култури” и в ежегодния ромски фестивал „Отворено сърце”, организиран от ЦМЕДТ „Амалипе”.

В община Момчилград традиционно се честваха празници, като:

- Международен ден на майчиния език;

- „Вяра, традия, здраве” - посрещане на изгрева на връх Дамбалъ в нощта на 5 срещу 6 май (Хъдърлез, Гергьовден, Едерлези);

- Музикален фестивал „Нощта на Орфей”;

- Международна среща „Момчилград винаги в сърцето ми”.

Информационното осигуряване се извърши чрез сайтовете на общините и регионалните медии.

В община Ардино усвоените средства в областта на интеграцията за 2015 година бяха:


 • Европейски фондове - 12 921 389,80 лева;

 • Национални фондове - 401 091,63 лева.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“:


Община Дупница
1.Стъпки предприети през 2015г. :


 1. 2007 CB16IPO007-2011-2

Проект“Всички деца учат заедно- трансгранична мрежа за приобщаващи училища”

Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Република Македония по Инструмент за предприсъединителна помощ”

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 499 534.91 euro.

По мерките в програмата се цели създаване на условия за формиране на образователни навици на лица от уязвимите групи с цел да станат активни участници в обществото, намаляване на предрасъдъците и подобряване на общественото мнение по отношение на правата на маргинализираните и дискриминирани лица. С реализирането на проекта се подобрява състоянието на маргинализираните лица със специални потребности като се създават условия за формиране на основното образование на тези лица и се елиминира основната причина водеща до непродуктивността им в икономически аспект.
Община Кюстендил
І. В община Кюстендил е осигурен достъпа за качествено образование в мултикултурна среда, както следва:


    • Целодневна организация на учебния ден във всички основни и начални училища в общината;

 • Безплатен транспорт за извозване на децата и учениците от кв. „Изток” до детските градини и училища в града;

 • Включен е допълнителен компонент към формулата за определяне на училищните бюджети, който подпомага интеркултурното образование;

 • В училищата са назначени: помощник на учителя /3 лица/ и организатор-обучение /2 лица/ от ромски произход;

 • Във всяко училище е утвърдена и се прилага Училищна програма за превенция на отпадането;

 • Включване на учениците в различни и модерни извънкласни форми според интересите и нуждите им; използване възможностите на общински Център за свободното време;

 • Ден на отворените врати във всяко основно училище за запознаване на ученици и родители от ромски произход с организацията на приема в І клас;

 • Включване в УН на роми-родители – в УН на ОУ „Иван Вазов” в квартал „Изток”;

 • Ограмотяване на възрастни роми: 30 лица са придобили основно образование във вечерна /11 в Професионална гимназия по селско стопанство/ и задочна /19 в Професионална гимназия по лека промишленост/ форма на обучение;  Сподели с приятели:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница