Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница42/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   102

 • Работа по проект на община Кюстендил „За по-добро образование”, финансиран от Ромския образователен фонд. В проекта са включени всички ученици от ромски произход, които учат в средищните училища в града и в Спортното училище – 355.

  В НУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Раждавица, се обучават 69 деца от социално слаби семейства от ромския квартал „Изток”. Училището разполага и с общежитие. Учениците се извозват в понеделник и се връщат в квартала в петък.

  През 2015 година броят на ромските деца и ученици в детските градини и училищата е 1334, което 19% от общия брой деца и ученици в община Кюстендил. 55% от ромските ученици учат в градските училища, а останалите 45% учат в училището в ромския квартал. Положителна тенденция е, че 22% от ромските ученици се обучават в средните училища в града /гимназии и спортно училище/.

  Броят на отпадналите деца и ученици през 2015 г. е 57. От тях 31 ученици са от ОУ „Иван Вазов” в ромския квартал. Причините за това са: здравословни, социално-икономически, семейни, ранен брак, заминали за чужбина и нежелание.

  Броят на реинтегрираните деца и ученици през 2015 г. е 7.

  ІІ. В същата насока се работи и по Проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”

  Работата по проекта е основана на партньорство между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Здраве и социално развитие” и Община Кюстендил.
  1. Приоритет „Образование“

  • Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда:

  • 58 деца на възраст 4-5 г., въвлечени в услуга „Предучилищна програма за деца и подкрепа на техните родители“.

  • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

  • 129 младежи на възраст 9 – 17 г., въвлечени в програма „Развитие на социални умения за младежи”


  - Програма за работа с младежи (16-18 г), посещаващи средни училища в града

  Брой обхванати в програмата: 10 младежи (момчета и момичета)


  - Програма за работа с деца (13-15 г) чрез занимания и обучение в кино-изкуство

  Брой обхванати в програмата: 6 деца (момчета)

  Община Сапарева баня
  Като водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Националната стратегия за интегриране на ромите в Република България (2012-2020) в приоритет „Образование”, през 2015 г., Министерството на образованието и науката изпълнява ангажиментите си по целите, задачите и дейностите, заложени в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020 г./ и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“, както следва:

  За постигането на цел „Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища са създадени условия за равен достъп до образование на всички деца и ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност.

  Повишаване на качеството в образованието на децата и учениците в уязвимо социално положение.Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование, чрез повишаване на ангажимента на родителите и засилванена сътрудничеството.Провеждани са периодични срещи с директора на ОУ „Христо Ботев” гр.Сапарева баня относно успеха и отсъствията на учениците от ромски произход, като превенция за отпадането им се осигуряват позитивни образователни условия и се гарантира редовна посещаемост и задържане в училище на децата от ромски произход и други деца в уязвимо социално положение. Поради непосещение на учебните занятия от ученици, подлежащи на задължително обучение по Закона за народната просвета (ЗНП), община Сапарева баня съставя акт за извършени нарушения и издава наказателно постановление за налагане на глоба по силата на чл. 48, във връзка с чл. 47 от ЗНП на родителите с цел осигуряване на присъствието им в училище, като мярка. Реинтегрирани са три деца от ромски произход, две от пети клас и едно от четвърти. Освен тях всички останали деца от ромски произход редовно посещават училище, като пълноценно участват в образователно-възпитателния процес, чрез включването им в различни проекти, групи СИП, конкурси и фестивали.

  Общия брой ромски деца и ученици, интегрирани в смесени класове от 1 до 8 клас са 44 ;

  В първи клас общия брой на деца от ромски произход в ОУ „Христо Ботев” са 11; във втори клас 11; в трети клас 5; в четвърти клас 3; в пети клас 4; в шести клас 4; в седми клас 5 и в осми клас 1.
  Училищната структура и мрежа в община Сапарева баня е съобразена с действащите законови и подзаконови документи и нормативи и с местните,държавни и европейски стратегии за развитие на образованието.

  На територията на община Сапарева баня през 2005 г. функционират 4 целодневни детски градини. След това 3 от тях са закрити и към 2015 г. има само едно целодневно детско заведение.

  Обхванати деца от ромски произход в ОДЗ "Света Анна" - град Сапарева баня, подлежащи за записване в първи клас за 2016 г. - 7 деца. Проведени са индивидуални разговори с родителите за задължителната подготовка на децата в предучилищна възраст.

  Община Бобов дол


  Мерки

  Предприети стъпки

  Ефект от мерките

  План за 2016г.

  Добри

  практики


  Поуки

  Подобряване и гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на ромите.

  Обхващане на ромските деца в детските градини и училища чрез организиране на индивидуални срещи между учители и родители, както и осигуряване необходимите условия за адекватна учебна подготовка.


  Висок процент на ромските деца в училищата и детските градини.

  Ще продължим да работим в тази насока с общината, НПО, училища и детски градини.

  Индивидуалните предварителни разговори между учители и родители.

  Винаги може да се намери нещо ново както от страна на родители,така и от страна на учителите.
  Приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес.

  Повишаване ангажимента на родителите и засилване на тяхното сътрудничество с училищата и детските градини.

  Създаване на родителски клубове и провеждане на кампании

  Готовност на родителите да участват в организацията на учебните мероприятия

  Когато вървим ръка за ръка имаме по-големи успехи.

  Интеркултурно образование.

  Отбелязване на ромския празник ”Бангу Василий” в ОУ ”Никола Й. Вапцаров” и ЦДГ ”Миньор”.

  Запазване на традициите и фолклора при различните етноси и създаване на предпоставки за едно общо празнуване.

  Ще продължим с отбелязването на празника и обичаите свързани с него.

  Да се организира сценка която преразказва ромския обичаи.

  Да се създаде основа за изграждане на толерантност и добри отношения.


  Сподели с приятели:
 • 1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница