Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница43/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102


Община Кочериново


 • Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна среда – За подлежащите на задължително училищно обучение до 16 години и предучилищна подготовка деца от община Кочериново е гарантиран достъп до детските заведения на територията на община Кочериново и средищното СОУ „ Христо Ботев” гр. Кочериново.
 • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система .Обхванати деца в детски градини ,подлежащи на записване в първи клас деца ,обхванати в учебния процес в сл. Години,отпаднали от училище- причини ,реинтегрирани- Подлежащите на задължителна подготовка деца са обхванати 5 и 6 годишни деца в подготвителни групи в детските градини в ОДЗ „Ален мак” гр. Кочериново –с филиал с .Стоб и ЦДГ „Радост” с.Бараково , а подлежащите за първи клас – в Средищното СОУ „Хр.Ботев. Осигурен е транспорт на пътуващите ученици и деца с оглед осигуряване достъп до образование и от населени места от общината ,където са закрити детските заведения и училища.

За учебната 2015/2016 година в училището се обучават 44 ученика от ромски произход от 1 до 12 клас ,което представлява 17% от общия брой ученици в училище. В училището е застъпено профилирано обучение по икономика ,в специалност „ Организатор на малко предприятие” . Учениците от 1 до 8 клас са включени в целодневна организация на учебния процес.За изминалата календарна година са застрашени от отпадане 10 ромски деца.Децата произхождат от социално слаби семейства ,такива с един родител или са поверени на грижите на настойници. Същите често отсъстват от училище по неуважителни причини или напускат преждевременно учебните занятия .

Основните проблеми в работата с учениците от ромския етнос са :

1. Безпричинни отсъствия на учениците от училище.

2. Незаинтересованост и безотговорност от страна на родителите.

3. Личната хигиена на ромските ученици.

За задържането им училище са изготвени лични профили и се проследява тяхното развитие и набелязване на мерки за задържане в училище.а именно:

1. Разговори със застрашените от отпадане ученици;

2. Разговори с родителите им и техните работодатели, с класен ръководител, директор, помощник-директор по учебната дейност, педагогически съветник;

3. Наказания на учениците, съгласно ППЗНП и Правилника за дейността на училището;

4. Писма до Кмета на община Кочериново за съставяне на актове по чл. 47 от ЗНП

5. Информиране на Дирекция „Социално подпомагане” и съдействие от тяхна страна;

6. Информиране на Агенция „Закрила на детето” и обществените възпитатели;

7. Подобряване на МТБ , създаване на привлекателни детски кътове и уютни класни стаи;

9. Осигурено столово хранене;

10. Участие в извънкласни дейности по народни танци;

11. Изградени и оборудвани са и двата компютърни кабинета

Училището работи по програма “Намаляване отпадането на ромските деца от училище”, под мотото „Всеки ученик ще бъде отличник” с подкрепата на ЦМЕД “Амалипе” и Тръст за социална алтернатива. Стартира работата по проект „Following the footprints the Emperoris” по програма „Еразъм” +. Страни партньори по проекта са България, Турция, Италия, Испания, Португалия, Македония, Хърватска, Германия и Румъния. Одобрена бе и кандидатурата по НП „ ИКТ в училище” за доставка на оборудване, инсталация и обучение на терминален кабинет. Два компютърни кабинети са изцяло оборудвани с нови маси и столове и компютри.Община Рила
През 2015г. са съблюдавани основните принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, съобразени с местните особености и нужди, включително и на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретното населено място, квартал, махала.

През отчетния период е провеждана индивидуална работа, както с учениците от ромския етнос, така и с родителите им относно правата и задълженията на учениците, правилното възпитание на децата и личния пример, който им дават за организирането на различни празници и тържества, по въпроси на обучението и възпитанието на така наречените “трудни деца” за предотвратяване на евентуалното им отпадане от училище.

 Обхванати са всички 5 и 6-годишни деца, включително и от ромски произход подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас, живеещи на територията на населените места на Общината, като в ОДЗ “Д-р Тодора Миладинова”, гр. Рила са формирани две целодневни подготвителни групи - за 5 и 6-годишни деца, като общият брой през учебната 2015/2016 година - 53.

 Обхванати са и всички деца, подлежащи на задължително училищно обучение, живеещи на територията на населените места на общината, като в ОУ „Аверкий Попстоянов”, град Рила броят на учениците през учебната 2015/2016 година е 88, в т. ч. и от ромски произход.

Няма отпаднали деца и ученици, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка и на задължително училищно обучение. При наличие на обстоятелства сочещи застрашени от отпадане деца и ученици, с родителите им, както и със самите деца са провеждани срещи и индивидуална работа.

В ОДЗ „Д-р Тодора Миладинова”, град Рила и ОУ “Аверкий Попстоянов”, град Рила са създадени условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици, които успешно са интегрирани в подготвителните групи една и две години преди постъпването на децата в първи клас (5 и 6-годишни), в гупите целодневна детска градина и в яслената група, както и в паралелките по класове от І до VІІІ клас.

Всички деца се включват и в организираните клубове по интереси, извънкласни и извънучилищни дейности, без разлика от етническата им принадлежност.

Интеграционните процеси, които се осъществяваха са в резултат от съвместната дейност между детско заведение, училище, общинска администрация и всички заинтересовани институции и връзката им с родителите на децата и учениците от ромски произход. Следеше се за редовното посещение на децата в детската градина и в училище, провеждаше се разяснителна дейност по въпроси на обучението и възпитанието, с оглед превенция от ранно отпадане от образователната система.

Децата от етническите малцинства се включваха и в организираните мероприятия, планирани в ежегодния Календар на културните събития в община Рила.

Община Невестино
На територията на община Невестино функционират едно основно училище- ОУ”Христо Ботев” и една Целодневна детска градина-ЦДГ”Райна Княгиня”,които се намират в с.Невестино.

През 2015/2016 г.в ОУ”Христо Ботев” с.Невестино се обучават 180 ученика,от които 158 от ромски произход .146 ученика пътуват от гр.Кюстендил.А подлежащите на задължителна обучение ,живущи на територията на община Невестино са 12 ученикаВсички деца,подлежащи на задължително обучение от населените места на територията на община Невестино са обхванати от образователната система и през 2015 г. няма отпаднал от нея ученик.

Констатират се чести отсъствия на ученици от 5-ти до 8-ми клас,като за решаване на този проблем,ръководството на училището и колектива предприемат своевременно действия- организират срещи с родителите.През 2015 г. са проведени родителски срещи по населените места от които са учениците,за улесняване на родителите..

През 2015 г. учениците от ОУ”Христо Ботев” са включени в изпълнението на следните проекти:Участие в проект към Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" – развиват се съвместни дейности с три училища. Осъществява се обмяна на опит между ученици, учители и родители чрез посещения в учебните заведения.

Предстоящи инициативи по този проект са: еднодневно посещение Аквапарк „Мелниците”,край гр.София

 • .


ЦДГ”Райна Княгиня” с.Невестино

Интеграцията на децата от ромския етнос е приоритет в работата на ЦДГ „Райна Княгиня” с.Невестино през изминалата 2015 година. В детската градина бяха сформирани две смесени групи- Втора /с деца на възраст 3-4 години/ и Подготвителна /с деца на възраст 5-6 години/ група с общо 38 деца.От тях 36 с са от ромския етнос,като само 6 от тях живеят на територията на община Невестино.Важни задачи в работата :

Ефективно използване на разнообразни средства, методи и форми за гарантиране качествено овладяване на книжовния български език от децата от ромския етнос;В тази връзка ЦДГ”Райна Княгиня” работи по Национална програма „С грижа за всеки ученик”,модул”Допълнително обучение на деца от подготвителните групи,с насоченост:”Аз уча български език”- 5 деца и „Уча математика”- 6 деца.

Утвърждаване ценностите на интеркултурното образование- съпричастност и сътрудничество за едно желано бъдеще.

Положителен ефект в дейността на детското заведение е, че то се посещава от деца и от ромския, и от българския етнос. Децата привикват от малки да живеят заедно, да се обединяват около и да реализират съвместни проекти. Предучилищната възраст е тази, в която детето приема без резерви „различния”.

Възпитателно-образователния процес в ЦДГ „Райна Княгиня” е насочен към осигуряване на знания, умения и компетенции на детето за бъдещата му социална роля на ученик и успешна адаптация към новите условия в училище.

Чрез празниците и развлеченията в детската градина децата не само изживяват положителни емоции, но и придобиват знания за празниците и на българския, и на ромския етнос. Съвместно са отбеляза ни Коледа и Банго Васил, Гергьовден, 1-ви март Денят на ромите и др. Децата от Подготвителна група се включиха в различни мероприятия, организирани в с. Невстино- празнуване на Бабинден, 8-ми март.

Педагогическият и непедагогически персонал чрез различни вътрешно-квалификационни форми: семинари, работни срещи, школи с помощния персонал, практикуми, решаване на казуси повишава компетентностите си за работа с деца в мултиетническа среда. Директорът има магистърска степен по „Интеркултурно образование” и подпомага педагозите в реализирането на заложените в годишния план дейности за бързо и ефективно интегриране на децата от ромския етнос.

Работата със семейстата е много важна за успешното провеждане на ВОП в детското заведение. Чрез ежедневен контакт с родителите на децата се стремят да ги привлекат за партньори в дейността на детската градина. На родителските срещи родителите се запознават с актуални нормативни документи от сферата на образованието, с видовете правилници на детското заведение, с основната цел за работа през настоящата учебна година. Всеки месец педагозите посещават домовете на децата, за да се запознаят с условията на домашна среда. При установяване на проблеми се търси съдействието на различни институции и обществени организации за своевременно решаване на същите. Взаимодействието семейство- ЦДГ е на добро ниво..

От подлежащите на задължително обучение 66 /по данни на ГРАО от 7 до 16 години/ деца всички са обхванати от образователната система.Подлежащи на задължително училищно образование /набор 2009 година / са 8 деца,като 3 са от уязвимата група. Наблюдава се масово постъпване на децата от ромския етнос в първи клас една година по-рано, по желание на родителите. Това е факт, който не подпомага бъдещото развитие на тези деца, тъй като болшинството от тях нямат необходимите езикови умения за постъпване в първи клас на тази възраст.

 1. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“:


Община Дупница

1. Стъпки предприети след 2015г. :

2. Проект BG051PO001-5.1.02 “Нови възможности ”

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 299 994.22 лв.

По Проект:”Нови възможности за подкрепа е създадено социално предприятие за обществено хранене в община Дупница за справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация” по ОП “Развитие на човешките ресурси”.

Целева група на проекта - хора с трайни увреждания, лица изтърпели наказание лишаване от свобода, самотни родители, многодетни майки, лица от малцинствени етнически групи, лица напускащи специализирани институции, лица страдащи от различни зависимости, дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане.

В резултат на реализиране на проекта се доразви мрежата от социални услуги, предоставяни в общността на територията на Община Дупница и се осигури трудова заетост на лица от уязвимите социални групи, чрез създаване на комплексно социално предприятие за обществено хранене.

3. :“Регионална програма за заетост” По “ Регионална програма за заетост”- през 2015г. са наети 13 лица- общи работници, всички от ромски произход.
4. Национални програми

По Национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” към настоящия момент (до 31.03.2016г.)има наето едно лице от ромски произход.

По същата програма :-до 31.03.2015г-са били наети 8 лица;

- до 29.09.2015г-са били наети 12 лица;


5. Проект “Шанс за работа-2015”

Бенефициент: Община Дупница

Бюджет: 15876 лв.


Проекта осигурява заетост на 12 лица за срок от 3 месеца- помощник възпитател и социален асистент. Четири от наетите лица са от ромски произход.
6. Проект “Нови възможности за грижа” 2014BG05-M9-0-P-001-2.2015.001-C-0001

Бенефициент: Община Дупница

По проекта са наети 106 лични асистента, обслужващи 106 потребителя. От тях 19 са лични асистента от ромски произход и 21 потребители.
Община Сапарва баня
През последните години до 2014 година се забелязва броят на регистрираните безработни в община Сапарева баня да расте. През 2009 година са 409 регистрирани лица, през 2010 са 478, през 2011 – 488. Към 31.12.2015 година брои регистрирани безработни лица е 415 което е спад от предходните години. Дял на жените в регистрираните безработни лица през анализирания период е 241.

Брой включени безработни лица в квалификационни курсове към Диракция „Бюро по труда“ – 13 лица, от тях – 10 по регионална програма, 3 по проект „Шанс за работа 2015“ – 2 болногледачки и 1 помощник-възпитател. Регистрирани от ромски произход 24 и 21 прекратили регистрацията си по различни причини, 4 назначени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.


Източник: Дирекция „Бюро по труда”

Показатели за община Сапарева баня


Мярка

Количество

 1. Средно равнище на безработица в община Сапарева баня

%

12,52

 1. Регистрирани лица за община Сапарева баня, от които:

брой

415

  1. Трайно безработни лица

брой

156

  1. Брой безработни лица до 29 г.

брой

63

  1. Брой безработни лица до 29 г. с висше образование

брой

14

  1. Брой безработни лица до 29 г. с увреждания

брой

1

 1. Брой назначени млади лица в частния и държавен сектор по Оперативна програма 2015 г. за община Сапарева баня

брой

91

 1. Брой подкрепени предприятия по оперативните програми за създаване на работни места за младежи до 29 г. на територията на Сапарева баня

брой

104

 1. Брой млади хора, получили услуги/консултации/ от 15 до 29 г.

брой

35

 1. Брой обучени млади лица до 29 г. по оперативните програми, осигуряващи обучение и заетост

брой

62

Експертите от Дирекция „Бюро по труда”, които работят на територията на община Сапарева баня активно реализират държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава положително отражение, тъй като обхваща голяма част от рисковите групи.
Броят на получаващите помощ по чл. 9 от Закона за социално подпомагане е постоянно вариращ, но като цяло получаващите помощ лица от ромски произход са около 30% от общия брой по данни от Дирекция “ДСП” гр. Дупница. Към 10.2012 г. тази помощ получават общо 36 лица, от които 12 са от ромски произход.

Община Бобов долМерки

Предприети стъпки

Ефект от мерките

План за 2016г.

Добри

практики


Поуки

Осигурявяне на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население до пазара на труда.

Осигуряване на заетост на търсещите работа

Включени голям брой лица в Оперативни програми за заетост. Организирани обучителни курсове за квалификация на безработни лица.

Да се работи по-същия начин с Бюро по труда като насърчаваме хората да се включват в различните програми.

Всички програми предлагат освен работа и обучение.

По този начин се получава допълнителна квалификация.Обучение и работа винаги трябва да вървят заедно.Община Рила
Безработицата, особено дълготрайната безработица, ниското ниво на активност и недостатъчно ефективните програми са сред основните фактори за обедняване и социалната изолация на ромския етнос. Неравностойното положение на ромите е свързано основно с тяхното по-ниско равнище на образование и квалификация, а липсата на образование и професия, както и ниската квалификация са бариери пред заетостта и стесняват кръга от възможности за намиране на постоянна работа. Поради това, основната алтернатива за реализация на лицата от ромски етнос е включването им в програми за заетост, финансирани от държавния бюджет или със средства от Европейския социален фонд.

През 2015г., голяма част от лицата от ромски произход са безработни и са включени в системата на социално подпомагане.


Община Невестино
По данни на Дирекция”Бюро по труда „гр.Кюстендил,процентът на безработни лица в Община Невестино, за 2015 г. е 18,18%/116 лица,от тях 27 от уязвимата група/.

Община Невестино кандидатства по Програми за заетост от Националния план за действие по заетостта и по ОП”РЧР”,при изпълнението на които се включват всички лица,отговарящи на изискванията за назначаване по Програмата.Проблемите,които се явяват при назначаването на работа на лица от ромски произход или други уязвими групи са ниската квалификация/липсата на квалификация,за работните места изискващи такава.Друг проблем е минималният брой на работните места,които биват одобрявани по тези Програми. Засегнатите лица не проявяват интерес към курсове за квалификация и преквалификация.

 1. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“.


Община Дупница
1. Стъпки, които са предприети след 2015г.

2. От 2004 г. на територията на Община Дупница функционира Ромски Здравен център, в който работят 6 (шест) здравни медиатори, които обслужват ромското население. Медиаторите консултират хората по редица въпроси, като здравно осигуряване, имунизационен календар, освен това съдействат на общо практикуващите лекари при необходимост. Попълват административни документи към различни институции. През 2015 г. са проведени множество беседи в ромските квартали на град Дупница във връзка с поставянето на ваксина против болестта – Рак на маточната шийка при 12- годишните момичета, беседи относно вредата от тютюнопушенето, беседи относно предаваните болести по полов път.

3. Проект за социално включване

Проект: Интегрирани социални политики за предоставяне на алтернативни услуги, целящи социално включване в община Дупница.

Бенефициент: Община Дупница

Обща стойност на проекта: 1 200 000 лв.Цели на проекта:

 • Подкрепа на децата и семействата в риск за изграждане на здрава семейна среда;

 • Намаляване на броя на изоставените деца в нужда;

 • Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и оказване на подкрепа за задържането им в биологичната им среда;

 • Изграждане на мрежа от социални услуги за обществена подкрепа за обхващане на поне 25% от уязвимите семейства с деца в риск в общината;

 • Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на деца;

 • Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата;

 • Предоставяне на услуги за деца с увреждания и техните семейства;

 • Прилагане на мерки за ранна диагностика и навременна интервенция;

 • Създаване на социална услуга Център за ранна интервенция за деца с увреждания;

 • Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране;

 • Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование и здравеопазване;

Целеви групи:

  • Деца в риск (0 до 7 г.), включващи:

 • Деца от уязвимите групи, в частност ромската общност;

 • Деца, чиито родители са безработни;

 • Деца, чиито родители получават социални помощи;

 • Деца без личен лекар, или чийто лекар не е педиатър;

 • Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

 • Деца, не посещаващи детска градина или не ползващи друг тип услуга за грижа за деца;

 • Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

 • Деца с увреждания;

 • Деца със здравословни проблеми

  • Родители (на деца от 0 до 7 г.), включващи:

 • Родители от уязвимите групи, в частност ромската общност;


  Сподели с приятели:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница