Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница44/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   102

 • Родители, получаващи социални помощи;

 • Безработни родители;

 • Родители на 3 и повече деца;

 • Самотни родители;

 • Бъдещи родители от уязвими групи;

 • Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

 • Родители без или с ниско образование;

 • Родители, живеещи в лоши жилищни условия;

 • Родители, които не полагат достатъчно грижа за децата си (регистрирани в полицията и Дирекция “Социално подпомагане” на АСП);

 • Родители на деца с увреждания;

 • Родители на деца със здравословни проблеми;

 • Здравно неосигурени родители;

 • Родители на деца във висок риск (забавяне на развитието и др.).

  От 2013 г. на територията на гр.Дупница функционират един център за ранна интервенция на деца с увреждания и 3 центъра от семеен тип, разположени съответно в ромските квартали – “Спартак”, “Гиздова махала” и “Ценеви”. Услугите са насочени към осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на децата до общински центрове за работа с деца, осигуряване на гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги в общността; осигуряване на адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимална самостоятелност на децата с увреждания в тяхното обслужване; предоставяне на набор от услуги, грижа и занимания за формиране и развитие на хигиенни навици, умения за общуване, упражняване на различни социални роли и тяхното овладяване; гарантиране планирането и индивидуализирането на грижите за всяко дете въз основа на екипно обсъждане и екипно вземане на решение.

  В центровете се предоставят следните услуги:


  І. Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители:

  Услуга 1. Формиране и развитие на родителски умения.

  Услуга 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията.

  Услуга 3. Семейно консултиране и подкрепа.

  Услуга 4. Здравна консултация за деца.

  Услуга 5: Детегледачи (грижа в домашна среда).

  Услуга 6: Семейни центрове.

  Услуга 7: Намаление на таксата за детска ясла.
  ІІ. Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители:

  Услуга 1: Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове.

  Услуга 2: Мониторинг на готовността за обучение.

  Услуга 3: Семейно консултиране и подкрепа.

  Услуга 4: Здравна консултация за деца.

  Услуга 5: Семейни центрове.

  Услуга 6: Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

  Услуга 7: Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.
  4.Проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001“ЦНСТ☺НАДЕЖДА☻”

  Начало на проекта 01.05.2014г.

  Продължителност на проекта 18 месеца

  Стойност на проекта – 219 925, 20 лв.

  Проект BG051PO001-5.2.12-0037-С0001 “ЦНСТ☺НАДЕЖДА☻” се изпълнява в периода 1.05.2014г.- 31.10.2015г. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 “Да не изоставяме нито едно дете”, компонент 2: ”Разкриване на социални услуги в общността”, с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0037-С0001.

  С изпълнението му бенефициентът Община Дупница постигна основаната си цел, а именно - създаване на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца чрез предоставяне на резидентни услуги в община Дупница – Център за настаняване от семеен тип.

  • Реализиране на социален модел за предоставяне на индивидуални грижи за деца и младежи в среда, близка до семейната;

  • Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете, които да заменят институционалната грижа;

  • Осигуряване на социално включване, равен достъп и защита на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ, ДДФУ и ДДЛРГ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.

  Целева група по проекта са:  • Деца и младежи с увреждания, настанени в специализираните институции – Домове за деца с умствена изостаналост, Домове за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания, Домовете за медико-социални грижи за деца и Домове за деца лишени от родителски грижи – 12

  • Деца и младежи с увреждания от общността - 2

  • Персонал, ангажиран в социалните услуги за деца и младежи – 12

  На финала на проектното предложение може да бъде отчетено успешното изпълнение на основния индикатор - разкриване на 1 бр. резидентна и съпътстваща услуга в общността, за която е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги

  От 01.11.2015г. новоразкритата социална услуга ще продължи да функционира като делегирана от държавата дейност, за което е прието решение на ОбС Дупница №54/27.03.2015г. и е издадена заповед № на Директора на Агенцията за социално подпомагане № РД01-871/22.05.2015г., въз основа на която е осигурено необходимото финансиране.


  Община Кюстендил

  • Достъп до здравни услуги и програми

  • 222 семейства, бременни жени и майки на деца 0-3 г. въвлечени в програми за родителски умения, програми за здравословно отглеждане на децата и индивидуална работа.

  • 58 деца на възраст 4-5 г въвлечени в услуга „Предучилищна програма за деца и подкрепа на техните родители“.

  • 129 младежи на възраст 9 – 17 г. въвлечени в програма „Развитие на социални умения за младежи“  - Програма за работа с родители на деца от детската градина в кв. „Изток“

  Брой обхванати в програмата: родителите на 156 деца (две яслени и пет градински групи).  - Програма за работа с ромски момичета (11-16 г) за превенция на ранни бракове

  Брой обхванати в програмата: 20 деца
  1. Приоритет „Заетост“

  • 13 младежи, въвлечени в програма за професионално ориентиране и развитие на социални и професионални умения.


  - Програма за работа с младежи (16-19 г)

  Брой обхванати в програмата: 35 младежи (момчета и момичета)
  Предлаганите услуги по Проект „Спиране на маргинализиране на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността”, са интегрирани и комплексни и често обхващат теми в няколко от предложените приоритети.

  ІІІ. Проект „Проект на Община Кюстендил за социално включване”, община Кюстендил

  Основните цели на проекта са:


  • Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;

  • подобряване на готовността на децата за включване в образователната система;

  • подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители.

  - Родители, живеещи в лоши жилищни условия.
  През 2015г. се предоставяха следните услуги по проекта на потребители от целевата група :


  1. Формиране и развитие на родителски умения - 76 потребители;

  2. Ранна интервенция на уврежданията- 93 потребители;

  3. Семейно консултиране и подкрепа- 76 потребители;

  4. Здравна консултация за деца – 311 потребители;

  5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище- 130 потребители;

  6. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания- 15 потребители.

  През 2015г. са проведени 3 работни срещи с представители на Сдружение „Ларго”, град Кюстендил и здравни медиатори от Кюстендил и Здравен медицински център с цел съдействие и организиране на обучителни дейности на здравни теми. Извършени са 7 обучителни дейности на теми „Превенция и профилактика на туберкулозата", „Бременност и брак в пубертета, родствени бракове. Риск от сексуално преносими инфекции", „Здрави и силни - здравословно хранене на децата",“Наркотиците-видове, въздействие.“, „Алохол, пиене, алкохолизъм“, „Закаляване на децата, предпазване от слънчеви изгаряния“ в ОУ „Иван Вазов“, ПГЛП „Вл.Д.Майстора“ и ПГСС „Св.Кл.Охридски“, ОДЗ „Мечта", филиал в кв. Изток град Кюстендил. Разпространени са 221 здравно-образователни материали. В кв.Изток –Кюстендил през м. май с представителите на Сдружение Ларго се организира АНТИСПИН кампания по повод 17 май-Ден за съпричастност с жертвите на ХИВ с млади хора от квартала. Проведена е една обучителна дейност (презентация)на тема „ Кърменето - добър старт за живота на бебето. Захранване на бебето" в рамките на кампанията по повод Световната седмица на кърменето с 13 участници от кв. „Изток”, град Кюстендил. Разпространени са 25 броя здравно-образователни материали и са извършени 501 бр. профилактични гинекологични прегледи на здравнонеосигурени лица от ромски произход.  Община Кюстендил осигурява здравни медиатори и други заинтересовани страни в процеса на интеграция на ромските деца, чрез борба срещу сегрегацията в училище и насърчаване на равния достъп до образование, за едно развито и напреднало общество, основано на знанието. Действията са насочени към повишаване на осведомеността относно необходимостта да се осигури равен достъп до образование на децата от ромски произход, за да се постигне образователно развитие на ромските общности.
  Община Сапарева баня

  По данни на НСИ и ТСБ – Кюстендил в община Сапарева баня има една специализирана болница с капацитет 200 легла. Броят на медиците в общината се запазва относително постоянен за периода 2012 – 2015 г. Здравното и медицинско обслужване на населението през 2015 г. се осъществява от двама общопрактикуващи лекари, невролог и 1 стоматолог. В сградата на поликлиниката са разположени клинична лаборатория и кабинет по кинезитерапия.

  Представителите от ромската общност и други граждани в уязвимо социално положение имат достъп до здравни услуги, регистрират се при лични лекари, регистрират и децата си при личен лекар, редовно ги водят на имунизации, което говори за тяхната осведоменост за важността на ваксините и е признак на добра здравна култура.

  На територията на общината действат:


  - Специализираната болница за рехабилитация „Сапарева баня" АД

  - Спешен център клон на ЦСМП Кюстендил - клон Сапарева баня

  - Клинична лаборатория „РАМУС” София - клон Сапарева баня

  - Медицински център „Асклепий” Дупница, клон Сапарева баня

  От 2012 г. към Община Сапарева баня няма здравен медиатор.

  Няма налични данни за извършвани мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции в общината през 2015 година.

  Това дава основание да изведем и следните основни дейности върху които ще трябва да се работи, а именно:

  - Повишаване на здравната култура на ромите и други граждани живеещи в подобна на ромите ситуация.

  - Предоставяне на информация за рисковите болести от компетентни лица-лекари и здравни медиатори.
  Община Бобов дол
  5.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


  Мерки

  Предприети стъпки

  Ефект от мерките

  План за 2016г.

  Добри

  практики


  Поуки

  Намаляване на детската смъртност.

  Организиране на беседи в училище на тема ”Репродуктивно здраве”.

  Намаляване

  на бременностите в юношеската възраст.
  Ще продължим със беседите и консултациите с подрастващите като планираме да включим и майки.

  Проведени разговори на тема ”Превенция”.

  Ранното обучение в училище на тема ”Репродуктивно здраве” е нещо положително.

  Подобряване на здравната помощ за деца в ясли, детски градини и училища.

  Повишаване обхвата с имунизации.

  Всички деца в община Бобов дол са имунизирани.

  Да доизградим навика да имунизираме децата си.

  Провеждане на беседи на родителите за значението на имунизациите.
  Подобряване на профилактичните

  дейности сред ромското и друго живеещо при подобни условия население.  Повишаване обхвата от ромското население с имунизации и профилактични прегледи.

  Получено съдействие от страна на здравния медиатор и личните лекари за осигуряване на профилактични прегледи.

  Включване в програма за профилактични прегледи .

  Проведени беседи, разпространени информационни материали, организирани обучения.
  Община Кочериново


  • Осигурен достъп до здравни услуги на ромската общност до три лекарски практики на територията на община Кочериново.Извършени са профилактични прегледи и наблюдение на новородени ,бременни и майки до 18 годишна възраст.За 2015 година е регистриран един случай на майка под 18 години..Преобладаваща заболеваемост за местното население са инфекциите на горни дихателни пътища и стомашно-чревни заболявания.Оказва се своевременна диагностика и лечение на потърсилите лекарска помощ. Регистрирани и хоспитализирани са бременни жени. Осигурено е наблюдение от специалисти на бременните жени. Всички деца до 18 годишна възраст са имунизирани и проведени профилактични прегледи.На новородените деца и деца до 14 годишна възраст се осъществява консултация с педиатри от гр. Благоевград и Дупница.

  За превенция на заболявания като СПИН, туберкулоза, сексуално предавани инфекции се разпространени информационни материали и извършени индивидуални разговори с личните лекари .

  3. Приоритет „Заетост”  • Общият брой на безработните лица в община Кочериново за 2015 година е 243 лица ,от тях само 3 са се самоопредели като роми.Населението от ромския етнос е с нисък образователен ценз и трудно се котира на пазара на труда. Предоставена възможност и включени роми в програма „Нови възможности за грижа” и „Старт в кариерата” по ОПРЧР .  Община Рила
  По данни, представени в Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-

  2020г., рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности, както в България, така и в Община Рила се наблюдава по-силно влияние на първичните рискови фактори, а именно: обедняване, безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна жилищна среда и начин на живот.

  Поради липса на регистрация на здравните показатели на малцинствените групи, оценката на здравето от тези общности е трудна.

  При населението над 18г., често срещани заболявания са: сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронични бронхити и други.

  Здравни беседи се провеждани от мед. сестри в здравните кабинети към ОДЗ “Д-р Тодора Миладинова” и ОУ “Аверкий Попстоянов”за: превенция на здравето, профилактика на зъбите, лична и битова хигиена, превенция на ХИВ, СПИН и туберкулоза, вирусни заболявания, чернодробни заболявания, остеопороза, дневен режим на ученика, здравословно хранене, агресия.
  Община Невестино
  ЦЕЛИ: 1. Достъп до здравни услуги и програми

  2.Дял на здравнонеосигурените лица,дял на раждания на майки под 18 годишна възраст,заболяеваемост и др. здравни показатели,особености на местно ниво и др.


  По данни на личния лекар,работещ на територията на община Невестино,достъп до медицински услуги имат всички здравноосигурени лица.Здравнонеосигурени са лицата,които са безработни - поради липсата на финансови средства.От регистрираните на територията на община Невестино,има 3 майки под 18 години- една в с.Ваксево и 2 от село Лиляч.И двете майки от с.Лиляч, реално не живеят в населеното място.

  Не е констатирана повишена заболеваемост сред уязвимата група.По-данни на личният лекар боледуват по-рядко от останалата част от населението на община Невестино.

  Общинска администрация-Невестино оказва съдействие на гражданите от уязвимите групи ,при необходимост от помощ за лечение на нуждаещи се лица.

  IV. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“.  Община Дупница

  1. Стъпки, които са предприети след 2015г.:

  2. Проект BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”.

  Бенефициент: Община Дупница

  Бюджет: 4 909 000,00 лв

  Проект “Дом за всеки” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

  Общата цел на Проекта е да се изгради нов сграден фонд в Община Дупница, който да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от територията на населеното място и общо повишаване на качеството на градската среда.

  Специфични цели:

  - Да се осигурят 150 съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение;

  - Да се осигури социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за поне 460 лица в неравностойно и уязвимо положение.

  Целеви групи:

  1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия

  2.Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;

  3. Хора в риск от бедност и социално изключване.

  Акцент при подбора на целевата група по проекта ще бъде поставен върху жителите на квартал “Гиздова махала”, при които както показват данните от проучвания, най-остро стои жилищният проблем и липсата на нормални битови условия.

  Предвидените дейности по проекта включват изграждане на нов жилищен фонд – до 150 жилища със средна квадратура 66 кв.м. в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, с до три етажно застрояване, разположени на нова урегулирана градска територия.

  Към момента проекта е спрян по независещи от страна на Община Дупница причини.

  3. В Общинска администрация гр. Дупница на длъжността мл. експерт “Етнически и интеграционни въпроси и връзки с НПО” е назначено квалифицирано лице от ромски произход, с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, специалност “Социология”.

  4. Проект „Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница”,

  Име на процедурата: ИНТЕГРА, Бюджетна линия: BG051PO001-1/4/5/6.0.01.

  Бенефициент: Община Дупница

  Партньори: Сдружение „Амала - Приятели” и Фондация „Подслон за човечеството”.

  Обща стойност на проекта: 1 316 026, 40 лева

  Цели на проекта:

  - Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.

  - Стимулиране и подкрепа на интеграцията и реинтеграцията на пазара на труда на уязвими групи на пазара на труда, неактивни и търсещи работа лица на територията на община Дупница.

  - Подобряване на достъпа до образование и обучение на лица, чрез прилагане на комплексни мерки за подкрепа, превенция, задържане в образователната система на територията на община Дупница.

  - Осъществяване на превенция и подкрепа за социално включване на социално изключени лица и уязвими групи, чрез подобряване на достъпа до социални услуги в община Дупница.

  - Повишаване на ефективността на съществуващите модели и практики за социално включване и трайна десегрегация на най-маргинализираните групи на територията на община Дупница.

  Описание на целевата група:

  Приоритетно ще се насърчава включването в проектните дейности на лица, попадащи в някоя от основните най-рискови групи, потенциално застрашени от изпадане в бедност и социално изключване:


  • Семействата с деца: самотни родители, многодетни семейства;

  • Уязвими групи на пазара на труда (младежи до 29 г., продължително безработни, лица на социално подпомагане, лица без или с ниско образование и квалификация, лица с остарели знания и умения, неграмотни или ниско грамотни лица, хора над 50 г.), неактивни и търсещи работа лица.;

  • Представители на етнически малцинствени групи;

  • Хора с увреждания (вкл. и деца);

  • Жени: безработни, възрастни жени;

  • Лица в нетрудоспособна възраст: деца, възрастни хора.

  Към настоящия момент по проекта са назначени 9 жилищни медиатори, от които 7 от ромски произход, 9 образователни медиатори, от които 6 от ромски произход и 15 учители към партньорите.

  1. 150 лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“;  2. 600 лица преминали през Мотивационно обучение и Обучение за професионална квалификация и ключови компетенции

  5. Заетост

  В структурите на Общинско предприятие “ПОТОП” и Бюджетно дружество “Общински пазари” бяха назначени съответно 150 лица и 30 лица преминали успешно обучения

  6.Направление „Достъп до образование”;

  Проведоха се поредица от работни срещи с представители на училищните власти за идентифициране на конкретни проблеми, относно посещаемостта на учениците в учебните часове и мотивацията им да повишат образованието си. Въз основа на идентифицираните проблеми и нуждите на учениците разработиха Програма за извънкласни дейности, с цел прилагане на гъвкави стимулиращи комплексни мерки, насочени към ученици, педагози и родители, които целят да повишат интереса и мотивацията на учащите към образователния процес и да доведат до задържането им в образователната система. Да ги стимулира за продължаване на образованието си, както и да повиши тяхното образователно ниво чрез провеждането на допълнителни учебни занимания по български език, литература и математика и занимания по интереси за подобряване на постигнатите от тях резултати.

  Предоставяне на услуги за информиране и напътствия (индивидуално и групово) на младежи и техните родители за необходимостта от осигуряване на средства за образование чрез планиране и управление на семейния бюджет, подобряване на жилищните условия, подготовка за интервю за работа, автобиографии и др. чрез еднодневни семинари.

  1: Индивидуални консултации, социални услуги и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи.  1. Повишаване информираността на родителите, относно изискванията за отговорно родителство.  Община Кюстендил

  Община Кюстендил разполага с 11 къщи от типа къщи-близнаци, находящи се в кв. “Изток” на гр. Кюстендил. В тях са настанени 11 нуждаещи се ромски семейства. Те са едностайни жилища, състоящи се от една стая с кухненски бокс, като всички ползват общ двор.

  Община Кюстендил разполага и с 11 двустайни апартамента в два високоетажни блока в кв. “Изток”. В тях са настанени шест нуждаещи се ромски семейства.
  Община Сапарава баня

  Ромите в община Сапарева баня живеят в различните части на града и селата, наред с българското население. Няма обособени големи ромски махали, разпределени са по няколко къщи с роми в различните квартали. По-голямата част от ромското население имат свои собствени къщи и имоти. На семействата без собствено жилище, с общи усилия на общината и обществото на тях им бяха подсигурени следните жилищни сгради: На улица „Княз Бориз“ са настанени две семейства- първото семейство се състои от вдама инвалиди родители с ТЕЛК и две учащи се деца, които получават детски надбавки и целева помощ за отопление. Второто семейство е социално слабо и също е подпомогнато с месечна помощ. На тричленно семейство е предоставен форгон – семейството не е подпомагано по друг начин. Общината също е настанила и четири членно семейство обект на мечесно подпомагане по чл.9 от ППЗСП, чл. 7 от ЗСПД и наредба за отопление. В село Ресилово е предоставено жилище от кметството на едно девет членно семейство състоящо се от пенсионер, двама безработни родители получаващи подпомагане от община Сапарева баня по чл.9 от ППЗСП, чл. 7 от ЗСПД и наредба за отопление, осем деца пълнолетни и малолетни посещаващи детска градина и училище.  Сподели с приятели:
 • 1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница