Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница45/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   102

На територията на Община Сапарева баня няма социални /общински/ жилища и терени годни за жилищно застрояване - общинска собственост, на които да се предвижда застрояване на домове за социално уязвими групи.

Община Бобов дол


Мерки

Предприети стъпки

Ефект от мерките

План за 2016г.

Добри

практики


Поуки

Подобряване на жилищните условия при ромското население.


Провеждане на срещи за решаване на въпросите с жилищата към ”Колош” БД.

Подобряване на жилищните условия.

Предвиждаме да решим проблема с жилищата.

Проведохме няколко неформални разговора за да помогнем на най- уязвимите групи от община Бобов дол.
Община Кочероново
В община Кочериново компактно застрояване на територии от ромско население има единствено в гр. Кочериново, на изхода на улица “ Юрий Гагарин” местността “Ридо”. Останалото ромско население живее пръснато в имоти под наем или в собствени постройки. Отделни семейства обитават постройки под наем в бившия Стопански двор, гр. Кочериново.. Повечето живеят в еднофамилни и едноетажни постройки, но при някой от тях видът им е нещо средно между къща, помощна постройка и барака.

До района на по-компактно застроената територия в гр. Кочериново има асфалтов път. Жилищата са снабдени от водопровод с питейна вода, има изградена канализационна мрежа и електро преносна мрежа. В границите на самите постройки не е реализирана пътна инфраструктура. Ромите в град Кочериново, живеещи на останалите места, ползват изградената инфраструктура на съответното населено място и квартал- пътища, водопровод, електро преносна мрежа. В с. Стоб ромите живеят в собствени жилища намиращи се в регулационните граници.Община Рила

Жилищните условия са ключов фактор за подобряване на ромската интеграция, но те трябва да са част от един цялостен подход, обхващащ други въпроси, като образованието, развитието на уменията, заетостта и здравеопазването.

Гражданите от ромски произход в гр.Рила, в по-голямата си част живеят в строителните граници на гр.Рила, а някои от тях - извън урбанизираната територия на гр.Рила. Къщите са едноетажни, често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца. Някои от ромите обитават примитивни жилища, с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия, като често в една стая съжителствуват няколко поколения и липсват нормални условия за живот на децата. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване на контейнерите не винаги се използват по предназначение от голяма част от гражданите от ромски произход.

Община Невестино
Жителите на община Невестино от ромски произход и другите уязвими групи,живеят в собствени жилища или под наем.На територията на община Невестино не е констатиран проблем с жилищното настаняване на лицата от уязвимите групи.

VI. Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“
Община Дупница
1. Стъпки предприети през 2015 г.

2. През 2015 г. на територията на Община Дупница продължи се реализира Проект “И аз имам семейство”. Основната цел на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Към момента има утвърдени 16 приемни семейства, 3 от които са от ромски произход.

3. Проект „Подкрепа за достоен живот”.

Изпълнява се на територията на цялата страна - обхващат се всички населени места, в които е идентифицирана нужда от предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и Община Дупница е сред тях.

Цели на проекта:

- Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. Да се децентрализира услугата „Личен асистент”, която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.

- Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент. Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.

- Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Целева група на проекта е:

- Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;

- Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;

- Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

Брой потребители на социалната услуга, включени в проекта – 50 лични асистенти и 50 потребители, от които 15 лични асистенти и 15 потребители са от ромски произход.

4. Проект «Обществена трапезария»

Община Дупница е одобрена за доставчик на социалната услуга «Обществена трапезария» финансиран от фонд «Социална закрила» към МТСП.

Целевите групи, към които е насочен проекта са: • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;

 • Скитащи и бездомни деца и лица.

През 2015 г. и до момента се предоставя топла храна за обяд на одобрените 99 бенефициенти по проекта, като преобладаваща част от тях са от ромски произход.

5. Всяка година в Община Дупница тържествено се празнуват Ромската Нова Година на 14 януари и Международния ден на ромите – 8 април.


6.ФИНАНСИРАНЕ.

6.1. Оценка на средствата изразходени за мерки в рамките на Националната стратегия за интегриране на ромите от 2015г.

6.1.1. Фондове на ЕС: • Оперативна Програма “Развитие на човешките ресурси”;

 • Оперативна Програма “Регионално развитие”;

 • Световна банка;

 • Европейски социален фонд.

6.1.2.Национални фондове

6.1.2.1. Национален план за действие по заетостта: • ЗОХТУ

 • ОСПОЗ

6.1.2.2. Фонд “Социална закрила”.

Община Сапарева баня
Структурите, за защита на обществения ред на територията на Община Сапарева баня, ефективно прилагат политиките за интеграция на ромите за постигане

на равенство, достойно съществуване и пълноценно участие в обществения

живот. Общината утвърждава толерантни междуетнически отношения чрез всички

форми. Насърчаване на граждани от ромски произход за тяхното пълноценно индивидуално, социално и икономическо участие в обществения живот.


Община Бобов дол


Мерки

Предприети стъпки

Ефект от мерките

План за 2016г.

Добри

практики


Поуки

Мерки за борба срещу множествена дискриминация с която се сблъскват ромите и граждани живеещи при подобни условия .

Организирахме дискусии, обсъждания, роливи игри на теми: ”Насилието в училище и детските градини и извън тях”, ”Не на домашното насилие”, ”Междуличностните отношения”(асоциални прояви и последствията от тях ).

Обучени жени които работят сред общността, подкрепа за оказване на професионална подкрепа на деца, които са регистрирани във МКБППМН.


Предвиждаме да реализираме програми и проекти насочени към утвърждаване на толерантни междуетнически отношения между младежите – роми и други живеещи при подобни условия.

Създадени предпоставки жените да знаят своите права, привлечени деца и младежи за участие в проект за толерантност и междуетнически отношения.

Ромите и други живеещи при подобни условия имат равни права с останалите.


Община Кочероново
На територията на общината не са отчитани прояви, свързани с престъпления, извършени на база етническа омраза. Липсват данни за прояви на нетолерантност и ксенофобия. В обществото липсват нагласи относно изповядване езика на омразата и незачитане на човешките права на етнически принцип.

Върховенството на закона се прилага ефективно без оглед етнически произход или други идентифициращи различията между хората белези.


Община Рила
Въпросът за равнопоставеността и недискриминацията, намира правно основание в Конституцията и законите на Република България, които изискват равно третиране на гражданите, без оглед на тяхната раса и етнос.

В процеса на демократизация на обществото се увеличава делът на деянията, които са особено опасни и водещи до грубо нарушаване на обществения ред, изразяващи се в явно неуважение към обществото, нарушаване на спокойствието, отдиха, почивката и работата на гражданите. Това налага Община Рила и РУ “Полиция”, гр.Рила в единодействие да гарантират опазването на сигурността, обществения ред и спокойствието на гражданите. През 2015г., главните фактори, пораждащи престъпността или дребни престъпления в ромската общност и в други общности в неравностойно положение са идентични. Те са свързани с проблеми, като: бедност, лоши жилищни условия, безработица, неграмотност. Децата в риск са специфична група, чийто представители са жертва, а по нягога и извършители на противообществени прояви. С децата с проблемно поведение приоритетно работят Местната комисия за борба спротивообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и Детска педагогическа стая.

Водещо начало при провеждането на политики за интегриране на обществото е върховенството на закона. В Община Рила съществува Местна общинска комисия за обществен ред и сигурност, която предприема практически и организационни мерки за прилагане на ефективни форми на сътрудничество от представените в комисията институции за отстраняване на причините и условията, стимулиращи извършването на престъпления и нарушения на обществения ред. Доброто взаимодействие между институциите е предпоставка за успешната работа и недопускане нарушаване на обществения ред и гарантиране сигурността и спокойствието на гражданите. РУ “Полиция”, гр.Рила обслужва района на общините Рила и Кочериново.

За противодействие на престъпленията и нарушаване на обществения ред през 2015г. е изградено видеонаблюдение в град Рила.


Община Невестино
Община Невестино и Полицеският участък в Невестино, работят в тясно сътрудничество по опазване на общественият ред и спазване на законите в Република България. Не е констатирано повишаване на криминогенната обстановка на територията на Общината.

Няма постъпили сигнали за форми на дескриминация.

Няма сигнали за противопоставяне на различни етнически групи.

VII. Приоритет „Култура и медии“
Община Сапарева баня
На територията на общината има четири читалища, като по-големите са „Просветен лъч”, гр. Сапарева баня и „Народни будители 1926" в с. Сапарево.

В областта на културата Общината работи в подкрепа на културните институти, творчески обединения и формации, доказали своята обществена значимост. Един от приоритетите на Програмата за развитие на културата е съдействие на легитимните религиозни структури в града и селата и насърчаване на етническата и верска толерантност.

Културният календар на Общината е богат и обхваща разнообразни празници и тържества, в които активно се включват представители на ромската общност.

Те са канени и взимат дейно участие във всички организирани от общината и народните читалища празници, като Мис “Пролет” и “Мини-мис Пролет”. Техни представители не само, че участват в тези конкурси, но и винаги вземат призови места в челната тройка.

Ежегодно на територията на общината се празнуват и традиционно ромските празници “Банго Васил” – м. януари и Международния ден на ромите през месец април. За нормалното протичане на тези празници се включват Общинска администрация Сапарева баня и НЧ “Просветен лъч”. Те са подпомагали, както финансово, така и при самата организация. Липсата на достатъчно средства е пречка към разширяване дейността на културните институции и работата с деца от ромски произход.

Факт за интеграцията на децата от ромски произход и други деца в УСП са и успехите, които имат при завършване на средно образование и прием във висши учебни заведения, голяма част от тях посещават редовно читалищата библиотека. Включени са и участват към сформираните групи към Народните Читалища. Едни от тях рисуват, други пеят, трети танцуват.

Изводите са, че деца от ромски произход и други деца в УСП участват активно в културния живот на общината, обичат да се изявяват и постигат успехи в различни области.
МЕДИИ

Представяне на ромската общност – проблеми, традиции, култура и

съвременни достижения във всички сфери на обществения живот в

печатните и електронни медии;

Противодействие на проявите на „език на омразата” в печатните и

електронни медии.


Община Кочериново
Специализирани дейности или мероприятия на база културно многообразие не се провеждат поради факта, че в организираните мероприятия от читалищата на територията на общината или в дейности на общинско ниво активно се включват всички граждани независимо от етническата им принадлежност или културни различия

Медийното обслужване се осъществява от националните и представители на регионалните за Югозападна България печатни издания и телевизионни програми.Община Рила
В Община Рила функционират три читалища: в град Рила, в село Смочево и в село Пастра.

Към Народно читалище “Христо Ботев 1898”, град Рила има читалищната библиотека, която разполага с компютри и мултимедия, като извършва основните си дейности, а именно: създаване и поддържане на електронни информационни мрежи и предоставяне на компютърни и интернет услуги за гражданите, включително и за граждани от ромски произход.

Основна читалищна дейност е художествената самодейност. Към читалището са

създадени и функционират: състави за народни и стари градски песни, детска вокална група, детски и женски танцови състави.

Традиция са колективните посещения на библиотеката на децата от детската градина и учениците от училището, в чийто групи и паралелки са и децата и учениците от ромски произход.

Граждани от ромски произход участваха в обществения културен живот на общината, като се включваха и в организираните мероприятия, планирани в Календара на културните събития в община Рила.


На територията на Общината е създаден Общински музей “Алекси Рилец”, гр. Рила, с общ тематичен характер. В град Рила функционира и Дом на културното наследство, в който се провеждат мероприятия от различно естество. В зависимост от темата на мероприятието участват и граждани (включително и деца) от ромски произход.
Усилията на Община Рила са насочени към сътрудничество между местните институции, представителите на малцинствената общност и неправителствените организации. Изграждането на такова сътрудничество и поддържането на постоянен диалог е предпоставка за реализиране на плана за действие.
Община Невестино
Чрез работата на педагогическите колективи на ОУ”Христо Ботев” и ЦДГ”Райна Княгиня” се постига интегриране на децата и младежите в обществото,като не се нарушава тяхното право на самоопределение.В двете учебни заведения се отбелязват празниците на ромската общност.

При организиране на празниците в Общината,читалищата организират участие на децата и учениците от учебните заведения в тях- Празнуване на Бабин ден,Празника на Община Невестино и др.

Учителите от ЦДГ ”Райна Княгиня” организират посещения на децата в библиотеката на НЧ”Просвета-1927” с.Невестино и провеждат открити уроци по конкретни поводи.
На територията на общините Бобошево и Трекляно няма ромско население, поради тази причина не са приети и Общински планове за интеграция на ромите в тези населени места.

Област Ловеч


Настоящият мониторингов доклад е вторият документ след изготвяне на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020) (Стратегията).

Стратегията е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г.

Стратегията е насочена към гражданите в уязвимо социално положение от ромски произход, но не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите (2012-2020) е приета на Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси през м. февруари 2013 г.


Населението на област Ловеч наброява 141 422 души, като ромският етнос е втори по численост след българския. Към 01.02.2011 г. като роми са се самоопределили 5 705 души с относителен дял 4,03 %.

Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в общините Луковит – 2 776 (16,44 %) и Ябланица – 916 (16,22 %), след тях се нареждат общините Угърчин – 234 (4,08 %), Тетевен – 661 (3,29 %) и Летница – 111 (3,20 %), с най-нисък дял са общините Ловеч – 665 (1,41 %), Троян – 334 (,15 %) и Априлци – 8 (0,25 %).
 1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“:

На територията на област Ловеч функционират 59 училища (10 професионални гимназии, 2 профилирани гимназии, 13 средни общообразователни училища, 29 основни и 5 начални училища) и 33 детски градини и обединени детски заведения.


Брой ученици за учебната 2014/2015 година

Община

ПГ

5 год.


ПГ

6 год.


Начален етап

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

Общо

Априлци

0

0

68

67

67

202

Летница

0

0

178

149

72

399

Ловеч

27

48

1454

1623

2066

5218

Луковит

15

47

928

727

335

2052

Тетевен

1

14

756

723

563

2057

Троян

32

59

956

961

829

2837

Угърчин

0

16

238

240

90

584

Ябланица

20

33

365

344

125

887

Общо за областта:

95

217

4934

4834

4147

14236

Едни от основните приоритети в образователната политика на областта са:Сподели с приятели:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница