Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница46/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   102


 • Провеждане на държавната политика в областта на образованието, за повишаване качеството и ефективността на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование, за осигуряване на равен достъп до образование;

 • Провеждане на последователна регионална политика за интегриране на деца и ученици от различни етнически групи.

Разработена е Регионална програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020 и Регионална стратегия за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите (2013 - 2020).В изпълнение целите на програмата се очаква с приноса на всички ангажирани институции да бъдат постигнати следните резултати:

 • Приложен единен комплекс от политики, планове и мерки на регионално и училищно ниво, съответстващи на националните и основаващи се на системно наблюдение, анализ, оценка, редовна отчетност и прозрачност, от които да произтичат коригиращи действия, развиване на ресурси и насочване на въздействието съобразно установените потребности;

 • Подобрени резултати от обучението, измерени от национални външни (НВО) и регионални оценявания, и осигурена подходяща образователна подкрепа за развитието на всяко дете и ученик, включително на ученици от уязвими етнически общности и на ученици със специални образователни потребности;

 • Повишен обхват в детските градини и училищата чрез насърчаване на записването и редовното посещаване.


Обхват в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование:
Брой отпаднали ученици до 18 години през учебната 2014/2015 година (по общини)
По данни на Регионалния инспекторат по образование – Ловеч общият брой на отпадналите ученици до 18 години през учебната 2014/2015 г. на територията на област Ловеч е 67. Разпределението на отпадналите ученици по общини е, както следва:
Община Априлци: няма отпаднали ученици до 18-годишна възраст;

Община Летница: 2 (двама) ученици;

Община Ловеч: 5 (пет) ученици;

Община Луковит: 30 (тридесет) ученици;

Община Тетевен: 19 (деветнадесет) ученици;

Община Троян: 7 (седем) ученици;

Община Угърчин: 1 (един) ученик;

Община Ябланица: 3 (трима) ученици.
Брой 4-, 5- и 6-годишни деца (по общини), включени в предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2015/2016 г.(подлежащи и записани)ОБЩИНА

ПОДЛЕЖАЩИ

ЗАПИСАНИ

Априлци

37 деца

44 деца

Летница

-

97 деца

Ловеч

1226 деца

1226 деца

Луковит

648 деца

453 деца

Тетевен

375 деца

375 деца

Троян

664 деца

615 деца

Угърчин

101 деца

143 деца

Ябланица

155 деца

155 деца

Брой ученици в първи клас, включени за учебната 2015/2016 г. (подлежащи и записани)

ОБЩИНА

ПОДЛЕЖАЩИ

ЗАПИСАНИ

Априлци

8 деца

11 деца

Летница

51 деца

40 деца

Ловеч

452 деца, в т.ч. 54 са родени и живеещи в чужбина

333 деца

Луковит

222 деца

240 деца

Тетевен

182 деца

182 деца

Троян

249 деца

232 деца

Угърчин

80 деца

44 деца

Ябланица

96 деца

96 деца

Информация за непосещавали училище във възрастовите групи 7 – 11, 12 – 14,

15 – 17 и 18 – 19 години на територията на област Ловеч
В общините Априлци, Луковит, Троян и Угърчин няма ученици, непосещаващи училище в посочените възрастови групи. В община Ябланица има ученици, заминали да живеят в Гърция, но няма информация дали посещават училище.

В останалите 2 общини техният брой е следният:Община Летница:

7 – 11 год. 1 /един/ ученик;

12 – 14 год. 1 /един/ ученик;

15 – 17 год. 1 /един/ ученик;

18 – 19 год. 3 /трима/ ученици.
Община Тетевен:

7 – 11 год. 6 /шест/ ученици;

12 – 14 год. 4 /четири/ ученици;

15 – 17 год. 6 /шест/ ученици;

18 – 19 год. 5 /пет/ ученици
Предприети мерки съгласно чл. 47 и чл. 48 от ЗНП за учебната 2014/2015 г.
В общините Троян и Угърчин няма предприети мерки и не са наложени наказания.

В община Луковит са изготвени 8 броя докладни записки в изпълнение на чл. 48 от ЗНП. Няма съставени актове и наказателни постановления на основание чл. 47 от ЗНП, поради липса на пълна окомплектовка на преписките.

В община Летница преждевременно напуснали училище са 4 /четирима/ ученици, които са завършили основно образование.

В община Априлци са предприети превантивни дейности от класните ръководители, насочени към ученици в риск и техните родители.

В община Ябланица са съставени 14 акта за административно нарушение.

В община Тетевен са изпратени уведомителни писма до родителите и настойниците на учениците; посетени са домовете на учениците от класни ръководители и педагогически съветник; изпращат се уведомителни писма до Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Тетевен и др.

В община Ловеч са постъпили предложения за съставяне на актове на родители от едно училище и една детска градина. Актовете не са съставени, тъй като не са открити родителите на посочените адреси.

По информация от директорите на училищата:


Реинтегриране на преждевременно напуснали в образователната система

 • 324 ученици по степени на образование в 34 училища:

 • основна степен: 32 ученици

  • начален етап: 2

  • прогимназиален етап: 30

 • средна степен: 292 - 7(дневна форма), 172(задочна форма), 113(самостоятелна форма на обучение)

В училищата от област Ловеч са изготвени политики за превенция на преждевременно напускане на училище и са отразени в училищни документи (някои от тях в стратегията за развитие на училището): План за прибиране и задържане на подлежащите на задължително училищно обучение деца до 16-годишна възраст, Програма за превенция на отпадането на учениците, План-програма за интегриране на децата от малцинствен произход, Система за приобщаване на родителите-роми към образователния процес и т.н.Разработени са политики за:

 • Ненасилие и изграждане на силна училищна общност;

 • Осъществяване на всеобхватно, достъпно и качествено образование за всички български деца и ученици, без оглед на тяхната етническа принадлежност; прилагане на мерки за образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство, както и за съхранение и развитие на тяхната идентичност;

 • Получаване на достойно гражданско образование; търсене на нови форми за ученическа изява чрез активна гражданска позиция;

 • Активизиране на ученическото самоуправление и включване на учениците в клубни дейности и училищни инициативи;

 • Обучение на педагогическите специалисти за работа с проблемни деца и повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище;

 • Отпускане на еднократни стипендии за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

 • Уведомяване на родителите и Дирекция „Социално подпомагане“ за децата, застрашени от отпадане; ползване на безплатно общежитие;

 • Целодневна организация на учебния процес;

 • Безплатен транспорт на учениците;

 • Поевтиняване храната на столуващите ученици, безплатен обяд за децата, които са от многодетни семейства с финансови затруднения;

 • Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала;

 • Констатиране и анализиране на специфичните причини за преждевременното напускане на образователната система и въвеждане на интегриран институционален подход за превенция на „ранното отпадане от училище“;

 • Организиране на културни, спортни и други масови дейности, които дават възможност на децата да осъществяват социални контакти, общувайки помежду си и да изявяват дарбите си;

 • Осигуряване на добри битови условия; ремонт и оборудване на кабинети и лаборатории в професионалните училища; спортно оборудване, нормални температури в класните стаи, график за консултации на учениците с пропуснати знания; график за дежурства на учителите с цел опазване живота и здравето на учениците и превенция на масовите бягства в последните часове; създадена е на места съвременна и привлекателна за учениците образователна среда, като всички класни стаи и стаята на подготвителната група са ремонтирани и обзаведени с нови цветни мебели; поставена мултимедия, чрез която се презентира учебното съдържание, работи се с електронни учебници, а в междучасията често децата гледат детско филмче или слушат музика, което до голяма степен влияе и на дисциплината в училище.

Прилагат се иновативни методи за създаване на позитивна и благоприятстваща образователна и мултикултурна среда, гарантираща равен достъп до образование на всички деца. Използват се работещите и ефективни педагогически практики, утвърдени през годините в българското училище като: участие в образователни проекти, занимания по интереси, допълнителни занимания, консултации и др. за ангажиране и мотивиране на учениците, за задържането им в училище и за тяхната интеграция. С цел разнообразяване на дейностите и повишаване на мотивацията за учебен труд се използват интерактивни методи и информационни технологии в учебно-възпитателния процес. Изоставащите се стимулират чрез поощряване и включването им в групи за взаимопомощ. Учениците с обучителни трудности се насочват към полуинтернатните групи. Своевременно родителите се информират за отсъствията и за успеха на учениците, интересите им, особеностите на характера, затруднения при усвояване на учебния материал, здравословни проблеми и др. Извършват се посещения на учениците по домовете в населените им места и се водят разговори с родителите.

Качеството на образователния процес на деца, за които българският език е роден, но не майчин, е съобразено със спецификата на историята и културата на съответния етнос. Осигурява се достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за децата и учениците от уязвими етнически общности с допълнителна работа, в края на учебната година с ученици от начален етап. Ученици, които не посещават детска градина и не владеят добре български език, се приемат в подготвителна група на 5 години. Социализират се децата от ромски произход в училищна среда и подготовката им за приемане в първи клас.
Допълнително финансиране има на дейности в детските градини и училищата за намаляване на риска от отпадане.
По Национална програма „С грижа за всеки ученик“ по Модул 2 е осигурено допълнително обучение на 165 деца от 9 детски градини, по Модул 3 и 4 са взели участие общо 493 ученици.

Реализиране на политики за интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), включително осигуряване на достъпна архитектурна среда: 1. Осигурена е допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности от специалистите от ресурсния център:

 • 2013/2014 - 234 деца и ученици на интегрирано обучение;

 • 2014/2015 – 237 деца и ученици на интегрирано обучение;

Брой педагогически специалисти, които подпомагат интегрираното обучение: 22 ресурсни учители, 2 логопеди , 2 психолози – 2014/2015 година;

 1. Изградена е достъпна архитектурна среда СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. в 20 училища в Ловешка област;

 2. Дейностите от целодневната организация са обезпечени с материали, пособия и др.

 3. Възпитателите подпомагат учениците при усвояване на преподадения учебен материал;

 4. Организира се свободното време на учениците;

 5. Опазва се здравето на децата; затвърдяват се знания, умения; развива се познавателният интерес, творческите способности на децата; формират се нравствени норми на поведение; удовлетворяват се социалните потребности от нови впечатления, общуване, самоизява, успех, сигурност;

 6. Целодневна организация на учебния ден се осъществява за 54% от учениците от първи до осми клас в Ловешка област за учебната 2014/2015 година.

 7. Подобрен е достъпът до разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности по ОП РЧР BG051P0001- 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“.


Реализиране на политики за преодоляване обособяването по етническа принадлежност на децата и учениците:
Реализиран е проект „Даваме шанс лъчите на Слънцето да докосват всички“ (12.09.2014 до 31.07.2015) на Регионален инспекторат по образование - Ловеч, за по-безпроблемна адаптация и обучение на ромските деца в детските градини и осигуряване на равен старт при постъпването им в училище. Партньори по проекта са ОДЗ, гр. Угърчин, ОДЗ „Щастливо детство“, с. Кирчево и ЦДГ „Незабравка“, с. Орешак. В проекта са включени дейности, насочени към родителите на децата от ромски произход, както и обучение и повишаване на квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда.

Подобрени са възможностите за обучение на деца със СОП в риск от отпадане - Схема по ОП РЧР BG051P0001- 4.1.07 „Включващо обучение“. Включени са 5 училища (СОУ „П.Пипков“ – Ловеч, ОУ „Проф. Д. Димов“ – Ловеч, ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян, СОУ „Г. Бенковски“ – Тетевен, СОУ „Алеко Константинов“ – Луковит) в Ловешка област:


Изградена е система за кариерно ориентиране и консултиране в различните възрастови групи за мотивиране за продължаване на образованието и придобиване на квалификация.

Дейности, извършени в ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, гр. Ловеч по проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” са следните: • Предоставяне на специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта;

 • Методическа помощ на педагогически съветници, класни ръководители и учители в областта на кариерното ориентиране;

 • Информиране и консултиране на родители и граждани;

 • Изпълняване Програма за обучение по кариерно ориентиране на учениците във връзка с прехода им от една към друга образователна степен и от образованието към пазара на труда на учениците от V до ХІІ клас;

 • Предоставяне актуална информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование; за институциите в системата на средното и висше образование; за характеристиките на професиите, профилите и специалностите, които се изучават в училищната система;

 • Осъществяване на индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от всички степени на училищното образование за подобряване мотивацията на учениците за учене, за познавателните и професионални интереси, нагласи и мотивация;

 • Оказване на подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен на образование;

 • Развиване на уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за кариерно развитие, за преодоляване на типични грешки, свързани с избора на образование и професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с професионална реализация;

 • Провеждане на тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или професия и подпомагане на учениците в изпълнението на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;

 • Брой ученици, обучени по Програма за кариерно ориентиране: 11 203 ученици;

 • Участвали в ученически форуми, пробации на тестове и други дейности по кариерно ориентиране: 3 749 ученици;

 • Проведени индивидуални консултации: 570 бр.;

 • Общо включени в дейности по проекта: 15 522, от тях на възраст между 19-24 г. – 132.

Осигурено е участие на преждевременно напуснали училище в Проект BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” - „Нов шанс за успех” в 3 училища.

Включени са шест училища от областта в Проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“. Валидирани са компетентности (вкл. и на преждевременно напуснали образователната система) придобити в процес на неформално обучение и/или самостоятелно учене.

Популяризирани са възможностите за учене в библиотеки, читалища, информационно-консултантски центрове, чрез участието на ученици в различни кампании, организирани на местно ниво. Осигурена е възможност за включване в образование и обучение на лишените от свобода – СОУ „Димитър Митев“, гр. Ловеч.

През 2015 г. Сдружение „Знание“ – Ловеч реализира следните проекти:


 • Проект „Весела градина“;

 • Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“;

 • Проект „Готови за училище 2014-2015/ 2015-2016“.

Проект „Весела градина“ е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Партньори на проекта са община Летница и ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница.

Проектът е обхванал гр. Летница, с. Крушуна и с. Горско Сливово. Проведени са поредица от родителски срещи относно изтъкване на важността на ранното детско образование; обучения на учителите от ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ и занимания на открито на децата от детската градина в град Летница и групите в селата. В рамките на проекта са били закупени учебни помагала и материали за децата.Програма „Равен шанс – достъп до средно образование“ е финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”), имаща за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства, като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8 до 12 клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието си. Сдружение „Знание” Ловеч е оказало подкрепа на 11 ученици, посещаващи училища в гр. Ловеч и гр. Троян.

Проект „Готови за училище 2014-2015/ 2015-2016“ е финансиран от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, в сътрудничество със Световната банка. Периодът на изпълнение обхваща 01.06.2014 – 30.06.2016 г. Проектът цели да осигури важна за формирането на държавни политики информация относно подходите за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските градини в България, както и да насърчи цялостното включване в ранния образователен процес на деца от семейства в неравностойно положение.

В национален мащаб са обхванати 6000 деца от уязвими общности на възраст между 3 и 5 години. Дейностите се осъществествяват с помощта на 20 неправителствени организации - партньори по проекта и с институционалната подкрепа на общините и детските градини в 240 населени места в България. Сдружение „Знание“ Ловеч отговаря за изпълнението на проекта в областите Ловеч и Габрово. Обхванатите детски градини са ОДЗ „Радост“, гр. Севлиево, ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Ябланица и филиал в село Брестница, ОДЗ Угърчин и Тетевен, ОДЗ „Щастливо детство“, с. Кирчево, ЦДГ „Дора Габе“, с. Градница и ЦДГ „Славейче“, с. Дерманци. Обхванати са около 120 деца.

Основни дейности:


 • Безплатно образование (плащане на такси за детски градинни);

 • Безплатно образование и ваучер за храна;

 • Информационни срещи с родители за насърчаване на посещението на детски градини.

Идентифицират се следните проблеми в областта, които затрудняват обучението и възпитанието на учениците от ромски произход: • Трудности при адаптиране на децата от етническите малцинства в училището, поради недобро владеене на български език и липса на училищна готовност при постъпване в първи клас; нередовно и неритмично посещаване на учебни занятия от учениците от ромски произход; натрупване на пропуски при овладяването на знания и умения, които се задълбочават в годините;

 • Липса на подкрепяща среда от страна на ромската общност, ниска квалификация и грамотност; слаба заинтересованост на родителите за образованието на децата им;

 • Неразвито логическо мислене, неустойчиво внимание, комуникативни нарушения, заболявания, които не са регистрирани по надлежния ред;

 • Липса на ефективни санкции за родителите;

 • Миграционни процеси, честа смяна на местоживеенето;

 • Социално- икономически причини.

Нерешени проблеми, които затрудняват процеса на задържане на учениците:
 • Лица в училищна възраст, които пътуват с родителите си в чужбина и се връщат, без да са представили документ за образование – затруднено повторно включване в образователния процес в училище;

 • Въпросът с оставащите без родителски надзор деца, когато и двамата родители са в чужбина- липса на документи за родителски права на други възрастни.

Необходимо е да се обединят усилията в един непрекъснат и осъзнат процес на мислене и поведение, като един усъвършенстван модел на личностно и професионално развитие, модел на управление и мениджмънт на образованието на всички нива и от всички стратегически и заинтересовани страни и партньори.Сподели с приятели:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница