Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница47/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   102 1. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:

По данни от Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. и Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства (интегрална част от Националната здравна стратегия, насочена към осигуряването на по-добро здраве на българското население), рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности в България се наблюдава по-силно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания).

РЗИ – Ловеч осъществява дейности по Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства в рамките на Националния план за действие по инициатива на „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“.

През 2015 г. са проведени общо 12 беседи с 238 ученици от 7-ми и 8-ми клас за вредата от алкохола и тютюнощушенето в ОУ в с. Румянцево, с. Торос и с. Дерманци, община Луковит; с. Врабево и с. Дебнево, община Троян; СОУ в гр. Угърчин и СОУ „П. Пипков“, гр. Ловеч. Разпространени са 285 бр. здравнообразователни материали за ученици: „Злоупотреба с алкохол“ и „Тютюнопушене“. Обучени са 12 238 лица от таргетните групи.

Броят на задължително здравноосирурени лица, избрали личен лекар, е 140 899, от които 24 674 са здравнонеосигурени, което представлява 17,5 %.

Броят на родените деца през 2015 г. е 883, от които 68 са родени от майки под 18-годишна възраст (7,7 %).

На територията на община Летница са регистрирани 4 амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални практики и 4 общопрактикуващи лекари. Работи един кабинет по дентална медицина и един стоматолог. В гр. Летница функционира филиал на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч.

През 2014 г. община Летница е включена в проект на Европейската програма за партньорство в общността на ГлаксоСмитКлайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Един здравен медиатор от влашки произход е обучен и дейността му е финансирана от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ за работа с ромската и влашката общности в община Летница. Дейността на здравния медиатор е продължила през 2015 г. като делегирана от държавата дейност. За отчетния период здравният медиатор е работил като посредник в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на уязвими малцинствени групи, за подобряване на профилактичните дейности сред ромското население, съдейства за осъшествяване на планови имунизации, консултации, подготовка на документи, следване на процедури за представяне пред ТЕЛК, ДЕЛК, НЕЛК и ЛКК, придружаване до здравни институции, настаняване в здравни заведения, съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права, придружаване до социални институции, съдействие за ползване на социални услуги, повишаване на здравните знания и информираността. Заболеваемостта на територията на общината е изразена предимно в хронични и онкологични заболявания по информация на здравния медиатор.

На територията на община Ловеч е осигурен достъп до информация за различни здравни проблеми, касаещи хората от етническите малцинства. За повишаване здравните знания и умения на младите хора и учениците са проведени здравни беседи и лекции в часовете по здраве в 2 училища: СОУ „Панайот Пипков“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Лекциите са проведени от обучени за работа с рискови групи медицински специалисти в училищните здравни кабинети по актуални теми като: предпазване от полово-предавани болести и СПИН, профилактика на социално – значими заболявания като туберкулоза, хепатит, необходимост и значение на задължителните имунизации и др.

Проведена е активна работа с младите хора от ромските общности, с цел превенция на ранна и нежелана бременност, полово-предавани болести и СПИН при малолетни и непълнолетни момичета. Пет момичета от ромски произход, с висок риск от заразяване с ХИВ и сексуално предавани инфекции, са насочени и придружени до социални и здравни служби. Те са обхванати по Компонент 6 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. В изпълнение на тази дейност Сдружение „Знание“ е успешен партньор на Център за обществена подкрепа.

Община Ловеч оказва съдействие като безвъзмездно предоставя 2 помещения на бул. „България“ № 3, ет. 2, стая 8г и ет. 4, стая 21 и финансира режийните разходи при изпълнение на дейностите на изградения Нископрагов център за подпомагане работата по превенция на ХИВ/СПИН. В Центъра се осъществяват срещи с клиентите от целевата група, предоставя се психологическа и социална подкрепа. Чрез предоставяните нископрагови услуги за консултиране и изследване, ежегодно се изследват над 250 лица от ромски произход за ХИВ и над 75 за хепатит В, хепатит С и сифилис.

През 2015 г. при работа на терен по Компонент 6 са обхванати близо 300 клиенти от ромски произход, на които са предоставени над 12 000 презерватива, 1000 теста за бременност и 1500 гъби за безопасен секс.

За преодоляване на здравните проблеми в Община Луковит активно съдействие оказва здравният медиатор. Чрез него общината провежда беседи за опасностите от ранната бременност и насърчаване на бременни жени за консултации с акушер-гинеколог и постъпване в болница. Медиаторът поддържа връзка с личните лекари на територията на oбщината и издирва деца без личен лекар. По последни данни за 2015 г. са обхванати 32 бременни. Броят е твърде малък предвид статистиката за раждаемостта на жени от ромски произход и обхванатите деца от 0-18 год., записани при личен лекар за 2015 г.- 2760. Броят на децата обхванати от личните лекари е висок, в сравнение с броя на зачислените бременни. Това се дължи на значително голямата заболеваемост при децата, въпреки провеждането на беседи и разговори с майките за значението на имунизациите.

След проучване и наблюдение на здравния статус на ромското население все още фактите са обезпокоителни. По – висока е общата и детската смъртност. Нисък е социалният и образователен статус - гъсто населени жилища с лоши хигиенно-битови условия, масовото обедняване, непълноценното хранене и стрес, който води до имунен срив – всичко това е предпоставка за по-нездравословен начин на живот.

По отношение на здравеопазването в община Троян са изведени следните приоритетни проблеми на ромската общност:


 • Недостатъчни и неправилни здравни знания, нагласи и поведение, с оглед повишаване на здравната информираност и ефекта от нея за подобряване на личното здраве и достъпа до здравни услуги;

 • Недостатъчно/липсващо участие на регионални НПО в осигуряване на здравно образование в ромската общност - диференцирано по възраст и пол за факторите на риска за здравето за развитие на редица заболявания, вкл. свързани с неимунизиране, ранните бракове и раждания, трафик на жени и деца, ХИВ, СПИН и ППИ, социално-значими болести (затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, диабет и т.н.);

 • Възпрепятстване на изпълнението на имунизационния календар на Република България.

За решаването на тези проблеми на общинско равнище е необходимо:

 • Формиране на достатъчно пълна и надеждна база данни за здравните нужди и проблеми на ромското население;

 • Повишаване на здравната култура сред ромското малцинство посредством различни форми на обучение;

 • Провеждане на текущ санитарен и противоепидемиологичен контрол от съответните органи;

 • Включване на малцинствените групи в превантивни здравни програми със съдействието на семейните лекари и НПО;

 • Релизиране на дейности за максимално обхващане на всички подлежащи на имунизация вкл. и чрез разкриване на временни имунизационни пунктове и/или създаване на мобилни екипи на РЗИ, участието на НПО и ромски лидери в провеждането на извънредни имунизационни кампании за деца и възрастни;

 • Гарантиране устойчивостта на провежданите политики за социална и здравна интеграция на местно ниво.

Добра практика на община Троян в работата по разрешаването на здравните проблеми на малцинствата, е фактът, че към администрацията на общината работят двама здравни медиатори. След като първоначално започват работа по проект на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, вследствие и двамата са назначени на трудов договор в държавно делегирана дейност „Други дейности по здравеопазването“. Тяхната дейност е насочена към оказване на съдействие при реализиране на профилактични дейности и разяснителни кампании в ромските общности в община Троян и съдействие на нуждаещи се от малцинствените групи за достъп до здравни услуги. Наред с това, здравните медиатори подпомагат комплексно общуването между лицата от малцинствените общности и здравните, социалните служби и общинска администрация.

В тази връзка предприетите мерки за разрешаване на проблемите са свързани с активизиране дейността на здравните медиатори и общопрактикуващите лекари за повишаване на здравната култура на ромската общност:
 • Оказано съдействие за явяване пред ТЕЛК комисия на 8 лица;

 • Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права на 4 лица;

 • Съдействие по различни проблеми пред институции – 104 бр.;

 • Самостоятелно проведени здравни беседи – 20 бр.;

 • Съвместно проведени беседи – 4 бр.;

 • Посетени обучителни курсове – 2 бр.;

 • Съдействие по образователни въпроси – 33 бр.;

 • Брой индивидуални съдействия по здравни въпроси – 102 бр.;

 • Придружавания до здравни институции – 10 бр.;

 • Брой индивидуални съдействия по социални въпроси - 126 бр.;

 • Имунизации– 25 бр.;

 • Осъществени здравноинформационни мероприятия за превенция на различни заболявания – 6 бр.;

 • Здравно образователни беседи в часа на класния съвместно с класните ръководители и представител на ОбКБППМН – 18 бр.

През 2014 г. е приета Програма за развитие на детското и училищно здравеопазване в община Троян за 2014-2016 г., чрез чието реализиране се цели подобряване здравния статус децата и учениците в общината.

МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД, гр. Тетевен е единственото лечебно заведение в общината, което през последните години предлага своите медицински услуги предимно на населението й. Основно потокът от пациенти се формира от съставните села на общината. Медицинската помощ на населението в града и общината предлагат и ЦСНМН – Тетевен

(филиал); както и 18 лекарски АММП – ИП и няколко АСМП – ИП.

Характерно за ромското население е ниската здравна култура и ненавременното търсене на медицинска помощ. Нарастващата безработица сред етноса е причина за твърде високия относителен дял на здравнонеосигурени лица – около 80%. При необходимост голяма част от тях не могат да се лекуват в болница поради невъзможност за заплащане на таксата за болничен престой.

Характерно е също и ниската възраст, в която жените от ромски произход стават майки. Тревожен е фактът, че бременните жени от ромския етнос не посещават женска консултация през периода на бременността и това до голяма степен носи риск не само за тях, но и за тяхното дете. На основание Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-185/21.112.2015 на Министъра на здравеопазването в МБАЛ „Д-р Ангел Пешев” ЕООД не се осъществява дейност по специалностите „Акушерство и гинекология“ и „Неонатология“.

Най – честите заболявания на лицата от ромски произход са тези на дихателната система, следвани от заболявания на храносмилателната, травми и наранявания.

Близо 90 % от приетите в Детско отделение са деца от ромски произход със заболявания на дихателната и на храносмилателната система.

Няма наличие на данни за мероприятия, свързани с превенцията на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции в общината.

Системата на здравното обслужване на територията на община Угърчин включва следните здравни учреждения:


 • Пет лекарски практики;

 • Филиал на „Център за спешна медицинска помощ – Ловеч“;

 • Медицински сестри в здравните кабинети на учебните и детски заведения.

От направени анализи, свързани с целевата група се установява, че преобладаващата част са здравноосигурени лица над 50% , което ги лишава от достъп до здравни грижи.

Сдружение „Знание“ е реализирало Проект „Храна и здраве“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014. Периодът на изпълнение е 31.10.2014 – 31.10.2015. Общата стойност на проекта е 19 981,47 Евро.


Целта на проекта е била да се популяризират принципите на здравословния начин на живот сред ромите и да се насърчат повече хора да се хранят здравословно.

Основни дейности:


 • Подготовка и подбор на участници – запознаване на ромските общности в Ловеч, Угърчин, Летница и Луковит и подбор на 12 души – асистенти и кулинарни демонстратори;

 • Обучения по темите „здравословни храни“ и „здравословно готвене“, „говорене пред публика“ и „интерактивно презентиране“;

 • Кулинарни демонстрации – 8 кулинарни демонстрации в четирите общини, с целева група ромска общност. Целта на тази дейност е била да се представи достъпна и полезна информация за здравословния начин на живот и по-точно храненето. Над 170 души са взели участие в демонстрациите;

 • Информационнна кампания – 8 публикации в медиите, финално събитие, подготовка и разпространение на информационни материали.
 1. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“:

През 2015 г. в община Летница е изградена мрежа от енергоспестяващо улично осветление. След монтирането на новите улични осветителни тела е подобрено качеството и енергийната ефективност на уличното осветление на територията на общината.

Жилищата, с които община Ловеч разполага в началото на 2015 г. са 320 бр., а живеещите в тях наематели – 806 лица. От наличните общински жилища 121 са предоставени на семейства от маргиналните групи, от които 68 на ромски семейства с остър жилищен проблем. В бюджет 2015 на община Ловеч за ремонт на общинските жилища са били предвидени 50 000 лв. Средствата са изразходвани за ремонт на покривите на общинските жилища, находящи се на: ул. „Маестро Камен Луков“ № 3А, ул. „Христо Ботев“ № 14 и западната стена на къща на ул. „Княз Имеритински“ №5 1. През 2015 г. е завършена подмяната на дограмата на входовете и стълбищата в бл. 210, ж.к. „Здравец“ и на Общежитие „Гозница“, където живеят 55 домакинства от ромски произход и граждани в сходна на ромите ситуация. Изградена е рампа за осигуряване на достъп на хора с увреждания в жилищен блок на бул. „България“ № 42.

В гр. Луковит съществува обособен квартал изцяло населен от ромско население. Липсата на средства за актуализация на градоустройствения план и подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата инфраструктура, води до наслояване на проблемите при жилищните условия и незаконното строителство.

Ромското население в община Троян е концентрирано предимно в кварталите и махалите на гр. Троян: общинско общежитие на БКС в кв. „Търнето“, общежитие мах. ,,Червянска лъка“, Алдишки рът, Коньова могила, Стойчески рът, Белишки Орешак, кв. „Велчевски“, бивша асфалтова база зад складовете на ,,Топливо“, зад ,,Балканфарма“, кв. „Ливадето“, селата Горно Трапе, Ломец, Добродан и Орешак.

В по-голямата си част ромите живеят капсулирано и бедно. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с три, четири и повече деца.

Община Троян непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на ромските квартали, като се плануват и реализират редица инициативи. Въпреки, че има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

Жилищният фонд, обитаван от ромско население, в преобладаваща си част е в лошо състояние. Предимно това са незаконни постройки които не разполагат с необходимите помещения за поддържане на хигиена. В жилищата от общинския жилищен фонд са настанени общо 106 семейства, от тях 50 от ромски произход. Преобладаващо ромите са настанени в двете общински общежития – мах. „Дудевска” № 1 и кв. „Търнето” и няколко семейства са настанени в общински къщи находящи се в града. Състоянието на общежитията като сгради е добро, но в стаите на тези общежития се наблюдава лошо стопанисване от страна на настанените в тях роми. Настанените в къщите полагат усилия и стопанисват сравнително добре тези имоти. При необходимост се разходват средства от общинския бюджет за ремонт на жилищата, обитавани от ромски семейства.

Със средства от общинския бюджет са поставени водомери и открити индивидуални ВиК партиди на 31 броя домакинства, настанени в общежитие махала „Дудевска” № 1. Същите домакинства имат и индивидуални партиди за електричество.

Настанени са 3 броя ромски семейства в общински жилища, намиращи се извън кварталите с преобладаващо ромско население.

Ромите на територията на община Тетевен не живеят в обособени квартали. По – голямата част живеят в големи фамилни къщи, но има и домове, в които живеят няколко домакинства в изключително тежки условия.

Жилищните условия се подобряват главно чрез общинския бюджет и участието в европейски програми. Към момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите от ромски произход. Няма и регистри за териториите, включващи ромско население.

Плановата осигуреност, включваща и население от ромски произход, е следната: застроителен и регулационен план /ЗРП/ за гр. Тетевен, кв. „Полатен“, кв. „Пладнището“, с. Черни Вит, с. Малка Желязна, с. Дивчовото, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Галата, с. Васильово, с. Български Извор, с. Бабинци; регулационен план /РП/ за с. Рибарица, с. Градежница, с. Глогово и м. Асен; изготвени кадастрални карти за гр. Тетевен, кв. „Полатен“, кв. „Пладнището“, с. Рибарица, с. Черни Вит и с. Дивчовото.

За периода 2014 г. - 2020 г. в общинските инфраструктурни дейности се предвижда изграждането на детски площадки и игрища в махали, които са включени в регулация.

В община Угърчин жилищните условия и инфраструктурата на терените, които обитават, като цяло са в добро състояние, но все още има терени, към които няма изградена водопроводна и канализационна мрежа. Съществуват случаи на нелегално прокарана електрическа мрежа или липса на такава. Съществуват и терени, които нямат изработени кадастрални карти и регистри към тях.

От направените проучвания се констатира, че повечето български граждани от ромски произход разполагат с жилищен фонд, който отчасти задоволява тяхната необходимост. Данните за жилищния фонд на територията на общината показват, че преобладава т. нар. „старо строителство“. Въпреки това сградния фонд е в достатъчно добро състояние и е годен за обитаване и ползване след извършване на съответни ремонти.

През последните години се наблюдава заселване на гражданите от ромски произход в имоти от кварталите (махалите на населените места съвместно с населението от другите етнически групи). Най-ярко това е изразено в град Угърчин. Заселването става в имоти, които остават свободни, в следствие на обезлюдаване и техните роднини или близки са се изселили в други населени места в РБългария. Повечето от тези имоти се придобиват от тях за ползване, но без да бъдат прехвърляни по съответния ред.

Концентрация на граждани от ромски произход се наблюдава единствено в село Кирчево, където те са се обособили в отделен жилищен квартал.

 1. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“:

Към 31.12.2015 г. в дирекциите „Бюро по труда“ от област Ловеч са регистрирани 1235 безработни лица от ромски произход. Най-голям е техният брой в общините Луковит – 635 лица при средно равнище на безработица 39 % и Тетевен – 503 лица, при средно равнище на безработица 27,5 %. В община Ловеч са 55 лица при средно равнище на безработица 10,1 % и община Троян - 42 лица, при средно равнище на безработица 6,8 %. В община Летница от общо регистриралите се, 9 лица са се самоопределили като представители на ромския етнос, като власи са се самоопределили 23 лица, а като турци – 18 лица. От регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст 2 лица са се самопределили като роми, 8 лица са се самоопределили като власи и 4 лица – като турци.

В дейности за повишаване пригодността за заетост и квалификация са включени 255 лица, както следва:


 • Мотивация за активно търсене на работа – 144 лица;

 • Професионална ориентация и квалификация – 111 лица.

Осигурена е заетост на 267 роми, търсещи работа чрез включване в различни програми, проекти и насърчителни мерки за заетост и на първичен пазар, както следва:

 • 103 лица, включени в програми и проекти, 80 от тях по ОП РЧР;

 • 1 лице, включено в насърчителни мерки по ЗНЗ;

 • 163 лица, устроени на първичния пазар на труда.

През 2015 г. община Летница работи по следните програми мерки за заетост: Регионална програма за заетост, НП „Старт на кариерата“, Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания, НП „Сигурност“, проект „Независим живот“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи“ на ОП РЧР. През 2015 г. общината е подписала договор за изпълнение на проект „Звено за услуги в дома – грижа за независим живот“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Чрез проекта се предоставят почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора със затруднения в самообслужването, почасови услуги в домашна среда – лична помощ в самообслужването, подкрепа за социално включване, комунално-битови услуги, здравни и транспортни услуги. По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Ловеч през 2015 г. 68 лица са подпомагани с месечни помощи по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, а 305 с трайни увреждания са подпомагани с месечни добавки за социална интеграция по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

ДРСЗ – Ловеч реализира Националната програма „Активиране на неактивните лица“, чиято цел е активиране и включване в пазара на труда на неактивни, в т.ч. обезкуражени, както и на безработни лица посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането им да се регистрират в дирекциите „Бюро по труда“ и насърчаване на включването им в обучение и заетост. По тази програма в две дирекции „Бюро по труда“ от област Ловеч работят двама ромски медиатори. Те предоставят посреднически услуги на безработни без образование, квалификация и трудов стаж, идентифицират потребностите им от други услуги (социални, здравни, образователни) и оказват съдействие за предоставянето им. В резултат на програмата през 2015 г. 598 неактивни лица са регистрирани като безработни в ДБТ – Ловеч и ДБТ – Луковит, като 40 % от тях са с образование по-ниско от основно.

В резултат на активната дейност на ромските медиатори в хода на 2015 г. се наблюдава ръст в броя на регистираните роми в сравнение с предходната 2014 г., когато те са наброявали 792 лица.

През 2015 г. регистрираните лица от ромския етнос в област Ловеч са включени и в услугата, която ДБТ предлага – „Ателие за търсене на работа“. Чрез новата утвърдена услуга е постигната по-висока мотивация сред търсещите работа лица, усъвършенствани са знанията и уменията при търсене на работа. В тази дейност са участвали 123 лица, като преобладаваща част от тях са младежи до 24 г.

През 2015 г. в община Луковит са организирани обучителни курсове за безработни лица, финансирани по оперативни програми. По програма „Нов шанс за успех“ са обучени 43 души от ромски произход.

В община Тетевен над 60 % от включените безработни лица в обучение и заетост при реализацията на схема „Развитие” по ОП РЧР са с основно и по – ниско образование. Субсидираната заетост остава най – търсеният начин за трудова реализация. По Националната програма „Активизиране на неактивните лица” в общината са назначени 2 трудови медоатори.

По Регионална програма за заетост в община Ловеч за периода от м.април до м.октомври са наети на работа 5 безработни лица от целевите групи, отговарящи на програмата, а именно: безработни лица над 50-годишна възраст, безработни с ниска или без квалификация, безработни младежи до 29-годишна възраст. Назначените са на длъжност „чистачи“ 3 броя в Младежки дом, Репетиционна зала и Спортна зала град Ловеч и 2 броя работник кухня в Детска кухня - Ловеч и Домашен социален патронаж - Ловеч.

Програма „Клио“ – 2015 г. - основна цел на Програмата е осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, реставрация и обслужване на обекти - недвижимо културно наследство. Назначени са 2 безработни лица на длъжност „екскурзовод“ и „работник озеленяване“ за срок от 6 месеца на 8-часов работен ден.

По Програма „Старт на кариерата“ - през 2015 г. в община Ловеч са назначени 5 броя младежи до 29 години на длъжност „младши експерт“, за срок от 9 месеца на пълно работно време. По Национална програма „Активиране на неактивни лица“ е назначено 1 лице на длъжност - мл. специалист „Младежки медиатор" за срок от 2 години.

Община Луковит предприема мерки за подобряване достъпа до пазара на труда на ромите чрез програми за насърчаване на временната заетост. За 2015 г. по Национална програма „ОСПОЗ“ – 20 души, ОП РЧР „Подкрепа за заетост“- 41 души, Регионална програма за заетос“- 15 души, Национална програма „Сигурност“ – 22 души и „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - 2 души. Общо наети 100 души. Отделно общината е ангажирана с полагане на обществено полезен труд от лицата /над 350/, обект на месечно социално подпомагане /чл.9/, които не са включени в програми по заетост.

През 2015 г. по Проект „Подкрепа за заетост“ в община Троян са работили 8 лица от ромски произход. Лицата на месечно социално подпомагане, работещи по 14 дни в обществено-полезни дейности в общината, са 35 роми. В Общинско предприятие „Комунални услуги-Троян“ на трудови договори при 8 часов работен ден работят 40 роми, в дейности сметопочистване и сметоизвозване.

Община Угърчин участва в изпълнението на проекти по ОП РЧР. С изпълнението на тези проекти и програми, общината е осигурила заетост за безработни лица, включително и от ромски произход. Целите, които общината си е поставила с изпълнението на тези проекти, е осигуряване на заетост за безработни лица, намаляване безработицата на територията на общината, създаване на условия за подобряване на социално-икономическата и битовата среда за тях.

В рамките на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите и през следващите години ще продължи целенасочената работа с обезкуражените лица от ромския етнос, както и с регистрираните безработни лица, самоопределили се като роми, с цел подобряване на достъпа им до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.


 1. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“:

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) с регионално представителство в гр. Ловеч осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр) или други закони, уреждащи равенство в третирането.

С цел намаляване на противообществените прояви и създаване на условия за насърчаване на междукултурното опознаване, толерантност и диалог, през м. ноември и декември 2015 г. по повод Световния ден на толерантността, е проведена кампания „Дни на толерантността“, в която са се включили всички ученици от СОУ „Б. Киро“ гр. Летница. Преподаватели от училището са подготвили и представили чрез игри темата „Толерантност“. Читалище „Н. Й. Вапцаров“ се е включило активно в дните, посветени на толерантността. Подготвена е и е представена презентация на тема: „Аз съм толерантен“.

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Ловеч осъществява индивидуална, корекционно-възпитателна работа, сътрудничество, взаимодействие и обмяна на информация за децата в риск и техните семейства, които се нуждаят от закрила и помощ. Ангажирана е с проблемите и противодействието на асоциалното поведение на подрастващите. Съвместната работа с инспекторите от ДПС при Районно управление на МВР - Ловеч и Дирекция „Социално подпомагане”- отдел „Закрила на детето” е показала своите положителни резултати - обмяна на информация, иницииране на съвместни дейности по превенция на асоциалното поведение, трафик на хора, насилие, агресия. Ползотворна е работата с правозащитните и правораздавателни органи - следствие, съд, прокуратура, Областна служба „Изпълнение на наказанията”, което допринася за постигането на траен позитивен ефект в работата и институционално укрепване на МКБППМН. Дейността се реализира чрез програми по превенция на детското асоциално поведение, които са свързани с превенция на насилието, агресията, превенция трафика на хора. Постигнати са положителни резултати по отношение на мотивацията, организацията, синхрона и повишаването на компетентността и професионалните умения на специалистите работещи в тази област.Превантивно - информационен център при Община Ловеч Експертите на ПИЦ – Ловеч осъществяват консултантска дейност с деца и младежи в риск и техните родители, на живо и чрез e-mail за анонимно консултиране, провеждат проучвания и анкети, поддържат информационна система и база данни, подготвят и разпространяват информационни материали. Осъществява се ефективна превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред рискови групи деца и активно и целенасочено се работи с медиите, за да се осигури адекватно и компетентно отразяване на проблемите с наркотиците.

Основната част от дейностите се реализират в училищна среда и са насочени към: събиране, проучване, съхраняване и анализиране на информация на общинско равнище, подпомагане на Общинския съвет по наркотични вещества за разработване и реализиране на програма за борба срещу употребата и злоупотребата с психоактивни вещества; усъвършенстване и разширяване на сътрудничеството и партньорските взаимоотношения между институциите, организациите, НПО и медиите на национално и общинско ниво в профилактична работа в борбата със зависимостите; разработване и прилагане на алтернативни форми за прекарване на свободното време на младите хора чрез програми за спортна и младежка дейност; организиране на лекции, семинари, дискусии, тренинги, обучения и др. по тази тема с ученици, младежи, учители, педагогически съветници, медицински специалисти и родители.

Социалната профилактика на правонарушенията сред подрастващите остава основен приоритет в дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ОбКБППМН/ – Троян. Създадените добри партньорски взаимоотношения с всички институции и НПО, работещи по проблемите на децата, допринасят за постигането на траен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение. Особено тревожен е фактът, че от 46 разгледани от ОбКБППМН възпитателни дела, 15 от децата са от ромски произход. На всички са наложени съответните възпитателни мерки. На 4 от тях са назначени и обществени възпитатели, които работят ежеседмично с тях. Едно от тях е настанено в СПИ.

Проведени са мероприятия на комисията (извън образуваните възпитателни дела) за превенция на насилието и противообществените прояви, в които са включени ромски деца и ученици: ,,Здравей, ваканция без дрога“, Общински ученически игри, Детски спортен празник ,,Пламъчета сини“', конкурс за есе и рисунка на тема ,,Живот или дрога – избираш ти!”, конкурс за есе, разказ или стихотворение на тема ,,Да събудим детските сърца за добри дела“, във връзка с отбелязване на световния ден за борба с насилието, турнир по футбол, народна топка и тенис на маса между деца от ромски произход.

Важна роля при осъществяването на превантивните дейности, свързани със защита на обществения ред и противодействието на детското асоциално поведение играе Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Угърчин. Пряко е и сътрудничеството на община Угърчин с Детска педагогическа стая, Районно управление „ Полиция“ и НПО, работещи в сферата на закрила правата на човека, регионалния координатор на Комисия за защита от дискриминация. МКБППМН организира Летни клубове по интереси за деца от 7 до 18 години. Организират се общински турнири по футбол и хандбал. През годината работещите към Комисията обществени възпитатели са осъществили дискусии с ученици от различни училища, възрасти и групи.

По инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ гр. Ябланица, с цел превенция на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни, са проведени различни мероприятия и инициативи сред учениците от цялата община под надслов „Ежедневие без агресия“. Проведени са спортни състезания сред четирите училища, както и конкурси за литературни произведения и рисунки на тема „Моето родно място”. На 04.12.2014 г. в община Ябланица са наградени всички участници в състезанията и конкурсите.

 1. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“:

Читалищата на територията на община Летница винаги са били място, където се срещат новаторство и традиции. Като средище на културата читалището е превърнато в център за социални контакти, информираност и пълноценно осмисляне на свободното време. В по-голямата си част то се съставлява от клубове за народни танци и певчески групи.

На територията на община Ловеч работят 4 културни института - Драматичен театър (държавен), Регионална библиотека „Проф. Б. Цонев”, Регионален исторически музей и Художествена галерия. За развитие и обогатяване на културния живот в общината допринася и Общинският духов оркестър.

В Община Ловеч функционират 33 народни читалища, 5 от които в гр. Ловеч и 28 - в селата. В читалищата на селата Славяни, Слатина, Чавдарци и Дойренци има клубни форми и самодейни колективи, чиито дейности са свързани с културното многообразие и интеграцията на ромската общност. Народните читалища в повечето населени места на община Ловеч са единственият културно – просветна институция, която реализира културен продукт. Те са носители са на нематериални културни ценности и са естествена среда за предаване на традицията. Читалищата са място за общуване и участие в различни творчески занимания на хора от различни възрастови, етнически и социални групи.

По Програма ”Глоб@лни библиотеки – България” са изградени и функционират информационни центрове в читалищата в с. Дойренци, с. Казачево, с. Малиново, с. Славяни, с. Слатина и с. Чавдарци. В НЧ „Просвета – 1906 г.“ - Дойренци базови познания за работа с компютър, ползване на социални мрежи (Facebook), електронна поща и търсене на информация в интернет се предоставят на 7 деца от ромски произход до14 г., 4 лица до18 г. и 4 лица над 18 г. В НЧ „Напредък-1928 г.“ – с. Казачево интернет и библиотечни услуги са ползват от 11 деца от ромски произход на възраст до 14 г., 8 деца от ромски произход на възраст от 14 г.до18 г. и 8 лица над 18 г. В НЧ „Просвета - 1901 г.” с. Слатина интернет и библиотечни услуги се предоставят на 11 деца от ромски произход на възраст до 14 г., 8 деца от ромски произход на възраст от 14 г. до18 г. и 15 лица над 18 г. В НЧ „Христо Ботев - 1930 г.” с. Славяни интернет и библиотечни услуги ползват 15 деца от ромски произход до 14 г.,6 лица на възраст от 14 до 18 г. и 3 лица над 18 г.

През 2015 г. НЧ ,,Напредък - 1920 г.” – с. Баховица реализира проект по Програма БГ-08 с названието „ЗАЕДНО СРЕЩУ САМОТАТА” на стойност 4352 евро. По него са събрани, проучени и систематизирани в сборник песни, танци, рецепти, диалект, обреди и обичаи от населеното място. Партньори по проекта са НЧ „Зорница – 2010“ гр. Ловеч и НЧ „Паисий - 1896 г.” - с. Александрово. Тематичният приоритет на проекта е насочен към толерантното отношение и приобщаването на представителите на националните малцинства и самотните и незащитени хора. В дейностите са включени 10 деца от ромски произход на възраст до 14 г. и 4 лица на възраст над 18 г. Младите танцьори - самодейци са представили на сцените в с. Баховица, с. Александрово и на Плаващата сцена на р. Осъм в Ловеч български фолклорни танци и ориенталски танц с костюми, изработени по проекта.

В НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец, гр. Ловеч е организиран клуб по интереси „Целогодишна занималня”, в който се включват активно 20 деца от ромски произход на възраст от 7 до 16 години. Те участват в организираните чествания на празниците от обредния календар и библиотечната дейност.

В НЧ „Просвета-1934 г.“ – с. Скобелево е обособена е група от 15 деца на възраст от 3 до 14 г., като 8 са от ромски произход. Обхванати са в клуб „Лятна занималня“. Децата се събират в читалището, четат приказки като анализират героите. Рисуват по определена тема, след което се прави изложба от рисунките. Оцветяват, правят апликации, рисуват върху камък. Играят се старите „бабини игри“. Когато времето позволява, заниманията се провеждат на открито.

Самодейците от ромски произход са включени в групите и формациите, участващи в регионалния фолклорния събор „Цветница в Ловеч“.

НЧ ,,Напредък - 1920 г.” - с. Баховица организира фестивала „По река Чернялка“.

НЧ „Паисий - 1896 г.” - с. Александрово ежегодно организира фестивала „Осъм - моя река“.

НЧ „В. Левски - 1924 г.“ - с. Къкрина е съорганизатор на фестивала „Девет песни от извора“, съвместно със сдружение „Деветашко плато”.

НЧ „Събуждане - 1929 г.” - с. Малиново е организатор на „Празник на баклавата”.

Ежегодно Центърът за работа с доброволци към Регионалната библиотека, с партньорството на Ресурсен център и Община Ловеч организира кампанията „Забавно лято”. Тя се провежда в гр. Ловеч и населените места на територията на общината в периода от м. юни до м. септември. Кампанията е насочена към развитието на детското творчество и спорта.

Изводи: В Община Ловеч има добре развита културна инфраструктура, която осигурява широк достъп до култура на местната общност. Читалищата в малките населени места са общодостъпните центрове с културно-просветни, информационни и социални функции. Необходимо е разработване на нови проекти и дейности за развитие на културен, образователен социален продукт, насочен към специфичните нужди на местната общност. Да се укрепи връзката училище - културна институция - семейство.

Дейността на община Луковит е насочена към съхраняване и развитие на културната идентичност, клубове по интереси в областта на фолклора и приложните изкуства. През 2015 г. са обхванати общо 450 деца от ромски произход от всички училища на територията на общината в различни културни и спортни мероприятия. Сформирани са фолклорни и танцови груп.

На територията на община Тетевен няма професионални културни институти. Дейността в това направление се осъществява от 12 действащи читалища. Читалища, като институция, има във всички населени места, но самостоятелни читалищни сгради има в Тетевен, Рибарица, Гложене, Български извор, Голям извор и Бабинци. В останалите населени места на територията на общината читалищна дейност се развива в пригодени бази, спортни зали или други предоставени за ползване помещения. Като цяло материално-техническата база на читалищата е остаряла и почти в същото състояние отпреди 15 години.

Културният сектор в община Троян включва широк кръг от културни организации, функциониращи в различни области на културата и изкуството – изпълнителски изкуства, визуални изкуства, литература, музейно и библиотечно дело, народни и приложни изкуства и др. Профилът на културния сектор в община Троян се определя от няколко основни групи културни организации: • Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян /МНХЗПИ/, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак /НИХЗИ/, галерия ,,Серяковата къща“ - Троян, Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки, Общински педагогически център-Троян и др./;

 • На територията на община Троян функционират общо 19 читалища. Освен традиционните културни дейности, читалищата усвояват все по-активно и новите социални практики, което ги превръща през последните години в реален партньор за решаване на редица социални проблеми на общността чрез предоставяне на разнообразни социални услуги, насочени към групи със специфични потребности и групи с различен етнически състав;

 • НПО и търговски организации в сектора на културата.

Във всички дейности по културата община Троян се стреми да включва и представители на ромската общност. В дейностите по изкуства в училищата и детските градини, в които се обучават и възпитават деца и ученици от ромски произход, се представят ромските празници и обичаи. Културните институции в общината се стремят да привличат към дейностите си децата от ромски произход. Пречка за по-активното им включване е необходимостта децата да бъдат „водени” след училище или в специални дни, което е в противоречие с установените родителски практики на ромската общност. В основно училище „Иван Хаджийски“ се работи с детска група за ромски фолколор с помощта на Общински педагогически център – Троян и здравните медиатори.

В община Угърчин са създадени условия на всички етнически групи за участие в културния живот на общината. Оказва се съдействие при организацията на културни мероприятия, свързани с бита, културата и традициите на отделни етноси. Ромите активно участват в дейностите на всички читалища на територията на общината.


Изпълнeнието на заложените мерки в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) се осъществяват на територията на област Ловеч чрез общинските планове за действие за интегриране на ромите, както и на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020 г.

На територията на областта има създадени 8 (осем) общински планове за интегриране на ромите. Шест от общинските планове са актуализирани за периода 2015-2020 г. съгласно указанията на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ).

Настоящият Мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) в област Ловеч е приет от Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на 29.02.2016 г.

ОБЛАСТ МОНТАНА

Областната стратегията на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г. е утвърдена от Областния управител на Област Монтана след съгласуване с Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на заседание проведено на 26.03.2013 г.

Стратегията е разработена в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012г. Тя е част от цялостната стратегия за развитие на Област Монтана, като се придържа към разработените национални цели и задачи и включва следните приоритети: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Оперативното изпълнение на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите (2012-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие (ОПД), изпълнявани в два периода. Първият период 2012-2014 г., завърши с изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, актуализиран през 2011 г.. Вторият програмен период 2014-2020 г. обхваща дейностите по Оперативните програми за България с оглед финансова подкрепа чрез използването на инструментите на ЕС. С цел осигуряването на ефективност и устойчивост на мерките се предвижда междинен преглед/ актуализация на ОПД през 2017 г.

С решения на съответните Общински съвети във всички общини от област Монтана бяха приети Общински планове за действие за периода 2012-2014г. В края на 2014 г. стартира процесът на планиране на общинско ниво за периода 2014 –2020 г. и са приети от общинските съвети в областта 10 актуализирани планове /без община Вълчедръм/.

Областната стратегия е функция на анализа на потребностите на конкретните общини и същевременно, там където е необходимо отчита, координира и обединява усилията на повече от една община за решаване на общи проблеми.

Настоящият доклад отчита извършеното по шестте приоритета от Стратегията, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерките в съответните общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение.

Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия, на база:

• изпълнението на областно ниво – въз основа на информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната стратегия;

• изпълнението на общинско ниво - въз основа на информация, получена от общините.

ІІ. Отчет на реализираните дейности през 2015 г. по приоритети:

1.ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ”


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Образование”

Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда

Специфични цели:

1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища на територията на област Монтана.

2. Повишаване на качеството на образование в обособените детски градини в ромските квартали на градовете и останалите населени места на област Монтана, в които учат предимно ромски деца.

3. Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход.

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми.

5. Осигуряване на необходимите педагогически и административни кадри за реализиране на програми по интеркултурно образование.

6. Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната реинтеграция.

7. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

8. Усъвършенстване на образователните условия за качествено образование на квалификацията на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа образователна среда, интеркултурна компетентност у директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

1.1.Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда


В област Монтана е изградена добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална структура за удовлетворяване потребностите за общо образование. С цел по-пълното обхващане на децата и учениците от ромски произход са запазени училищата в някои населени места с компактно ромско население, както и в някои квартали на град Монтана, Берковица и Лом. Броят на защитените училища в областта е 5, а на средищните – 22, от които 3 са и защитени.

Продължава процесът на десегрегация в градовете Монтана, Берковица и Вършец. На децата и учениците от кварталите „Кошарник“ в гр. Монтана и „Раковица“ в гр. Берковица се осигурява ежедневен безплатен превоз, безплатна храна и учебници. Към ІІІ ОУ „Иван Вазов“ – Берковица на щат е назначен помощник на учителя, който е от ромски произход. Към ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана е назначен наставник, който придружава учениците от кв. „Кошарник“ до училището и обратно, като осъществява и връзка с техните родители.

За всички ученици е осигурен равен достъп до качествено образование. Почти всички деца и ученици говорят български език. Непрекъснато се работи за разширяване на възможностите за допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин. Обучението се осъществява в часовете от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, в часовете за консултации, както и в полуинтернатните групи. Допълнително обучение получават както в разнообразието от дейности, финансирани от ЦОИДУЕМ и по оперативни програми, така и по време на организираната лятна работа в съответното училище.

За осигуряването и гарантирането на равен достъп до качествено образование образователните институции в област Монтана работят по следните проекти:

1. Проект: „Община Монтана с лице към децата – център за ранно детско включване за деца от 0 до 7 години и техните семейства“ – ЦДГ 6 „Слънце“ - 1 група с 25 деца; ЦДГ 11 „Изгрев“- 1 група – смесена с 19 деца. Проектът е финансиран от община Монтана.

2. Проект за социално включване „ С грижа за децата“, финансиран от община Лом. Проектът се реализира в ЦДГ 6 „Пишурка“, гр. Лом (1 дете от ПГ 6 г.) и ЦДГ „Малечко – Палечко“, с. Замфир (1 дете от ПГ 6 г.).

3. Проект на Фондация за регионално и културно развитие „Нангле-2000“ в ЦДГ „Пролетна дъга“, гр. Берковица - целева група 49 деца.

4. Проект „Готови за училище през учебната 2014/2015 г.“ – 17 деца от ЦДГ „Детелина“, с. Василовци и 2 деца от ЦДГ „Звънче“, гр. Берковица.

5. Програма BU-214-31 деца от ЦДГ „Звънче“, гр. Берковица.

6. Проект: „Сладко гласно звънче“, финансиран от ЦОИДУЕМ за осигуряване на равен достъп до качествено образование. Проектът е едногодишен и сеизпълнява от ІІОУ „К. Фотинов“, гр.Лом. Целта на този проект е да подпомогне интеграцията на ромските деца от община Лом чрез насърчаване да подобрят необходимото ниво на знания, умения по български език и литература, математика, както и за разкриване на потенциала на всяко едно дете. В проекта участват 52 ученици от – І, ІІІ, VІ и VІІ клас.

Във всички училища се работи активно с родителската общност на децата и учениците, чийто майчин език не е български.


Община Берковица

Община Берковица разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с оптимална структура за удовлетворяване на потребностите за общо образование. С цел по-пълното обхващане на децата и учениците от ромски произход в училищната система са запазени училищата в някой населени места с компактно ромско население.

Общинското ръководство и училищата осигуряват достъп до качествено образование и полагат усилия за задържане на децата и учениците и повишаване на мотивацията за учене. Обучени за работа в мултикултурна среда са 25 педагози и 1 директор от Четвърто основно училище Берковица, което е сегрегирано. Процесът на десегрегация осигурява ежедневен превоз на деца и ученици, безплатни учебници за деца от беден произход, предлага допълнителни часове за наваксване на пропуснатия материал, осигурява мултикултурно обучение за учители, предлага наставници за връзка между родители и учителите, организира разнообразие от извънкласни училищни дейности с цел интегриране на децата и родителите в училищна и извънучилищна среда. Всички учебни заведения в общината са заложили в своите планове дейности за интеграция, включващи както работа с родители, така и множество извънкласни дейности. Някои от училищата работят и по проекти, подкрепящи интеграционните процеси.


Община Бойчиновци

Община Бойчиновци има добре развита образователна система – 6 детски заведения, 5 общински училища и 1 държавно училище - Професионална гимназия по транспорт/ПГТ/. Интегрирано обучение се осъществява за 238 деца в детските заведения, 596 деца и ученици от СОУ и ОУ и 165 ученици от ПГТ
Община Брусарци

На територията на общината функционират три училища- две основни и едно СОУ. В основните училища над 90% от учениците са от ромски етнически произход, тъй като децата от български произход масово пътуват до Лом.


Община Вълчедръм

Обезпечено е пътуването на учениците в задължителната училищна възраст и на 5 – 6 годишните деца от подготвителните групи на детските градини преди постъпване в първи клас. Транспортът е осигурен с 3 училищни автобуса и 2 договора за специализиран превоз - частен превозвач.

Осигурени са безплатни закуски за 5 и 6 – годишните деца от подготвителните групи на детските градини и за учениците от I до IV клас във всички училища. Осигурени са и безплатни закуски за учениците от IX до XII клас от бюджета на Гимназия „Димитър Маринов“. Осигурено е обедно хранене на ученици от средищните училища и на всички ученици от I до IV клас с целодневна форма на обучение.

Осигурени безплатни учебници за учениците от I до VII клас и безплатни помагала за 5 и 6 годишните деца в детските градини;

Създадена е организация за изпълняване на дейностите по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по ОПРЧР.
Община Вършец

Достъпът до качествено образование в мултикултурна среда за община Вършец се осъществява в средищното за общината училище СОУ „Иван Вазов” – гр. Вършец, в което се обучават ученици от І до ХІІ клас. По-голяма част от преподавателите в училището са преминали през квалификационни курсове за работа в мултикултурна среда; в училището се работи много активно с родителската общност на децата от ромски произход.


Община Георги Дамяново

Осигурява се допълнително обучение по образователно направление БЕЛ на деца от ромски произход с обучителни трудности по НП “С грижа за всеки ученик” модул 2.


Община Лом

В Община Лом структурата на образователната система е оптимизирана и през 2015 г. не се наложи да бъдат предприемани действия за закриване или преобразуване на училища. Няма и учебни заведения със слети паралелки, а маломерни паралелки има в 7 училища. На всички деца, живеещи на територията на Община Лом е осигурен достъп до образование. През 2015 г. се е наблюдавала тенденция за намаляване на учениците в ОУ "Христо Ботев", където учат учениците от кв.Младеново и кв.Хумата. Основна причина за това е големия брой деца, които заминават за чужбина заедно със своите родители. Запазва се тенденцията за намаляване броя на учениците и в училищата в селата Замфир, Ковачица и Ст. махала.

Община Лом е осигурила безплатен превоз на всички ученици до 16 годишна възраст и възможност за безплатен превоз и на деца от села извън територията на нашата община (Крива бара, Дондуково, Василовци, Аспарухово, Расово, Долни Цибър, Златия, Вълчедръм, Мокреш, Игнатово, Септемврийци, Комощица, Черни връх), не само до общински, а и до държавните училища в Лом. Анализът на ситуацията показва, че осигурения удобен превоз на децата до учебните заведения е един от най-важните фактории за задържането на учениците в училище. Поради тази причина през 2015 година е осигурено безплатно пътуване до средищните училища и на децата от с. Замфир, както и на децата от кв. Хумата до ОУ „Христо Ботев” в кв. Младеново.

От изминалата учебна година разполагаме с още един 35 местен ученически автобус, който успя да облекчи натоварената транспортна схема.


Община Медковец

Община Медковец има две училища - СОУ “ Отец Паисий”- с. Медковец и ОУ „Христо Ботев”-с. Расово и две обединени детски заведения –в с. Медковец в с. Расово. Те се посещават от всички деца подлежащи на задължително обучение.


Община Монтана

В гр.Монтана има 5 ОУ, 5 СОУ, 4 професионални , 2 профилирани училища, 12 ДГ и 9 филиала на градините в селата на общината. Като положителен резултат в училищното образование се смята намаления брой на сегрегираните училища, осигурения транспорт на децата и учениците от населените места, където няма учебни заведения до детските градини и средищните училища, полуинтернатното обучение. В община Монтана няма проблем задължителната предучилищна и училищна подготовка.

Към момента във връзка с процеса на десегрегация в образованието в град Монтана пет училища и една детска градина са приемни за децата и учениците от отдалечения ромския квартал ,,Кошарник” – III ОУ „Д-р Петър Берон“, IV ОУ „Иван Вазов“, V СОУ „Христо Ботев“, VII СОУ „Асен Златаров“, VIII СОУ „Отец Паисий“, V ЦДГ „Дъга“.

Обучението на ромски деца и ученици от втория ромски квартал ,,Огоста” в близките I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, VI ОУ „Любен Каравелов“ и ЦДГ „Слънце“ е показателен пример за успешна интеграция на училищното образование.

Извършените дейности по детски градини и учебни заведения в община Монтана са следните:

 • ЦДГ №8 ,,Пролет“

За основната сграда на ЦДГ ,,Пролет“ в кв. Кошарник е разработен и одобрен проект по Българо-Швейцарската програма за построяване на детска градина, отговаряща на всички изисквания за детско заведение.

По Национална програма ,,Модернизация на материалната база в училище“ е направен текущ ремонт на базата на филиал ,,Слънце“ в с.Габровница.

Осигурен е транспорт за 20 деца от с. Вирове до филиал ,,Слънце“ на с. Габровница.

 • ЦДГ №6 ,,Слънце“

Детската градина осъществява интегрирано образование на ромски деца от кв. ,,Огоста“ като децата са не повече от 30% в група с тенденция към намаляването им във връзка с миграцията на родителите. Във филиала на ДГ в с. Долно Белотинци ромските деца са 90%.

 • ЦДГ №5 ,,Дъга“

Брой интегрирани ромски деца – 35.

Основен ремонт на ДГ на стойност 281 000 лв.

Транспорт от Община Монтана за едно дете от с.Сумер на 4 г., едно дете от с. Крапчене на 6 г. Придружители от Пето СОУ; осигуряване на транспорт на деца и ученици от сегрегирания квартал ,,Кошарник“ до приемни ДГ и училища. Брой пътуващи деца от кв. ,,Кошарник“ - 22 с придружител от ЦДГ ,,Дъга“.

 • Първо ОУ ,,Св.Св. Кирил и Методий“

Разяснителни кампании сред родителите на родителски срещи за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция; компенсиране пропуските на децата от етническите малцинства чрез включването им в ПИГ/Полуинтернатни групи/; индивидуална работа с първокласниците от етническите малцинства за изравняване на стартовата им позиция в училище в часовете за консултации; включване в различни извън класни форми на обучение.

 • Шесто ОУ ,,Л.Каравелов“

Брой деца от ромски произход86.

 • Трето ОУ ,,Д-р Петър Берон“

12% от учителите са преминали обучение за повишаване на квалификация по темата ,,Формиране на знания, умения и компетенции за работа в интеркултурна среда“, безплатен транспорт за деца от ромски произход – 54 д./10% от общия брой ученици/, назначен е координатор, придружаващ децата от кв. ,,Кошарник“ до училище и обратно и осъществява непрекъсната връзка между родители и учители.

 • Четвърто ОУ ,,Иван Вазов“

Училището осигурява транспорт на 30 деца от кв.,,Кошарник“ до училището и обратно и придружител, който контролира поведението на пътуващите ученици и осъществява постоянна връзка с родителите им.

 • Пето СОУ ,,Христо Ботев“

Осигуряване на транспорт и придружител на учениците от ромски произход от кв. ,,Кошарник“ до училището и обратно; обучение на ученици в ПИГ, като е осигурено заплащане на част от цената на обедното хранене; работи се със семействата за разясняване ползите от интегрираното образование в училище за осигуряване редовно присъствие на учениците в училище като родителите се уведомяват писмено за отсъствията и проблемите с учениците.

 • Осмо СОУ ,,Тец Паисий“

По Национална програма ,,С грижа за всеки ученик“ са сформирани 6 групи по БЕЛ, математика, биология и здравно образование, като преобладаваща част са ромски ученици от кв. ,,Кошарник“ с обучителни трудности; училището работи по проект ,,Включващо обучение“ по ОП ,,Развитие на човешките ресурси“, а от януари 2016 г. и по проект ,,Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ към ОП ,,Наука и образование за интелигентен растеж“. Този проект е насочен към деца, настанени в ЦНСТ с множество увреждания като една част са от ромски произход; осигурява се транспорт за учениците от ромския квартал ,,Кошарник“.

 • Професионална Гимназия по лека промишленост

Гимназията изпълнява Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система ученици.

В началото на учебната година на Педагогически съвет се извършва анализ на социалния статус на учениците.Предприемат се дейности за мотивиране на учениците и родителите за успешно обучение.Гимназията осигурява транспорт за пътуващи ученици от 9-12 клас/закупени билети и карти за пътуване на 19 ученика/, осигурено безплатно общежитие на 6 ученика, рекламна кампания за предлаганите от ПГЛП професии, които дават възможност за успешна реализация на пазара на труда - Професия ,,Фризьор“, Професия ,,Козметик“, Професия ,,Дизайнер“, Професия ,,Моделиер-технолог на облеклото“; участие на учениците в училищни и национални състезания по професии.

 • ФСГ,,Васил Левски“

Мотивация на представители на етнически малцинства за активно участие в учебния процес; индивидуална работа с родители с цел достигане повишена ангажираност и отговорност на семейството за възпитанието на децата им; допълнителна работа с родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия; стимулиране на младежи от малцинствените групи за продължаване на образованието си и след завършване на средното образование, чрез съвместна работа и с подкрепата на Младежка фондация ,,Арете“; осигурен е транспорт на 6 ученици от кв. ,,Кошарник“
Община Чипровци

В община Чипровци има 2 учебни заведения - Основно училище „Петър Парчевич” и Обединено детско заведение „Детелина”. Основно училище „Петър Парчевич” е средищно и защитено училище. ОУ «Петър Парчевич» работи по проект BG 051PO001-3.1.06 « Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес». В проекта са включени всички деца от ромски произход.
Община Якимово

В община Якимово има:

 1. СОУ „Петър Берон” – с. Якимово в което учат децата от с. Якимово, с. Дългоделци и с. Долно Церовене.

 2. ОУ „Христо Ботев” – с. Комощица в което учат децата от с. Комощица

 3. Детска градина „Слънчице” – с база в с.Якимово и филиали в другите три села на общината.

Навсякъде децата от различните етноси учат заедно, без разделяне по никакъв признак.
1.2.Обхващане и задържане на ромските деца в образователната система. Обхванати деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес в следващите години; отпаднали от училище – причини, реинтегрирани.

Във връзка с изпълнение на целите на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система чрез прилагане на Регионална програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система в област Монтана, е установен действителният обхват на децата, подлежащи на предучилищна подготовка чрез сравняване на данни за родените през 2009 и 2010 г. и записаните в подготвителни групи в детските градини и училищата, както и за приетите и записани в първи клас ученици по местоживеене чрез изискване на информация от общините. Установено е, че в общините Берковица, Брусарци, Вършец, Чипровци и Якимово няма необхванати деца в подготвителните групи и ученици в първи клас.

В община Бойчиновци причината за необхванатите 38 деца в подготвителните групи и 23 в първи клас е местоживеенето им в друга община/област/държава без да е променен настоящия адрес. За два от случаите за деца от подготвителната група са посочени здравословни причини.

В община Вълчедръм причините за необхванатите 3 деца в подготвителна група са, че същите са отложени поради здравословни причини. Необхванати в първи клас ученици няма.

В община Георги Дамяново причината за необхванатите деца в подготвителните групи е местоживеенето на техните родители в друга община или в чужбина без да е сменен настоящия адрес. Причините за необхванатите 4 ученици в първи клас са следните: двама от учениците, родени през 2008 г. са започнали обучението си през учебната 2014/2015 година и в момента са ученици във втори клас, а останалите двама не пребивават на територията на общината, като за един от тях е налична информация, че е в чужбина с родителите си.

В община Лом всички необхванати – 234 деца и 245 ученици са заминали в чужбина с родителите си и не би следвало да се водят като необхванати в задължително образование.

В община Медковец всички живеещи на територията на общината са обхванати в ОДЗ и училищата. Причината за необхванатите деца и ученици родени през 2008 г. - 14, 2009 г. -14 и 2010 г. – 13, е, че те са с настоящ адрес в община Медковец, но са се преместили да живеят в други общини или в чужбина и не следва да се смятат за необхванати.

В община Монтана причините, поради които не са обхванати децата в подготвителна група са, че 48 от децата живеят в друга община, 48 деца са заминали в чужбина, а родителите на едно от децата не желаят то да посещава детска градина, 56 от необхванатите ученици в първи клас са заминали за чужбина и 48 не живеят на територията на община Монтана, а в друга община.

Регионалният инспекторат по образованието в Монтана от 2012 г. работи по изпълнението на собствена програма за намаляване дела на отпадналите ученици от училище. В началото на всяка учебна година училищата от областта изготвят/актуализират свои стратегии за превенция отпадането на ученици от училище. Към стратегиите са изготвени планове за реализирането им. Специфичните политики и мерки за ранно предупреждение, за намаляване дела на отпадналите от образователната система, са въведени във всички училища от областта и в 69 % от детските градини. Въпреки това, общият брой на напусналите училище е четири пъти по-голям от общия брой на реинтегрираните за учебната 2014/2015 г- - 24 ученици (13 в начален етап, 10 в прогимназиален етап и 1 в гимназиален), обучавани в 6 училища.

За задържането на ромските деца и ученици в образователната система от съществено значение е осигуряване на пълноценна социализация чрез провеждане на индивидуална, извънкласна и извънучилищна работа с тях. РИО – Монтана популяризира добрия педагогически опит по разработване на политики и мерки в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства – добрите резултати се публикуват на сайта на РИО, училища и детски градини, по проекти и други. Има сегрегирани ромски училища, в които децата и учениците са обхванати на 100 % и посещават редовно учебните занятия, пример: НУ „Васил Левски“, гр. Вършец. По-голяма част от учителите в областта са преминали през квалификационни курсове за работа в мултикултурна среда. Непрекъснато се стимулират педагогическите специалисти за прилагане на успешни подходи за работа в мултикултурна среда с цел утвърждаване на интеркултурното образование като част от процеса на модернизация на българската образователна система.

Всички учебни заведения в областта са заложили в своите планове дейности за интеграция, включващи разнообразни извънкласни дейности и работа по проекти и програми, като например:

- Програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, Проект:“Всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМЕДТ „Амалипе“ – Велико Търново (три годишна програма). По нея работят 8 училища от област Монтана: І ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – Берковица; ІV ОУ „Г.С.Раковски“ – Берковица; СОУ „Христо Ботев“- Брусарци; І ОУ „Иван Вазов“ и ІІ ОУ „Васил Левски“ в град Вълчедръм; ОУ „Христо Ботев“, с. Златия; ОУ„Христо Ботев с. Долни Цибър;

- Проект „На училище с усмивка и желание“, финансиран от ЦОИДУЕМ във ІІ ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм.


Община Берковица

Дейностите, които Община Берковица изпълнява са насочени към обхващане и задържане на ромските деца в системата на образованието. Във всички училища се обучават и възпитават деца и ученици от ромския етнос. В общинския план за интеграция на ромите са залегнали редица дейности за осигуряване на условия за равен старт и задържане на деца и ученици в учебните заведения:

 • Съдействие за създаване на база данни за всеки ученик с възможност за актуализация при преместване

 • Съдействие за пълно обхващане на учениците от ромски произход в системата на народната просвета

 • Участие в работата по разпределението на деца от ромски произход, подлежащи за постъпване в първи клас в приемни училища чрез организиране на срещи с техните родители и училищата с цел недопускане нарушение на чл. 29, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация

 • Идентифициране на деца, отпаднали от училище и работа по тяхната реинтеграция в системата на образованието

 • Постоянно наблюдение на учениците за тяхното редовно посещаване в училище

 • Организиране на кампании за повишаване осведомеността на ромските родители относно ползите от образование за техните деца и задълженията им като родители съгласно чл. 140и, ал. 3, т. 1 от ППЗНП

 • Разясняване на предвидените в ЗНП, санкции при неспазване на горецитирания член относно задълженията на родителите за осигуряване присъствието на децата в училище.

 • Анкетно проучване сред ромската общност относно образователния, социален и здравен статус


Сподели с приятели:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница