Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница48/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   102

1.1Независимо от тенденцията за намаляване броя на отпадналите от училище деца, проблемът остава доста сериозен. Той се утежнява и от напускането на учениците с Удостоверение за преместване, поради заминаването на родителите в чужбина. Проследяването на тези деца и ученици е изключително трудно и не може да се каже дали продължават образованието си.

Община Бойчиновци

Обхванатите в задължителна предучилищна възраст 5 и 6-годишни деца са 104 в детските заведения на територията на общината и 21 деца в подготвителна група на основното училище, които предстои да постъпят в първи клас за учебната 2016/2017 година. Отпадналите за учебната 2014/2015 година са 14 ученици по семейни причини /заминали в чужбина и ранно съжителство на семейни начала/.
Община Брусарци

В общината няма необхванати деца в училищна възраст и деца в подготвителните групи към детските градини.Няма информация за отпаднали ученици.


Община Вълчедръм

През 2015 г. в общината се работи по следните проекти и дейности:

- Продължава работата на основни училища с център „Амалипе“;

- I ОУ „Васил Левски“ , гр. Вълчедръм представи на Областна научно практическа конференция „Добри практики на превенция на отпадане на учениците от училище“ и е участник в Националната конференция във Велико Търново;

- Проект „На училище с усмивка и желание“ към ЦОИДУЕМ;

- Проект „Готови за училище“ съвместно със сдружение „Нов път“ с. Хайредин и фондация „Тръст за социална алтернатива“. На децата участващи в проекта е плащана таксата за детска градина, а на родителите всеки месец е предоставян ваучер на стойност 20.00 лв. при редовно посещаване на детето в детската градина;

- Проект „Готови за училище“ съвместно със сдружение „Бъдеще за всички“ гр.Лом и фондация „Тръст за социална алтернатива“. На децата участващи в проекта е плащана таксата за детска градина, а на родителите всеки месец е предоставян ваучер на стойност 20.00 лв. при редовно посещаване на детето в детската градина;

- НП „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“;

- НП „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“

- НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото и постиженията по общообразователна подготовка;


Община Вършец

В общината обхванатите  ромски деца в детските градини в подготвителните групи са 106, броя обхванати ромски ученици в училище – 474.  През 2015 г. от училище са отпаднали общо 13 ученици от община Вършец, всички са от ромски произход. Причините за напускане на училище са ранните бракове, емигриране в чужбина на семействата на децата, с цел търсене на препитание, незаинтересованост и нежелание да посещават училище.
Община Георги Дамяново

Проведени са срещи с ромски семейства за повишаване мотивацията за записване на децата в общинската детска градина.

В началото на учебната година 2015/2016 г. са проведени срещи и разговори с родители на деца, подлежащи за I клас и за задължителна предучилищна подготовка. В това отношение е постигнат успех и всички деца, подлежащи за I клас и 5 и 6 годишните деца в Подготвителна група на детската градина са обхванати на 100% за учебната 2015/2016 година. Отпаднали от училище за 2015 г – 2 /двама/ ученици. Причини- заминали за чужбина със семействата си.

Реинтегрирани - 32 ученици чрез неприсъствени форми на обучение.

Изработени са годишни училищни програми за превенция на отпадането като част от Стратегиите за развитие на учебните заведения; заложени и осъществени различни дейности по превенция на отпадането съвместно с общинска администрация и РИО на МОН.

Всички ученици от ромски произход са включени в целодневна организация на учебния ден с осигурено безплатно столово хранене и транспорт.


Община Лом

През последните години първокласниците са обхванати на 100 процента. Всички подлежащи на задължително обучение деца се обхождат по домовете, с цел записване в първи клас и в подготвителните групи (5 и 6 годишни). В областта на предучилищното възпитание през учебната 2014/2015 г. в повечето детски градини на територията на общината продължиха усилията за запазване броя на постъпилите деца. Наблюдава се тенденция за задържане на общата бройка деца около 600, средствата, които се полагат по стандарт и постъпват от републиканския бюджет са недостатъчни. Това от своя страна води до проблеми с финансирането (ниски заплати на непедагогическия персонал).

Община Лом продължава да е сред общините с най-ниска такса за детска градина - 33 лева с различни преференции, като достъпна и поносима за хората в региона. Въпреки ниската такса, детските градини имат проблем със събираемостта, поради ниския социален статус на населението и големия процент безработни в общината. Приоритет на общината е храненето на децата, посещаващи детските градини. Стриктно се спазват разпоредбите на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на децата и учениците. Извършен е ремонт и е подобрена материалната база на всички здравни кабинети, съгласно предписанията и изискванията на РЗИ.

Закупени са нови компютърни конфигурации за 4-те най-големи детски градини. По проект „Социално включване“ са доставени компютри за още 3 градини. По същия проект е доставено и обзавеждане за ЦДГ №9 (в кв. Боруна), ЦДГ №13(в кв. Стадиона) и ЦДГ № 14 (в кв. Младеново).

През 2015 г Община е реализирала проект Социално включване „Община Лом - в грижа за децата”, чиято основна цел е подобряване общото благосъстояние на децата от 0 - 7 г. в община Лом, чрез:

- Формиране и развитие на родителски знания и умения в отглеждането и възпитанието на деца, при родители от рискови групи, както и подпомагане на физическото и психическото здраве на децата от 0 - 7 години, също от рискови групи в община Лом

- Подпомагане, процеса на училищна готовност на деца в риск до 7 години в община Лом.

По проекта са реализирани следните услуги и дейности:

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители

Услуга 1. Формиране и развитие на родителски умения

Дейност 1: Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители;

Дейност 2: Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г.

Дейност 3: Групи за родители и бъдещи родители

Услуга 2: Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

Дейност 1: Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията;

Услуга 3: Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 1: Групови и индивидуални сесии за семейно планиране

Услуга 4: Здравна консултация за деца

Дейност 1: Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата

Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

Услуга 1: Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи

Дейност 1: Работа с деца, обхванати в детски градини

Дейност 2: Работа с родителите на децата

Дейност 3: Работа с останалите родители организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина

Дейност 4: Транспорт

Услуга 2: Мониторинг на готовността за обучение

Дейност 1: Преглед на психомоторното и физическото развитие на децата най-малко в началото и в края на всяка година в детска градина

Услуга 3: Семейно консултиране и подкрепа

Дейност 1: Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.

Услуга 4: Здравна консултация за деца

Дейност 1: Редовно наблюдение на здравния статус, физическото и психомоторното развитие на децата

Услуга 6: Допълнителна подготовка за равен старт в училище

Дейност 1: Създаване на летни групи

Дейност 1: Оценка на нуждите на децата от подкрепа

Община Медковец

В общината няма необхванати деца и ученици.

В СОУ ”Отец Паисий” се обучават 314 ученика, в паралелки от предучилищна подготовка до дванадесети клас, като над 85% от тях са от ромски произход. Децата се извозват с 3 бр. ученически автобуси от 6 съседни на с. Медковец населени места.

В училището се работи по проект «Всеки ученик може да бъде отличник» -българо-ромски фолклор с участието на всички желаещи ученици да участват. Дейности по проекта са организиране и провеждане на спортни състезания, екскурзия до Румъния и културни мероприятия.

През 2015 г. учениците участваха в Детски ромски фестивал «Отворено сърце» проведен в Велико Търново.

През учебната 2015/ 2016 г. е сформирана група за СИП – «Фолклор на етносите» с участието на 15 бр. ученици.

ОУ ”Христо Ботев” се обучават общо 113 ученика в паралелки от първи до осми клас. Училището разполага с ученически автобус с който се извозват деца от с. Аспарухово. Около 92% от тях са с ромски произход. Към училището има и подготвителна група с 13 бр. деца от тях – 11 са роми.

В ОДЗ ”Щурче“ се обучават 36 деца в общо 3 групи /яслена, обща и подготвителна/ като 27 са с ромски произход.В ОДЗ „Слънчева дъга” са записани 54 бр. деца в 3 групи /яслена, обща и подготвителна/ като от тях - 45 бр. са с ромски произход.
Община Монтана

Извършените дейности по детски градини и учебни заведения в община Монтана са следните:

 • ЦДГ №8 ,,Пролет“

По проект „Готови за училище“ финансиран от ТСА /Тръст за социална алтернатива/ ЦДГ ,,Пролет“ подпомогна финансово родителите на 25 деца от ромския квартал ,,Кошарник“за заплащане на таксата за ДГ.

 • ЦДГ №6 ,,Слънце“

Децата, подлежащи на записване в първи клас в ЦДГ ,,Слънце“ и филиала на ДГ в с. Долно Белотинци са обхванати на 100% и всички посещават ДГ. Няма отпаднали от образователната система. Реинтегрирани- също няма.

За по-пълно обхващане на децата от ромски произход и деца от семейства с нисък социален статус в ЦДГ ,,Слънце“ са предприети следните мерки: беседи с родители, повишаване квалификацията на персонала с цел успешно интегриране на децата, мотивационни срещи между родители и учители и индивидуална работа със семействата, приемане на деца на полудневен режим без заплащане на такса, поощряване на взаимното опознаване на децата , създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство. Проект ,,Община Монтана с лице към децата- Център за услуги за ранно детско включване за деца от 0 до 7 г. и техните семейства“ включва дейностите: работа с деца , интегрирани в ДГ, работа с родителите на тези деца, работа с останалите родители, съвместна работа със всички родители, транспорт, намаляване на таксата за ДГ/ пълно или частично/.

 • ЦДГ№5 ,,Дъга“

Мотивационни кампании с ромски семейства за повишаване мотивацията за записване в ДГ – 35 семейства; Сътрудничество с НПО ,,Алтернативна Монтана“; Сътрудничество с РИО , относно контрола на сегрегационния процес.

. ОУ,,Г Бенковски“

Участие в Програма на МОН за превенция на отпадане на децата от задължителната училищна възраст; индивидуални планове за обучение на учениците в риск и застрашени от отпадане; за деца със СОП/Специфични образователни способности/ са ангажирани учители от Ресурсен център; безплатни учебници и помагала за децата от подготвителните групи и учениците до четвърти клас; Програма за съвместна работа с родители и тяхното участие по обучението и възпитанието на децата в училище.

 • Шесто ОУ ,,Л.Каравелов“

Няма отпаднали ученици.

За задържането на учениците в училище са осигурени безплатни учебници и закуски; включване в ПИГ за нямащите възможност за самостоятелна подготовка в къщи; включване в извънкласни дейности; срещи с родители и наставници на учениците за необходимост от редовно посещение на учебните занятия на учениците в риск.

 • Трето ОУ ,,Д-р Петър Берон“

В началото на учебната година ПС /Педагогическия съвет/ прие Програма за интеграция на ученици от ромски произход. В нея са отбелязани дейности, свързани с преодоляването на проблеми, специфични за ромското население; взаимодействие с родители и помощта им най-вече за редовно посещение на учениците в училище; предотвратяване отпадането от училище и по-успешна социализация на тези ученици; запознаване с правата и задълженията на учениците съгласно ПДУ /Правилник за дейността на училището/ , ПВТР / Правилник за вътрешния трудов ред/ и График за консултации на преподавателите; непрекъснати контакти на класните ръководители с учениците и чести посещения по домовете; в някои от класовете обучение на родители по темата ,,Как да помогнем на децата в подготовка на уроците си и домашните работи?“; включване в извънкласни дейности и мероприятия; диференциран подход с някои ученици предвид трудностите с усвояване на българския език и усвояване на учебния материал.

 • Четвърто ОУ ,,Иван Вазов“

Училището работи по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите ученици училище, като обхваща всички ученици в категорията ,,Деца в риск“; обучение на 4 бр. учители за превенция на отпадането на деца от училище; разнообразни форми на обучение – включване в ПИГ, участие в училищни изяви, тържества, благотворителни акции.

Реинтегрирани ученици- 8 бр.

 • Пето СОУ ,,Христо Ботев“

Обхванати са всички деца, подлежащи на записване в първи клас; няма отпаднали ученици; включване на ученици от ромски произход в различни извън класни занимания / дейности по интереси , конкурси , фестивали, в часовете по СИП – хореография и музика.

 • Осмо СОУ ,,Отец Паисий“

В училището се работи непрекъснато с родители от ромската общност; организират се благотворителни акции за нуждаещи се ученици от дрехи и обувки; на всеки ученик, застрашен от отпадане е създадена оценъчна карта и е записан в Училищен регистър.

 • Професионална Гимназия по лека промишленост

В ПГЛП се води Риск регистър на учениците застрашени от отпадане; изградена е система за ранно предупреждение; за 2015 г. има само един отпаднал от училище ученик; гимназията работи по изпълнение на Училищна програма за реинтеграция на отпадналите от образователната система ученици; за 2015/2016 за самостоятелна форма на обучение са записани 20 ученика, а във вечерна форма – 75 ученика.

 • ФСГ ,,В.Левски“

Мерки за подкрепа и развитие на децата в риск от напускане от малцинствените група. Идентифициране на учениците в риск от напускане - общо 11 на брой.

Ромски НПО в подкрепа на образованието

Проект ,,Моята мечта“на Сдружение ,,Ново бъдеще“ Монтана обхваща деца в две групи –първа група ,,Училищни умения“- 15 деца от 3 до 7 г. възраст, втора група ,,Приложни изкуства -15 деца - от 3 до 7 г. възраст.

Отпадналите ученици за периода 15.09.2015 г. -1.02.2016 г. за Община Монтана са 12 бр. Поради отсъствия – 5 д./четири бр. под 16г. възраст, един над 16 г.възраст/ и по социални причини 7 бр./четири над 16 г. възраст и три под 16 г. възраст/.

Заминали за чужбина - 27 бр.

Деца в Община Монтана на 6 г. към 31.12.2015 г. – 514

Деца в Община Монтана от 7 до 17 г./включително/ - 5 482
Община Чипровци

В ОУ „Петър Парчевич” се обучават 72 ученика, в паралелки от първи до осми клас. 12 от учениците са с ромски произход и 4 ученика са с един родител от ромски произход, а другият родител е от българската етническа група.

ОДЗ „Детелина“ е единственото детско заведение в общината. В него се отглеждат и възпитават деца от гр. Чипровци и останалите населени места. В детското заведение се обучават 54 деца в общо 3 групи. Децата от ромски произход са 8 и 2 деца са с един родител от ромски произход, а другият родител е от българската етническа група. За следващата учебна година подлежат на записване в първи клас общо 13 деца като от тях 3 деца са от ромски произход. За учебната 2014-2015 година има 2 отпаднали деца от ромски произход от учебните занятия, поради голям брой отсъствия от учебния процес. Предприети са необходимите действия свързани с многократни разговори с родители и настойници и съвместна работа с отдел Закрила на детето и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Активна е работата и с родителите. Редовно се провеждат родителски срещи, но голяма част от родителите от ромски произход не присъстват на срещите.
Община Якимово

Всички деца, подлежащи на обучение в първи клас са обхванати. Общият списъчен състав – 28 деца, които редовно посещават училище. Обхванатите деца в детските градини, подлежащи на записване в първи клас са 80.

Мерки, които предприемаме за задържане на учениците в училище:


 1. Търсене на възможности за включване на децата в определени дейности с превантивен характер, обучение на връсници от връсници.

 2. Подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми, насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологическо консултиране и помощ.

 3. Стимулиране на активно работещите в училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по ред, определен от директора на училището и съобразен с действащото законодателство.

 4. Провеждане на работни срещи със социални работници от общината, на които се получават конкретни методически указания за работата на семействата, в които има определен риск за децата.

 5. Целодневна организация при учениците от първи до осми клас, в която учебните часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих

 6. Осигурен превоз до училището

 7. Осигуряване на закуска, плод, мляко на учениците до четвърти клас.

Действия, които ние предприемаме:

 • Разнообразни методи на преподаване, отговаряща на нуждите на учениците.

 • Мотивирани учители

 • Максимално достъпно и толерантно училище.

През учебната 2015/2016г. на територията на училището има една отпаднала ученичка от X клас. Тя по собствено желание подава декларация, че не желае да продължава обучението си, като причините за това са семейни.
2. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“:


Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Здравеопазване”:

Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми

Специфични цели:

  1. Намаляване на детската смъртност;

  2. Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст;

  3. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население;

  4. Повишаване на здравните знания и информираността на ромското население;

  5. Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

2.1. Достъп до здравни услуги и програми.

На територията на област Монтана е създадена добра областна здравна система – по видове, обхват и териториално разпределение.

Практиките за първична извънболнична медицинска помощ са разположени равномерно на територията на областта, като средното разстояние между центровете на практиките и най – отдалечените от тях населени места не надвишава 20 км., което гарантира равенство при достъпа на населението до първична извънболнична помощ в т. ч. и в най – отдалечените и трудно достъпни райони.

Област Монтана е с добра осигуреност на населението със специалисти. Наблюдават се диспропорции по отношение на видовете специалности. Неравномерно е разпределена специализирана медицинска помощ спрямо отделните общини в региона. В големите общини се осигурява пълен обем дейности с разкрити клинични лаборатории и кабинети за образна диагностика.

На територията на област Монтана функционират 3 МБАЛ – 1 областна в гр. Монтана и 2 общински в гр.Лом и гр.Берковица; 1 специализирана болница за рехабилитация в гр.Вършец; 1 частна МБАЛ в гр. Монтана, които осигуряват добра болнична база за лечение на остри заболявания, крайно недостатъчна за продължително лечение и хосписи.

Основните показатели, характеризиращи дейността на този вид лечебни заведения като цяло са около и над средните за страната с малки изключения.

Структура и организация на спешната медицинска помощ в областта се осъществява от ЦСМП гр.Монтана с 6 филиала /ФСМП - Монтана, Лом, Берковица, Вършец, Вълчедръм и Чипровци/, разполагащи с определен брой реанимационни, лекарски, долекарски и транспортни екипи и спешно отделение към областната болница.

Средното разстояние от всички населени места в областта до филиал за спешна медицинска помощ е 40 км., а най – отдалеченото място е на 50 км. от ФСМП, което гарантира за населението своевременност и равенство на достъпа до системата за спешна медицинска помощ.

На територията на област Монтана се осъществяват дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве (2014-2020 г.): • Въвеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения;

 • Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца в Здравно-консултативен център за майчиното и детско здраве.

Община БерковицаБлизо половината от лицата от ромски произход са деца или млади хора, при които дългогодишните здравословни проблеми се срещат по-рядко, отколкото при възрастните. При лицата от ромски произход леталитетът при социално значимите заболявания и усложнения, настъпващи в следствие на неадекватно лечение на хроничните заболявания като цяло е по-висок. Предприети са различни дейности по отношение на здравеопазването:

 • Оказано е съдействие от страна на здравния медиатор на личните лекари за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация и консултации.

 • Осъществени са акушеро-гинекологични прегледи с мобилни кабинети в населените места с компактно ромско население;

 • РЗИ и здравния медиатор са изнесли беседи на подрастващи и млади хора за начините за предпазване от нежелана бременност;

 • Проведени са беседи от РЗИ и здравен медиатор на младите майки за значението на имунизациите и редовното им прилагане.

 • Проведени са прегледи с мобилни мамографи за превенция на рака на млечната жлеза;

 • Проведени прегледи от мобилни екипи за ранна диагностика на сърдечносъдови заболявания, белодробни, захарен диабет;

 • Проведени са разяснителни кампании от РЗИ и здравен медиатор за значението на профилактичните прегледи.

 • Проведени са беседи за превенция от ХИВ и хепатит;


  Сподели с приятели:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница