Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница5/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Включването и реализацията на услуги в социалната сфера и изграждане на информационни мрежи ще спомогнат за навлизането на инициативата „Учене през целия живот”, която да допълни със съдържание новата мисия на читалището.

Сериозно внимание трябва да бъде отделено и на подрастващите поколения с реализирането на образователни програми, срещи с книгата, здравни беседи, интерактивни игри, образователни и развлекателни инициативи. Включване на повече деца и младежи за активното им участие в живота на населеното място.

Читалищата трябва да продължат да партнират и да инициират партньорства с общини, културни и образователни институции, местни власти, неправителствени организации, бизнеса по места, като се реализират добри практики и инициативи за разширяване обхвата на дейност в обществено значими сфери и приоритетни области (стимулиране на читалищни дейности, формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, социална и културна интеграция на различни социални общности, изграждане на информационни центрове, участие в проекти и програми).

Приоритетни дейности:

- Утвърждаване на обществените библиотеки като информационно-образователни центрове;

- Достъп до информация и комуникация в услугите на библиотеките

- Обновяване и обогатяване на библиотечните фондове и по-задълбочената работа с читателите.

- „Глобални библиотеки”- превръщане на библиотеките в модерни информационни центрове, в които книгата да комуникира успешно със съвременните информационни технологии

- Библиотеката – връзка със света, място за доброволен труд, култура и социални дейности

- Библиотеката – място за информация и знание, парнтьор на местната власт в представяне на информация за гражданите

Художествена самодейност:

- Запазване на традициите и обичаите чрез издирване, възстановяване и популяризирането им чрез различни културни прояви и форуми;

- Запазване и обогатяване на съществуващите групи и форми по интереси към читалищата - привличане на млади хора и стимулиране на таланта им

- Разширяване обхвата на населението и включване на повече деца и младежи за активното им участие в живота на населеното място.

- Читалището естествено място за неформално обучение и възпитание, редица възможности за извънучилищна и извънработна форма за занимания с музикално- фолклорни, художествено-творчески и други дейности.

- Разширяване ролята и дейностите на читалищата в малките общности в отговор на новите потребности на населението

- Подкрепа на читалищата в търсене на нови модели и механизми за самоподпомагане, чрез които да се укрепи институцията и нейните възможности за оцеляване.

- Стимулиране на читалищата в процесите на изграждане на гражданско общество.

- Извеждане на нови модели за развитие и взаимоотношения с местните общности, като се активизира обществения интерес към читалищата

- Единствени културни институти в малките населени места, притежаващи материална база, която може да бъде използвана за различни прояви и дейности. Включване на читалищата към проекти и програми реализирани от съответните общини, за осъвременявяне и ремонт на читалищните сгради.

- Повишаване на интереса и информираността на работещите в читалищата към възможностите и начините за финансиране по Европейските фондове и програми.
6.2. Изпълнение на дейности в рамките на приоритет „Култура и медии” съгласно проведения мониторинг на Общинските планове за действие:

Община Банско

Съдебно регистрираните читалища в Община Банско са 5 на брой и в петте читалища в общината функционират библиотеки, като приблизителния брой на читателите е 1200, като голяма част от тях са деца и младежи от 5- 14 години. Читалищните библиотеки са средище, в което обществеността се запознава и със съвременното творчество на поети, писатели, художници чрез организираните срещи, презентации, изложби, организиране на конкурси за детска рисунка, търсят се разнообразни и интересни начини за привличане на младите читатели в библиотеките. В читалищата в община Банско има създадени повече от 14 самодейни групи. Това са певчески групи, танцови състави, инструментални групи, индивидуални изпълнители и инструменталисти. Групите са съставени от деца, младежи и възрастни хора, които участват в организираните културни прояви. Всички те развиват своя талант, участвайки във всички местни празници и инициативи, литературно-музикални програми, спортно-развлекателни мероприятия, детски забавления. Традиционни са изявите им на регионални, национални и международни фолклорни фестивали; събори и конкурси; музикални празници, танцови турнири и фестивали на изкуствата.

Подкрепящи дейности за включване на деца от етническите групи в кръжоци и дейности по интереси. Включени са деца от ромската общност в различни читалищни групи

Община Белица

Народно читалище „Георги Тодоров – 1885” гр. Белица е едно от най-активните читалища в Област Благоевград. В дейността си съчетава проявите на художествена самодейност с множество поети и изпълнени ангажименти по отношение на устойчивото развитие на общината – наличието на зала, в която се помещава туристически информационен център и сграда за музейна сбирка. Завишена субсидирана численост за 2015 г. за художественотворческа и организационна дейност са получили следните читалища: читалище „Зора 2011”с Краище, читалище „Възрожденец 2011” с. Дагоново, читалище „Искра 2011” с. Горно Краище и читалище „Пробуда 2011” с. Бабяк. Читалището в гр. Белица е и асоцииран партньор в проекти на Община Белица, генерира приходи и от общината, от участие в проекти, от наеми, получено е и спонсорство за закупуване на литература. Регистрирани членове на читалищата в общината са 252-ма.

В читалището се развива богата обучаваща дейност – школи по китара, йоника, вокално пеене, детски театър, танцов фолклорен състав, младежки състав за характерни и класически танци. Ансамбълът за народни песни и фолклорният оркестър, както и фолклорните певчески формации , участват в събора „Пирин пее”, в местността Предел и във Фестивала на мъжките фолклорни групи.

Читалището в гр. Белица е едно от малкото читалища в област Благоевград, в което има краеведски клуб. Също така е сформиран кръжок „Децата пазят природата и традициите” с насоченост към изучаване на фолклор, екология и туризъм. Като нова дейност е клубът по аеробика и работата с хора в неравностойно положение.

Община Благоевград

На територията на Община Благоевград са регистрирани в регистъра към Министъра на културата 10 читалища, като 8 от тях са единствени културни институции в населеното място, а две са в гр. Благоевград - НЧ „Никола Вапцаров 1866”, НЧ ”Виртуален свят -15.11.2004 г.”. Читалищата са извършили пререгистрация в указания от ЗНЧ срок. Без щатна бройка е читалището в с. Българчево и новосъздаденото читалище „Европа-2014” в с. Мощанец. Освен държавния бюджет, читалищата в селата нямат собствени приходи от други дейности, не получават средства от наеми, генерират минимални приходи от членски внос. В девет от читалищата в Община Благоевград функционират библиотеки, като приблизителния брой на читателите е 2000, като голяма част от тях са деца и младежи .Библиотечния фонд възлиза на около 160 000 библиотечни единици.

Активно е участието на самодейните групи в празници и фестивали, което е доказателство, че читалищата имат водещо място в опазването и развитието на културните ни ценности . В НЧ ”Никола Вапцаров 1866” гр. Благоевград са сформирани школи и художествено-творчески колективи както следва: Детска музикална школа с класове по: пиано, китара, мандолина, цигулка, орган, солфеж, с над 80 деца и 14 творчески състава с над 400 самодейци В читалищата в селата Бело поле, Рилци, Падеж , Логодаж и Селище са обособени 4 школи за народни танци и изворен фолклор, 2 сурвакарски групи, 5 групи за автентичен фолклор и детски клуб ”Млади таланти”. През 2014г. НЧ ”Иван Чаушки 1939” беше домакин на Национален Кулинарен Фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град 2014“.

Всички читалища са участвали във фестивалите „ Пирин пее 2014“, „Струма пее 2014“- общ. Невестино, „Малешево пее и танцува“ с. Микрево.

Самодейците от НЧ ”Никола Вапцаров 1866” взеха участие в национални и международни конкурси и фестивали:

През 2015 година са организирани множество фестивали, тържества и чествания на ромски празници и във връзка с развитието на културната идентичност на ромската общност. Най –големите и важни събития са Херделези /6 май – Гергьовден/ и Децата на слънцето / 8 април – Международен ден на ромите/

За развитие на толерантност, ромските деца взимат активно участие и в отбелязването на други събития.

Община Гоце Делчев

В Община Гоце Делчев са регистрирани в регистъра към Министъра на културата 8 читалища, разполагат с 50 бр. компютри, 17 бр. принтери, с 1 факс и 1 скенер, 5 бр. ксерокс и 1 бр. мултимедийни устройства. Читалищата предлагат интернет услуги в населените места.

Във всички читалища функционират читалищни библиотеки, чиито основни дейности обслужват местното население и задачата им е събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на библиотечния фонд, извършване на справочно – библиографска дейност, работа с читатели, организиране на културно-информационна дейност с образователна и социална насоченост.

Привличането на ученици и млади хора е друг техен приоритет за получаване на трайни навици за четене и знания. В тази посока библиотеките предлагат нови форми, като интернет услуги, литературни четения, лятна занималня за малките.

Обособени са читалищни творчески състави и школи както следва:

1. НЧ „Просвета -1865”гр. Гоце Делчев - Школи по народни танци, школи по пиано, кавал, гайда, тамбура и китара, школа по изобразително изкуство и Детски хор;

2. НЧ „Петко Рачев Славейков -1938” с. Брезница - Мъжка и женска фолклорна група, Клуб по кулинарство;

3. НЧ „Никола Йонков Вапцаров -1927” с. Мосомище - 3 групи за народни танци, 2-групи - автентичен фолклор, клуб „Сръчни ръце”;

4. Народно читалище „Изгрев – 1930” с. Баничан- Клубове за бродерия и плетене на пет куки, Детска фолклорна трупа и смесена фолклорна група;

5. Народно читалище „Яне Сандански – 1978“ с. Лъжница - самодейни певчески състави;

6. Народно читалище „Пенчо Славейков - 2008” с. Брезница - Мъжка фолклорна група, Женска танцова група;

7. Народно читалище „Отец Паисий - 1931”с .Корница - Народно пеене и танци, сатирични дейности;

8. Народно читалище „Възраждане“ с. Баничан - Театрален клуб, кръжок по готварство, кръжок по плетачество, Грижа за автентичен фолклор.

Културните прояви на групите и школите са насочени към развитието на художествената самодейност в общината., както и към национални и международни изяви. Традиционно е присъствието на фестивалите: Летен фолклорен фестивал, „Еньовден” село Делчево, „Пирин пее – 2014“, Детски фестивал „Пролет в Неврокоп”, Фестивал на народни танци гр. Гоце Делчев, Детски фестивал „Слънце иде” с.Дрен

Международни фестивали - Балкански фестивал гр. Неделино, „Малешево пее и танцува”, Национален фестивал „Живо наследство”, Фестивал на класическата китара гр. Гоце Делчев и гр. Кюстендил, Фолклорни фестивали в Република Турция, Република Македония, Фестивал Културна мозайка „Неврокопски панаир” гр. Гоце Делчев, Първи фестивал „Пролет в Неврокоп” организиран от НЧ „Просвета -1865” и община Гоце Делчев, участие в Радио Благоевград и ТВ канал Родина, гр. Одрин Турция. Признание за неуморният им труд са отличията получени на тези фестивали. Ежегодните традиционни прояви и културни празници съдействат за изява на съществуващите самодейни групи и индивидуални изпълнители, създава се възможност за обмяна на програми и добри практики и не на последно място приемственост между различните поколения за съхраняване и популяризиране на българския фолклор и развитие на различните изкуства. Такива са гостувания на самодейни състави в съседни населени места, размяна на културни програми между читалища, съвместни чествания на празници.

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност – официалните празници на общността се уважават и посещават от представители на общината и се подкрепят съгласно нуждите на общността.
Община Гърмен

Съдебно регистрираните читалища в община Гърмен са 10 на брой, като 8 от десетте читалища в общината притежават собствени сгради. Сградния фонд се поддържа с ограничени финансови средства По проект „Глобални библиотеки” са оборудвани с компютри 7 от читалищата в общината. Техниката с която разполагат читалищата е: компютри 34 бр., принтери 7 бр., скенер 3 бр., мултифункционални устройства 3 бр., лаптоп 1 бр. Интернет има във всички читалища с изключение на НЧ „Светлина 1865”, с. Ковачевица. В девет от десетте читалища функционират библиотеки с доста богат фонд, който възлиза на около 59 300 тома, а броя читатели е над 2230 души. Посетители в библиотеките и читалните са предимно младежи на възраст от 5 до 29 години.

В рамките на празниците на Община Гърмен в общинското читалище “Искра 1924” – с. Гърмен се провежда “Седмица на детската книга и изкуствата за деца”, която дава възможност за изява на детското творчество и талант. Наличието на компютри в повечето от библиотеките дава възможност за предоставяне на различни услуги за обществото и привличане на млади хора. Има добре развита художествена самодейност, функционират 8 състава за народни танци, 6 певчески състава, театрални кръжоци, школа за нар. танци, школа по тамбура, школа за модерен балет, клуб „Природа”. Читалищата поддържат традицията за отбелязване на значими събития, като основни партньори в тях са кметствата и училищата. Фолклорните състави се включват и в местни, регионални и национални празници;

В училищата на община Гърмен се организират и провеждат много тържества по различни поводи. Участия в тържествата вземат и децата от ромски произход. Об А Гърмен организира през третата седмица на м. април празници на общината. Финалът на празниците е провеждането на международен фолклорен фестивал, в който участие вземат и самодейци от ромски произход. В края на м. декември се провежда инициатива “Да подадем ръка“, която е с благотворителна цел за сираците от общината. Участие вземат и хора от ромски произход.


Община Кресна

Съдебно регистрираните читалища в Община Кресна са четири на брой, три от тях притежават собствени сгради. В четирите читалища в община Кресна функционират библиотеки. Библиотечния фонд наброява около 35 295 т. литература, а читателите са над 556 човека. Към НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна съществува клуб „Приятели на книгата”, който се включва активно в различни мероприятия свързани с четенето. По проект, финансиран от ФРМС, в читалището в гр. Кресна от години функционира и Център за административни и информационни услуги, който е в помощ на местното население.

Въпреки малкия си брой, читалищата в Община Кресна имат богат културен календар, в който основна роля има НЧ „Култура 1932”, гр. Кресна. Към него функционират: Школа по народни танци, Школа за мажоретки, Клуб за фолк-фитнес, Клуб приятели на библиотеката, Детски танцов състав, Младежки танцов състав, Мажоретен състав, Мъжка фолклорна група, Женски народен хор, Народен оркестър, Група за автентичен фолклор. Читалищата се включват в местни и регионални събития, чествания празници като по значими са: 15 национален конкурс „Южни слънца”, гр. Петрич, „Между три планини”, гр. Банско, Национален събор „Пирин пее 2014”, м. Предел, Фолклорен фестивал, гр. Приморско.
Община Петрич

На територията на Община Петрич са регистрирани в регистъра към Министъра на културата 26 читалища, като 3 от тях са в гр. Петрич, 2 в с. Беласица, 2 в с. Марикостиново, а останалите 19 читалища са единствени културни институции в населеното място. Читалищата в Община Петрич работиха по програма „Глобални библиотеки” и 5 от тях получиха компютърни конфигурации и разполагат с Компютри- 60 бр., Принтери-14 бр. ,Мултифункционални устройства-5 бр., Мултимедии–3 бр. Ксерокс-10 бр. Във всички читалища на територията на общината функционират библиотеки, чийто библиотечен фонд наброява около 250 000 библиотечни единици и 4000 читатели. Библиотекарите използват различни форми за привличане на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения.

Читалищата са едни от най-активните културни центрове, в които се предлагат форми за усвояване на знания и умения, свързани с неформалното учене през целия живот. Сформираните кръжоци, клубове, школи, певчески и танцови групи са достъпни за всички възрастови групи. Това ги прави място за развитие на творческия потенциал и опазване на културните ни ценности.

В Община Петрич функционират повече от 40 певчески фолклорни групи и танцови състави, които са разделени по възраст, над 20 школи, в които са включени освен певчески групи за изворен фолклор, и класове по поп и джаз пеене, клас пиано, 2 класа китара, клас цигулка, клас мандолина, клас акордеон, клас народно пеене, Клуб за модерни танци и балет „ Кристал”, Китаро-мандолинен оркестър, ВИГ „Серенада”, ДВГ „Съншайн”, кръжоци-3, тамбуражки оркестри - 2, кукерски групи - 2, естрадно-сатирична група и други състави.

Всички те участват в ежегодните традиционни събори и надпявания, като поддържат духовния живот в общината. Многобройни са и изявите им в престижни национални и международни конкурси и фестивали, в телевизионни предавания и записи на видео клипове.

Опазването на нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, материали) е техен приоритет, който се развива в посока издирване и защита на носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в процеса на приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и краеведческата дейност. Читалищата са място за съхраняване на нематериалното културно наследство и предаването им във времето.

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност

Подкрепа за дейността на изградения в ромските квартали Общностен център;

Подкрепа за дейността на самодейните групи на ромите, функциониращи в града.
Община Разлог

Съдебно регистрираните читалища в Община Разлог са 10 на брой. На територията на град Разлог функционират 2 читалища, „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” и читалище „Развитие 2004”, в ромския квартал на града. В с. Годлево, общ. Разлог също са съдебно регистрирани и функционират две читалища. Осем от десетте читалища в община Разлог притежават собствени сгради, които са в относително добро състояние. Техническата база на читалищата се състои от 29 компютри, 10 принтера, 4 скенера, 6 мултифункционални устройства, 3 мултимедии.

В седем от читалищата в Община Разлог функционират библиотеки, като библиотечния фонд възлиза на около 128268 тома литература, а читателите са приблизително 1300 души.

Изключително богат, разнообразен и интересен е културният календар на читалищата в Община Разлог. Наред с художествената самодейност в читалищата съществуват различни школи, кръжоци, клубове по изкуства и интереси, в които се включват активно млади хора. Към читалищата в Община Разлог функционират 26 танцови състава, 20 певчески състава, 9 музикални състава, 4 литературни кръжока, 3 театрални състава, различни по интерес и насоченост школи и кръжоци. Читалище „15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог привлича младите хора и през лятото, когато инициира и провежда курс по моделиране, шах на открито, курс по рисуване, курс по народно пеене, детско театрално студио, обучение по английски език за деца, безплатен интернет за деца и възрастни в библиотеката. Интересна инициатива в която читалище„15.ІХ.1903 г.- 1909 г.” гр. Разлог е организатор и партньор в лятна академия за изкуство „Огънят на Орфей” с представители на 15 страни, чиято цел е да подпомага млади таланти в творческо израстване. Организират се майсторски и творчески класове с преподователи от България, Австрия, Русия, Холандия, Швейцария, САЩ.

В ромската махала в гр. Разлог в квартал „Нов път” се организират тържества по повод ромската Нова година –Банго Васил и по повод ,8- април Международния ден на ромите се организират тържества. Във Читалище „ Развитие” в ромската махала се организират курсове за най -малките по рисуване, курс по танци.

Община Сандански

В Община Сандански има регистрирани 20 читалища. Всички читалища имат функциониращи библиотеки. Общият книжен фонд за 2014 г. възлиза на 229359 библиотечни единици, читателите са около 2457 човека. Библиотекарите участват активно в търсене на възможности и обучения за повишаване на квалификацията си и привличане на нови читатели, особено сред децата.

В НЧ „Отец Паисий - 1919” гр. Сандански самодейните състави са Детска вокална група, Детски народен хор, Ансамбъл за народни песни и хора / Танцов състав – 26 души, оркестър – 6 , мъжка певческа група – 9, женска певческа група – 12/, китаро-мандолинен оркестър, 3 женски групи за автентичен фолклор, женска група за популярни песни, драматичен театър. Школите също са посещавани активно: школа за народни танци – 103 деца, за модерни танци – 154 деца, школа по пиано – 8, солфеж – 9, китара – 10, изобразително изкуство – 5, курс по езикова култура – 10. Като нова разкрита дейност - в с. Петрово – Дневен център за духовна и социална интеграция. В с. Левуново има курс по компютърна грамотност.

Община Сатовча

Съдебно регистрираните читалища в Община Сатовча са 8 на брой, като цяло сградите им се поддържат с ограничени финансови средства. От работата си по Програма „Глобални библиотеки”, 6 от 8 читалища са оборудвани с Компютри-31 бр., Принтери-4 бр., Скенери-2 бр., Мултифункционални устройства-5 бр. и Мултимедии-6 бр.

И в осемте читалища в Община Сатовча функционират библиотеки, като приблизителния брой на читателите е 3500, като 2000 от тях деца и младежи от 5- 14 години.

Библиотечния фонд за 2014 г. възлиза на около 71 000 библиотечни единици.

Читалищата в Община Сатовча са единствени културни институции, имат богат културен календар и се включват активно във всички местни, регионални и по-значими национални празници, събори и фестивали.

Към тях съществуват и функционират 12 танцови състави (9 – народни танци, 3 – модерни танци), 12 певчески състави (10 народни песни, 2 хорови състава), 8 музикални състава (3 струнни състава, 2 ударни, 3 клавишни), литературен кръжок, театрална школа, компютърни кръжоци. Младите хора се включват активно в културния живот на общината с участието си в певчески и танцови състави, кръжоци, школи. Читалищата организират и провеждат редица културни събития в това число фестивали, чествания, изложби, конкурси и др.

Лицата от малцинствените групи се включват във всички културни мероприятия на територията на Община Сатовча

Община Симитли

На територията на Община Симитли съдебно регистрираните читалища са 9 на брой, привлечена е целевата група към дейностите на читалищата. Проведени са тържества в ромските махали на гр. Симитли и с. Крупник. Популяризиране на ромската култура чрез общинския календар. Подготовка и организиране на 14 януари – „Банго Васил”, на 8 април – “Муждународен ден на ромите”, 6 май – Гергьовден – организиране на тържества в ромските махали в гр. Симитли и с. Крупник, 9 май - Пъстрота в “Ден на Европа”, 17 май – Спортен празник в Симитли – спортни състезания в които са включени и ромски деца, 24 май – Ден на българската писменост и култура – “Нека бъдем по – образовани“ и празника на гр. Симитли, които се провежда на 8 септември.

Във всички читалища от Община Симитли функционират библиотеки с общ библиотечен фонд от 79613 библиотечни единици и приблизителен брой читатели – 1102. Като всички свои колеги и тук библиотекарите търсят възможности за привличане на нови читатели и популяризиране на четенето сред всички генерации, както и за насърчаване на грамотността. В читалищата съществуват и функционират фолклорни групи – 8, групи за български народни танци - 2, фолклорен ансамбъл „Св. Климент Охридски”, групи за модерен балет – 2, мажоретен състав, инструментални школи – по пиано, акордеон, школа по актьорско майсторство. Голямо събитие е традиционният фестивал на бабугерските маски и игри в гр. Симитли – „Симитлия – древната земя на кукерите”, на който ежегодно взимат участие около 1000 самодейциСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница