Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница50/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   102

3.1.Общо състояние на трудовата заетост в областта. Брой безработни. Общини с най-голяма безработица, причини. Мерки за намаляване на безработицата.

Активната политика на пазара на труда е инструмент за балансиране на процесите и оказване на подкрепа на неравнопоставените групи на трудовия пазар. През 2015 г. активните програми и мерки на пазара на труда, провеждани от Агенцията по заетостта на национално и на регионално ниво бяха насочени приоритетно към младите хора до 29г.., както системно беше работено и с безработни лица, които се включват в обучение за придобиване на определена професия и търсене на подходяща работа.

Общият брой на регистрираните безработни лица, самоопределили се като представители на ромския етнос в трите бюра по труда – Монтана, Лом и Берковица в Област Монтана, към края на 2015 г. е 2 759 лица, което е 22.7% от общо регистрираните лица в областта.

С най-висок относителен дял на територията на област Монтана са регистрираните самоопределили се роми в ДБТ Лом (общини Лом, Брусарци, Вълчедръм и Медковец) – 1 271 души (46.0%), и с най-нисък – в ДБТ Берковица ( общини Берковица и Вършец) - 675 души (24.5 %). Относителният дял на безработните в ДБТ Монтана, самоопределили се като роми, към края на 2015 г. е 29.5 на сто, или 813 лица.

Следва да се отбележи, че процентът на безработица в община Вълчедръм и община Якимово, където има висок относителен дял на регистрираните безработни, самоопределили се като роми, през 2015 г. е сред най-високите (съответно 52.1 % и 67.7 %) в сравнение с останалите общини от Северозападна България (областите Видин, Враца и Монтана).

От общо регистрираните, самоопределили се като роми, 501 са младежи до 29г. възраст (26.5% от общо регистрираните младежи), а 909 души са над 50 г. възраст (18.5 % от общо регистрираните лица над 50 г.).

В групата на самоопределилите се като роми и регистрирани в ДБТ лица, 1488 са жени (53.9% от общия брой на регистрираните лица, самоопределили се като роми).

Въпреки, че ромската етническа общност не е обособена в самостоятелна целева група при наблюдението на пазара на труда и в административната статистика на Агенцията по заетостта, нейните представители са участници в програмите и мерките за заетост, което се дължи на целенасочената политика за осигуряване на квалификация, трудов опит и доходи от труд на лицата, които срещат най-големи трудности за намиране и започване на работа. От 2008 г. в бюрата по труда в страната действа Национална програма ”Активиране на неактивни лица”, която има за цел активиране и включване на пазара на труда на неактивни и обезкуражени лица, повечето от които са от ромската общност. В ДБТ от област Монтана към края на 2015г. работят общо 5 трудови посредници - ромски медиатори по Програмата – по 2 трудови посредници в ДБТ Монтана и ДБТ Лом и 1 посредник в ДБТ Берковица. По Програмата работят и един кейсмениджър и един психолог в ДБТ Монтана. Основната дейност, както на трудовите посредници, така и на кейсмениджъра (мениджър на случай) и психолога е да мотивират неактивните и обезкуражени лица за регистрация в бюрата по труда и ползване на посредническите им услуги за заетост и обучение. В тази връзка в бюрата по труда от област Монтана са преминали през мотивация за търсене на работа 104 лица от ромски произход, а 195 лица, самоопределили се като роми са преминали през професионална ориентация, което предполага повишаване на тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Своята професионална квалификация са повишили 31 лица от ромски произход.

С посредничеството на бюрата по труда през годината 341 лица, самоопределили се като роми, са включени в програми, вкл. по ОПРЧР и мерки за заетост.

На първичния пазар на труда са започнали работа 611 лица от ромски произход.

Данните от административната статистика сочат, че в област Монтана 88.4% от регистрираните лица от ромски произход са с основно и по-ниско образование, 79.3% - са без квалификация и 62.0% - са сред продължително безработните лица.

Във връзка с насърчаване на социалния и граждански диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите на територията на област Монтана през 2015 г. са проведени 3 мероприятия, вкл. срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и кампании с ромски организации, като и трите мероприятия са организирани от ДБТ Лом.

Хората без образование и квалификация трудно се устройват на работа на първичния пазар на труда, тъй като работодателите търсят работници с професия и квалификация. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група на пазара на труда, което има сериозно негативно социално и икономическо значение.Предотвратяването и намаляването на това явление може да стане преди всичко чрез осигуряване на необходимите общообразователни и професионални знания и умения за постигане на равен достъп до пазара на труда и реална заетост.
Справка за регистрираните безработни лица в област Монтана самоопределили се като роми, по групи през 2015 г.


Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни лица

в т.ч.роми
Област Монтана

12135

2759
ДБТ Монтана

4966

813
ДБТ Берковица

2188

675
ДБТ Лом

4981

1271
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни жени

в т.ч.роми
Област Монтана

6045

1488
ДБТ Монтана

2482

444
ДБТ Берковица

1011

363
ДБТ Лом

2552

681
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни младежи до 29г.

в т.ч.роми
Област Монтана

1893

501
ДБТ Монтана

702

175
ДБТ Берковица

354

126
ДБТ Лом

837

200
 

 
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни над 50г

в т.ч.роми
Област Монтана

4927

909
ДБТ Монтана

2049

234
ДБТ Берковица

886

211
ДБТ Лом

1992

464
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни с основно и по-ниско образование

в т.ч.роми
Област Монтана

6064

2440
ДБТ Монтана

2157

713
ДБТ Берковица

1043

658
ДБТ Лом

2864

1069
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни без квалификация.

в т.ч.роми
Област Монтана

6912

2187
ДБТ Монтана

2442

646
ДБТ Берковица

1229

621
ДБТ Лом

3241

920
Област, ДБТ

Към 31.12.2015г.
 

Безработни, с регистрация в ДБТ над 1 год

в т.ч.роми
Област Монтана

6646

1710
ДБТ Монтана

2588

532
ДБТ Берковица

1045

349
ДБТ Лом

3013

829
 

През 2015г.
Област, ДБТ

Включени в програми и мерки

в т.ч.роми
 

 

 
Област Монтана

1847

195
ДБТ Монтана

1180

73
ДБТ Берковица

413

67
ДБТ Лом

254

55
Област, ДБТ

През 2015г.
 

Включени в заетост на ППТ

в т.ч.роми
Област Монтана

4236

493
ДБТ Монтана

2001

159
ДБТ Берковица

899

242
ДБТ Лом

1336

92


Сподели с приятели:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница