Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница51/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   102

Справка за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за интегриране на ромитеза област Монтана за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. /брой лица/


дейности по Националната стратегия за интегриране на ромите

област Монтана

1

2

3

4

5

Общ брой обхванати лица по различните дейности

1 331

455

389

487

1. Повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми, чрез включване в обучения

378

222

76

80

1.1 Мотивация за активно търсене на работа

104

43

44

17

1.2.Професионална ориентация

195

151

0

44

1.3. Професионална квалификация, от тях по:

31

17

1

13

1.3.1.Оперативна програма "РЧР"

6

0

0

6

2. Осигуряване на заетост на ромите търсещи работа:

952

232

313

407

2.1. Включени в програми и проекти, от тях:

300

68

67

165

2.1.1. Оперативна програма "РЧР"

220

38

47

135

2.2.Включени в насърчителни мерки по ЗНЗ

41

5

4

32

2.3.Устроени на работа на първичен пазар на труда

611

159

242

210

3. Насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, чрез провеждане на срещи, семинари, дискусии, кръгли маси и други мероприятия с ромски организации

3

0

0

3

4. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”

Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Жилищни условия”:

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура

Специфични цели:

  1. Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

  2. Отреждане на нови територии за жилищно строителство с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

  3. Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

  4. Актуализация /изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

  5. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура;

  6. Изграждане и рехабилитация на социални жилища;

  7. Осигуряване на алтернативно жилищно настаняване в случай на принудително изваждане на уязвими семейства от домовете, които обитават;

  8. Ограничаване на процесите по нерегламентирано строителство на жилища и пристройки в кварталите с компактно ромско население;

  9. Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

4.1. Общ преглед на жилищните възможности и проблеми в областта.Град Берковица има кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008г., като в обхвата й е включен кв.Раковица който е с преобладаващо ромско население. За квартала има и одобрен регулационен план с общата урегулирана площ около 30 хектара. Има застроени сгради извън регулация в имоти ПИ 03928.47.14, ПИ 03928.15.12 и ПИ 03928.115.20 , които са общинска собственост. По кадастрална карта в квартала има около 538 жилищни сгради, но реално те са много повече около 800.

В селата на община Берковица не са изработвани кадастрални карти. За тях има действащи кадастрални и регулационни планове.

В община Бойчиновци няма недостиг на жилища, населението обитава предимно собствени жилища, но около 80 % нямат нотариални актове. През 2015 г. в община Бойчиновци на роми, които нямат жилище или домовете им са били застрашени от срутване са осигурени 4 общински къщи за живеене - 2 бр. в с.Владимирово и 2 бр. в с.Мърчево. В момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на гражданите от ромски произход.

В община Брусарци няма регистрирани бездомни или скитащи лица. Ромите в по-голямата си част обитават собствени жилища които са жилищата амортизирани и в тях битовата хигиена е занемарена.

Община Вълчедръм е добре осигурена със жилищен и сграден фонд. Усилията са насочени в подобряване на състоянието на инфраструктурата и благоустройството в ромските квартали. С европейски средства се върви към изграждане на алейни мрежи, детски площадки и зелени площи. Вследствие усилията и работата с ромската общност от страна на общинска администрация няма построени жилища извън регулация.

В гр. Вършец 80 % от построените жилищни сгради в ромския квартал „Изток” са незаконни. Към момента не се предвижда тяхното премахване, тъй като общината няма възможност за осигуряване на временни места за настаняване или предоставяне на общински жилища.

В община Георги Дамяново няма обособени ромски квартали и махали. Ромите живеят в едноетажни къщи, често по няколко семейства с по две или три деца.

Жилищния фонд на община Лом се състои от 162 бр. жилища. Броят на семействата с доказани жилищни нужди в Община Лом са 1100 семейства, от които 80% са ромски.

В Община Медковец през 2015 г. е извършено картотекиране сред ромското население във връзка с битовите и жилищни въпроси. От обхванатите 140 домакинства от цялата община се сочи, че без питейна вода са 228, 206 са с външни тоалетни, а 32 бр. домакинства са без ток.

Разпределение на общинските жилища в община Монтана е както следва: жилища за настаняване на граждани под наем с установени жилищни нужди – 126 броя, в жилищни блокове - 99 броя; в отчуждени жилищни сгради - 49 броя; ведомствени жилища – 16 броя и резервни жилища – 6 броя.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост за община Монтана се открояват следните проблеми: ограничен брой на общинските жилища и невъзможност на Общината да задоволи потребностите на нуждаещите се от жилища граждани; част от наемателите на общинските жилища не заплащат редовно наемите и консумативните разноски; амортизирането на общински жилища и необходимостта на инвестиции в тях за обновяването им, липса на средства за разширяване на общинския жилищния фонд.

Ромите в община Чипровци са 0.62 % от населението или 23 човека (по данни от преброяване 2011 г.), по неофициални данни са 101 човека или 2.72 % от населението на общината. Живеят в осем от десетте населени места, съвместно с останалото население в собствени паянтови и тухлени къщи. Някои семейства са под наем. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

В с. Мартиново, община Чипровци извън регулация има 2 жилищни блока, бивша собственост на „Чипровец” ЕАД, което е ликвидирано. В тези блокове живеят 29 роми, четири апартамента са закупени от тях. Другите апартаменти са продадени от синдик. Във блоковете има електроснабдяване, но няма вода. Техническата инфраструктура на територията на община Чипровци се подобрява постоянно чрез средства от общинския бюджет и участието по програми и проекти.

В община Якимово няма жилищни проблеми, поради факта, че има достатъчно къщи, които се продават на много ниски цени. Има проблеми с ремонта на къщи, които са в доста лошо състояние.

Основните проблеми на общините в област Монтана са, че нямат финансова възможност за ново жилищно строителство, също така липсват и механизми, които да стимулират фирми да инвестират в тази посока, което ограничава възможността им да провеждат адекватна социална политика. Същевременно голям брой жилища в селата от областа са необитаеми и свободни, но се намират в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени. Много семейства имат жилищни проблеми, произхождащи от лошите битови условия, липсата на финансови средства и многочленните семейства, живеещи в едно жилище с недостатъчна жилищна площ.


4.2. Мерки за преодоляване на съществуващи проблеми.

В община Вършец предстои актуализиране на изготвения регулационен план на ромския квартал „Изток” и предоставяне на възможност за закупуване на терените, върху които са построени жилищните сгради, които са общинска собственост.

Жилищните условия са ключов фактор за подобряване на ромската интеграция, но те трябва да са част от един цялостен подход, обхващащ други въпроси, като образованието, развитието на уменията, заетостта и здравеопазването. Такъв подход е приложен по проект на община Лом: „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на социално - уязвими групи от населението”, където Общината е кандидатствала по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” , бюджетна линия BG 161 PO001/1.2- 02/2011.

Общата цел на проекта е осъществяване на социално включване и интеграция, подобряване на качеството на живот и жизнен стандарт на хора в неравностойно и уязвимо положение и социално слаби, чрез осигуряване на съвременни социални жилища и общо подобряване на жилищната среда за повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на Община Лом.

Целевите групи по проекта са бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; родители с деца, включително малолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания;  хора в риск от бедност и социално изключване.

Очакваните резултати са: построен комплекс от сгради, изпълнени като масивно строителство на 2 и 3 етажа сгради и прилежаща инфраструктура; оборудвани и обзаведени жилища, с цел осигуряване на нормални условия за живот на целевите групи по проекта; осигурени 33 броя социални общински жилища;В община Монтана ще се предприемат следните мерки за преодоляване на проблемите: - търсят се възможности за изграждане на нови общински жилища, - упражнява се системен контрол по стопанисване и поддържане на общинските жилища и своевременното плащане на наемите и консумативните разноски, - залагат се финансови средства за ремонти, - продължаване събарянето на амортизирани къщи и разчистването на терените.

5. ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

5.1. Мерки за спазване на върховенството на закона.

Един от основните проблеми на ромската общност в областта е ниската правна култура, което рефлектира върху непознаване на правните възможности за защита от дикриминация. В тази връзка се провеждат срещи за запознаване и разясняване сред ромското население разпоредбите на общинските съвети от областта за опазване на обществения ред – община Вълчедръм, община Георги Дамяново.

Активна е дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – община Берковица, община Монтана.

Предприемат се действия за засилване дейността на полицията и обществеността за преодоляване на всички проблеми свързани с подържане на обществения ред на територията на общините от областта. През 2015 г. е проведено обучение на полицейски служители на тема „Дискриминация“, както и срещи с Началника на РУП Монтана и ромски представители.

В община Монтана активно работят Местна комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/ и Общински съвет за наркотични вещества /ОСНВ/.

Обучение по права на човека и права на детето в училище е проведено в община Вълчедръм, а в община Медковец е проведена среща с представител на Комисията за защита от дискриминация.


5.2. Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация.

През 2015 г. във общините от областта са организирани приемни дни на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация – Брусарци, Вълчедръм, Вършец.Организират се обучения по правата на детето и правата на човека, училищата работят с родителските активи на класовете за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различни етноси - общини Берковица, Монтана, Чипровци.

В училищата на община Вълчедръм са проведени беседи на тема „Не на дискриминацията“. Закона за защита от дискриминация е предоставен и разположен на видни места в сградата на Общинска администрация Вълчедръм.

В община Георги Дамяново е проведен семинар с ученици от ПГСС относно защита правата на човека, дискриминацията, равнопоставеността между половете, трудовите права на хората.

В Община Лом през 2015 г. сдружение „Ромски интеграционен център” реализира проект „Заедно можем повече”, чиято основна цел е била да привлече гражданския интерес, отговорност от общинските и държавни институции върху образованието на децата в училище, както и преодоляване дискриминацията и езика на омразата сред обществото, вследствие на което да се изгради връзка и диалог между страните и създаване на обща основа между тях, за да може с общи усилия да се преодолеят проблемите с образованието на ромската общност в града и езика на омразата сред обществото.В Община Монтана са проведени обучения на полицейски служители за работа в мултикултурна среда и се популяризира дейността на полицията в служба на обществото сред деца и подрастващи, възпитание в патриотичен дух и толерантност. Проведена е Седмица на толерантността.

В община Якимово за 2015 г. е заведена една преписка от Комисията за защита от дискриминация, която е прекратена по взаимно съгласие на страните.
5.3.Мерки за преодоляване на езика на омразата.

Всички учебни заведения в община Берковица са заложили в своите планове дейности за интеграция, включващи както работа с родители, така и множество извънкласни дейности. Някои от училищата работят и по проекти, подкрепящи интеграционните процеси.

В община Вълчедръм се провежда работа с ученици и младежи за разясняване на понятията – дискриминация, модерен расизъм, толерантност, расизъм в медиите и език на омразата, с цел засилване на адекватната реакция на младите към дискриминацията и нейните специфични форми.Спортен празник „Училището- територия на толерантност” е проведен в община Георги Дамяново.

От няколко години в общинска администрация Лом и в населените места на територията на общината, ежемесечно се организират приемни за граждани с представители от Комисията за защита от дискриминация, с цел запознаване на гражданите с техните права и възможности, съгласно закона.Благодарение на предприетите мерки от полицията при съвместно партньорство с Община Монтана, МКБППМН, МКБТХ, ОСНВ и ромски представители в районите с компактно ромски население на територията на община Монтана не е допуснато етническо напрежение и езика на омразата.

Проведени дейности в община Монтана са следните: - сформиране на Общински детски съвет, - превантивни обучения в училищата на територията на Община Монтана, - превантивна работа с децата, настанени в Комплекс за социални услуги, - иформационни кампании по повод 18 октомври – Европейски ден за трафика на хора, - Кампания ,,Нека бъдем по-добри“, - форум на фондация ,,За нашите деца“ по повод правото на всяко дете на семейство, - обучителен модул по повод 26 години от Конвенцията за правата на детето, - участие на представители на Общински детски съвет в Национален форум ,,Моят глас е важен“, - провеждане на кооперативен процес между деца и възрастни на тема ,,Децата не са чути“, - коледна кампания за набиране на средства за деца с увреждания под мотото ,,Направи добро“, - работилница за родители.

6. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”
Цели на Областната стратегия в рамките на приоритет „Култура и медии”

Оперативна цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество

Специфични цели:

Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция.   1. Съхраняване, развитие и популяризиране на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура и създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот на различни нива.

   2. Създаване на условия за развитие на школи по изкуствата, езикови школи, различни самодейни състави, ръководени от квалифицирани професионалисти в местните читалища.

   3. Развитие на издателската дейност.

6.1.Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

Традиционно на територията на всички общини от област Монтана се организират дейности за отбелязване на ромските празници – Василица и 8-ми април - Международен ден на ромите.

В всички общини на областта читалищата изпълняват важни културни и просветни функции, и играят ролята на основни културни средища за нейните жители.

В по-големите общински центрове ромските деца и ученици участват активно в културния живот и се изявяват в концерти, изложби и извъкласни форми, организирани от училищата, детските градини и общинските администрации.

През призмата на фактическото положение на уязвимите групи като ромите, се цели осъществяването на публичните политики в дългосрочен план като се подчертава значението на интеркултурния диалог и мултикултурния подход.

В община Берковица има добър пример за това, а именно участието на ромски деца в танцов състав и певческа група в читалищата в селата с.Замфирово и с.Боровци.

Създадени са клубове по интереси в Четвърто основно училище „Георги Сава Раковски“ и ежегодно се провеждат празници свързани с ромските традиции.

Смесените певчески и танцови състави с подчертано ромско присъствие с активно участват в местни прояви организирани в Община Бойчиновци - Празник на общината, Международен ден на ромите, Василовден, фолклорен фестивал „Голяма Богородица” с.Лехчево; регионални и национални прояви - Национален събор Копривщица и Международен детски фолклорен фестивал „Отворено сърце” гр.Велико Търново, са доказателство за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

В община Вълчедръм ромската култура, бит и обичаи, се популяризират както чрез дейността на читалищата – организиране на творчески срещи, концерти, така също и чрез организиране на съвместни празници извън рамките на кварталите с етническо население.Дейностите в областта на културата се осъществяват от всичките 9 читалища в община Чипровци. Всички деца, независимо от техния произход, с удоволствие се включват в организирани тържества от училището, детската градина и общината. Изводите са , че ромските деца участват активно в културния живот на общината и обичат да се изявяват.

Деца от ромски произход съставляват съществена част от самодейните състави на читалищата в общинаЯкимово, и през 2015 г- те са участвали в Деня на голямото четене.

Община Вършец

В ромския квартал „Изток” и НУ „Васил Левски, Община Вършец, се провеждат тържества във връзка с отбелязване на ромски празници, осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с ромските традиции.

В ПГИТ – Вършец са изнесени  4 бр. беседи  „ Ромски обичай и традиции“ и е направена възстановка на 2 броя ромски обичая.

В СОУ „Иван Вазов” – Вършец са проведени следните дейности: „Ден на толерантността” – табло “Черно и бяло”, включващо елементи, отразяващи паралелно бита и културните традиции на ромския и българския етноси; празнуване на Василица в класовете с ромски ученици (представяне на легендата за ромския светец Банго Василий, прожекция на образователен филм); отбелязаване на Международния ден на майчиния език; изготвяне на табло “Светът с различни думи”; участие на ученици в състезанията за надбягване с коне и каруци за Тодоровден; посещение на членове на Ученическия съвет на децата в ромския квартал Изток (Семинар “Какво зная за миналото на своите предци”; инициатива на УСД - “Светът на различните деца” – интервюта с представетели на ромската общност; участие в Европейска олимпиада по ромски език – Тимишоара, Румъния - дипломи съ връчени на Вълкана Костова и Севделина Николова от Universitatea de Vest и OLIMPIADA INTERNATIONALA DE LIMBA SICREATIE LITERARA RROMANI. Специална награда за Вълкана Костова от Ministerul Educatiei si Cekretarii Stinteice (Министерство на образованието в Румъния).Сподели с приятели:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница