Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница52/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   102

Община Монтана

Ежегодно в гр. Монтана се честват ромските празници – Василица и 8-ми април - Международен ден на ромите. Те са дни от културния календар на община Монтана. Вече и в две селски читалища на община Монтана – с. Габровница – НЧ ,,Асен Йосифов-1926” и с. Долно Белотинци – НЧ ,,Селска пробуда-1927” се отбелязва 8-ми април.

През 2015г. Община Монтана за първи път отбелязва 10 юни – Международен ден на ромската жена.

Отпечатаният през 2015г. ромски празничен календар има за цел да популяризира ромската култура сред широката общественост в Монтана. По проект на Сдружение „Ново бъдеще“ Монтана, финансиран от РОФ, през 2015 г. представената от ромско театрално студио ,,SUNO“ пиеса спечели първа награда за режисура на Международен детски фестивал ,,Млади таланти“ . От миналата година до момента се подготвят нови две пиеси в две групи – първа група- деца от 3 до 7 г. –Куклен театър и втора група – деца от 13 до 17 г. – Драматичен театър.

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


Информация за изпълнението на дейностите по интеграционната политика за 2015 г. –


Приоритет „Образование“

Общини

Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда

Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

Обхванати деца в детски градини

Подлежащи на записване в първи клас деца

Обхванати в учебния процес в следващите години

Отпаднали от училище — причини, реинтегрирани.

БатакБеловоБрацигово

Община Брацигово има приета програма за интеграция на ромските деца в образованието, като ние нямаме десегретирани училища.В ОУ"Христо Ботев" - Исперихово децата от ромската общност са над 90%. В ОДЗ"Йордан Шопов" - Исперихово също.

Изцяло е подобрена материалната база в учебните заведения като бяха реновирани 90% от училищата и детските градини по проекти - „Устойчиво развитие на Община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ „Народни будители", НУ"Васил Петлешков" и ОДЗ „Божура Фурнаджиева.", "Саниране на фасади, частична подмяна на прозорци, подмяна на входни и вътрешни врати на СОУ "Народни будители", "Основен ремонт и саниране на ОУ "Христо Ботев", ОДЗ "Йордан Шопов" - с. Исперихово и ОДЗ - "Здравец" - гр. Брацигово"

Проектът "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище", обхваща деца и ученици в Община Брацигово. Проектните дейности са насочени към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците от ромската общност чрез предоставяне на безплатен превоз до средищните училища в община Брацигово.


През учебната 2013/2014 г.

85 деца на възраст 6 г. в подготвителни групи към детски градини и училища;

61 деца на възраст 5 г. в подготвителни групи към детски градини и училища


През учебната 2013/2014 г. – 96 деца на възраст 6 г.

Поддържане на картотека за подлежащите 5 и 6 годишни деца на задължително предучилищно образование и работа за по пълното им обхващане по места;

В подготвителните групи са обхванати 85 деца


Велинград

Процесът на интеграция, чрез образование в системата на народната просвета е съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Детските градини и училищата на територията на Община Велинград следвайки ”Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите”, „Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход” и „План за действие на Община Велинград (2014-2017г.)” са изпълнявали заложените мерки и дейности през отчетният период, чрез участие в европейски и национални програми.

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в Община Велинград е концентрирана основно в три училища и две детски градини.

В ЦОП Велинград се реализира услуга „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“, ориентирана към обхващане на деца от ромските квартали и махали чрез различни форми на занимания за отдих, игри, с цел постигане превенция. Включени са 30 деца, в две групи.
Причини за отпадане на учениците от училищните заведения:
Социално – икономически:

 1. Семействата живеят от социални помощи, в крайна бедност и нищета, без работа, без вода и канализация, често с 5-10 деца в единствената стаичка в отдалечена от училището ромска махала Анезица.

 2. Липсата на финансови средства за учебни пособия, джобни пари, закуски, дрехи и обувки допринася за чести отсъствия от училище.

 3. Отдалечеността на кв. Анезица от училището, кален път, опасен околовръстен път и ж.п. прелез също са причина за отсъствия през зимния сезон.

 4. Липсата на вода, канализация и тоалетни в домовете и невъзможността за поддържане на елементарна хигиена водят до чести боледувания и отсъствия.

 5. Слабото владеене на български език затруднява комуникирането в училището.

Образователни:

Академичният стил на учебниците и големият обем информация в уречените единици затрудняват учениците, което води до натрупване на пропуски в знанията, намаляване на успеха през годините, липса на мотивация за учене, голям брой отсъствия и преждевременно напускане на училището.
Етно – културни:


 1. Голяма част от учениците не срещат подкрепа от семействата си.

 2. По отношение на липсата на заинтересованост у родителите стои убеждението, че образованието е ненужно за децата им. Интересуват ги единствено помощите за деца, чрез които се издържат семействата.

 3. Други причини са: страх от страна на родителите да пуснат детето си на училище, защото е момиче и има опасност да бъде откраднато и насила омъжено или страх от отмъщение след сбиване на семействата.

 4. Все още има семейства, които продават непълнолетните си дъщери като булки.

 5. Учениците отсъстват от училище, тъй като се включват в работа за изхранването на семейството – за дърва, за вода, по контейнерите, при отглеждането на по-малките братя и сестри и от май до октомври по горите за гъби.

 6. В резултат на пълната изолация в ромския квартал и непосещаването на ЦДГ учениците нямат изградени навици за общуване и поведение, ползване на тоалетни, мивки, поддържане на хигиена, изпълнение на задачи и т. н. Голяма част от тях имат въшки.

Реализирани дейности по интеграционната политика за 2015г. в детските градини и училищата в Община Велинград.

Предприети действия и мерки за осигуряване на редовна посещаемост и задържане в училищата, чрез изготвяне на индивидуални програми за децата, застрашени от отпадане.

Предприети действия и мерки в детските градини и училищата по превенция ранно отпадане от училище.

Предприети действия и мерки за усъвършенстване на образователните условия за качествено образование и квалификация на педагогическите специалисти за взаимодействие в мултиетническа и образователна среда.Лесичово

Община Лесичово гарантира достъпа до образование на всички, които подлежат на задължително обучение. На територията на общината има три основни училища – ОУ „Кочо Честименски“ в село Динката, ОУ „Христо Ботев“ в село Калугерово и ОУ „Христо Ботев“ в село Церово.Училището в село Калугерово е средищно и в него се обучават и децата от селата Боримечково и Лесичово. Учениците в училище „Кочо Честименски“ в село Динката са изцяло от ромски произход. Единственото училище, което общината дофинансира е в село Церово. През 2013 г. общината направи ремонт на ОУ

ОУ „Кочо Честименски“, село Динката – 137 ученика и подготвителна група – 38 деца; ОУ „Христо Ботев“, село Калугерово – 134 ученика;

ОУ „Христо Ботев“, село Церово – 48 ученика и подготвителна група – 14 деца;
ЦДГ „Слънчице“, село Калугерово – 58 деца;

ЦДГ Лесичово, село Лесичово – 19 деца.

Общият брой на децата е 448 деца.


През учебната 2016/2017 година, подлежащи на записване в първи клас деца са 60 (шейсет) на брой.


Обхванатите през следващите години деца, ще са 346 на брой.


През учебната 2014/2015 година са 2 (две) деца, поради напускане територията на Република България.

Пазарджик

Функциониране на най-голям брой образователни институции на територията на област Пазарджик, както следва:

6 начални училища;

25 основни училища;

4 СОУ;


2 прогимназии;

9 гимназии и профилирани гимназии.Общ брой на обхванати деца и ученици в 24 училища, в които се обучават ромски деца – 4471, от които 3576 са от ромски произход.

Общ брой на деца, обхванати в 24 детски градини, в които предимно се възпитават и обучават ромски деца – 1449, от които 751 са от ромски произход.

35% от обхванатите в детските градини деца подлежат на записване в първи клас през учебната 2016/2017 г.
броят на отпадналите ученици е 37, причините са:

заминаване в чужбина с родителите си;

ранни бракове.


Панагюрище

За учебната 2014/2015 година, както и за учебната 2015/2016 година ромските деца от град Панагюрище са разпределени равномерно в трите училища в града, чрез съвместните усилия на Дирекция „ОКСМД“ в Общинска администрация, директорите на училищата, здравния медиатор. Изключение прави ОУ „Св. Недельо Иванов“ – село Поибрене, което е със 100 % ромски ученици, поради спецификата на населеното място;

С финансовата подкрепа на „Асарел Медет” АД са осигурени комплекти учебни помагала и учебници за социално слаби ученици от 8 – 12 клас по Проект „Образование за всички”;

• през учебната 2014/2015 година са подпомогнати 146 ученика;

• през учебната 2015/2016 година на 56 ученика са осигурени учебници на стойност 2015 лева.Екипът на СОУ „Нешо Бончев” е разработил „Програма за намаляване броя на отсъствията и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система”;

В ОУ „Проф. Марин Дринов“ има разработена „Стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията и ранното напускане на училище”.

За задължителното посещение на деца в подготвителните групи /5-годишни и 6-годишни деца/ в детските заведения на територията на община Панагюрище има изработени индивидуални планове за приемане и задържане на децата в градините, особено за децата от ромски произход;

В ОДЗ „Звънче” по проект „Готови за училище 2014/2015 година” са подпомогнати семействата на 25 деца от ромския етнос, чрез заплащане на таксите за детската градина и са предоставяни ваучери за храна на стойност 25 лева при осигурено редовно посещение на детското заведение. През учебната 2015/2016 година се подпомагат семействата на 25 деца като се заплащат само месечните такси;

През учебната 2014/2015 година са създадени условия за целодневна организация на учебния ден за учениците от I до V клас в общинските училища. Чрез целодневната организация на учебния ден се предоставят на учениците, включително и на тези от ромски произход, разнообразни възможности за интелектуално, физическо и социално развитие и се осигуряват условия за по-добра адаптация към училищния живот.

Участието в извънкласни и извънучилищни дейности води и до повишаване мотивацията на учениците за участие в образователния процес, съобразно техните интереси и потребности. Учениците в училищата се включват в занимания по интереси в различни извънкласни и извънучилищни дейности.

Чрез Регистъра за деца необхванати през учебната 2014/2015г. са издирени учениците отпаднали от училище и ненавършили 16 години /5 деца/ като през 2015г. две деца от ромската общност са реинтегрирани в училище.


Пещера

Осигурен е равен достъп чрез :

Поддържане в добро състояние на материалната база на уч.заведения;

Целодневна организация на учебно-възпитателния процес;

Столово хранене от полуинтернатните групи в специално оборудвани трапезации;

Организиран транспорт , в т.ч и с придружител за пътуващите ученици от с.Радилово до гр.Пещера;

Приети са планове за действие по изпълнение на стратегии с образователна насоченост и интегриране на ромите;

Функционират ученически и родителски клубове;

Извънкласни дейности.
Подготвителните групи към училища и детски заведения работят за преодоляване на езиковата бариера, придобиване на навици за учене и труд.


536 деца

621 деца на възраст 5-6 години;

143


321 деца са обхванати в подготвителни групи към детски градини и училища;

24 деца са в обхват на други общини и области;

177 деца са в чужбина с родителите си;

39 деца са записани в първи клас;

60 деца не са открити на посочените адреси.


За учебната 2014/2015 г. – 34 ученика, от които :

25 – заминали в чужбина;

4 – трайно непосещаващи училище;

3 – социални и семейни причини;

2 – слаб успех.

Причини :

социално-икономически – ниски доходи на родителите, лоши битови условия, безработни родители;

семейни причини – слаба заинтересованост на родителите, промяна на местожителство; неграмотност на родителите, ранни бракове;

миграция на родителите – заминаване в чужбина заедно с децата или оставянето им на грижа на близки, които не са в състояние да упражняват надзор и контрол;

педагогически причини – трудности при усвояване на уч.материал, поради не владеене на бълг.език, липса на контакт между учители и възпитатели от една страна и родители от друга.

Реинтегрираните ученици са 2.


Ракитово

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми.

В общинските училища на територията на Община Ракитово в началото на учебната 2014/2015 г. бяха записани в дневна форма на обучение 1474 ученици, в това число самоопределили се като роми - 747.

През настоящата учебна 2015/2016 г. записаните ученици в дневна форма на обучение в общинските училища са 1485 ученици, в това число самоопределили се като роми – 742.
198 деца

168 деца на възраст 6 г. и 187 на възраст 5 години

Брой обхванати 5 годишни деца за учебната 2015/2016 г в подготвителните групи в детските градини и училища – 152 деца.

Причините,поради които има необхванати подлежащи на задължителна подготовка са следните:

1. 6 годишни

- 18 деца са записани в други населени места съгласно данни от АДМИН

- 12 деца са записани на територията на Община Ракитово, но нямат постоянен и настоящ адрес в общината

- 2 деца с увреждания посещават детски център за деца с увреждания

- 16 деца са заминали с родителите си в чужбина според роднини и съседи, от които 7 роми;

- 8 деца не посещават подготвителна група поради родителско нежелание да ги пускат като се изтъкват социални и икономически причини, като 100% от тях са роми.

Предприети са следните мерки:

- посещение на учителите по домовете на необхванатите деца

- срещи с родителите на незаписаните деца с главен експерт „Образование” и секретар МКБППМН с цел мотивация за посещение, предложение за помощ. Разяснение на родителите, че предучилищната подготовка преди постъпване в първи клас е задължителна и ще бъдат предприети необходимите мерки/санкции/,ако детето не посещава подготвителна група. Предстои проверка от страна на главен експерт „Образование” в ДСП гр. Ракитово, дали незаписаните деца получават семейни помощи съгласно Закона за семейните помощи.

2. 5 годишни

- 21 деца са записани в други населени места съгласно данни от АДМИН;

- 18 деца са записани на територията на Община Ракитово, но нямат постоянен и настоящ адрес в общината;

- 10 деца са заминали с родителите си в чужбина според роднини и съседи, от тях 4 са роми;

- 1 дете е със здравословни проблеми;

- 9 деца не са открити на адрес;

- 12 деца не посещават подготвителна група поради родителско нежелание да ги пускат като се изтъкват социални и икономически причини – 100% от непосещаващите подготвителна група са от ромски произход.

Предприети са следните мерки:

- посещение на учителите по домовете на необхванатите деца

- срещи с родителите на незаписаните деца с главен експерт „Образование” и секретар МКБППМН с цел мотивация за посещение, предложение за помощ. Разяснение на родителите, че предучилищната подготовка преди постъпване в първи клас е задължителна и ще бъдат предприети необходимите мерки/санкции/,ако детето не посещава подготвителна група. Предстои проверка от страна на главен експерт „Образование” в ДСП гр. Ракитово, дали незаписаните деца получават семейни помощи съгласно Закона за семейните помощи.


Във връзка с наличието на ученици, застрашени от преждевременно напускане на образователната система и с оглед предприемането на адекватни мерки за недопускане на подобно явление се извършва ежегодно обстоен анализ на данните за напусналите ученици. Същите са реален показател за протичането на този процес в общината. През последната учебна година напусналите ученици са 25, в това число 25 от ромски произход. Значително е намалял броят на напусналите ученици, посредством предприемането на редица мерки, свързани с превенция на учениците, застрашени да напуснат училище, а именно:

• Работа с родители на тези ученици.

• Взаимодействие с Дирекция „СП”, отдел „Закрила на детето”.

• Провеждане на допълнителна работа за деца с обучителни и поведенчески затруднения.

• Включване в извънкласни и извънучилищни форми на работа (училищни тържества и прояви, спортни състезания, фанфарен оркестър, танцова формация, проект „УСПЕХ”)

• Работа с НПО (фондация „Бъдеще” гр. Ракитово).

• Разработване и реализиране на училищни проекти, свързани с подобряване образователната интеграция на учениците от етническите малцинства.

• Съставяне на актове от главен експерт „Образование” връзка със спазване на разпоредбите на чл. 47 от Закона за народната просвета и чл. 48, ал. 2 от Закона за народната просвета. /колко акта, в това число на ромски деца

1. С приетият План за действие на Община Ракитово (2014-2017) за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик се цели интегриране в смесени училища и детски градини на деца от ромски произход – 354 ученици и 224 деца са задържани в училищата и детските градини и е намален дела на преждевременно напусналите образователната система.

2. Основно се работи по превенция за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система и задържане на децата в училище, в това число и децата от целевата група;

3. Значително е подобрена материалната база в учебните заведения след изпълнените проекти за Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в община Ракитово. Изпълнена е целта на проекта да се подобри образователната инфраструктура в община Ракитово и се създаде предпоставка за предоставяне на качествени образователни услуги, подобряване условията за обучение на целевите групи (включително и от ромски произход).

Като водещи причини за отпадане на децата от училище могат да се посочат:

-проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт /липса на средства за осигуряване на прехрана, дрехи, обувки, учебници/.

- причини, свързани с традициите, обичаите и ценностната система на етносите. За много семейства /не само от ромски произход/ образованието не е приоритет и считат за ненужно децата им да продължават да се образоват. Липса на интерес към образованието, пренебрегване и подценяване на образованието

- ранни ромски бракове

- смяна на местоработата на родителите

- миграцията

- занижен родителски контрол

Реализирани проекти през 2015 г., свързани с успешната интеграция и социализация на тези деца:

• Проект: „ Обучение по образователни направления Български език и Математика” - Национална програма „С грижа за всеки ученик” , Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи в детските градини на община Ракитово.

• Проект: „Готови за училище”, в партньорство с фондация „Бъдеще”, гр. Ракитово. Източник на финансиране - Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в сътрудничество със Световната банка изпълнен в детските градини на територията на Община Ракитово;

• Чрез Английски фонд за самоподпомагане в ПГ „Христо Смирненски” Ракитово са осигурени безплатни учебници и учебни помагала по ЗП и ЗПП на всички ученици от ІХ до ХІІ клас, създаден е в училището Ученически съвет с цел самоуправление и самоподпомагане. От 85 ученика по Образец № 1 за учебната 2015 / 2016 година 70 ученика са роми.

5. За осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал училищата работят по НП «С грижа на всеки ученик»,като предимно се включват ученици, които се самоопределят като роми

6. Създаването на условия за редовното присъствие в училище и активната работа по време на учебния час са важни за бъдещето на всеки ученик. Те са гаранция за неговия успех, залог за по-добро образование и по големи възможности за реализация. Сериозен проблем на образователната система са броят на отсъствията на учениците, некоректното им отразяване в училищната документация и бавният темп на намаляване на преждевременно напусналите училище ученици от задължителната училищна възраст. В тази връзка много успешна е националната програма «На училище без отсъствия», мярка «Без свободен час», по която работят училищата.

7. Учебните заведения са включени и в проект по ОПРЧР BG 051PO001-4.2.05 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”- „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Целта на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавните и общински училища, включително и на учениците с индефицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

С реализирането на този проект успяхме да осъществим основните цели, които бяха поставени, а именно:

• бе ангажирано свободното време на учениците в училищата с извънкласни дейности;

• ученици и учители бяха мотивирани и взеха участие в различни изяви на училищно, общинско, регионално и национално ниво;

• бяха повишени успеха и мотивацията за учене на голяма част от учениците, участващи в дейностите;

бяха създадени условия за развитие на творческите способности на учениците.
Септември
70%

Стрелча

Общинската образователна система е изградена от ОДЗ „Д-р Стайко Стайков”, НУ „Паисий Хилендарски” и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които обслужват селата -Дюлево, Смилец, Свобода , както и съседни села от други общини - с.Цар Асен и с.Кръстеви

Обединено детско заведение „Д-р Стайко Стайков” гр. СтрелчаПрез учебната 2015/2016 год. в ОДЗ „ Д-р Стайко Стайков” функционират 3 групи за деца от 3 до 6 години с общ брой 83 , от които 33 деца са от ромски произход и една яслена група за деца от 10 м. до 3 годишна възраст с 23 деца, от които има 2 деца от ромски произход

Начално училище „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча

През учебната 2015/2016 година в училището се обучават 175 ученици общ брой от ППГ до четвърти клас, от които 77 са от ромски произход. 9 деца от ромски произход са в полудневна подготвителна група и 68 ученика са от 1-4 клас. Дейността в училище се организира при целодневен режим на обучение.

Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча

В училището се обучават 238 ученика в дневна форма на обучение от които 53 са от ромски произход разпределени в 12 паралелки. Учениците от ромски произхода от V до VIII клас са 38 те се обучават по общообразователен учебен план -непрофилирана подготовка. Учениците от ромски произход, които учат от IX до XII клас по общообразователен учебен план са 15 - те получават професионална подготовка по професията „Готвач" от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг"

С цел осигуряване на равен достъп до качествено образование на учениците от ромски произход в училищата се провеждат различни инициативи: Осигуряване на учебници и учебни помагала на тези ученици, осигуряване на материали по учебните предмети, които улесняват учебния процес, включват се в проекти на МОН, учениците се включват в разнообразни извънкласни дейности, осигуряват се еднократни помощи на нуждаещите се ученици; участие на учениците в спортни олимпиади и състезания; организиране на родителски срещи за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от образованост при децата им и др.
2 ученика

Сърница

Осигурен е достъп.

В СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Сърница се обучават 5 деца от ромски произход..

в ЦДГ „Мир“ – 1 дете

Няма

Петте ромски деца от СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ ще продължат обучението си.

Няма отпаднали от училище деца от ромски произход.

Регионален инспекторат по образованието - Пазарджик

През учебната 2014-2015 год. в училищата на областта са постъпили за обучение 29 160 ученици в общо 118 общински и държавни училища, разположени на територията на 12 общини. Един Ресурсен център, едно Средношколско общежитие, шест ОДК и 81 детски градини допълват общата структура от образователни институции.

Ромските деца и ученици, обучаващи се в детските градини и училищата в област Пазарджик, са обхванати в образователната система заедно с всички останали деца и ученици.Учениците, постъпили в I клас за учебната 2014/2015, са 2 567 в 140,5 паралелки. От тях със СОП са 56 ученици. На ЦОУД са 1998 ученици (77,8 %). Брой групи на ЦОУД - 103 (73,3 %).

С цел подобряване на организацията по приемане и записване на ученици в първи клас за учебната 2015/2016 година, на директорите на училища от област Пазарджик е изпратено инструктивно писмо относно процедурата.

Директорите на училищата с писма са информирали началника на РИО - Пазарджик за изпълнение на определените задължения.

Приемът на учениците в първи клас на училищата от област Пазарджик е извършен съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от ППЗНП и чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на децата и учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.


За учебната 2014/2015 г. подлежащите на двугодишна задължителна подготовка за училище 5 и 6 годишни деца са обхванати в подготвителни групи - чисто възрастови и смесено възрастови, в 79 детски градини (ЦДГ,ОДЗ) и в полудневни подготвителни групи към 42 училища (НУ, ОУ, СОУ) от област Пазарджик, както следва:

2168 деца са записани в 142 смесени групи - 5 и 6 годишни;

1434 деца са записани в 81 групи - само 5 годишни;

1358 деца са записани в 80 групи - само 6 годишни.

Преобладава броят на сформираните смесени групи 5 и 6 годишни. Общият брой на обхванатите деца в детските градини и училищата (5 и 6 годишни) е 4 960.

В изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и Плана за 2014 – 2015 са въведени мерки и съответните показатели, както следва:

Въвеждане на специфични политики и мерки за превенция на отпадането от образователната система в стратегиите за развитие на училищата и детските градини, вкл. училищни системи за ранно предупреждение в училищата и детските градини – 40,7% в детските градини и 72,6% в училищата са въведени;

Назначаване на помощник на учителя и помощник-възпитател при деца в риск от отпадане – 1 пом.възпитател в детска градина, 2 пом.учителя в 1 детска градина;

Реинтегриране на преждевременно напуснали образователната система – 25 ученика в начален етап в 6 училища.

На територията на общините Белово и Сърница няма случаи на напуснали преждевременно образователната система, както деца в детските градини, така и ученици в училищата. Отпаднали от училище:

Въпреки предприетите мерки броят на отпадналите от образователната система ученици в област Пазарджик е значителен (243 ученици). Сравнен обаче с броя на отпадналите през учебната 2013/2014 г. (291) той е по-малък с 48 ученици. Фактът показва, че работата на директори и учители за задържане на децата в училище дава резултат.

Причините за отпадането са различни и могат да се обобщят по следния начин:

закъснения за часовете - от нехайство, нередовен транспорт, намаляване броя на курсовете от населените места до общинските центрове; бягства от часовете;

неприлично поведение, несериозно отношение към учебния процес;

отсъствия поради заболяване без медицински бележки;

социално- икономически - нисък социален статус, нежелание от страна на учениците и родителите, липса на мотивация; безработица, ниски доходи и финансови проблеми; социална изолация на малцинствата; смяна на местоживеенето, трудова миграция на семейството;

етнокултурни - неграмотност сред родителите на децата от ромски произход; учениците са принудени да работят и да се грижат за по-малките си братя и сестри; ранни бракове и непълнолетни майки и бащи;

образователни - труден учебен материал за една част от учениците; губят интерес към учебния процес и безпричинно отсъстват от училище; липса на средства за закупуване на учебници и учебни помагала - при тях приоритетите не са свързани с това.

Ръководствата на училищата и педагогическите екипи в областта търсят различни педагогически възможности неизвинените отсъствия на учениците да намалеят. Постигат се реални резултати като се използват нетрадиционни методи на преподаване, с цел повишаване мотивацията за учебен труд, предлагане на разнообразни и атрактивни извънкласни форми на работа. Директорите, класните ръководители и педагогическите съветници провеждат срещи с родителите на учениците, непосещаващи училище, осъществяват лични срещи по домовете. Педагогическите съветници и психолозите работят с проблемните ученици с цел подобряване на дисциплината в училище и посещение на учебните часове. Често се търси помощ и съдействие от Дирекция "Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето", ДПС към ОблДВР за ученици, непосещаващи училище.

Прилагат се и други възпитателни мерки, вкл индивидуална работа, създаване на ученически и родителски съвети, училищни комисии, социализиране на децата от ромски произход и адм.мерки, съгласно действащото законодателство.
Приоритет „Здравеопазване“

Общини

Достъп до здравни услуги и програми;


Дял на здравно неосигурените лица


Дял на раждания на майки под 18 годишна възраст


Заболеваемост и др. здравни показатели за областта, особености на местно ниво и др.

Батак

Белово

Брацигово

Със съдействието на служители и специалисти към ЦОП при КСУДС - Брацигово и Дирекция „Социално подпомагане" са извършени следните дейности

Проведени са беседи с родители и ученици на тема "Превенция на ранните бракове"; съвместно с РЗИ - Пазарджик са извършени обучения на ученици на теми „Вредата от тютюнопушенето", „Чисти ръце" , „Вредата от наркотиците";

На първи декември - Международния ден за борба със СПИН в ромския квартал и пред общината се извършиха раздаване на брошури и рекламни материали;

Проведени са интервенции за поставяне на спирали безплатно на многодетни майки;

През отчетният период обект на наблюдение бяха рисковите групи, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора;

Своевременно бяха издирени и информирани хората от кварталите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК.

Ежегодно с решение на Общински съвет - Брацигово се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Община Брацигово на крайно нуждаещи се лица и семейства - средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално - слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини, както и за обреди на ветераните от войните. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция "Социално подпомагане".

11 лица
Велинград

При прилагане на противоепидемични мерки в огнището правят впечатление лошите битови условия на живот, ниска здравна култура и пренаселеност.

Наблюдава се увеличаване на относителният дял на необхванатите, поради причини от немедицински характер. Основните причини за тази негативна тенденция са незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика. Има и случаи, когато отказват да имунизират децата си. Медицинските специалисти в здравните кабинети на детски и учебни заведения при проверки по имунопрофилактика споделят затрудненията, които срещат при издирване на необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации лица от малцинствените групи.

В разкрития Център за обществена подкрепа (ЦОП) се осъществяват следните дейности:

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.

По отношение на рисковите групи деца и техните семейства, ЦОП утвърди един нов модел на социална работа, основана на индивидуализиране, многообразие на услуги, екипна работа и работа в мрежа, всички центрирани към уважение и зачитане на достойнството на децата и семействата, към партньорство с тях и опора на техните ресурси, въвеждане на съвременни социално-педагогически подходи и техники.


12 млади майки на възраст под 18, които са ползватели на услуга в ЦОП „Семейна консултация и подкрепа“
Лесичово

В седемте населени места на общината има здравни служби или кабинети. Общо трима общопрактикуващи доктори и трима зъболекари обслужват населението. Всички те са добре запознати със своите пациенти и ги обгрижват без оглед на етническа или религиозна принадлежност. Извършват се профилактични прегледи и няма данни за отказано лечение или отказване на спешна помощ.

За подобряване на условията на работа на медицинските лица и по – доброто обслужване на пациентите общината е предприела мерки за извършване на основни или текущи ремонтни дейности на сгради и помещенияОколо 1700 лица са неосигурените на територията на Общината

Около 10 (десет) са момичетата, станали майки, преди навършването на 18 годишна възраст.


Заболеваемостта в Общината е в рамките на нормалното, като няма особености на местно ниво. През зимният период се зачестяват респираторните инфекции на горните дихателни пътища, което е в рамките на нормалната заболеваемост за сезона.


Пазарджик

Със съдействие на зравен медиатор са извършени следните дейности:

планови имунизации и профилактични дейности за 821 деца и 147 възрастни;

изнасяне на здравни беседи на теми, свързани с семейно планиране и сексуално здраве, ориентирани предимно към младежи.


30% от трудоспособните лица са неосигурени

15% от ражданията са на майки под 18 г.

Основните заболявания са сърдечносъдови и хронични болести. Характерно е и инвалидизирането, в т.ч. и на деца.

Панагюрище

През октомври 2015 година благодарение на Националната мрежа на здравните медиатори и Регионална здравна инспекция- Пазарджик са осъществени безплатни гинекологични прегледи на 212 неосигурени жени от ромски произход;

За насърчаване на раждаемостта и подпомагане на млади семейства до 31.12.2015 година са изплатени еднократни помощи за 129 новородени в размер на 67 800 лева, между които и за деца от ромски произход от Община Панагюрище.

В Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.св. Козма и Дамян” се предлагат здравни, рехабилитационни и терапевтични услуги за възрастни хора с увреждания. Услугите на Дневния център се ползват от 18 потребители, един от които е от ромски произход.

По проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001- „Личен асистент” потребители на социалната услуга са 63 лица, от които 8 са роми.По данни на дирекция „Социално осигуряване” Панагюрище, неосигурените лица са 583 броя;


През 2015 година по данни на дирекция „Социално подпомагане” в община Панагюрище има 8 непълнолетни майки.
Пещера

Със съдействие на здравните медиатори са извършени следните дейности:

32 имунизирани ромски деца;

4 пъти в годината е извършено изследване на ХИВ/СПИН в мобилен кабинет в ромските квартали;

ежеседмични индивидуални срещи с цел представяне информация за болести, предавани по полов и кръвен път;

ежемесечни срещи за повишаване сексуалната култура на ромите и превенция на заболявания;

оказване съдействие за придружаване до здравни заведения и помощ от специалисти;

представяне на здравно-промотивни материалиРакитово

 • Деца – осъществени планови имунизации на 189 деца на възраст 0-3 г.

 • Възрастни – осъществени планови имунизации на възрастни – 10 души

 • Информирани и консултирани 18 човека за явяване пред ТЕЛК.

 • Попълване на молби и консултирани 264 човека от уязвими общности – за семейни помощи, регистрация в Бюрото по труда, енергийни помощи, социални анкети, еднократни помощи.

 • Проведени 12 здравни беседи на различни актуални теми и участвали 148 жени и девойки от ромската общност.

 • Раздадени над 200 здравно-информационни материали за семейно планиране и сексуално здраве.

 • Придружени 20 неосигурени жени при гинеколог за преглед, взимане на цитонамазка и поставяне на спирала.

 • Патронаж на рискови групи – многодетни семейства, хронично болни хора, бременни и млади майки.
Делът на здравно неосигурените лица в ромската общност е доста голям. Това е свързано с липсата на постоянна работа и безработицата.Около 75 % от хората, навършили 18 годишна възраст са здравно неосигурени. Непрекъснато се провеждат информационни кампании на тази тема, но все още броят на неосигурените е много голям в сравнение с другите етнически групи. С промяната на закона за здравното осигуряване ще бъде все по-трудно и непосилно неосигурените да заплащат здравните си осигуровки.

 • Информирани и консултирани 24 човека за заплащане на здравните осигуровки и впоследствие постъпване в болница.
Делът на раждания на майки под 18 годишна възраст е особено висок сред уязвимите групи. Това се дължи на ниската здравна култура на родители и деца. Влияние върху това оказва и влиянието на традициите. Около 70 % от ражданията през 2015 г. са от майки под 18 годишна възраст.Характерни за етнически обособените квартали са болести като хипертония, злокачествени образувания /тумори/, мозъчно-съдови болести и не на последно място диабет. Също така за разлика от други квартали е честата поява на инфекциозни заболявания като хепатит А, морбили и варицела.
През тази година – 2016, стартира проект „Мисия възможна”, който се реализира БАСП в партньорство с Национална мрежа на здравните медиатори в 14 населени места – 13 общини и 8 области. Проектът се финансира по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве” на Норвежкия финансов механизъм чрез Министерство на здравеопазването на Република България..

Община Ракитово е включена в проекта.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора и да се намалят здравните неравенства.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ: Подобрен достъп до услуги за превенция на сексуално преносими инфекции и ХИВ, насърчаване на дейности за семейно планиране и повишена обща информираност по теми в областта на сексуалното и репродуктивно здраве и промяна на поведението. За постигането на поставените цели и задачи, партньорите са предвидили изпълнението на дейности в следните области: • Организиране и провеждане на изследвания за сексуално преносими инфекции и ХИВ, насочени предимно към най-уязвимите групи от населените места. В рамките на комплекса от дейности се очаква да бъдат изследвани за ХИВ, хепатит В и С, сифилис, трихомони, хламидии и гонорея;

 • Организиране и провеждане на дейности в областта на семейното планиране. В това направление от дейности се очаква да бъде повишена информираността и да бъде повишено търсенето на специфични контрацептивни методи, осигурени безвъзмездно от БАСП;

 • Повишаване на информираността по въпроси свързани със сексуално преносими инфекции, включително ХИВ/СПИН и концепцията на семейното планиране. Работата в тази област се основава на общностна мобилизация, която цели промяна на поведението с оглед по-голямо търсене на услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве.
Септември
80%

27 майки

Инсулт, инфаркт, сърдечни заболявания, психични заболявания, диабет, астма и др. водещи до инвалидизиране; ранна смърт, поради не навременно лечение

Стрелча

Срещи с личните лекари за деца и възрастни подлежащи на ваксина:

 • на деца: 46

 • на възрастни: 14

Съдействия за профилактични прегледи на деца и възрастни:

 • на деца: 62

 • на възрастни: 37


Сърница

Достъпът до здравни услуги е осигурен.

Няма данни.

Няма.

Няма данни.

Регионална здравна инспекция - Пазарджик

През 2015 г. служителите от отдел ПБПЗ проведоха 31 обучения и инициативи сред ромски лица на различна тематика- „Тютюнопушене“, „ХИВ/СПИН“, „Сексуално предавани инфекции“, „Имунна система и грип“, „Наркотици“, „Как да се предпазим от жегите“, „Туберкулоза“, „Лична хигиена“, „Безопасност в пътното движение“, Информационна кампания за родители за възможността за имунизация с цел превенция на РМШ. Обхванати бяха 504 лица, раздадени 1283 материала и прожектирани 10 видеопоказа на здравна тематика. Извършени бяха акушеро-гинекологични прегледи в гр. Пазарджик, гр. Панагюрище и с. Поибрене, където се изследваха 510 жени от ромски произход.Приоритет „Заетост“

Общини

Общо състояние на трудовата заетост в областта

Брой безработни


Общини с най- голяма безработица, причини

Мерки за намаляване на безработицата

Батак

Белово

Брацигово


Населението с ромска принадлежност е ангажирана именно в тези сектори, предимно мъжете. Общината води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по - голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

Реализация на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси":

схема BG051РООО 1-2.1.14 „Аз мога повече" - Няма включени в обучението

Проект „Подкрепа за заетост" - одобрени са 29 заявки за 105 работни места.

Наети са и са сключени договори с 68 лица, от които 32 са роми.

Проект - „Подкрепа за достоен живот" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (програмата за лични асистенти). Периодът, през който се осъществява проекта е 08.11.2010 г. до момента. От стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 30 потребители, от които 6 са от ромски произход. Назначените лични асистенти са 20, от които 7 са от ромски произход;

По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", чрез Агенция по заетостта, с Проект "Нов избор - развитие и реализация", към настоящия момент са обучени и назначени в общинска администрация - Брацигово следните специалисти: градинари - 34 броя, работници-потдръжка пътища - 24 броя.

НП "ОСПОЗ" - аварийна дейност - 40 броя.

Общият брой на лицата, които са преквалифицирани и наети по тази схема е 104 броя, от които около 60% са представители на ромския етнос. В момента по подадена заявка до Дирекция "Бюро по труда" се обучават, след което ще бъдат наети още 60 лица, по специалностите озеленители - 20 броя, помощник пътни строители - 20 броя, специалисти по външни настилки и облицовки - 20 броя


Велинград

За 2015г. средномесечният брой на регистрираните безработни и равнището на безработица е както следва:

- Община Велинград – 4 872 безработни лица и 34,23% равнище на безработица;

Причините за високото равнище на безработица в региона са: липсата на развита индустрия и големи промишлени предприятия, които да разкриват работни места.

Мерки за намаляване на безработицата са: устройване на работа на безработните лица на свободния пазар на труда, включване в обучения и заетост по действащи програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и проекти по ОП «РЧР».

Във връзка с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020г./, всяка година Дирекции «Бюро по труда» получаваме План за изпълнение на интеграционната политика по дейности. За 2015г. на ДБТ Велинград е определен план от 135 общ брой обхванати лица по различните дейности. Изпълнението на този планов показател е на 167,4%, т.е общият брой на обхванатите лица по различните дейности по отчетни данни е 226, от които: 41 лица самоопределили се като роми са включени в мотивация за активно търсене на работа; 27 лица са получили професионална ориентация; на 157 лица е осигурена заетост – 19 са включени в програми по ЗНЗ, 61 по проекти на ОП «РЧР», 3 по насърчителни мерки по ЗНЗ и 74 са устроени на работа на първичен пазар на труда.

По Национална програма «Активиране на неактивни лица» в ДБТ Велинград от началото на 2015г. работи едно лице като «трудов посредник – ромски медиатор», а от месец ноември и едно лице във филиал Ракитово към ДБТ Велинград. Ромските медиатори активно работят предимно с ромската общност както в ДБТ, така и на терен – подпомагат ги при попълване на документи, мотивират ги за активно търсене на работа. Към общините Велинград и Ракитово по същата програма работят «младежки медиатори», които активно работят за идентифициране, активиране и мотивиране на младежите до 29 годишна възраст от всякакъв етнос. С цел активно сътрудничество по изпълнение на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта се подписа споразумение между ДБТ Велинград, общините Велинград, Ракитово,Сърница и фондация”Бъдеще”.

Основни проблеми сред лицата от ромския етнос са: голяма част от тях не се самоопределят като роми, неграмотност, липсата на трудови навици и мотивация за работа. Преобладаващата част от тях се регистрират в ДБТ с цел получаване на социални помощи. Когато има обявени подходящи свободни работни места на първичен пазар или по програми за заетост и ги насочим на работа, те представят протоколи от ЛКК, че не могат да работят.Лесичово

Община Лесичово е една от общините в Област Пазарджик с най високо равнище на безработица -29.5 %.

Общият брой на безработните е 443, от които 395 са лица без квалификация, а тези с основно и по- ниско образование са 297. На второ място по брой безработни са младежите - 91 лица.

Община Лесичово включва седем населени места, в пет от които броят на малцинствените групи е значителен. Има наличие на няколко малцинствени групи /Роми, Турци, други/, като най– голямата самоопределяща се етническа група, трайно населяваща Община Лесичово са РОМИ. По официални данни на Националния статистически институт, и след направено проучване реалния брой на ромите в общината е приблизително 1041 души ,при население общо 5223 души.

Мерки за намаляване на безработицата:

В целите на общинската програма за интегриране на малцинствата в общината в ч. Заетост, е заложено: осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия население до пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост. Ангажирането на проблемните групи безработни лица в тези дейности осигурява тяхното социално включване и възможност за развитие на Община Лесичово.

Осигуряване на продължителна заетост на пълно работно време на безработни лица с ниска, или не търсена на пазара на труда професионална квалификация чрез участие в програми и проекти за временна заетост;


Пазарджик


Осигурена е заетост на 120 лица по проект „Алтернатива“ и проект „Нови възможности“ по ОПРЧР и по 25 лица по проект „Помощ в дома“.

Панагюрище

По данни на дирекция „Бюро по труда” средногодишното равнище на безработицата в община Панагюрище за 2015 година е 11,3%;В следствие на активна разяснителна кампания на дирекция „Бюро по труда” и представители на ромските общности за възможностите на програмите и мерките за обучение и заетост по ЗНЗ и ОП „Развитие на човешките ресурси” на първичния пазар са устроени на работа 22 безработни лица, 6 безработни лица са започнали работа по ОП „Развитие на човешките ресурси” и 6 са включени в програми.

Проект проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2014BG05M9PO001 – 2.2015.001 „Личен асистент» са назначени 59 лични асистенти, от които 6 лица от ромски произход;По проект „И аз имам семейство” BG051PO001-5.2.11-0001-C0001 са наети на работа осем приемни родители, като едно от семействата е от ромски произход. Настанените деца в приемни семейства са десет от ромски произход;

По Регионална програма за заетост и обучение 2015 са наети 11 продължително безработни лица на длъжност работник поддръжка на пътища;

По Национална програма „ОСПОЗ” – „Аварийни дейности” –

През 2015 година са наети 26 лица на длъжност общ работник на 4 часа;

През 2015 година чрез Дирекция „Бюро по труда” Панагюрище програми и проекти са устроени на работа 107 лица, от които 40 лица до 29-годишна възраст и 9 лица над 50-годишна възраст и 41 продължително безработни лица;


Пещера

Заетостта и възможностите за социално включване на лица от уязвими групи са сред основните приоритети на ръководството на Община Пещера. Два са основните проблеми с регистрацията на безработни лица от ромски произход в общината. Първият от една страна е свързан с ниския процент на регистрирани лица от ромски произход, а вторият с факта, че повечето от регистрираните лица не се самоопределят като такива. Наблюдава се изоставане в образователно - квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ неконкурентноспособност на пазара на труда. Община Пещера води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица.

Средногодишния брой на безработните лица, регистрирани в Община Пещера през 2015г. е 809 души. Това формира средно ниво на безработица- 9,5%. Равнището на безработица в Община Пещера е с 0,6% по-ниско от средното за страната.

В периода 01.02.2015 година - 24.04.2015 година, в община Пещера се предостави социалната услуга "личен асистент" по ПМС № 4/15.01.2015 година. В посочения период са обслужени 43 потребители, от които 17 са с ромски произход. Назначените лични асистенти са 43, от които 16 са с ромски произход;

Община Пещера е партньор на АСП при реализиране на дейностите по проект „Нови възможности за грижа" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за предоставяне на грижи за лица и деца с трайни увреждания. Проектните дейности стартираха на 26.03.2015 година и са с продължителност до 29.02.2016 г. От стартирането на проекта до 31.12.2015 г. са обслужени 59 потребители, от които 17 са с ромски произход. Назначените лични асистенти са 59, от които 16 са с ромски произход.

Мерки за намаляване на безработицата: осигуряване на заетост, чрез активно трудово посредничество, както на реалния пазар на труда, така и чрез инструментите на активната политика за субсидирана заетост и подобряване на шансовете за реализация на безработните лица, чрез повишаване на квалификацията им или придобиване на такава.

В резултат на доброто взаимодействие с работодателите от частния сектор през 2015г. 904 безработни лица са устроени на работа на несубсидирани работни места. Положително влияние върху пазара на труда в региона има утвърдилата се традиция за провеждане на трудова борса.

Съществено значение върху динамиката на безработицата има реализацията на програмите и мерките за заетост от ЗНЗ, като и на ОП"РЧР", които са разгледани подробно в приложената към писмото информация. В субсидирана заетост през 2015г. са включени 181 човека, както следва: 12 души са устроени на работа по мерки от ЗНЗ, 35- по програми за заетост и 134- по ОП"РЧР".


Ракитово


1.Проект „Нов избор- развитие и реализация”, Договарящ орган - МТСП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG051PO001-1.1-03 „РАЗВИТИЕ”
От 2011год. до 2013г. по сключени договори № ESF-1103-06-02-D0005;№ ESF-1103- 06-02-D0011;№ ESF-1103-06-02-D0020 и № ESF-1103-06-02-D0021, между Община Ракитово и АЗ са преминали обучение 454 безработни лица, а усвоените средства по проекта са: 1 082 550,82лв.

Около 413 души от тези жители на общината, освен че придобиха професионална квалификация след финализиране на образователния курс бяха наети на работа по професиите : монтьор котелно оборудване, градинар, поддръжка пътища, поддръжка сгради, организатор спортни първенства, техник еколог и др.

Извършвайки подбора община Ракитово се ръководеше от идеята за осигуряване на устойчива заетост на роми в активна трудова възраст и осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда, ето защо повече от половината от наетите бяха от ромската етническа група – 278 души.

2. Проект „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Договарящ орган - МТСП , Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Усвоените средства по проекта, които се реализират всяка година от 2007-2013г., са в размер на 1 488 873,70лв


Основни цели на проектите са:

- Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане ,чрез разкриване на работни места в общополезни дейности.

- Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на програмата, чрез включването им в дейности, водещи до повишаване на уменията и квалификацията.

- Подобряване и възстановяване на инфраструктурата на Община Ракитово

Обхванати са следните целеви групи:

- Безработни лица обект на месечно социално подпомагане.

- Безработни лица , които не са обект на месечно социално подпомагане

Като приоритетно община Ракитово се ръководеше от идеята за осигуряване на заетост на роми в активна трудова възраст и осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда

3. Проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”, Договарящ орган - МТСП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Целта на настоящата програма е да се осигури заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. В тази връзка се осигурява и обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа, за назначените 15 лица в трите населени места по професиите – работник поддръжка на пътища и работник озеленяване, за период от 6 месеца, като основно месечно трудово възнаграждение на 1 лице е в размер 380,00лв
По програмата бяха финансирани 3 неземеделски и 1 земеделска инициатива:


 • „Реконструкция и ремонт на склад за фураж”- гр. Ракитово;

 • „ Изграждане на заведение за бърза закуска”- гр. Ракитово;

 • „Изграждане на баничарница” – гр. Пазарджик

 • „Закупуване на терен за построяване на стопанска сграда за отглеждане на животни – гр. Ракитово.

5. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Програмата се изпълнява от Дирекция „Социално подпомагане” Ракитово и Бюро по труда Велинград по компонента „Личен асистент”. Включени от началото на годината са 30 безработни лица, от които 7 роми.

Дейността „Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:


 1. Запазване на разкритите услуги, подобряване на качеството на предоставяне

 2. Спазване на стандартите за качество и методиките за предоставяне на услугите

 3. Осигуряване на заетост в т.ч. на рискови групи по програми и проекти
Септември

Обхванатите лица, самоопределили се като роми са 445. За 2015 г. 109 са с осигурена заетост, както следва :

по програми и проекти са 31 лица – НП»ОСПЗ», НП»АХУ»р Регионална програма по заетост, Проект «Професионално обучение и мотивация за учене и труд с цел постигане на пригодност за заетост» на ДП»БЦПО»

Схеми и проекти по ОПРЧР «Развитие», «Подкрепа за заетост», «Ново начало от образование към заетост», «Първа работа».

по мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта - 8 лица

на първичния пазар на труда – 70 лицаСтрелча

Голям е броят на безработните роми, които не са регистрирани в Бюрото по труда и не търсят активно работа. Ангажирани са в сезонна работа. През 2015 г. община Стрелча се включи безработни роми в програмите – „Аварийни и неотложни дейности” и „Регионална програма”.


Сърница

Безработни лица от ромски произход – 5.Програма „Подкрепа за заетост“

Дирекция „Бюро по труда -Панагюрище

Безработните лица с начално и по-ниско образование през 2015г. продължават да са една значителна част от регистрираните в бюрото по труда /32.45/. Високият дял на безработните без образование се дължи на безработните от ромски произход и от малките населени места в региона, обслужван от ДБТ- Панагюрище. Голяма част от новорегистрираните безработните от ромски произход нямат завършено начално образование. Това е пречка те да бъдат включени в курсове за професионална квалификация и на практика нямат шанс да бъдат устроени на работа.

Делът на безработните лица с основно образование също е висок и е 15,2% от всички регистрирани БЛ.

Безработните лица от ромската общност са по-малко конкурентоспособни на пазара на труда, поради ниска придобита квалификация, ниска степен на образование или липса на такова. Повечето са ангажирани в програми за временна заетост, сезонна и временна работа. Голяма част от младите граждани от ромски произход остават без подходящо образование, поради отпадане от училище на по-ранен етап или не включване в образователната система


Регистрираните безработни към 31.12.2015г. е 1559, средногодишното равнище на безработицата в обслужваните от ДБТ общини е 11,3%, като за Община Панагюрище е 11,10%, за Община Стрелча – 12,30%.
На клиентите на ДБТ-Панагюрище се предлагат програми и мерки за заетост, Проекти на ОП „РЧР” и обучения, за които на ДБТ-Панагюрище са разпределени средства за реализация на активната политика и обучения според утвърдения План за действие за текущата година.

Лицата, които са регистрирани в ДБТ имат възможност да кандидатстват по всички програми и мерки, по които са бенифициенти и които се реализират от ДБТ-Панагюрище. Услугите се предлагат на всички регистрирани и търсещи работа лица, като се прави индивидуална оценка за подходящи програми за всеки клиент в зависимост от неговите потребности, възможности, образователен ценз и др. в зависимост от самата рамка на програмата.

Планираното провеждане на обучения за професионална квалификация е съобразено преди всичко с потребностите на работодателите от наемане на лица с определена квалификация.

Осигуряването на подходящо образование и професионално обучение за подобряването на пригодността за заетост на работната сила е от изключителна важност. Считаме, че придобиването на квалификация от безработни лица с ниско образование е най- сигурният начин за запазване на заетостта. Фактор при ромите е липсата на мотивация за включване в професионално ориентиране, в курсове за ограмотяване и придобиване на квалификация.

До голяма степен повечето клиенти са обезсърчени, обезкуражени, немотивирани, немобилни.

Реализираните дейности със самоопределилите се като роми безработни лица за 2015 г. са следните:

общ брой лица – 118;

дейност „Повишаване на конкурентоспособността и осигуряване на заетост на ромите“ – 118 лица, от които 73 лица повишили пригодността за заетост, като 3 лица са мотивирани за активно търсене на работа и 70 лица са професионално ориентирани.

Осигурена е заетост на 45 лица, като 6 са по ОП“РЧР“ и 28 са устроени на пазара на труда.


Дирекция „Бюро по труда -Велинград

Дирекция «Бюро по труда» Велинград обслужва три общини - Велинград, Ракитово и Сърница. За 2015г. средномесечният брой на регистрираните безработни и равнището на безработица по общини е както следва:

за Община Велинград - 4 872 безработни лица и 34,23% равнище на безработица;

за община Ракитово - 1 528 безработни лица и 26,78% равнище на безработица;

за община Сърница - 722 безработни лица и 33,25% равнище на безработица.


От посочените данни е видно, че и трите общини/Велинград, Ракитово и Сърница/ се отличават с високо равнище

на безработица повече от три пъти над средното за страната.

Причините за високото равнище на безработица в региона са: липсата на развита индустрия и големи промишлени предприятия, които да разкриват работни места; големият брой населени места в района предимно на община Велинград, които са планински, отдалечени от града и без какъвто и да е обществен транспорт.


Мерки за намаляване на безработицата са: устройване на работа на безработните лица на свободния пазар на труда, включване в обучения и заетост по действащи програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и проекти по ОП «РЧР».

През 2015г. отпадналите от регистрация от ДБТ Велинград, поради постъпване на работа на първичен пазар на труда са 2 080 лица. Включени в програми за заетост и обучение по ЗНЗ са 130. От началото на годината, включени в нова заетост по мерки за професионално обучение и насърчаване на заетостта, са 80 безработни лица.

По схема „Подкрепа за заетост" по ОП „РЧР" в периода януари - декември 2015г. са обслужвани 39 преходни договора за 176 лица и са сключени нови 62 договора, по които са включени в заетост общо 233 лица, По схема „Младежка заетост" включени в заетост към края на годината са 16 безработни младежи.

Във връзка с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите /2012-2020г./, всяка година Дирекции «Бюро по труда» получаваме План за изпълнение на интеграционната политика по дейности. За 2015г. на ДБТ Велинград е определен план от 135 общ брой обхванати лица по различните дейности. Изпълнението на този планов показател е на 167,4%, т.е общият брой на обхванатите лица по различните дейности по отчетни данни е 226, от които: 41 лица самоопределили се като роми са включени в мотивация за активно търсене на работа; 27 лица са получили професионална ориентация; на 157 лица е осигурена заетост - 19 са включени в програми по ЗНЗ, 61 по проекти на ОП «РЧР», 3 по насърчителни мерки по ЗНЗ и 74 са устроени на работа на първичен пазар на труда.

По Национална програма «Активиране на неактивни лица» в ДБТ Велинград от началото на 2015г, работи едно лице като «трудов посредник - ромски медиатор», а от месец ноември и едно лице във филиал Ракитово към ДБТ Велинград. Ромските медиатори активно работят предимно с ромската общност както в ДБТ, така и на терен - подпомагат ги при попълване на документи, мотивират ги за активно търсене на работа. Към общините Велинград и Ракитово по същата програма работят «младежки медиатори», които активно работят за идентифициране, активиране и мотивиране на младежите до 29 годишна възраст от всякакъв етнос. С цел активно сътрудничество по изпълнение на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта се подписа споразумение между ДБТ Велинград, общините Велинград, Ракитово,Сърница и фондация "Бъдеще".

Основни проблеми сред лицата от ромския етнос са: голяма част от тях не се самоопределят като роми, неграмотност, липсата на трудови навици и мотивация за работа. Преобладаващата част от тях се регистрират в ДБТ с цел получаване на социални помощи. Когато има обявени подходящи свободни работни места на първичен пазар или по програми за заетост и ги насочим на работа, те представят протоколи от ЛКК, че не могат да работят.Дирекция „Бюро по труда - Септември

Равнището на безработица в района на Дирекция “Бюро по труда” - Септември в края на 2015 г. е 17.6 %. В сравнение със същия период на 2014 година равнището на безработица се увеличава с 0.4 пункта. За страната равнището на безработица е 10.0 %.

По общини равнището на безработица в края на годината е:

за община Септември – 19.1 на сто;

за община Белово - 13.9 на сто.Средно за анализирания период равнището на безработица е 17.1 %, с 1.3 пункта по-малко в сравнение с 2014 г., като за отделните общини е:

община Септември – 18,4 % /1.2 пункта по-малко/;

община Белово – 14,0 % /1.4 пункта по-малко/.
Средномесечният брой на регистрираните безработни през 2015 година е 2358 /при 2531 за 2014 г./, което е с 173 или 7.3 на сто по-малко. За отделните общини средномесечният брой на регистрираните безработни е:

За община Септември – 1803 с 121 лица по-малко /6.7 на сто/

За община Белово – 555 с 52 лица по-малко /9.4 на сто/.

Общият брой на регистрираните търсещи работа лица, самоопределили се като роми към 31.12.2015 година е 652 лица, което е 26,9 % от общо регистрираните 2420 лица, в това число до 29 години са 112 роми. Регистрираните роми в Община Белово са 48 лица и 604 лица в Община Септември. По образование са както следва: без образование са 462 лица или 70.9 % от регистрираните роми, с начално образование – 125 лица, с основно образование - 52 лица и със средно образование- 13 лица. Преобладавет жените – 375 или 57.5 %.През 2015г. в Дирекция „Бюро по труда” Септември е отчетено изпълнение на дейностите по Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. както следва:

Общият брой на обхванатите лица, самоопределили се като роми по дейностите на плана, на които е повишена конкурентността на пазара на труда е 445 лица през 2015г., при 339 лица през 2014г.

Повишена е пригодността за заетост и квалификация в професионално ориентиране през 2015г. на 336 лица, при 177 лица през 2014 г.

Осигурена е заетост през 2015 г. на 109 лица, в т.ч.:

включени в програми и проекти 31 лица, като от тях 15 лица в Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

в насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта през 2015 г. са включени 8 лица;

устроените на работа на първичен пазар на труда през 2015 г. са 70 лица при 47 лица през 2014г.

Регистрираните към 31.12.2015 г. 112 младежи, самоопределили се като роми са информирани за Европейската Гаранция за Младежта и за схема «Младежка заетост» по ОП»РЧР»; в изпълнение на стъпките в план да действие на безработните лица голяма част от младежите са участвали в организираните Трудови борси, тристранни срещи между трудов посредник, работодател и търсещо работа лице за усвояването на заявени свободни работни места на първичен трудов пазар.

Мерките за намаляване на безработицата включват :

Провеждане срещи по график и извън график с работодателите с цел разкриване на свободни работни места на първичния пазара на труда

Проактивно предлагане на профили на безработни търсещи работа лица /БТРЛ/ при срещи с работодателите, с цел разкриване на свободни работни места на първичния пазар на труда и устройване на работа на подходящи за разкритото свободно работно място на регистрирани в ДБТ Септември безработни търсещи работа лица.

Организиране и провеждане на тристранни срещи/Работодатели, БТРЛ и ДБТ/ за представяне от страна на ДБТ на група безработни лица пред работодател с цел своевременно устройване на работа на регистрираните в ДБТ Септември безработни търсещи работа лица на обявените свободни работни места на първичния пазар на труда.

Осъществяване на срещи със земеделските производители, ползващи земеделски земи в региона обслужван от ДБТ с цел разкриването на свободни роботни места на първичния пазар на труда.

Информиране на регистрираните в ДБТ Септември безработни търсещи работа лица за свободните работни места, заявени чрез националните и обществените служби по заетостта в страните-членки на EURES, както работните места, заявени чрез т.н. EURES съветници

Мотивиране и активиране на продължително безработните лица с цел устройването им на работа на първичния пазар на труда.

Провеждане на групови мероприятия по професионално ориентиране на регистрираните БТРЛ при обявяването на по- голям брой свободни работни места от един работодател на първичния пазар на труда.

Организиране и провеждане на срещи по Споразумението между партньорите на местно ниво:Община Септември, Община Белово, неправителствени организации, сдружения и регионални структури на синдикалните организации за реализиране на Националния план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014-20120г.: Община Септември, Община Белово, РС на КНСБ гр. Септември, РС на КТ Подкрепа гр. Септември, РС на КТ «Подкрепа» гр. Белово, Сдружение «Загорово» гр. Септември, Сдружение Загоровче – гр. Септември» и Фондация «Септември – Рома».


Дирекция „Бюро по труда“ - Пещера

Икономически активно население: 14773 лица


Средногодишен брой регистрирани безработни лица: 1954 Средно равнище на безработица: 13,2%.
Приоритети:

Ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост чрез:

Успешно трудово посредничество на първичен пазар на труда между работодатели и безработни лица от ромски произход, в резултат на което 62 души са устроени на работа на първичен пазар за 2015 г.

Съчетаване на всички инструменти на активната политика и средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда.

По проект " Подкрепа за заетост", 13 роми са включени в заетост.

По проект „Нова възможност за младежка заетост" - 1 ром е включен в заетост и обучение.

По национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", 4 роми са включени в заетост.

3.Подобряване качествата на работната сила чрез професионално ориентиране и мотивация за активно търсене на работа на 29 безработни роми.Дирекция „Бюро по труда“ - Пазарджик


Сподели с приятели:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница