Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница53/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   102Приоритет „Жилищни условия“

Общини

Общ преглед на жилищните възможности и проблеми в областта

Мерки за преодоляване на съществуващи проблеми.

БатакБеловоБрацигово
Изготвяне на кадастрална карта, която обхваща ромския квартал - предстои одобрение от Агенция по кадастъра;

Продължава уреждане на въпросите със собствеността на терените на жители от ромски произходВелинград

Ромското население в Община Велинград е концентрирано предимно в кварталите: „Анезица”, „Асфалтова база”, „Буков дол”, както и в ромската махала в с. Драгиново.


Община Велинград непрекъснато полага усилия за подобряване на инфраструктурата на тези квартали, като се плануват и реализират редица проекти.

Община Велинград води активна политика на поддържане на жилищен фонд за социално слаби и крайно нуждаещи се граждани. Дейността е свързана с проучване, управление и разпореждане с общинска собственост, поддържане на кадастрален план.Лесичово

В община Лесичово няма регистрирано наличие на бездомни, катунари или хора с номадски начин на живот. Всички жители имат свои домове, макар и някои да са с лоши битови условия. Има семейства от ромски произход в село Динката, които обитават предоставени им от общината фургони след като през 2005 г. река Тополница отнася или събаря домовете им.
Пазарджик

Две трети от населението в ромските квартали на гр.Пазарджик и селата живеят в тежки жилищни условия. От картотекираните семейства в община Пазарджик 2/3 са от ромски произход.

Дирекция „Архитектура“ към община Пазарджик е издала 180 бр. удостоверения за търпимост съгласно ЗУТ. Обособени са УПИ в кв.540, на ул.“Веслец“ и 17 от тях са готови за придобиване на вещни права.

Панагюрище
Община Панагюрище реализира проект „Интегриран инвестиционен проект във В и К сектор за гр. Панагюрище” по Договор № DIR–51011116-C043/14.09.2012г., финансиран от ОП „Околна среда 2007 - 2013”.

По проекта се извърши изграждане и рехабилитация на канализация и съпътстващ водопровод в град Панагюрище, като са включени и улици в квартали с преобладаващо ромско население.

През 2015 година с общински средства в размер на 3500,00 лева е извършен текущ ремонт на ул.” Йордан Кискинов” находяща се в ромския квартал на село Поибрене;

ПРИОРИТЕТ ІV – ЗАЕТОСТ

През 2015 година в ромската махала са поставени пътни знаци за регулиране на движението, които са закупени през 2014 година с общински средства на стойност 952 лева.Пещера

Съществени проблеми свързани с жилищната политика в ромските квартали на гр. Пещера е необходимостта от осигуряване на терени за жилищно строителство за ромите. В тази връзка е изготвен и одобрен проект за ЧИ на ПУП за кв.180/ кв.Луковица/, с който отпадна предвиждането за УПИ I-Училище и УПИ И-Детска градина, като имотите се отреждат за комплексно жилищно строителство за задоволяване жилищните нужди на ромското население. Предстои изработката на подробен устройствен план за смяна предназначението и начина на трайно ползване от „земеделска територия-нива" в „урбанизирана територия-за ниско жилищно застрояване" с необходимата инфраструктура.

Проблемът с незаконното строителство стои на вниманието на Общинска администрация-гр.Пещера, като в тази връзка се изготви и одобри проект за частично изменение на ПУП на ул."Стара река" с цел урегулиране на вече застроени терени и отреждането им за жилищно строителство.


Ракитово
През 2015 г. е въведен в експлоатация на 31.03.2015 г. „Център за обучение на семейства” с инвеститор Община Ракитово. Проектът е финансиран от NAVFAC – Военноморско инженерно командване на ЦАЩ за Европа, Африка и Югозападна Азия, съгласно договор N33191-14-P-0617. Договорът е сключен съгласно одобрено искане N33191-13-R-1243 от НПО „Бъдеще”. Стойността на проекта е $ 249 680,00.


Септември

70% от жилищата в ромските квартали са построени в урбанизирани територии;

Голяма част от тях са без строителни документи, като в процентно изражение делът е следния:

гр.Септември – 25%;

гр.Ветрен – 28%;

с.Злокучене – 20%;

с.Виноградец – 75%;

с.Карабунар – 16%;

с.Варвара – 50%;

с.Ветрен дол – 66%;

с.Ковачево – 25%;

Територията с компактно ромско население е със следните показатели:

Одобрен е ПУП за всички населени места, като извън регулация остават територии, от които най-голям е делът в гр.Септември.Съществуващото облагородяване е предприето по отношение на: водопровод – в по-голяма част от населените места;

Улична мрежа – частично в гр.Септември, гр.Ветрен, с.Злокучене, с.Виноградец и с.Карабунар;

Улично осветление – частично в гр.Септември, гр.Ветрен, с.Виноградец и с.Карабунар.

От началота на годината сме подали 15 проектни предложение към ПУДООС по Национален конкурс „За чиста околна следа – 2016г.” На тема „Обичам природата – и аз участвам” за детски площадки по населените места в общината, също така сме съдействали за подаването проекти на 11 детски площадки в детските градини, като сме изработили проектната им документация и сме предвидили 50% съфинансиране за тях и площадките по населените места.

Към ПУДООС имаме и две подадени проектни предложения за водопровод и канализация съответно:

1.РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ГР. СЕПТЕМВРИ ПО БУЛ.


БЪЛГАРИЯ ОТ О.Т. 13 КВ. 2,4 ДО 33 М ПРЕДИ О.Т. 667 КВ. 74,88

2.РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ГЛАВЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР № 1 И СЪПЪТСТВАЩ


ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ” И БУЛ. „БЪЛГАРИЯ”, ГР. СЕПТЕМВРИ.

Разработен е още един проект, който е в процес на съгласуване:РЕКОНСТРУКЦИЯВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С ОБЩА ДЪЛЖИНА 5,41 КМ. ПО УЛИЦИ В ГРАД СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ – УЛ. СТЕФАН ЗАХАРИЕВ (О.Т.545-О.Т.544), УЛ. ПЕТЪР БЕРОН (О.Т. 544- О.Т. 549), УЛ. ХРИСТО БОТЕВ (О.Т. 784 – О.Т. 496 И О.Т.636-О.Т.691), УЛ. САРАНЬОВО (О.Т.735-781), УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ (О.Т. 439-О.Т.689), УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ (О.Т. 418-О.Т. 254), УЛ. ИВАН ВАЗОВ (О.Т. 206-О.Т.252), УЛ. МИЛЕВИ СКАЛИ (О.Т.231-О.Т.439), УЛ. ЕЛЕДЖИК (О.Т.137-О.Т.606), УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ (О.Т.-120-О.Т.55), УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ (О.Т.125-О.Т.206), УЛ. МУСАЛА (О.Т.123-О.Т.125)

Стрелча
Подмяна на водопроводната мрежа по ул. «3-ти МАРТ» ул. «ТРУД» от ул. «Победа» до бул. «Руски»/, по ул. «ПОБЕДА» от ул. «Мир» до ул. «Труд» , по ул. «МИР» от ул. «Победа» до ул. «Труд» В РОМСКИЯ КВАРТАЛ по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Сърница

Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

Общини

Мерки за спазване на върховенството на закона


Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация

Мерки за преодоляване на езика на омразата

Батак


Белово


Брацигово

Ежегодно с помощта на Областен съвет се организират срещи приемане на жалби и оплаквания от граждани за проявена спрямо тях дискриминация.Велинград

Консултативният кабинет за социална превенция към МКБППМН – Община Велинград, работи в няколко области, а именно:


 • консултиране и информиране / социално, психологическо, правно и педагогическо/;

 • развитие на социална компетентност;

 • изнесени дейности в училищата / тренинги, групова работа, анкети/.

Консултативният кабинет подпомага дейността на Местната комисия в изпълнение на задачите по чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и престъпления, извършвани на територията на общината, като в него се извършват психологически услуги за деца и родители, които могат да бъдат обект на работа на МКБППМН или да се консултират с превантивна цел. Общ брой преминали деца – 5бр. деца.

Обществения възпитател извършва информативна, консултативна, превантивна работа и подкрепа при образователни трудности. По сигнали от училища на територията на община Велинград са осъществени срещи –разговори с деца и техните семейства по проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, агресивни прояви и др.

Обществените възпитатели по училища, разясниха за последствията и наказанията при употребата и разпространението на наркотични вещества в училищата на територията на община Велинград.

Характерни за ромските групи са лошото социално-икономическо състояние, ниските доходи и незачитане нормите на поведение, което е предпоставка за извършване на престъпления. Това води до нарушаване на обществения ред и неспазване на обществени и морални норми от страна на малцинствата. Голяма част от живущите в тези зони са част от криминалният контингент.

През последните години се забелязва стремеж към интеграция на част от по заможните роми за редовно посещение на децата им в детска градина и училище, но остава и желанието да се запазят традиционните ромски обичаи.


Лесичово

В община Лесичово няма постъпили жалби, оплаквания или сигнали за упражнена дискриминация върху жител/и на общината.

В почти всички населени места има смесено население, празнуват се всички религиозни и светски празници, и участват в организирани мероприятия без разделяне по пол, раса, етнос, вероизповедание

Пазарджик

Организирани са 17 приемни съвместно с РП на КЗД, 34 информационни срещи, на които са консултирани 200 лица.

провеждат се срещи с НПО и държ.институции по отношение на прилагане на ЗЗД.

Подадени са 7 жалби и 13 сигнала, като 2/3 от тях са от лица от ромски произход.
Панагюрище

Два пъти през годината представители на РУП на МВР са осъществили срещи с класните ръководители и колективите на училищата. Инспектор Детска педагогическа стая изнася беседи пред ученици по Националната програма «Работа на полицията в училище»;

В маршрутите на полицейските патрули са включени районите на учебните заведения-училища, детски градини и социалните услуги на територията на общината. Засилен е полицейския контрол в дворовете и зелените училищни площи;

С децата от детските градини и начална училищна степен на образование са проведени 10 срещи със служители на „Пътна полиция”.

През отчетната година се осъществяваха ежемесечни контакти между МКБППМН и инспектор Детска педагогическа стая при РУП на МВР -Панагюрище свързани с обмен на информация, коментари относно конкретни случаи, организиране на възпитателна работа с проявени деца и превантивна работа в училищата;

Пещера

През 2015г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Община Пещера е разгледала 16 възпитателни дела по ЗБППМН за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни. На извършителите са наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН, както следва:

4 бр,- "предупреждение" по чл. 13, ал. 1, т.1 от ЗБППМН;

1 бр. - „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението " чл. 13, ал. 1, т.Зот ЗБППМН;

11 бр,- "поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател" по чл. 13, ал. 1, т.5 от ЗБППМН.

По информация на Областна служба «Изпълнение на наказанията» - Териториално звено - гр.Пещера осъдените лица на пробация през 2015г. са 19 лица на възраст 15-29г.

Със Заповед № 147/18.03.2013 г. на Кмета на общината са утвърдени Правила за реда, условията и критериите за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от бюджета на Община Пещера, които предвиждат отпускане на еднократна финансова помощ на лица за задоволяване на неотложни социални потребности; деца и лица, на които предстоят или са извършени скъпоструващи изследвания, животоспасяващи лечения, операции и лекарства; лица, семейства и домакинства, пострадали при бедствия, аварии и катастрофи; социални погребения.

Отпуснати са общо 49 бр. еднократни помощи на 49 лица-заявители.
Ракитово


Септември

Всички граждани имат равен достъп за обслужване от органите на местната власт;

Между Община Септември и РУП гр.Септември е подписано споразумение за осигуряване на обществен ред, включващо прилагане на мерки за работа с рискови групи.
Децата в училищна възраст са запознати с правата си по ЗЗД;

Осъществява се механизъм на взаимодействие между учебните заведения и училищните комисии по превенция;

Функционират мултидисциплинарен екип по за прилагане на Координационния механизъм за взаимодеиствие при работа в случаи на деца, жертва или в риск от насилие за взаимодействие при кризисна интервенция и

МКБППМН


Провежда се ежегодно, в рамките на учебната година програмата ”Работа на полицията и училищата” в изпълнение на стратегията „ Полицията в близост до обществото”


Стрелча

Членовете на ромската общност спазват върховенството на закона не по-малко от останалите общности. Ромския квартал се обслужва от ПУ Стрелча, отчетени са леки престъпления (сбивания, неспазване на закона по пътищата и др.) Явления на етническа дискриминация в общината не се наблюдават.Сърница


Регионален представител на КЗД

Проведени 43 приемни, на които са консултирани 150 граждани на областта;

Проведени са 54 информационни срещи;

Регистрирани са 7 жалби, от които 5 са по дискриминационен признак – етническа основа;

27 сигнала за дискриминация, от които половината са от лица от ромски произход.

Жалбите и сигналите на ромите са за недопускане в заведенията за отдих и развлечение в гр.Пазарджик, тотално недопускане в летните басейни в областта, в някои фитнес-зали и др.


Областна дирекция на МВР - Пазарджик

ОДМВР - Пазарджик работи за подобряване ефективността от работата на полицейските служители в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека и утвърждаване на толерантни между етнически отношения.

В изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) до 2015г., в ОДМВР-Пазарджик продължава провеждането на теоретико-практически курсове на обучение на национално и местно ниво на теми свързани с работа на полицията с етническите малцинства.В изпълнение на стратегията, в ОДМВР-Пазарджик периодично се спускат разпореждания от ръководството на МВР с конкретна насоченост и указания за изпълнение на специфични мероприятия, като продължава изпълнението и на проблемно-ориентирания подход съобразно заложените цели. Във връзка с това в ОДМВР-Пазарджик се изпълняват мероприятия както следва:

 • системната оценка на средата за сигурност;

 • планиране на ефективно взаимодействие между отделните структури на ОДМВР -- Пазарджик;

 • своевременна идентификация на проблемите на местната сигурност;

 • оптимизирането на организацията на полицейската дейност и извършване на промени в разстановката на нарядите изпълняващи ППД, за гарантиране на полицейско присъствие и своевременно реагиране;

 • получаване на изпреварваща информация за планирани публични прояви и подготвяни евентуални провокационни действия, като се идентифицират техните организатори, целта, мястото и времето на провеждането им, както и броя на участниците;

 • наблюдението на виртуалното пространство;
Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека е основна задача. В изпълнение на Наредбата за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи, са включени теми по правата на човека и умения за работа с представители на ромските общности, идентифициране на проблеми на обществения ред и сигурност в местните ромски общности. Провеждат се обучения по теми. свързани с традициите, бита и културата на ромските общности и прилагането на проблемно- ориентиран подход за осигуряване на реда и сигурността в ромските общности.

Обучени са полицейски служители от структурите „ОП", „ТП" и „ППД" при ОДМВР 11азарджик, по изброените по-долу теми.1. „Признаци и форми на дискриминация".

  • „Традиции бит и култура на ромските общности".

  • „Умения за работа с представители на ромските общности".

  • „Прилагане на проблемно - ориентирания подход за осигуряване реда н сигурността в ромските общности".

  • „Правата на човека и проблемите на малцинствата".

  • „Превенция на правонарушенията и ефективно реагиране при получени сигнали за извършени престъпления и нарушения на обществения ред, както и недопускане ескалиране на напрежение в районите с компактно ромско население".

  • „Повишаването на познанията и подготовката на полицейските служители за работа в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека".

  • „Полицейски правомощия и не дискриминационно поведение".

През 2016 г. ОДМВР-Пазарджик продължава да работи за подобряване ефективността от работата на полицейските служители в мултиетническа среда при спазване стандартите по правата на човека и утвърждаване на толерантни междуетнически отношения, като сътрудничи с НПО и местни ромски лидери за своевременно преодоляване на възникнали напрежения и дългосрочно решаване на проблеми на местната сигурност.
Приоритет „Култура и медии“

Общини

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност

Батак
Белово
Брацигово

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Брацигово реализира различни проекти и чествания. В тях няма поставено различие и черта между етносите. Припозналите се като роми жители на общината участват равнопоставено във всички културно -масови прояви.

Велинград

Задачите в сферата на културата и медиите, заложени в Плана, включват прилагането на мерки за активно взаимодействие с ромските общности и създаването на условия за равен достъп на малцинствените общности до културния и социалния живот, както и създаването на условия за развитие на тяхната традиционна култура. С оглед изпълнението на поставените цели и задачи, в сферата на културата и медиите, Община Велинград предприе редица дейности в партньорство с културните институти и, действащи на територията на общината.

На базата на натрупания опит Община Велинград подготвя провеждането на серия от дискусии с участието на читалищните екипи с цел развитието на читалищата като модерни центрове за взаимодействие с малцинствените етнически групи.

С цел създаване на условия за равен достъп на ромите до социалния и културен живот на Велинград, Община Велинград осигуряват доспът до традиционните събития от културния календар на Община Велинград, насочени към взаимодействие с малцинствените общности.


Лесичово
Пазарджик

Отбелязване на международния ден на ромите – 8 април.

Активно участие във футболни отбори и футболния турнир, организиран от Община Септември.Панагюрище

Създадените Клуб по етнотанци „Гореща кръв“ , Фолклорен танцов състав „Ибърски ритми“, Клуб по художествено слово и Вокална група за народни песни в Народно читалище „Ванчо Пашов 1884”, село Поибрене и през 2015 година продължиха своята дейност като взимаха дейно участие в организираните общински, регионални и национални празници и конкурси. Читалищното ръководство следва своята политика за привличане на все повече млади хора от ромски произход, както при организираните форми, така и при използването на богатия библиотечен фонд на читалищната библиотека.

Общият брой на участниците в клубовете е 85 лица;

През 2015 година се проведе второто издание на етно-фестивала „Различни сме, но сме заедно” в него участваха 100 участника от селата Варвара, Бъта, Оборище, Блатница и домакините от Поибрене.

Целта на фестивала е да се популяризират танци, песни, обреди, обичай, занаяти на различните етноси и насърчаване на местното население при организирането и реализирането на проекта.

ОУ „Св. Недельо Иванов“ - Поибрене е училище, чиито ученически състав е изцяло от ромски произход. Чрез използване на българските и ромски празници и традиции, учениците се приобщават към културата на държавата, в която живеят, запазвайки идентичността си;

През 2015 година са реализирани:

Ромски празник „Василица” – в часовете по история и цивилизация в прогимназиален етап – мултимедийна презентация по темата. Сценична интерпретация от учениците на ромската приказка

„ Свети Васил”.

Часовете по музика на 6 и 7 клас са посветени на разучаване на руски цигански романси, които са представени на училищното мероприятие „Вечер на руската култура”;

Представена е драматизация на ромската приказка „Вълкът и мечетата” в детската градина пред родителите.

Месец на ромската фолклорна общност в часовете по музика в прогимназиален етап от 5 до 8 клас, които са представени на училищните тържества;

В часовете по география ученици пресъздават културата, кухнята, традициите, икономиката и най-интересните специфики на народите на Европа, Азия и Африка, с мултимедийни презентации и подръчни костюми;

Учениците в начален етап на обучение са представили драматизации на ромските приказки – „Градината на народите” и „За два гроша” от Йосиф Нунев.

Във всички училища на Общината интеграционните процеси най-успешно се прилагат в извънкласните форми за занимания по интереси:Пещера

Запазването на идентичността на ромската култура е неотменима и съществена част от процеса на интеграция на ромите в община Пещера.

Културното многообразие може да бъде източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на гражданите от нашата община и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

През 2015г. дейностите за запазване и развитие на културната идентичност на ромите в община Пещера бяха насочени към :

обучаване и изучаване на песни и танци от бита и традицията на ромите в Пещера

изучаване на обичайте, обредите и празниците на ромите.

привличане на самодейци от ромската общност в клубните и кръжочни форми на културните институти.

активно участие на ромската общност в културния живот на община Пещера.

Активно бе участието на ромската общност в Пещера в подготовката и провеждането

на I Международен Етнокултурен фестивал. В първия ден на фестивала бяха показани експонати от културното и историческо наследство на ромите в гр.Пещера. Бяха представени традиционни облекла от ромски костюми характерни предмети от бита на ромското етническа общност използвани през 20-те години на XX век.

Особено активно се включиха децата в детския карнавал на фестивала. Показани бяха различни герой от детски произведения , включително и на герои от ромски приказки за деца.

Активно присъстваха ромите и в честването на празниците на културата, посветени на 6 май - Ден на Пещера. В средношколското състезание "В света на книгата", организирано от библиотеката при НЧ „Развитие 1873"-гр.Пещера, учениците от ПГ"В.Левски" заеха престижното трето място.

Отбелязани бяха и важни дати за ромската общност, като "Световния ден на ромите" и Денят на ромската гордост.Ракитово
Септември

Провежда се национален ромски футболен турнир.

В културния календар на общината се отбелязват Международния ден на ромите / 8 април/ и ромската Нова година - Банго ВасилСтрелча

„Детско лято 2015”, „Ден на художествената самодейност”, „Празник на ромите”,”Коледни и новогодишни тържества”.

Сърница
РЕКИЦ „Читалища“

Значителна част от читалищата, работещи с преобладаващо ромско население, са отбелязали Международния ден на ромите. Читалищните колективи /школи, кръжоци, клубове, състави/ с представители от ромски произход са участвали в изложби, концерти, чествания и фестивали, посветени на ромската култура, като изявите са на местно, регионално и национално ниво.

НЧ „Развитие-1873 г.“ гр. Пещера е с огромен принос в реализирането на IV Международен етнокултурен фестивал „Културата на бъдещето и бъдещето на културата“ в града. В рамките на фестивалните дни /27-30 май/ са проведени редица събития, представящи особеностите на различни култури, в т.ч. и ромската-Национален пленер на детската рисунка на тема „Ръка за ръка, децата променят света“, литературен форум „Младежта за диалог и взаимно разбирателство“ и „Добрите дела-предай нататък“, етнографска изложба на експонати от културното и историческо наследство на различните етнически групи, детски карнавал „Моите любими герои от приказки и легенди от литературното и културното наследство на различните етноси“, концерти на фолклорните състави и демонстрации на обичаи, обреди, кулинарни традиции от културата и бита на различните етнически групи.

Заслуги в опазването и развитието на ромската културна идентичност в област Пазарджик има и НЧ „Ванчо Пашов-1884“ с. Поибрене с организирането и провеждането на II Eтнофестивал „Различни сме, но сме заедно“ на 27 юни 2015 г. В песенната и танцова надпревара са се включили над 100 участници, разпределени по възрасти. За колорита на фестивала е допринесло представянето на местната


ОБЛАСТ ПЕРНИК
Информация за проведени дейности и инициативи през 2015 г. за интеграция на ромите в Община Перник
Във връзка с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) е изработен План за действие на Община Перник за подкрепа на интеграционните политики /2015 – 2017 г., който е част от Областната стратегия за интегриране на ромите на територията на Област Перник.

Разработеният план за действие има за цел да систематизира и планира работата на Община Перник за интеграция на ромското население, чрез разширяване възможностите й за участие в национални и европейски програми.

През 2015-та година бяха реализирани дейности по следните приоритетни секторни направления:

ПРИОРИТЕТ 1 – ОБРАЗОВАНИЕ


Оперативна цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда


 • Цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища
 • Задача 1

Осигуряване на позитивни образователни условия за ранно детско развитие в системата на предучилищното образование/ранно детство и предучилищна възраст от 0 до 7 години

 • Дейности:

 • Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от обособените по етнически признак детски градини чрез поетапен прием в детски градини, извън ромските квартали, в смесени групи

 • Подготовка за равен старт в училище

 • Създаване на летни групи
 • Цел 2: Повишаване на качеството на образование

 • Дейности: Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от особените по признак детски заведения чрез поетапен прием в детските градини, извън ромските квартали, в етнически смесени групи.
 • Цел 3: Приобщаване и приемане на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

 • Дейности:

 • Насърчаване на отговорно родителско отношение. Ефективни санкции срещу родители, които нарушават разпоредбите на чл. 53 от Конституцията на Република България и чл. 7 от Закона за народната просвета, според които училищното обучение до 16 – годишна възраст е задължително.

 • Организиране на кампании за повишаване на осведомеността на родителите относно ползите от предучилищното образование.

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Оперативна цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми


 • Цел 1: Намаляване на детската смъртност
 • Задача 1

Ранна регистрация на бременните, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилките.

 • Дейности:

 • Активно съдействие от страна на здравния медиатор, на личния лекар за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация, консултации с лекар- специалист по акушерство и гинекология и своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане.

 • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност. • Задача 2

Намаляване на бременностите в юношеската възраст и профилактика на вродени аномалии и наследствени заболявания.

 • Дейности:

 • Провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за:

  • начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето;

  • за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести

  • за начините за профилактиране в кварталите с преобладаващ брой ромско население на територията на община Перник.

 • Цел 2: Подобряване на здравната помощ за новородените чрез изпълнение на националните профилактични програми
 • Задача 1

Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7-годишна възраст

 • Дейности: Провеждане на разяснителни кампании за необходимостта от ваксиниране на децата със задължителните имунизации по националния имунизационен календар и разпространение на информационни материали.
 • Задача 2

Подобряване на профилактичните дейности сред жителите с различен етнически произход

 • Дейности: Провеждане на профилактични прегледи с мобилни педиатрични кабинети в кварталите с преобладаващ брой ромско население на територията на община Перник.
 • Задача 3

Осигуряване на по-добро здравно обслужване и по-добро качество на живот на болни с хронични заболявания и хора с увреждания

 • Дейности: Информиране на хронично болните за техните права и навременното им освидетелстване.
 • Задача 4

Обучение на подрастващото население за предпазване от най-честите заболявания

 • Дейности: Периодично провеждане на беседи от здравни специалисти и медиатор за вредата от най-разпространените рискови фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ


Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура


 • Цел 1: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура
 • Задача 1

Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, културата и др.

 • Дейности: Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура изграждане на социални заведения.

ПРИОРИТЕТ 4 – ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ


Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.


 • Цел 1: Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека
 • Задача 1

Повишаване на квалификацията за ефективна дейност на полицейски служители в мултиетническа среда.

 • Дейности:

 • Запознаване и разясняване на Наредба №1 на Община Перник за ред и сигурност сред ромското население;

 • Превантивна работа на полицията и обществеността, съвместно планиране, работни срещи срещу разпространението на наркотици;

При изпълнението на оперативните цели, залегнали в Плана за действие на Община Перник за подкрепа на интеграционните политики /2015-2017/ се постигна ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери. Беше създадена устойчива основа за решаването на конкретни проблеми на ромите и се предприеха действия за реализиране на съвместни програми допринасящи за процеса на интеграция на малцинствата.

Постигнати бяха следните резултати:


 • Повишено качеството на образование в кварталите с ромско население.

 • Стимулиране адаптацията на ученици към училището.

 • Обхващане и задържане на по – голям брой деца на възраст от 3 до 6 години, което да им осигури равен старт при постъпване в училище.

 • Подобряване на материално – техническата база в училищата и детските градини и осигуряване на учебно – технически средства и помагала, дидактически материали за обучение и игри.

 • Включване на децата и учениците в клубовете по интереси с цел развиване способностите си, усъвършенстване, удовлетвореност и повишаване на самочувствието им на знаещи и можещи.

 • Запознаване на децата с културното многообразие, проучване и съхраняване културното наследство на нацията и на ромския етнос. По този начин ще изградят у себе си стъпка по стъпка нравствена ценностна система и усещането, че светът е многолик и универсален, и че те му принадлежат.

 • Създадена атмосфера на толерантност, мотивация за участие в образователния процес и желание за индивидуална изява на учениците.

 • Въведени интерактивни методи на преподаване и обучение.

 • Намалена неграмотност сред 18 – 25 годишните млади хора.

 • Получена професионална квалификация на младежи.

 • Намалена безработицата сред малцинствата.

 • Повишена здравна и екологична култура на учениците и младите хора.

 • Подобрен достъп до здравни услуги и намалена заболеваемост на представители от етнически малцинства, които живеят в бедност на територията на Община Перник.

 • Изградени нови жилища, зелени площи и детски площадки.

 • Подобрено състоянието на техническата инфраструктура в кварталите.

 • Съхранена идентичност на малцинствените общности.

 • Утвърдена обществена структура за развитието на местната общност;

 • Повишена осведоменост на целевите групи.

 • Включване на целевите групи при изпълнение на дейностите по Общински план за развитие на община Перник.

 • Повишена осведоменост на целевите групи за ролята на ЕС и по-специално за популяризиране на добри практики и примери от реализирани проекти в областта на интеграцията на ромите.

 • Активизирани местни общности, които са информирани за мерките и дейностите по Общински план за действие.

Разрешаването проблемите на ромското население и търсенето на решения за преодоляването им ще продължава в актуализирането на дългосрочната политика за приобщаването на малцинствата към икономическите и социални процеси протичащи в община Перник.


Получената информация е само от община Перник. Другите общини от областта не са предоставили информация в Секретариата на НССЕИВ.

Област Плевен


Област Плевен има създадена и действаща Областна стратегия за интегриране на ромите 2013-2020 г. Стратегията на област Плевен е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020 г.), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г. Следвайки Националната стратегия и рамката на Европейския съюз /ЕС/ за национални ромски стратегии, Областната Стратегия прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, и не изключва предоставяне на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.

Изпълнението на заложените мерки в Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2013-2020 г.), се осъществяват на територията на област Плевен чрез Плановете за действие за интеграцията на ромите в общините, както и на Областната стратегия за интегриране на ромите.

В процеса на работа периодично се провеждат работни срещи между общини и Областна администрация във връзка с работата по изпълнението на приоритетите заложени в Националната стратегия за интеграция на ромите. Отчита се много активен диалог между местните и областните власти в реализацията на дейностите по стратегическите документи.

В редица Плевенски общини се създаде партньорство между неправителствените организации и самите общини, като вече се предлагат иновативни решения за повишаването на нивата на заетост в ромска общност, както и обучението им на територията на общините.
Сподели с приятели:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница