Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница54/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   102

1.29 от 11-те общини на територията на област Плевен имат създадени и действащи общински планове за интеграция на ромите.Със Заповед на Областния управител е определено Звено за мониторинг и оценка, което следи за оперативното изпълнение на дейностите в Стратегията на Област Плевен за интегриране на ромите (2013-2020). В началото на всяка година до месец март Звеното за мониторинг представя отчет във връзка с изпълнението на заложените приоритети в стратегията до Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Реализирани дейности по приоритети в сферата на интегрирането на ромите за 2015 г.


І. Приоритет „Образование”


 1. Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда се осъществява с участие на училищата в програми, проекти, извънкласни дейности, организиране на безплатни екскурзии с образователна цел, целодневна организация на учебния ден, училищни спортни състезания, работа с родители и др.

  • През учебната 2014/2015 год. са проведени изнесени двудневни обучения на родители и учители по Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище” по Проект „Всеки ученик може да бъде отличник”. Темата на обученията е „Активни родители - успяващи деца”. Присъстваха родители и учители от селата Бохот, Мечка, Пелишат и Беглеж. Всички участници проявиха активност при решаване на казуси, ролеви игри и дискусии;

  • През март 2015 г. ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот беше домакин на Спортно състезание „Мама, татко и аз” по Проект на ЦМЕДТ „Амалипе” – „Всеки ученик може да бъде отличник”. Участници и гости са ученици, родители и учители от ОУ „Христо Ботев” - с. Мечка, ОУ „Христо Ботев” - с. Пелишат и ОУ „Васил Левски” - с. Беглеж;

  • През април 2015 г. група от училището участва в обменна визита „Добри практики в извънкласни дейности” по Проект на ЦМЕДТ „Амалипе” – „Всеки ученик може да бъде отличник” в ОУ „Христо Ботев” - с. Пелишат. Участниците са от селата Беглеж, Бохот и Мечка. Ученици от СИП „Фолклор на етносите” пресъздадоха обичая Гергьовден. Организиран конкурс за красота и турнир по канадска борба;

  • През юни 2015 г. танцова група от ОУ „Антон Страшимиров” –с. Бохот, ОУ „Васил Левски” –с. Беглеж, ОУ „Христо Ботев” - с. Пелишат, ОУ „Св. Климент Охридски”-с. Буковлък взеха участие в XII Детски ромски фестивал „Отворено сърце” в гр. Велико Търново, откъдето танцьорите се завърнаха с Грамота за достойно представяне.

По данни на ЦМЕДТ „Амалипе” на територията на област Плевен има 12 създадени родителски клуба в които родителите се обучават чрез практически семинари, лекции и беседи. Включени са и родители в училищното настоятелство 42 представители на родителския актив.  • Учениците участват по Проект „Учене в толерантност” на Центърa за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Заключителна конференция по проекта е проведена 18 и 19 март 2015 г. В проекта участват и училища от област Плевен.

Представените резултатите от анализите за учебната 2014/2015 година са следните:

Общият брой на напусналите ученици, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗНП, в област Плевен от началото на учебната 2014/2015 година е 24. Напуснали поради натрупан голям брой отсъствия и по социални и семейни причини. Напуснали ученици поради слаб успех не се регистрират.

Представените резултатите за І учебен срок за учебната 2015/2016 година са следните: броят на напусналите ученици в област Плевен за І учебен срок на учебната 2015/2016 година е общо 10. Реинтегрирани 7 ученици, напуснали и преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Справката показва, че броят на напусналите ученици в задължителната училищна възраст е най-голям в основните, следвани от средно общообразователните училища, най-малък е в професионалните гимназии, като се отчита факта, че в средните общообразователни училища се обучават ученици в прогимназиален и гимназиален етап на образование.
Основните причини за напускане на училището от учениците са следните:
- социални и семейни причини,

-липса на образование или ниска грамотност у родителите и убеденост в необходимостта от придобиване на степен на образование и формирането му като приоритет.

- изоставане в училищните постижения и липса на мотивация за учене,

- етно-културна принадлежност;

- нисък социален статус;

- миграционни процеси.


Изтъкнатите причини имат различна степен на проявление но най-вече по населени места. В по-големите населени места и общинските центрове причините са основно семейни (трудови миграции на семействата или членове на семействата в по-големи населени места или в чужбина) и липсата на мотивация за учене и изоставане в училищните постижения, докато в малките населени места, основните причини са от социален и етно-културен характер. 1. Предприети мерки за задържане на учениците в училище и предотвратяване на напускането им:

Мерките за намаляване на напусналите ученици имат превантивен характер. Основно целят намаляване на броя на напусналите ученици и е свързана с търсене и прилагане на методи и форми за обучение и възпитание, близки до интересите на учениците и съобразно възрастовите им особености:


2.1. Включването на учениците, застрашени от напускане на образователната система в извънкласните и извънучилищните дейности, по-голямата част от които по програмите и проектите на МОН и Програма за превенция на отпадането от училище към ЦМЕДТ „Амалипе” – В. Търново, води до превръщане на училището в поле за развитие и изява талантите на децата;
2.2. Включването на родителите в училищни дейности се утвърждава като добра практика за подобряване на взаимодействието учител-родител-ученик и за подобряване на резултатите от образователно-възпитателния процес;
2.3. В част от училищата, дейностите по превенция и намаляване броя на напусналите ученици се подпомагат от училищни психолози и педагогически съветници;
2.4. Със съдействието на Регионален инспекторат по образованието – Плевен училищата в областта работят в посока на успешно прилагане на възможностите, определени в чл. 112 и чл. 114 от ППЗНП за намаляване на броя на напусналите ученици.


 1. Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система

Възпитателни мерки, предприети от училищата:
  • включване на ученици за обучение в групи СИП, извънкласни и извънучилищни дейности, отговарящи на интересите и личностните им заложби; дейности за изява на техните интереси и таланти Съхраняването и развитието на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства се осъществява чрез обучение в свободноизбираема подготовка (СИП) в изучаване на традиционната култура на съответната етническа общност;

  • ранно идентифициране на ученици в риск; създаване на педагогическа подкрепа за преодоляване на изоставането и пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, използване на индивидуална и групова работа, създаващи условие за усвояване на учебния материал, съгласно чл. 114 от ППЗНПЗа ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:

1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика.


 • мотивиране на учениците и развиване на уменията им за работа в екип, чрез участие в тренинги, проекти и програми; работа с педагогически съветници и училищни психолози;

 • работата с родители е приоритетно насочена към привличането им като активни участници в училищния живот, постигане на партньорство в образователно-възпитателния процес, приобщаване на родителската общност за активно участие в решаването на училищните проблеми - провеждане на лектории и беседи по проблемите на образованието и възпитанието на учениците, важността на редовното посещение на децата в училище; разясняване на ролята на образованието за бъдещото израстване и реализиране на учениците на пазара на труда след завършване на образование; осъществяване на дейности съвместно с родителската общност; включване на родителите при подготовката и провеждането на училищни тържества, концерти, мероприятия и изяви на децата.

Реализацията на посочените проекти и дейности допринася за приобщаването на деца и ученици от малцинствен произход за тяхната по-добра предучилищна и училищна подготовка, което улеснява участието им в етапите на училищното обучение.

Адаптацията на децата от целевите групи в образователната и възпитателната среда се постига чрез допълнителната подготовка по образователно направление български език.

4. Обхванати деца в детски градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес, отпаднали от училище:


4.1. На територията на област Плевен съвместно с педагогическия екип от училищата и детските градини с родителите на децата от ромски произход се работи по подготовката на децата в предучилищна възраст от всички етнически групи за пълноценно им включване в образователния процес.

4.2. Осъществяват се форми за ефективна работа и мотивиране на родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават детска градина.

4.3. В детските градини се работи по национални програми и проекти на МОН – НП „С грижа за всеки ученик”, Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”, с цел по-добра подготовка за придобиване на училищна готовност.

Основни причини, поради които децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка не посещават учебните заведения:
 • миграционни процеси в и извън България;

 • децата пребивават в чужбина, заедно със своите родители и често отсъстват от учебните заведения;

 • децата се отглеждат не от родителите, а от други членове на семейството, предимно баби и дядовци, които не винаги проявяват ангажираност с образованието на внуците си и възможност да осигуряват присъствието им в учебните заведения;

 • невъзможност на родителите/настойниците да заплащат размера на таксата за ползване на детска градина;

 • децата нямат необходимите имунизации и медицински документи, удостоверяващи извършените задължителни изследвания при постъпване в детска градина по наредбата на Министерството на здравеопазването;

 • родителска/настойническа незаинтересованост, поради което децата не се водят в учебните заведения;

 • незачитане и неспазване на законовите норми от родителите/настойниците на децата, които не посещават учебните заведения;

 • неефективност на наказателните мерки по ППЗНП, които са в правомощията на общините, към родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в учебните заведения;

 • липса на съвкупна образователна, социално-икономическа и административно-правна политика по обхвата и задържането на децата в учебните заведения;

По данни, подадени от директорите на детски градини и училища с подготвителни групи, за учебната 2015/2016 година са подадени заявления и са записани в подготвителните групи, както следва:


Учебно заведение

5- годишни деца

6- годишни деца

7-годишни деца, отложени от Първи клас

ЦДГ/ОДЗ

1876

1898

15

ПГ в училище

141

298

0

Общо записани

2017

2196

15

От Регионален инспекторат по образованието - Плевен е изискана информация от общините в областта за броя на подлежащите за постъпване в първи клас по смисъла на чл. 7, ал.1 и ал.2 от ЗНП и чл. 35, ал. 2 от ППЗНП. Информацията е следната:

Община

Брой деца, подлежащи на постъпване в І клас

/родени в периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г./Белене

69

Гулянци

101

Долни Дъбник

156

Д. Митрополия

187

Искър

60

Кнежа

128

Левски

175

Никопол

83

Плевен

1557

Пордим

57

Червен бряг

241

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА

2814


Сподели с приятели:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница