Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница55/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   102

Съпоставени с данните през последните три години се вижда, че броят на първокласниците, подлежащи на постъпване в първи клас през учебната 2015/2016 година е най-голям –2814 (по данни от общините в област Плевен). През учебната 2014/2015 година броят на подлежащите е 2210, през учебната 2013/2014 – 2366. Подадените данни са общо за всички деца и ученици, а не само роми.

Подлежащите за първокласниците- роми са записвани от родителите си в първи клас, но проблема на много от тях е че срещат обучителни трудности, защото не са посещавали групите за задължителната възраст -5 и 6 годишни.

Предполагаемите данни за подлежащи за записване за I клас роми за учебната 2014/2015 година са 182 ученици, отпаднали 46, а за учебната 2015/2016 година 199 ученици, отпаднали 41. Реинтегрирани 6 деца.

Делът на посещаващите детска градина при децата от 3 до 6-годишна възраст при децата от ромски произход е почти двойно по-нисък – едва 30,9%. Голяма част от децата, чийто майчин език е различен от българския, срещат трудности в процеса на обучението, което често води и до социалното им изключване в училищната общност, както и не посещаване на детска градина.
Всички училища и детски градини в област Плевен работят за:


 • Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски произход;

 • Насочване на младежи от ромски произход, отпаднали от образователната система

или с ниска грамотност, към дейности и услуги по допълнително ограмотяване и професионална ориентация;

 • Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и

засилване на участието им в училищния живот.
Забележка: Информацията не може да бъде структурирана и систематизирана с точност, защото е важно да се отбележи, че много от ромите не се самоопределят като такива.
За учебната 2015 година е констатирано:


 • Повишаване на мотивацията и на родителите от етническите малцинства за интегрирането на децата им в образователната система, чрез включването им като помощници на учителите за проучване, предаване, пресъздаване и съхраняване обичаите и традициите на различните етноси;

 • Създадени са в училищата, работещи по програмата ученически парламенти, родителски клубове и ученици – наставници;

 • Проведении са дискусии с родителския клуб на тема „Защо децата отпадат от училище? Как да противодействаме на този проблем?”; лектория с родители и ученици от VІІ и VІІІ клас на тема „Превенция на ранните бракове”; среща на родители и ученици със студенти роми от МУ и Педагогически колеж към ВТУ ;

 • Участие на родителската общност в живота на училището;

 • Включване на родителите като активна страна - родителски клуб и организиране на лектории;

Планирани дейности за 2016 г.
 • Максимално обхващане на подлежащите от пет годишна възраст в детската градина и училище, задържането в училище и завършването на степен на образование, която да гарантира професионална активност и социално включване.

 • Насочване на младежи от ромски произход, отпаднали от образователната система или с ниска грамотност, към дейности и услуги по допълнително ограмотяване и професионална ориентация.

 • Включване на родителите на деца от ромски произход при осъществяване на дейностите по обогатяване и поддържане на материалната база и активно участие в образователния процес и настоятелствата на детските градини и училищата.


ІІ. Приоритет „Здравеопазване”


 1. Достъп до здравни услуги
 • Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН;

 • Кабинет за консултиране за отказване от тютюнопушене;

 • Консултации по здравословно хранене, превенция на рисковите фактори, свързани с начина на живот и факторите на околната среда;

 • Информационни материали на здравни теми;

 • Лекции, дискусии и обучения по теми, свързани със здравословен начин на живот;

2. Достъп до профилактични програми
 • Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в РБългария;

 • Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в РБългария;

 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести;

 • Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и План за действие;

 • Дейности по околна среда и здраве;

 • Регионална програма за обучение на медицинските специалисти от здравните кабинети;

 • Регионален проект „Деца на пътя”;

 • Регионален проект „Движението е здраве, сила и добро настроение”.

3. Достъп до здравеопазване


В област Плевен функционират следните лечебни и здравни заведения, съгласно Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Плевен, 2015 на РЗИ-Плевен:
- 321 амбулатории за медицинска помощ.

- 178 амбулатории за дентална помощ;

- 59 лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;

- 13 лечебни заведения за болнична помощ;

- 1 Център за спешна медицинска помощ и 8 филиала.
Брой проведени дейности за утвърждаване здравословен начин на живот сред младите хора през 2015 година:
- 3 обучителни семинара със 142 участници;

- 23 дискусии и лекции с 479 участници;

- 21 видеопрожекции с 432 участници;

- 8 кампании с 1 710 участници;

- разпространени са 2 277 информационни материала;

- 558 лекции, беседи и видеопрожекции с 14 189 участници, проведени от медицинските специалисти в здравните кабинети на училищата.

Планирани дейности за 2016 г.


 • Провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен календар;

 • Провеждане на имунизации с мобилни екипи в населени места без лични лекари;

 • Провеждане на разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското население;

 • Разширяване сътрудничеството на личните лекари със здравните медиатори и студентите по медицина от ромски произход;

 • Стимулиране създаването на извънкласни форми на здравно образование за ромските деца – клубове, спортни секции и др.


ІІІ. Приоритет „Заетост”
По данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Ловеч общо регистрираните безработни лица през 2015 г., в Дирекция бюро по труда от област Плевен са 16 808. Равнището на безработица (средногодишна стойност) общо за област Плевен през 2015 г., като процент от икономически активното население е 15,6%.

Регистрираните заети лица средно са 66, регистрираните учащи – 19, а регистрираните пенсионери – 63.

Заявените свободни работни места през годината са 7268. По програми за заетост са заявени 1729 места, при 4211 за 2014 г. На първичния трудов пазар са заявени 5539 места, с 36 (0,6%) по-малко от предходната година. От заявените през годината места на първичния пазар:

- 475 места са наворазкрити (срещу 399 за 2014 г.);

- частният сектор търси работна сила за 3223 места (при 3104 за предходната година);

- 116 места са заявени по мерки (при 82 за 2014 г.)
ОБЩИНИРегистрирани безработни лица (брой) средно 2015

Равнище на безработицата

/средно 2015/ %Долна Митрополия

1266

22,7

Долни Дъбник

778

23,5

Гулянци

1425

41,3

Искър

712

41,5

ДБТ – Долна Митрополия

4181

29,8

Левски

1354

19,9

Пордим

431

22,2

ДБТ – Левски

1785

20,4

Никопол

1052

39,5

Белене

603

13,6

ДБТ – Никопол

1655

23,3

ДБТ – Плевен

5262

8,4

Червен бряг

2844

27,8

Кнежа

1082

23,3

ДБТ – Червен бряг

3926

26,4

Плевенска област

16808

15,6


Сподели с приятели:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница