Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница56/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   102

Планирани дейности за 2016 г.


През 2016 г. ще продължи целенасочената работа с обезкуражените лица от ромски етнос, както и с регистрираните като безработни лица, самоопределили се като роми, с цел подобряване на достъпа им до пазара на труда и повишаване на дела на заетите след тях. Ще продължи усвояването на средства чрез изпълнение на различни проекти, програми и мерки за заетост и обучение, включени в Националния план за действие по заетостта и финансиране с европейски средства.
ІV. Приоритет „Жилищни условия”
- Обособяване на ромски квартали, където жилищата са били общинска собственост, но след решение на Общински съвет – е дадена възможност на наемателите да закупят къщите чрез полагане на труд. Наблюдава се подобряване живота на ромите.

- Жилищните условия на ромите се подобряват постоянно. Има изградена система за сметопочистване и сметоизвозване.


Планирани дейности за 2016 г.
- Подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

- Отреждане на нови територии за жилищно строителство включително и социални жилища, с възможности за деконцентриране на компактните и обособени ромски квартали;

- Създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

- Актуализация /изработване на устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

- Изграждане и рехабилитация на социални жилища;

- Реконструкция на обекти на социалната инфраструктура за целите на образованието, здравеопазването, културата и др.V. Приоритет „Върховенство на закона и недискриманация”
На територията на Област Плевен съжителстват пет основни етноса: българи, роми, власи, турци и рускоговорящи, които живеят в разбирателство. Не съществува етническо напрежение и междукултурно неразбирателство. В общинските администрации има назначени експерти по етническите въпроси, които координират работата в сферата на културния обмен между различните етноси.
При всички специализирани полицейски операции, извършвани през 2015 година, полицията зачита правото на живот на всеки и служителите нямат право да извършват, причиняват или толерират, какъвто и да е акт на насилие или нехуманно или уронващо достойнството поведение; извършват дейността си справедливо, водени от принципите на безпристрастност и недискриминация; полицейският състав зачита с особено внимание положението на отделните лица, принадлежащи към особено уязвими групи.

Периодично през 2015 година са проведени срещи на ръководството на ОДМВР – Плевен с представители на структурите за местно самоуправление, срещи на полицейски и младши полицейски инспектори от РУМВР с лидери на етническите групи за планиране на съвместни действия за решаване на конкретни проблеми на местните общности.

Активна превантивна дейност в училищата, ромските квартали и кварталите със смесено население за ограничаване на престъпността и противообществените прояви. Провеждане на срещи и беседи в училищата на инспекторите от детските педагогически стаи при РУМВР – Плевен за запознаване със ЗБППМН и НК. Дискусии по темите за агресията сред подрастващите, тютюнопушенето и употребата на наркотици, домашното насилие и безопасното общуване в Интернет.
Мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация:
Осъществяването на полицейската дейност в мултиетнически общности почива на определени правни принципи, професионални стандарти и правила, изработени и проверени в практиката. От значение за нормалното изпълнение на различните полицейски функции е добрата комуникация с представителите на всяка етническа група, която става възможна въз основа на познаването на бита, езика, традициите, вярванията и проблемите на хората от общността.

Организацията на полицейската дейност е обвързана с правата на задържаните и професионалната полицейска етика. Не са постъпвали жалби за дискриминация на граждани.

Изводи: Полицейските служители от област Плевен сътрудничат и подпомагат държавните органи, които от своя страна търсят начини да гарантират правата на всички граждани в областта. Полицията упражнява правомощията си и осъществява функциите си без всякаква дискриминация на някое от основанията, определени в Европейската конвенция за правата на човека. Поддържането на служебната документация, позволява прозрачност при упражняването на правомощията и изпълнението на полицейските функции.

Наблюдава се привличане на структурите на гражданското общество – неправителствени организации, медии и сдружения, за иницииране и реализиране на съвместни дейности, насочени към правната компетентност и повишаването на чувството за сигурност.


Планирани дейности за 2016 г.


 • Повишаване на участието на ромите и друго живеещо при подобни условия население в държавната администрация на регионално ниво и местната администрация.

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички форми, вкл. и спорт.

 • Засилване работата на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите.


VІ. Приоритет „Култура и медии”

Читалищата на територията на Област Плевен работят пряко с ромската общност, като организират кръгли маси, дискусии и разпространение на листовки с цел включване на ромите и маргинализираните групи в културния живот на общините и реализиране на образователни програми за правата и задълженията на общността, като равноправни граждани. Организират се обучения на местните ромски активисти. Функционират клубове и кръжоци с цел запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности.

Периодично се излъчват предавания в Общински медиен център - Плевен, посветени на ромската интеграция, както и се отбелязва международния ден на ромите – 8 април.
Планирани дейности за 2016 г.


 • Институционално укрепване на читалищата като модерни центрове за развитие на местната общност, включително и ромската.

 • Организиране на пресконференции, изготвяне на прессъобщения за местни, регионални и национални медии с цел популяризиране на дейности по Областна стратегия и Общински планове за действие.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 2015 г.


I. За постигане на напредък при изпълнението на Стратегията на област Пловдив за интегриране на ромите 2012-2020 г. се включва планиране и изпълнение за всяка календарна година с обхват на действие в 17 общини на територията на област Пловдив. Единствено община Лъки не участва в областното планиране поради факта, че на територията й не живее ромско население.

Показаните резултати и постигнатите въздействия в 17-те общини през 2015 г. се основават на практиката в изпълнението на дейностите и са отправна точка в отчитането на приноса в приобщаването на ромската общност и социално уязвимите групи към икономическия, социалния и обществения живот на област Пловдив.

Настоящият отчет използва наименованието роми като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Отчетът за изпълнението на общинските планове за действие през 2015 г. в област Пловдив прилага териториалния подход, като показва процеса на изпълнението на плановете за действие във всяка обшина съобразно потребностите на ромското население и икономическата целесъобразност за задоволяването им, съотнесени с финансовите възможности на всички участници в процеса на изпълнението им.


II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТИЕ ПРЕЗ 2015 Г. ПО ПРИОРИТЕТИ.
II. 1. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Приоритет 1 „Образование“
През 2015 г. на територията на Община Асеновград функционират общо 17 училища /13 общообразователни, 3 професионални гимназии и 1 помощно училище/. В общинските училища се обучават общо 5146 ученика, от които 256 в предучилищни подготвителни групи, подлежащи на записване в първи клас. По проект „Квалификация на педагогическите специалисти” са обучени общо 75 учителя от училища в общината за работа в интеркултурна среда.

Деца от ромски произход има във всяко училище на община Асеновград, а в ОУ „Никола Вапцаров“ Асеновград и ОУ “Асен Златаров” с. Боянци те са преобладаваща част.

През месец юни 2015г. са стартирали услугите в Общностен център за деца и семейства – Асеновград по проект “Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 годишна възраст и от 3 до 7 годишна възраст”. Основна целева група са деца от ромски произход и техните родители.

В ОУ „Никола Вапцаров” за учениците от І и ІІ клас е осигурен безплатен обяд /от бюджета на училището/.

На територията на града се реализира проект „Готови за училище 2014-2015”, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива”. Целева група на проекта се явява ромската общност в града, обхванати са 20 деца, на които със средства по проекта се заплаща таксата за посещение на детска градина.

През 2015г. Община Асеновград в партньорство с ОУ"Никола Вапцаров", в което се обучават само деца от ромски произход, както и сдружения с обществено полезна дейност "Хамон" и "Вдигане не тежести" кандидатства с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Бюджетът по проекта е на стойност 110 070,00 лв. Към момента е в процес на оценка.

През 2015 г. на територията на Община Асеновград функционират 11 детски заведения /ЦДГ – 8 и ОДЗ – 3/. В детските градини са записани общо 1829 деца, от които 750 са в предучилищни подготвителни групи През учебната 2014/2015г. в община Асеновград са отпаднали 14 ученика. В ОУ „Никола Вапцаров”-Асеновград е реинтегриран един ученик, които е навършил 16 години.

Причините за отпадане на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Главно това са финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина, незаинтересованост от страна на родителите, липса на мотивация за учене от страна на децата, лошо владеене на български език, затруднения при изучаването на преподавания материал и ранно сключване на бракове, които са характерни за ромския етнос и са част от традициите им.

Във всички учебни заведения в община Асеновград е осигурена допълнително обучение на отпадащи деца. С децата, за които има риск от отпадане се провежда разнообразна педагогическа работа.


Приоритет 2 „Здравеопазване“

В община Асеновград е осигурен равен достъп до здравни услуги и програми.

Назначен е един здравен медиатор. Той посредничи и улеснява достъпа на ромския етнос до доболничната помощ. Здравният медиатор обслужва град Асеновград и предимно работи с ромския етнос от кв. Лозница, с цел улесняване на достъпа до доболничната помощ.

Сериозен проблем, особенно сред жителите на кв. Лозница в гр. Асеновград и с. Боянци, които са с преобладаващо ромско население, е ранната бременност и раждане.

Раждания на непълнолетни майки


Възрастова група

Брой ражданияПод 14 години

15 – 16 години

Над 16 години

ОБЩО

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2010 г.

1

6

34

51

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2011 г.

3

5

36

44

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2012 г.

1

3

30

34

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2013 г.

0

2

26

28

Раждания на майки под 18 г. възраст за 2014 г.

0

5

31

36

Раждания на майки под 18 г. възраст до 30.06.2015 г.

0

0

11

11

Неосигурени бременни / родилки без здравни осигуровкиДанни от:

РДСП

Неосигурени бременни за 2010 г. (брой)

128

Неосигурени бременни за 2011 г. (брой)

142

Неосигурени бременни за 2012 г. (брой)

139

Неосигурени бременни за 2013 г. (брой)

136

Неосигурени бременни за 2014 г. (брой)

140

Неосигурени бременни до 30.06.2015 г. (брой)

59


Приоритет 3 „Заетост“

Икономически активното население в община Асеновград е 26 791 души /41,83%/, от които 22 962 души /35,86%/ са заети. Икономически неактивните лица в община Асеновград са 28 489 души - 44,40% от населението на общината. През периода януари – декември 2015 год. броят на нововключените лица в Асеновград в програми за заетост и обучение е 133, а в насърчителните мерки по ЗНЗ – 13.

По информация на Дирекция „Бюро по труда”-Асеновград, броят на регистрираните безработни лица, самоопределилите се като роми са 317, но тази цифра не е реална, защото голяма част от ромите, регистрирани като безработни се самоопределят като българи и турци. Това означава, че реалният брой на безработните роми е по - голям.

Образователната и квалификационна структура на малцинствените групи е съществена пречка за намиране на работа, затова на голяма част от тях е осигурена субсидирана заетост.


Приоритет 4 „Жилищни условия“

В Община Асеновград има 194 общински жилища. Към момента в общинските жилища са настанени 180 семейства. От тях около 39 семейства са от ромски произход, около 10 семейства са с психично заболяване и 12 самотни възрастни хора. Голям част от тези семейства не са в състояние да се грижат сами за себе си и да поддържат даденото им общинско жилище.

Като неотложен проблем в община Асеновград се открояват лошите жилищните условия и инфраструктурата в ромските квартали.

Общинският жилищен фонд е стар, силно амортизиран и не представя ефективни възможности за задоволяване на жилищни нужди. Вследствие финансовата невъзможност на наемателите на общински жилища сами да извършват спешните и неотложни ремонти, общинските жилища се поддържат изключително със средства от общинския бюджет. От бюджета на Община Асеновград ежегодно се отпускат средства за ремонт на общински жилища. През 2015г. са отпуснати 24 114,88 лв. за ремонт на общински жилища.

В Плана за действие на община Асеновград за интегриране на ромите /2014-2017/ са включените следните мерки за преодоляване на съществуващите проблеми:


 • Разработване на общинска програма за подобряване на жилищните условия в квартали с компактно ромско и друго, живеещо при подобни условия население;

 • Идентифициране и отреждане на подходящи терени - общинска собственост, за жилищно строителство. Уреждане на въпросите със собствеността;

 • Изготвяне на регистър с информация относно законните и незаконни сгради в кварталите с компактно ромско население;

 • Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри на територии, включващи зони с компактно ромско и друго живеещо при подобни условия население;

 • Рехабилитация на съществуващите общински жилища;

 • Изграждане на нови социални жилища.


Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Полицейските служители от РУ”Полиция”- Асеновград ежегодно преминават специализирано обучение по утвърден план от Началника на РУ”полиция” по правата на човека, проблемите на малцинствата, традиции, бит и култура на ромските общности и прилагане на проактивен и проблемно-ориентиран подход за осигуряване реда и сигурността в ромските общности, живущи в община Асеновград.

Полицейските служители редовно провеждат работните срещи с ромските лидери и населението, живущо в кв. Лаково, гр. Асеновград по извършване на превантивна дейност, чрез изнасяне на беседи и поддържане на обратна връзка.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните-Асеновград, на свое заседание е взела решение за създаването на Детска полицейска академия. Това е образователна програма за деца от началната училищна степен на образованието.

Община Асеновград и МКБППМН-Асеновград са партньори на НЧ «Христо Ботев»-с.Червен по проект «Създаване на лудотека». Бенефициенти на проекта са 25 деца в неравностойно положение, като 10 от тях са от ромски произход. Проектът се изпълняваше в периода от месец ноември 2014г. до месец април 2015г. Създадена е програма, по която децата се запознават с междукултурното разбирателство.

МКБППМН-Асеновград съвместно с Община Асеновград и ЦОП-Асеновград през 2015 г. проведоха Трета Национална научно-практическа конференция на тема: «Закрила и подкрепа на малолетни и непълнолетни деца – жертва на насилие”.

По случай 25 ноември - Международен ден за за елиминиране на насилието срещу жените МКБППМН-Асеновград и ЦОП-Асеновград се проведе информационна кампания в училищата: СОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, ПГ по ХВТ” Св. Димитрий Солунски”, СОУ ”Св. княз Борис I”, ПГ „Патриарх Евтимий”.
Приоритет 6 „Култура и медии“

През 2015г. Сдружение „Торнадо-България”-гр. Асеновград е реализирал проект „Перли от огън”. Общата стойност на проекта е в размер на 13 582 лв., от които 2 452 лв. са финансирани от бюджета на Община Асеновград, съгласно Решение №1764/17.12.2014г. на Общински съвет-Асеновград. Целева група по проекта е била ромската общност в Асеновград. На 08.04.2015г., когато се отбелязва Международния ден на ромите, е организиран и проведен конкурс за красота и талант „Перли от огън”.

През 2015г. децата от община Асеновград активно са участвали в празниците от Културния календар на общината – конкурси, работилници, пленери, рецитали и други.
II. 2 ОБЩИНА БРЕЗОВО
Приоритет 1 „Образование“

Относно обхващането и задържането на ромски деца и ученици в образователната система се изготвя поименен списък на всички подлежащи от 5 до 16 г. със съдействието на кметовете на населените места и съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Разширява се обхвата на учебните заведения за неприсъствените форми на обучени с цел предоставяне на възможност за завършване на образователна степен на отпаднали от училище деца и младежи, навършили 16-г. възраст – от 51 ученици в самостоятелна форма и 89 в задочна - 95% са роми.

С решение на Общинския съвет Брезово се осигурява допълнително финансиране за безплатен транспорт на всички пътуващи деца и ученици, които са над 50 % от посещаващите училище или ЦДГ, включително и от Ромската махала в Брезово. Осигурени са също средства за дофинансиране на маломерните паралелки в общинските училища. Ромските деца от начална училищна степен и част от прогимназиална са обхванати в целодневна организация на образователно-възпитателния процес. Общината дофинансира с 43% средствата за издръжка на дете в детските градини, така че таксата на месец за родител е 35 лв. В общинските училища са създадени СИП „Фолклор на етносите”, а Народните читалища работят активно с децата и младежите от всички етнически общности. Учебните заведения разработват и реализират проекти, финансирани от национални и европейски програми, свързани с образователната и културната интеграция на ромските деца.


Приоритет 2 „Здравеопазване“

Здравното обслужване в община Брезово се осъществява от 6 общопрактикуващи лекари, които имат разкрити практики и покриват всичките 16 населени места. В учебните заведения работят 3-ма щатни медицински работници и един педагогически съветник. С цел подобряване здравния статус на ромското население, се осъществяват комплексни мерки, насочени към повишаване на здравната култура и информираността за здравословен начин на живот. Здравните специалисти извършват превантивна разяснителна дейност в учебните заведения с насоченост главно към здравословния начин на живот, хранене, предпазване от половопреносими заболявания, първа долекарска помощ, превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене. Осигурява се е пълен достъп на нуждаещите се роми до услугите на рехабилитационен център към социалния комплекс в гр. Брезово.Приоритет 3 „Заетост“

Община Брезово е с неблагоприятна социално-демографска структура и висока безработица – 22,87 % от трудоспособното население. Регистрираните през 2015 г. безработни са 482, от тях - 188 роми. Най-голям брой безработни са регистрирани от населените места с компактни групи ромско население – Брезово, Борец, Дрангово и Пъдарско, като преобладаващата част от тях са с ниско образование и квалификация. Тъй като на територията на общината не функционират достатъчен брой предприятия, които да осигуряват работни места, политиката по отношение на заетостта се насочва към разработване на проекти, финансирани от национални и европейски програми. През 2015 г. са реализирани следните програми: 1. В Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2018 г. са включени 18 безработни лица.

 2. По Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно подпомагане – средно месечно: 100 лица.


Приоритет 4 „Жилищни условия“

Обособени компактни групи роми живеят в няколко населени места – с. Пъдарско, с. Борец, с. Дрангово, гр. Брезово и с. Чоба. Преобладават едноетажните паянтови жилища, но има и голям брой изградени едноетажни и двуетажни масивни жилища в гр. Брезово и с. Пъдарско. Жилищата са построени в общински имоти с отстъпено право на строеж. Извън регулацията в гр.Брезово има построени жилища в земеделски терени. В населените места на общината няма изградена канализационна система за отпадни битови води. Кварталите с компактно ромско население са водоснабдени и електрифицирани. Има изградена система за сметосъбиране на битовите отпадъци.


Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Всяка година с представителите на ромската общност се провежда информационна среща за разясняване на нормативни документи, касаещи обществения ред и сигурност. Два пъти в годината се организират приемни дни за граждани с участие на представители на комисията по защита от дискриминация, разпространяват се информационни печатни материали. В училищата се провежда обучение на учениците по правата на човека и правата на детето.


Приоритет 6 „Култура и медии“

По случай Международния ден на ромите през м. април общината е организирала съвместно с НЧ ”Отец Паисий – 1876г.” - гр. Брезово Общински ромски празник. Младежката танцова формация „Микс” от с. Зелениково, с участие на деца и младежи роми от ЦНСТД/М, печели бронзов медал на международния фестивал за народно творчество - Евро фолк „Жива вода”, първо място на фестивала „Зимна магия” и трето място на фестивала „Златна есен” Община Брезово подпомага финансово всички изяви на младежките художествени колективи, поемайки пътните разходи за участия в общински, регионални, национални и международни участия.Сподели с приятели:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница