Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница57/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   102

II.3 ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

Приоритет 1 „Образование“

На територията на община Калояново функционират 5 основни училища, 6 целодневни детски градини и 2 обединени детски заведения. Сградният фонд на учебните заведения включва 5 сгради за училищата и 8 сгради за детските заведения, които са публична общинска собственост.

В долупосочената таблица са посочени данните по различни показатели, обобщаващи състоянието на учениците от социално уязвимите малцинствени групи за учебната 2014/2015 г.


ПОКАЗАТЕЛ


БРОЙ- 2013/2014г.

БРОЙ-

2014/2015г.Общ брой ученици в училище за учебната година

640

612

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи

287

263

Брой отпаднали ученици от социално уязвими малцинствени групи

8

8

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, преминали в самостоятелна форма на обучение

3

2

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, възстановени от самостоятелна в дневна форма на обучение за учебната година

0

0

Брой ученици, които са участвали в извънкласни дейности за учебната година

456

438

Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, които са участвали в извънкласни дейности за съответната учебнатагодина

191

182

Брой ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната година (обучение на възрастни) ,над 16 год.

Самостоятелна форма-39

Обучение възрастни- 55Самостоятелна форма- 41

Обучение възрастни- 49Брой ученици от социално уязвими малцинствени групи, обучавани в самостоятелна форма на обучение за учебната година (обучение на възрастни), над 16г.

Самостоятелна форма-38

Обучение възрастни- 55Самостоятелна форма- 35

Обучение


Възрастни- 52

Брой педагогически специалисти, преминали обучение за работа в мултиетническа и интеркултурна среда

27

27

Децата от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават учебните занятия. Това е така, защото им се предлагат безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници, целодневно обучение. Същите тези деца, тръгвайки в прогимназиален етап на обучение, започват да отпадат от учебния процес именно поради факта, че тези услуги вече отпадат. Очертава се тревожна тенденция ромските деца да не продължат образованието си след 8 клас.

Приоритет 2 „Здравеопазване“

Първична медицинска помощ се осъществява от 7 индивидуални практики, които са оборудвани с необходимата апаратура и за дейността им са предоставени сгради и помещения. Центърът за спешна медицинска помощ – филиал Калояново обслужва 15 населени места. Ученическото здравеопазване се осъществява от 4 медицински сестри, които ползват добре оборудвани кабинети за оказване на долекарска помощ. Процентът на здравно неосигурените лица от целевата група е висок - около 46 %, което ги лишава от достъп до здравни грижи. Раждания на майки под 18 годишна възраст за 2015 г. имаме 5 броя, като всички са от ромски произход. Основна причина за това е ниската полова култура и липсата на информираност относно неблагоприятните последствия за здравето и развитието на тези деца.Приоритет 3 „Заетост“

Общ брой регистрирани безработни лица на територията на община Калояново - 416, от тях самоопределили са като роми - 86 лица    • Без образование - 66. От ромски произход - 39

    • Начално образование - 91. От ромски произход - 33

    • Основно образование - 112. От ромски произход - 13

    • Средно образование - 127. От ромски произход - 1

    • Висше образование – 21. От ромски произход - 0

Безработни лица до 29 години: общо - 72, в това число от ромски произход – 29.
Както се вижда от изнесените данни голяма част от целевата група са безработни, които не търсят активно работа. Рядко имат завършена средна степен на образование и придобита квалификация, което затруднява намирането и съответно наемането им на работа и включването им в обществения живот. Въпреки усилията за регистрация в Бюрото по труда, голяма част от целевата група не се регистрират.

Заетост по чл. 9 - средно около 100 лица месечно полагат обществено полезен труд за благоустрояване и хигиенизиране на населените места, като 90% от тях са от ромски произход.Приоритет 4 „Жилищни условия“

Жилищата, които обитават лицата от ромски произход в голямата си част са собствени имоти, застроени с масивни жилищни сгради, полумасивни или паянтови, живеещи при различни по естество битови условия в зависимост от материалното си положение. Има изградена система за сметопочистване, но контейнерите не винаги се използват по предназначение. Община Калояново има изготвено техническо задание за общ устройствен план, с цел създаване на териториална планова основа.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Дирекция СП и инспектор ДПС към РУП - Хисаря организират и координират социално превантивната дейност за децата нуждаещи се от социална защита и нормално развитие.

Съвместно с училищните ръководства се осъществяват дейности в училище и извън него за ограничаване възможността децата да попаднат в рискова среда и решаване на ситуации за преодоляване на индивидуални и групови конфликти.

Приоритет 6 „Култура и медии“

В три села – Калояново, Дуванлий и Житница има изградени компютърно-информационни центрове по програма „Глобални библиотеки – България“ Предсатвители на ромския етнос са едни от най-редовните посетители на тези центрове. За тях ежегодно библиотеката в Калояново организирала курсове за начална компютърна грамотност.

Ежегодно се празнува традиционният за ромите празник „Банго Васил“
II.4 ОБЩИНА КАРЛОВО
Приоритет 1 „Образование“

На територията на Община Карлово има 16 училища: • Средно общообразователни – 2

 • Основни – 9

 • Начално – 1

 • Професионални гимназии – 4

Образователната структура е стабилна, няма тенденции за закриване на училища, условията в училищата и в детските заведения са добри.

Основната цел на екипите на детските градини, училищата, общинската администрация е максимално да бъдат обхванати пет и шест годишните деца от ромски произход в детските градини и училища. Всички заинтересувани страни се обединяват и около задържането им в училище и постигането на степен на образование, която да гарантира професионална активност и социално включване.

В изпълнение на чл. 47 и чл. 48 от Закона за народната просвета 2014/2015 година община Карлово извършва проверки по адрес за обхващане на всички деца и ученици. Комисия от отдел “Образование“, култура и младежки дейности“ провежда разговори с родителите и кметове по населени места, като така се намалява броят на необхванатите деца и ученици. През 2015 година са издадени 35 акта за установяване на административно нарушение на родители, чиито деца не посещават училище Община Карлово разработва Програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система - 2015 в изпълнение на Областната стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система /2013-2020 година/, приета от Министерски съвет. Разработва се и Общински план за повишаване на грамотността /2015-2016година/.
Приоритет 2 „Здравеопазване“

През изтеклия период на 2015 година на територията на Община Карлово работи един здравен медиатор. Проведени са 22 разяснителни кампании за необходимостта от ваксинирането на деца, относно задължителните имунизации обхванати в Националния календар. Здравния медиатор в с. Розино и медицински специалисти провеждат по училищата беседи за предпазване от най -разпространените инфекциозни заболявания, като хепатит, скарлатина и варицела. През 2015 година ЦОП и Центъра за социално включване работят с 65 деца и техните родители за предпазване от нежелана бременност. С помощта на Центъра за социално включване са поставени спирали на 16 жени от ромски произход. Медицински специалисти по училища, здравните медиатори и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни наркотични вещества са провели около 25 беседи относно вредата която крият рисковите фактори, като тютюнопушенето, алкохола и наркотичните вещества.


Приоритет 3 „Заетост“

В резултат на осъществено трудово посредничество и услугите, които Дирекции „Бюро по труда” предоставят на търсещите работа лица общо 294 регистрирани безработни лица от ромски произход са включени в дейности по повишаване на тяхната пригодност за заетост, включване в квалификация и осигуряване на заетост на пазара на труда. В мотивация за активно търсене на работа са включени 27 лица, в професионална ориентация са включени 7 лица, в професионална квалификация са включени 7 лица, по обявени работни места на първичен трудов пазар са устроени 203 лица, и се осигурява заетост по програми, проекти и мерки по НПДЗ и по схеми по ОП „РЧР” на 43 лица.


Приоритет 4 „Жилищни условия“

Община Карлово не разполага с жилища, които да бъдат предоставени на жители от ромски произход, които са в незаконни постройки. В община Карлово по голямата част от кварталите с преобладаващо ромски население имат изградена инфраструктура.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

В изпълнение на плана за 2015 година са преминали обучение 20 полицейски служители за работа в мултиетническа среда. Проведени са беседи в ромските махали по предварително заявени теми. С цел ограничаване на престъпността в районите с преобладаващо ромско население са проведени 12 срещи с лица в риск и постигнати конкретни резултати. Проведени са и множество беседи по правата на човека и отговорностите на детето в училище, обучени са 400 лица в 20 проведени обучителни семинари.Приоритет 6 „Култура и медии“

Културният живот на общината се осъществява по културен календар за всяка година, финансиран от общинският бюджет. Ромите се включват активно в културния живот на Община Карлово. Танцовия състав към ОУ ”Райно Попович” – гр. Карлово участва в концерти, посветени на различни празници. В коледната и новогодишна програма на общината. В инициативите посветени на деня на влюбените деца от града са се включили активно в подновяване на алеята на влюбените и в празничната програма. Лицата от ромски етнос взимат участие и във провеждането на изложби и конкурси. Отбелязан е и Празника на ромите, с организиран конкурс за най – красива ромка. Участие са взели децата от вокалната група при ОУ “Райно Попович“ – Карлово в Деня на детето и организирания ден на таланта.

II.5 ОБЩИНА КРИЧИМ

Приоритет 1 „Образование“

В Община Кричим има три броя общински училища – две основни: НУ „Васил Левски” и НУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, едно Средно общо образователно училище- СОУ”П.Р.Славейков”, две общински обединени детски заведения – ОДЗ ”Ралица” и ОДЗ „Незабравка”. Образователната структура на територията на Община Кричим е добре развита.

В СОУ „П.Р.Славейков” в класовете от V до ХІІ клас се обучават деца от смесен етнически произход. Общия брой на деца обучаващи се в училището е 415, като по-голяма част от тях са от ромски произход. Масово ромските деца не продължават средното си образование.

Като част от борбата с преждевременнот отпадане на деца от ромкси произход от училище през 2015 г. на основание чл. 7 и чл. 47 от Закона за народната просвета на територията на община Кричим са съставени 79 акта на родители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище.

Общината провежда регулярни срещи на обществените възпитатели и педагогическите съветници от училищата, с цел координация на действията за превенция на девиантното поведение.

Осигурен е равен достъп до интернет, обучения по компютърна и информационна грамотност за потребители от всички социални и етнически групи.Приоритет 2 „Здравеопазване“

Здравеопазването в община Кричим е приведено в съответствие със законовите изисквания на здравната реформа. На територията на общината са регистрирани и функционират: 1. Пет индивидуални лекарски практики по обща медицина

2. Една амбулатория за индивидуална практика за специализирана първична медицинска помощ по вътрешни болести и кардиология.

3. Една амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология /АИПСМПАГ/;

4. Пет амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина /АИПППДМ/ и 2 групови /АГПППДМ/

Около 25% от ромското население на територията на общината не е здравно осигурено. Независимо от това, че здравеопазването е изцяло на издръжката на Националната здравна каса, общинското ръководство не се е дистанцирало от тази социална функция. Детските консултации от личните лекари са провеждани редовно. Няма отделни консултации само за ромското население

Център за обществена подкрепа - Кричим е провел редица консултации за превенция на зависимостите и ранната бременност при ромското население.

През 2015 г. е продължила работа и по програмите: „Първична превенция”- включва дейности и услуги за превенция и обучение в семейно планиране и развитие на базови родителски умения, като основна цел е превенция на изоствянето на децата в институция

Проведени са редица мероприятия и кампании с деца и техните родители.

Приоритет 3 „Заетост“

Ниска квалификация или липсата на такава при голяма част от регистрираните безработни от малцинственото население, което води до трудна социална интеграция на тази група хора в обществото.

Община Кричим ежегодно разработва проекти по различни програми финансирани със средства от Републиканския бюджет целящи насърчаване на заетостта в различните етнически групи и в частност – при ромите.

На територията на Общината през 2015г. обществено полезен труд са положили общо 1 600 лица: основно роми и социално уязвими етнически групи от населението на община Кричим.Приоритет 4 „Жилищни условия“

Ромите в община Кричим живеят в два основни квартала - кв. Крайречен и Бялата пръст. В по-голямата си част живеят капсулирано, бедно. Добра инфраструктура в ромските квартали. Изградена нова канализация и водоснабдяване.

Повишени са значително социално-битовите условия за населението на община Кричим.

Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Община Кричим е предприела действия по отвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез всички възможни форми.

Насърчава се равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация и нова социална роля на ромската жена. Не се допуска дискриминационно отношение. Няма постъпили или регистрирани жалби за нарушаване на общодопустимите правила и норми.

Приоритет 6 „Култура и медии“

Община Кричим е осигурила голямо разнообразие на различни по видове спортни клубове, като във повечето от тях участват и ромски деца. Развива се културна и просветна дейност чрез библиотеки, различни школи по изкуства и езикова подготовка.

НУ ”Васил Левски” е въвело свободно избираем предмет - ромски фолклор. Децата от този СИП са взели, и все още взимат, участие в различни концертни дейности в община Кричим, с което се промотират ромските празници и обичаи. На територията на община Кричим се развива спорт главно в две направления – футбол и автомобилизъм. В Общински футболен клуб ”Кричим” участват деца и юноши от различни етнически групи, включително роми.
II.6 ОБЩИНА КУКЛЕН
Приоритет 1 „Образование“

Гарантиран достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда.

Община Куклен има добре развита образователна структура. В Общината има две училища - СОУ “Отец Паисий” и Професионална гимназия по селско стопанство и едно ОДЗ „Приятели” гр. Куклен. локална база гарантира достъпа до образование за всички деца от Общината, независимо от етническата, религиозна или друга принадлежност.

В СОУ ”Отец Паисий” през 2015 се обучават 379 ученика, от тях роми 76 ученика(бройката включва ученици от подготвителна група до 8ми клас включително)

ПГ по СС през 2014г. се обучават общо 197 ученика, от тях роми 74 ученика. Общия брой ученици е разпределен по форми на обучение, както следва: 77 ученика - дневна форма на обучение от които 41 ученика са роми, 61ученика във вечерна форма на обучение, от които 15ученика. са роми и 59 ученика. в самостоятелна форма на обучение, от които 18 са роми.

Обхванати са всички детски градини, в които има деца подлежащи на записване в първи клас, деца обхванати в учебния процес в следващите години, отпадналите от училище деца са реинтегрирани.

В ОДЗ гр. Куклен „Приятели” са обхванати общо 192 деца, разделени на 6 групи. От тях 32 деца са на възраст 5 години, а 47 деца са на възраст 6 години. От тях от ромски произход са общо 17 деца.

По данни от училищното ръководство на СОУ „Отец Паисий” гр. Куклен за 2015г., отпадналите деца са 5 и са от ромски произход. Причините за тяхната трайна непосещаемост на учебните занятия са предимно от финансово естество.

Други 5 деца са реинтигрирани, след проведени разговори на експертите на общината с техните родители.

През 2015 година, две деца от ромски произход се включени в клуб за изготвяне на изделия-пластики от царевична шума, а други три деца участват в извънкласни занимания с керамика.

С включването на деца от ромски етнос в извънкласни занимания и клубове развива качества като толерантност между етносите, уважение към преподавателите и традициите на другите етноси, стимулира творческите заложби и личностно развитие, което косвено води до превенция от отпадане на деца от ромски произход от училище.

Приоритет 2 „Здравеопазване“

В Община Куклен към 2015г. са регистрирани 4 индивидуални практики за първична медицинска помощ, 7 индивидуални лекарски практики по дентална медицина, 1 лекар в лаборатория и един спешен медицински център

Ромското население в общината има добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход ходят редовно на женска консултация, водят децата си на детска консултация и ги имунизират редовно.
Предприетите стъпки от община Куклен през 2015 година са:

• Ежемесечно ОбС Куклен да подпомага социално слаби граждани в.т.ч и роми, под формата на еднократни парични помощи.

• Личните лекари съвместно с Общината и НПО – СФ „Инди Рома” 97, да подържат постоянна комуникация с ромския етнос, по отношение на здравеопазването в това число задължителните здравни мероприятия (детски ваксини, имунизации, прегледи и др.)

• Седемдесет процента от състезателите по борба в спортен клуб „АТЛЕТИК” са от ромския етнос, В детски клуб по баскетбол „АТЛЕТИК” от 63 деца 4 са роми.

• През 2015 година в Общината са проведени информационни кампании от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

• Съвместно с РЗИ гр.Пловдив сред учениците от 7 и 8 клас, през м.май 2015 г., са провели презентация на тема „Психоактивни вещества” и видеопрожекция на филмите: „Марихуана” и „Амфетамини”.

• На 31 май „Световния ден за борба с тютюнопушене”, служител на РЗИ гр.Пловдив съвместно с доброволци от БМЧК гр. Куклен са провели дебат на тема „За и против тютюнопушенето” с ученици от 5-ти клас. Раздадени са брошури изготвени от РЗИ гр.Пловдив.

• На 26 юни „Световния ден за борба с наркотиците”, са здадени и разпростране брошури от МКБППМН сред младежите в гр.Куклен. В инициативата са взели участие и доброволци от БМЧК гр.Куклен.

• Във връзка с проведената през м.септември 2015 г. Национална кампания „Да пазим децата на пътя”, организирана от Държавната обществена комисия по проблемите на безопасността на движение към Министерството на вътрешните работи, МК е издала информационни листовки, които са разпространени сред децата от ПГ в ОДЗ ”Приятели” и СОУ ”Отец Паисий” гр.Куклен. Полицаи от 01 РУ МВР – Пловдив са провели два открити урока с малки деца от подготвителните групи на двете учебни заведения на тема „Безопасност на движението” – 19.11.2015 г.

• На 1 декември, Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. Представители на БЧК гр.Пловдив са представили лекция на тема „Превенция ХИВ/СПИН” сред учениците от 8 и 9 клас.

• През м.декември 2015 г. съвместно с РЗИ гр.Пловдив е проведена здравна дискусия с непълнолетни момичета от ромски произход на тема: „Превенция на ранните бракове, сред ромски общности”. Предоставени са здравно-нормативни материали изготвени от РЗИ гр.Пловдив. Проведе е и лекция на тема: Предпазване от ранна и нежелана бременност, рисковете за майката и бебето.
Приоритет 3 „Заетост“

В община Куклен през 2015 година, броя на всички безработни е 64 души, като 60 от тях са се самоопределили като роми.

От всички безработни, по данни на АСП „Родопи”, с месечни помощи по чл.9 ППЗСП, през 2015 са подпомогнати общо 28 лица и семейства, от които 21 са с ромски произход.

През 2015 година, Община Куклен е кандидаствала по програми са назначени на осигурени работни места за временна заетост лица от ромски произход. По програма ОСПОЗ са назначени - 14 роми, по регионална програма за заетост и обучение –2-ма роми и по мярка 36 ал.1 от ЗНЗ – 1 човек от ромския етнос.


Приоритет 4 „Жилищни условия“

В град Куклен 8.02% от общото население на общината или 516 души е от ромски произход (по данни от последното преброяване през 2011г.). Жителите от ромски етнос населяват три основни квартала, които не са отделени от другите жилищни квартали и не представляват гета. Къщите са едноетажни и двуетажни и са свързани към системата за канализация на града.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

В Община Куклен ромският етнос е интегриран в голяма степен и няма изявени форми на дискриминация. Ежегодно са осигурени 10 безплатни карти за пътуване, по линията Куклен-Пловдив, на деца от социално слаби семейства, в т.ч. 4 от тях са за деца от ромски семейства.

Като предприети превантивни мерки за преодоляване на всички форми на дискриминация и езика на омразата са следните проведени кампании:

• Съвместно с Инспектор от ДПС и секретар на МКБППМН са проведени лекции и видеопрожекции на теми: „Агресия, тормоз и насилие”, „Противообществени прояви и престъпления, запознаване със Закона за БППМН и НК”. Обхванати са учениците от 6 до 12 клас.

• На 16 ноември Международния ден на толерантността. Представители на БЧК гр.Пловдив са провели беседа и занимателна игра с учениците от 8-ми клас, състояща се в задаване на въпроси към учениците, насочени към знанията им, как да бъдем толерантни един към друг.Сподели с приятели:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница