Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница58/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   102

• През месеците ноември и декември 2015 г. Инспектор от ДПС съвместно с външен лектор са провели лекции на теми: „Трафик на хора” и „Спри насилието в училище” с ученици от 7 до 12 клас.Приоритет 6 „Култура и медии“

През изминалата 2015г. в творческите състави, към най-голямото читалище на територията на Община Куклен –„Н.Й.Вапцаров”, детски танцов състав „Кукленче” и детски състав по народно пеене, са участвали 50 деца, от които 3 роми. Дейността на съставите е да представя общината, в културно отношение, на местни, регионални и международни фестивали.


II.7 ОБЩИНА МАРИЦА
Приоритет 1 „Образование“

В детските градини и в училищата на територията на община „Марица“ са създадени условия за равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност. Основна цел по приоритет „Образование“ е превенция на отпадане от образователния процес на деца и ученици от ромски произход. Ключов момент за постигане на целта е гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища.

В образователния процес в детските градини на територията на Общината са включени общо 1 125 деца, като 55% са от ромски произход. През 2015г. детските учители са 89 на брой като двама от тях са от ромски произход.

В края на 2014г. община „Марица“ успешно приключи проект „Заедно можем повече“, целта на проекта е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес, допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин. Целевите групи от четири целодневни детски градини, обхванати от проекта, са: 138 деца – всички от ромски и турски произход; 20 учители; 50 родители на деца от етнически малцинства; 172 деца от български произход – допълнително включени за участие.

В края на 2015г. общината е разработено и внесено проектно предложение „Заедно ръка за ръка – „творим красота“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, схема BG05М20Р001-3.001-0075 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Чрез този проектът Общината цели да подпомогне децата от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и личностна реализация.

Училищната структура на община „Марица“ се развита добре и предоставя благоприятни условия за качествено образование. На територията на общината функционират 13 училища, от които 11 основни и 2 начални (в селата Войсил и Динк). Общият брой на учениците на територията на общината през учебната 2014-2015г. е 2087, а относителният дял на учениците от ромски произход е 45%. Броят на отпадналите от образователния процес ученици в общината в началото на учебната 2015-2016г. е 14. Като основна причина е големия брой натрупани отсъствия.Приоритет 2 „Здравеопазване“

В областта на ромското здравеопазване за периода 2014-2020 година целта на Общината е да гарантира равно третиране и премахване на разликата между пациентите от ромски произход и другите пациенти, така че да подобри достъпът на ромите, наравно с другите, до превенция, първични здравни грижи, спешна медицинска помощ и специализирани здравни услуги.

През 2015г. в община Марица изпълнява социален проект - „Нови възможности за грижа“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Нови алтернативи“. В Проектът са обхванати 19-те населени места в общината, като към 31 декември 2015г. потребителите на социалната услуга „Личен асистент“ са общо 91 като 22% от тях са роми.

Община Марица осигурява достъп до здравни услуги за представителите на ромската общност, въпреки това посещенията им са редки поради високия дял на здравно неосигурените сред тях - около 60 – 70%.

На територията на общината са регистрирани 15 футболни клуба, 1 хандбален клуб в с.Труд, 1 баскетболен клуб в с.Рогош, 1 клуб по вдигане на тежести в с.Динк и 1 клуб по конен спорт в с.Войводиново. Във всички спортни клубове участват и представители на ромския етнос без това да създава напрежение и неразбирателство между участниците.

И през 2015г. община „Марица“ взима активно участие в Държавните игри на малките селища по хандбал (юноши и девойки) и баскетбол (юноши).

През месец февруари е проведен първият Общински турнир по белот за Купата на кмета на община „Марица“.

През 2015г. в общината са проведени общински първенства по: футбол, хандбал, лека атлетика, баскетбол. През месец декември е проведен и благотворителен турнир по мини футбол „За купата на кмета“.

Във всички състезания са взели участие и представители на ромския етнос, което е признак за успешната антидискриминационна политика, която община „Марица“ провежда през годините.

Приоритет 3 „Заетост“

Основна цел на Общината по приоритет „Заетост“ е мотивацията им за започване на работа и осигуряването на достъп до пазара на труда и до различни инициативи за самостоятелна заетост. През 2015г. по Регионална програма за заетост община „Марица“ е осигурила работа за период от 6 месеца на 5 лица – нискоквалифициран персонал, продължително безработни и лица над 54 години. По Националната програма „Активиране на неактивни лица” в общинската администрация на община „Марица“ е назначено 1 лице – младши специалист Младежки медиатор. По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания през 2015г. са назначени 2 лица за период от 24 месеца - едно лице в качеството си на младши специалист работи в кметството на с. Царацово, а друго – като младши експерт в кметството на с. Маноле. По ОП „Развитие на човешките ресурси“, бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ община Марица като партньор на Агенция за социално подпомагане е изпълнен проект „Нови възможности за грижа“. Проектът обхваща и 19-те населени места в общината като ангажирани с предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ към 31 декември 2015г. са общо 86 бр. назначени лични асистенти. От тях 26,7% са роми. Проектът осигурява заетост на 86-те лични асистенти, Дирекция „Бюро по труда „Марица“ - Пловдив си сътрудничи и търси съдействието на неформални лидери и официални представители на гражданските ромски структури по места при реализирането на редица инициативи, касаещи подпомагане интеграцията на безработните лица от ромски произход.

От общия брой на безработни регистрирани за 2015г., лицата до 29 години са 174, от които 15 са висшисти, 44 - със средно образование, 24 – с основно и 91 – с начално или по-ниско. По данни на ДБТ „Марица“ възрастовата структура на безработните лица от ромски произход е: 80 лица – до 24г.; 65 лица – от 25 до 29г. ; 52 лица – над 52г.; 108 – продължително безработни

От регистрираните самоопределили се като роми лица над 350 човека. От тях на 209 лица е повишена пригодността за заетост – на 156 лица чрез мотивация, а на 53 лица - чрез професионално ориентиране.

Благодарение на дейността си ДБТ „Марица“ осигурява работа на 164 роми по различни национални и европейски програми и проекти, а 18 са лицата, ангажирани с изпълнение на дейности по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Приоритет 4 „Жилищни условия“

През 2014 година в община „Марица“ стартира процедура по разширяване на урбанизираната територия и включване на парцели, които са застроени без устройствен статут в с. Костиево. Извършва се заснемане на парцелите, които са застроени от жители от ромски и/или турски произход. През 2015г. общината получава разрешение от Министерството на земеделието да включи в строителните граници на с.Костиево общо 68 543кв.м. земеделска земя - общинска собственост, за изграждане на обект: „Жилищно строителство“. През 2015г. Министерството на земеделието разрешава включването в строителните граници и на с.Динк общо 23 042кв.м. земеделска земя - общинска собственост, за изграждане на обект: „Жилищно строителство“. През 2015г. стартира процедура по разширяване на урбанизираната територия и в с.Рогош, но поради тежката административна процедура необходимите разрешения все още на са влезли в сила. През отчетния период с учредено право на строеж на жилище върху общинска собственост са 33 жители на общината, от които около 80% са от ромски произход.

В Общината се изгражда и се въвежда в експлоатация на приблизително 6000м. водоснабдителна и канализационна инфраструктура и пречиствателни станции в двете села се подобрява качеството на питейната вода и се спомага за понижаването на риска от стомашно-чревни заболявания сред жителите. В с.Бенковски ромите са около 15%, а в с.Трилистник – около 10%.

Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Основната цел при изпълнение на приоритета е да се постигне подобряване условията на живот на целевите групи чрез дейности за превенция от дискриминация, дейности, гарантиращи правата на гражданите и утвърждаване на принципа на равните възможности.

В случай на принудително изселване община Марица спазва напълно не само достиженията на правото на ЕС, но и международните задължения в областта на правата на човека и по-специално - Европейската конвенция за правата на човека.

През 2012г. стартира МКБППМН – община „Марица“, чиито дейности са свързани с: Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния; Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца; Превантивна работа с родителите; Други дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми.

През 2015г., с цел предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви, МКБППМН – община „Марица“ е приложила 11 програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение, чиито информационни кампании са обхванали общо около 800 лица. За сравнение, през 2013г. програмите за превенция са били 6, а обхванатите лица – 500.

На 16.05.2015г. от МКБППМН бе проведен футболен турнир под надслов „Не на агресията и дрогата - да на спорта”, а на 19.09.2015г. бе проведен турнир по тенис на маса.

Общият брой на децата, водени на отчет в ДПС през годината, е 51 като 55% от тях са живеяли в криминогенна семейна среда, криминогенна приятелска среда или в социално слаби семейства. Противообществените прояви на децата са свързани предимно с бягство от дома (8 случая) извършените престъпления са основно кражби от магазини или други търговски обекти (14 случая). През 2015г. на територията на общината не са регистрирани нито една джебчийска кражба, извършена от малолетни или непълнолетни лица.

През 2015г. МКБППМН със съдействието на директорите на училищата на територията на община „Марица” е организирала и провела лекции, беседи и обучения с цел превенция на противообществените прояви.Приоритет 6 „Култура и медии“

Съхраняването, развитието и популяризирането на специфичната етнокултура на ромите като част от българската национална култура е сред основните цели на община „Марица“ в процеса на интеграция. През 2015г. в общината са предприети дейност за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност свързани предимно с организирането и провеждането на фестивали, чествания и събития с богата художествена самодейност.

През 2015г. традиционно община „Марица“ организира честването на Междуна-родния ден на ромите – 8-ми април под надслов „Пеем, танцуваме и живеем заедно“. През 2015г. е проведен и XIII-ти национален събор за автентичен фолклор „От извора“. На 8 май 2015г. в с.Граф Игнатиево под патронажа кмета на Община "Марица" е проведен конкурс за популярна песен „Марица Евровизия 2015г.". В конкурса взимат участие 160 деца от детските градини и училищата в община Марица и ученици от ОМГ „Акад. Кирил Попов", гр.Пловдив.
II.8 ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Приоритет 1 „Образование“

На всички деца и ученици в община Перущица е даден равен шанс и достъп до образование. Усилията на педагогическите колективи са насочени към обхват на децата в задължителна училищна възраст, подобряване на материално-техническата база и образователната среда, повишаване интереса на децата към ученето. В началото на календарната година отдел ГРАО в община Перущица предоставя списъци на 5 и 6 и 7-годишните деца, които следва да постъпят в подготвителна група и I клас. Всички деца, които са на територията на общината са обходени и обхванати в ОДЗ „Радост“ , ОДЗ „Тракийче“ и ОУ „Петър Бонев” за началото на учебната 2015-2016 година. Предприети мерки за задържане на децата от ромския етнос в образователната система: • За учениците от I до IV, а от тази година и в V клас са сформирани полуинтернатни групи с осигурено столово хранене за всички желаещи.

 • През 2015 година 26 деца от двете детски градини в община Перущица не заплащат такса за хранене, тъй като са включени в Проект „Готови за училище“ на Световната банка и Тръст за социална алтернатива. Целта на проекта е да проследи как се променя мотивацията на родителите за осигуряване на редовно посещение на детската градина от децата им, ако не заплащат таксата.

 • Децата в подготвителните групи и учениците от I до IV получават свежи плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” на Държавен фонд „Земеделие”

 • Индивидуален подход на работа с децата, които не владеят български език.

 • Осъществени акции за събиране на обувки и дрехи за децата от социално слаби семейства.

 • Учителите са преминали квалификационни форми за работа в мултикултурна среда.

- В ОУ „Петър Бонев” е обогатена материалната база, закупени са 300 бр. тетрадки по Безопасност на движението и книги за попълване на училищната библиотека. В зависимост от заявения интерес на учениците са сформирани групи по свободноизбираема подготовка, една от тях е „Ромски фолклор”.

Увеличава се броят на лицата, които продължават образованието си и след навършване на 16-годишна възраст. Броят на учениците, записани в задочна форма на обучение в ПГЛВ „Христо Ботев” през учебната 2014/2015 година е близо 130. Броят на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение в ОУ „Петър Бонев” е 24. Отпаднали ученици в ОУ „Петър Бонев“ са 5 броя. Причините са допуснати голям брой неизвинени отсъствия, незаинтересованост на родителите, липса на мотивация за учене, от социално слабо семейство.

В ПГЛВ „Христо Ботев“ приключи проект “Ученически практики”– финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” съфинансиран от Европейския социален фонд.  Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование (ПОО) и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО. В проекта са участвали 106 ученика от ПГЛВ „Христо Ботев”, от тях 50 са от ромския етнос.


 • По Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ ПГЛВ „Христо Ботев“ е закупила училищен автобус, който извозва ученици от Ново село и Куртово Конаре, от тях близо

70 % са от ромския етнос.

 • Осигурени са карти за пътуване на 41 ученици от социално слаби семейства с цел подпомагане на достъпа им до образование.


Приоритет 2 „Здравеопазване“

За подобряване качеството на здравеопазване, през 2015 г. в Поликлиниката в гр. Перущица беше открит филиал на II ДКЦ - Пловдив със специалист кардиолог, специалист нервни болести, специалист детски болести лекари-специалисти. Запазва се тенденцията за повишаване броя на здравно неосигурените лица, поради високото ниво на безработица. В учебните и детски заведения здравните работници работят за повишаване на здравна култура на децата и учениците. През учебната година се разглеждани теми в Часа на класа, свързани с обучение на подрастващите за хранителен режим, здравословно хранене и др.Приоритет 3 „Заетост“

Осигуряване на заетост на лица от ромския етнос в община Перущица през 2015 година:

- По Регионална програма за заетост и обучение е осигурена трудова заетост на 8 лица за срок от 6 месеца на длъжност „общ работник“.

- По Национална програма „От социално помощи към осигуряване на заетост“ е осигурена трудова заетост на 20 безработни лица на длъжност „общ работник“.

- Полагане на обществено полезен труд от лица и семейства, обект на месечно социално подпомагане по чл. 9 от ППЗСП – средномесечно 23 бр. за 2015 г.

Приоритет 4 „Жилищни условия“
Община Перущица не е предоставила данни по приоритет 4 „Жилищни условия“

Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Училищните ръководства работят в посока приобщаване и приемане на родителите на децата от ромския етнос към образователния процес и участие в училищния живот. Проведен е Ден на отворените врати в двете учебни заведения и са организирани родителски срещи във връзка с професионалното ориентиране на учениците. Проведени са 4 срещи с родители и координатори по проект „Готови за училище“.Приоритет 6 „Култура и медии“

В извънкласните и извънучилищни дейности се включват всички деца и ученици, независимо от етническата им принадлежност. От най-ранна възраст децата от различни етноси празнуват съвместно националния празник на България, отбелязват християнските празници и местни обичаи. В Културния календар на община Перущица се отбелязва Международни ден на ромите – 8 април.


II.9 ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приоритет 1 „Образование“

За всички деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка 2 години преди постъпване в първи клас и задължително училищно обучение до навършване на 16-годишна възраст, Община Пловдив осигурява необходимите условия за записване в детските градини и училища на територията на град Пловдив.

За пълния обхват на подлежащите се изготвят списъци с децата и учениците, които са регистрирани на територията на общината. По данните от служба ГРАО се изготвят списъци, както следва:


 1. За подлежащите за подготвителните групи, които не са записани в детските градини, се изготвят списъци по райони, които се предоставят на училищата с подготвителните групи за осигуряване на обхождане на всяко дете. Така се осигурява записване на всички открити на адресите деца.

 2. За децата, които подлежат на постъпване в първи клас, се изготвят индивидуални списъци за всяко училище.За тези деца училищата имат ангажимент да осигурят обхождане и да приканят родителите да ги запишат. Така се осигурява обхватът на всички деца, които са открити на адресите. След събиране по електронен път на данни от училищата за децата с подадени заявления за записване и за резултатите от обхождането се изготвят списъци с незаписани деца, които допълнително се посещават до окончателния обхват на всички.

За пълното проследяване на обхвата на подлежащите правим справки за децата от Информационната система на образованието на национално ниво.

Основните проблеми по обхвата на децата са продиктувани от наличието на деца с адресна регистрация, които не са на адреса (данните от ГРАО не са актуални и в масивите фигурират деца, които са в други райони на страната или в чужбина).

За проследяване на записаните деца отдел „Образование“ изисква книгите за подлежащи на електронен носител на всички училища и детски градини на територията на града, с което се следи движението на децата и учениците и тяхното задържане в училище.

Подходът за обхват на всички деца и ученици, независимо от тяхната етническа принадлежност, е еднакъв. В българското училище и детски градини нямаме разделение на възпитаниците по такъв признак.

Специално за децата от ромски произход по информация от директорите основният проблем е невладеенето на български език. Това затруднява общуването им. Това е и една от причините за нередовното посещение на учебните занятия. По-голямата част от децата на 5- и 6-годишна възраст посещават полудневни подготвителни групи в училищата, където не се заплащат такси за посещения, и така са по-малко часове в учебните заведения. При наличие на средства за такси за детските градини тези деца може да посещават целодневните детски градини и да усвояват българския език по-добре. Проблемът идва от семействата, в които не се говори българският език.Други съществени проблеми при ромите са:


 • заминаване в чужбина, връщане и непродължаване на образованието;

 • непрекъсната миграция в рамките на страната, вземане на удостоверения за преместване без получаване на потвърждения за записване в друго училище;

 • ранното съжителство без брак;

 • социални причини, свързани с материалното обезпечаване на децата и др.

Приоритет 2 „Здравеопазване“

Община Пловдив не разполага с информация за точния брой на здравно неосигурените лица в общината. По наши наблюдения делът на здравно неосигурените лица при ромите е по-висок. Това създава огромни проблеми относно диагностициране и лечение на каквито и да било заболявания и с особена тежест е при социално значими заболявания – сърдечно съдови, диабет, инсулти, инфаркти и др. водещи до преждевременна смърт.

Реализацията на програми проекти, финансирани от национални и международни фондове и организации допринася за подобряване достъпа до здравни грижи и услуги.

Община Пловдив е приоритетна община в изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН на Министерство на здравеопазването от самото и начало - 2004г. Програмата се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се фокусира върху превантивните дейности сред най-уязвимите групи. Споразуменията за сътрудничество между Министъра на здравеопазването и Кмета на община Пловдив през годините спомага за ефективното изпълнение на Програмата.

От 2002 г. в община Пловдив съществува Местен обществен комитет за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции. С подкрепата на община Пловдив през 2005г. е изграден Местен координационен офис по СПИН. С Решение на Общински съвет - Пловдив № 386, взето с Протокол № 20 от 05.11.2009г. е приета „Местна програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за периода 2010 — 2015г. за община Пловдив“. С Решение на Общински съвет - Пловдив № 285, взето с Протокол № 17 от 14.07.2011г. е прието продължението на „Местна програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции за периода 2001 - 2015г. за община Пловдив“, което е израз на все по-голямата ангажираност на общината, в провеждането на активни действия за ограничаване на рисковото поведение и превенция на социално- значимите заболявания сред най-рисковите групи в общината.

Община Пловдив, РЗИ-Пловдив, много неправителствани организации като БЧК- Пловдив, Национален алианс за работа с доброволци, Фондация „Панацея”, Фондация „Авис вита”, Фондация „Рома”, Асоциацията на студентите медици, Сдружение „Спорт за всички- мама, татко и аз, дядо, баба и внуче”, Общински съвет по наркотични вещества и др. се включват ежегодно в съвместни кампании свързани с превенция на СПИН и сексуално предавани инфекции. В мобилни кабинети предоставяме безплатно и анонимно изследване и консултиране на ХИВ/СПИН на граждани и гости на община Пловдив на централни улици, пред университети, пред студентски общежития и др. Кампаниите са насочени приоритетно към младите хора, а целта и е да се популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантно отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

По програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”

Компонент 5: "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността", Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив” е извършила следните дейности :


 • Брой достигнати индивидуални клиенти при работата на терен - 1367 души;

 • Брой лица, получили доброволно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ и узнали своя резултат - 397 души;  Сподели с приятели:
1   ...   54   55   56   57   58   59   60   61   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница