Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница59/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   102

 • Брой лица, достигнати с услугата "Водене на случай" - 17 души;

 • Брой раздадени презервативи през отчетния период - 14682 броя

  Дейност: Промяна на поведението - работа на терен в общността. Достигнати клиенти – 743 души,

  Дейност: Превенция, изследване и консултиране са консултирани и изследвани за ХИВ - 401 души;

  В район „Източен” и район „Северен” са назначени ромски здравни медиатори, които подпомагат достъпа до здравни услуги в кв. „Столипиново”, „Шекер махала” и „Арман махала”.

  Участия в изпълнение на национални и регионални здравни политики и кампании, в т.ч и извънредни:
  № по ред

  Описание /вид/ на кампанията

  Описание на дейността на ЗМ

  Брой обхванати лица

  1

  Антиспин кампания за 1 Декември

  Участие в подготовката на материалите и раздаването на хора във връзка с кампанията.

  315-човека

  Община Пловдив изпълнява проект „Изграждане на Общностен център в община Пловдив“, Проектът е с период на изпълнение от 16.02.2012 – 31.12.2015 г. и на стойност 2 278 594,94 лв. Финансира се със заем от Световна банка чрез МТСП.

  Обща цел на проекта: Повишаване благосъстоянието на децата до 7 г. в община Пловдив; Разширяване обхвата на услугите за деца от уязвимите до 7 г. и техните родители в община Пловдив; Разработване и въвеждане на интегрирани социални услуги за деца и техните семейства; Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години.

  Общностния център е построен в непосредствена близост до кв. „Столипиново” и през 2015г. стартира предоставянето на планираните услуги.  Приоритет 3 „Заетост“

  Община Пловдив осигурява временна и постоянна заетост в общинските предприятия „Чистота” и „Градини и паркове”.  Приоритет 4 „Жилищни условия“

  Ежегодно се отделят средства от бюджета на Община Пловдив за подобряване жилищната инфраструктура. Проблем представлява събирането на наеми от наемателите на общински жилища.  Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

  При изпълнение на проект „Създаване на мрежа от младежки инициативни групи в уязвими етнически”, на стойност 22214 евро от „Сдружение Младежки Клуб Рома - Столипиново 1996” са постигнати следните резултати :  • Подобрен капацитет, знания и умения на 10 души от СМК Рома-Столипиново 1996 за развиване на младежки инициативни групи;

  • Създадени и консолидирани 5 младежки инициативни групи (3 в община Пловдив и 2 в община Раковски) с 90 участници, от които 88 роми (30 от тях са жени);

  • Създаден местен капацитет за информиране и разясняване на проблемите на предразсъдъците и защитата от дискриминация при 27 активисти от инициативните групи, обучени и подготвени за организиране на инициативи по места;

  • 426 млади хора и подрастващи (момчета и момичета) предимно роми и от другите етнически общности, запознати с правата за защита от дискриминация чрез инициативата „Младежи срещу расизма и дискриминацията”;

  • Подобрени умения на 50 активисти от 5-те инициативни групи, придобили опит за организиране и водене на 12 срещи/дискусии с млади хора от общността;

  • Изградена и стабилизирана мрежа в подкрепа на самоорганизацията на сформираните пет младежки инициативни групи;

  • Придобити начални познания на инициативните групи за мобилизиране на гражданско участие и комуникация с местната власт;

  • Изработени и внесени предложения за включване на инициативи и мерки в общинските политики и младежки дейности в 2 общини – Пловдив и Раковски.

  През 2015г. стартира дейност Младежки център в град Пловдив, изграден по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – Грижа за младежи в риск, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 е на обща стойност 1 354 593.94 евро.

  Целта на проекта е да се създаде младежки център чрез изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно положение. В екипа на Младежкия център са назначени двама ромски медиатори.

  Младежкият център насърчава международното сътрудничество и междукултурния диалог и се отстояват ценностите на Съвета на Европа – човешки права, демокрация и върховенство на закона.

  В него се работи с еднаква загриженост към всички млади хора, независимо от тяхната етническа, социална и религиозна принадлежност; с цел осъществяване на трайна промяна в техния живот ще се предоставят съвременни програми и услуги, които да подпомагат развитието на знания, умения и нагласи. 

  Дейности на Младежки център – Пловдив, в които са включвани представители на различни етнически малцинства.


  1. Неформални образователни дейности, обвързани с темите – човешки права, гражданско участие, даване на добър пример и изграждане на морални ценности чрез местни и национални персонажи от ромски произход и др.

  2. Други дейности – спортни футболни турнири и включване в кампании. Съвместно честване на празници от етнокултурния календар.

  3. Клубове по интереси – предстои стартирането на три тематични клуба, в които ще се включат представители на малцинства.

  4. Включване на младежи от малцинствен произход в кръгли маси на тема „Проблеми и предизвикателства пред младежите на територията на община Пловдив“.

  5. Предстоящи неформални обучения на различни теми, като например “Мотивация за образование“, „Здравно образование“, „Човешки права и дискриминация“, „Справяне с агресията“.

  Приоритет 6 „Култура и медии“

  Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

  Община Пловдив изпълнява проект „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“. Проектът е на стойност 1 147 639, 52лв. и е със срок на изпълнение от 29.4.2015 – 30.4.2017г.

  Целта на проекта е дигитализация на движимото и недвижимо културно-историческо наследство от фондовете на някои от най-важните културни институции на територията на Община Пловдив. Предвижда се да бъдат дигитализирани фондовете и колекциите на НБ „Иван Вазов, ОИ „Старинен Пловдив“, РИМ, РАМ, РЕМ и Градската художествена галерия. Предвижда се поне 10% от дигитализираното съдържание да бъде свързано с ромското наследство. Община Пловдив създаде Регистър на НПО, в което се вписват активни нестопански организации. Регистърът е публикуван на интернет страницата на Общината и допринася за популяризиране на вписаните организации и установяване на контакти за съвместна дейност с тях. Община Пловдив подкрепя честването на празници от етнокултурния календар – Коледа, Банго Васили, Международния ден на ромите – 8 април и др., с което допринася за развитието на междукултурния диалог.


  II.10 ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

  Приоритет 1 „Образование“

  Петнадесет процента от общо 1800-те ученици обучаващи се в училищата на територията на община Първомай са от ромски и турски произход.

  Община Първомай е осигурила десегрегирана среда за всички различни етноси на територията си.

  Община Първомай, в партньорство с четири училища от общината печели проект „Децата на Първомай – равен старт за всички” BG051PO001-4.1.05-0129 по схема за предоставяне на БФП BG051PO001-4.1.05 «Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства». Проектът e насочен към интеграция на децата от етническите малцинства чрез образование и култура. Реализиран е през цялата 2013 г. и приключил в началото на 2014. През 2015 г. община Първомай не е реализирала проект с европейско финанасиране, но като конкретен бенефициент и съвместно със Сдружение «Толерантност» е подала две проектни предложения по ОП «Наука и образование за интеллигентен растеж» 2014 – 2020 г. – «Децата на Първомай различни заедно» и «И аз мога» шанс за равен старт на ученици билингви», за които очаква одобрение.  Приоритет 2 „Здравеопазване“

  Добра здравна култура на ромското население на територията на общината. Редовно извършвани детски консултации и имунизации. По голяма част от ромския етнос на територята на община Първомай е с непрекъснати здравни осигуровки. Сравнително малък брой на непълнолетни майки. Предприети са мерки за превенция на ранното раждане. Проведени са специални мероприятия по превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции от БМЧК – Първомай, съвместно с Общината, ЦОП и училищата.  Приоритет 3 „Заетост“

  На територията на общината безработицата е сравнително постоянен процент през последните години. Средногодишният брой на безработните в община Първомай по години и данни от Дирекция „Бюрото по труда” – гр. Първомай е следният:

  Структурата на безработните в община Първомай е негативна: 72 % от регистрираните са без квалификация. 40 % от тях са от ромски произход и без квалификация, което допълнително затруднява реализацията им.През 2015 г. с активната политика провеждана от бюрото по труда община Първомай е стимулирала работодателите за разкриване на работни места. По програмите за временна заетост в община Първомай, сравнително малка част от безработните, постъпили на работа след преминат курс за квалификация, са български граждани от ромски произход.
  Приоритет 4 „Жилищни условия“

  Ромите на територията на община Първомай живеят на определени улици, но не са обособени в квартали. Няма сформирани гета. По-голяма част живеят в добре уредени жилища. Съществува малък район от гр. Първомай, в който живее ромско население и който все още е извън регулация (две улици)

  Общината подобрява жилищните условия чрез общинския бюджет и участие по програми и проекти. Успешно са реализирани редица проекти свързани с инфраструктурата на общината: „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай» BG161PO005/08/1.30/01/01 – 625 894 лв.; „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” BG161PO005/08/1.30/01/01 - 882 400 лв.; „Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай” BG161PO001/1.1-01/2007 - 4 193 221,11 лв. През 2012 г. община Първомай успешно е приключила изпълнението на проект „Обновяване на градската среда в община Първомай и подобряване на условията за отдих на населението” BG161PO001/1.4-05/2009 на стойност 4 424 524,93 лв., финансиран от ОПРР.

  Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

  В община Първомай не са регистрирани противообществени прояви с участието на компактни групи ромско население, няма и много случаи в ДПС с деца от ромски произход. В РУ и в Общинска администрация – гр. Първомай, не са постъпвали жалби от граждани от ромски произход за проявена спрямо тях дискриминация  Приоритет 6 „Култура и медии“

  Дейностите в областта на културата и спорта се осъществяват от Народно читалище ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Първомай, община Първомай и училищата на територията на общинатал.

  Проведени са редица фестивали, на които се дава възможност за изява на самодейни състави, професионални групи и детски формации. Община Първомай не може да се даде точна статистика на броя участници от ромски произход.

  Организирани и проведени са редица спортни състезания и прояви (велопоходи; маратон; водни регати; турнири по футбол, бадминтон и др.).

  В община Първомай са лицензирани четиринадесет спортни клуба, които тя финансира или дофинансира. За 2015 г. са отделени субсидии в размер на близо 70 000 лв. По неофициални данни към момента ромите, членуващи в спортните клубове, са не повече от 25 %.

  В резултат на проведените дейности по приоритетите общината е изградила ефективно сътрудничество и партньорство между местните институции, малцинствената общност, нестопанските организации и лидери.


  II.11 ОБЩИНА РАКОВСКИ

  Приоритет 1 „Образование“

  В община Раковски функционират 6 детски градини, 6 основни училища и 2 професионални гимназии.

  Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/ интеркултурна среда се осигурява чрез равен достъп до качествено образование, приобщаване, ограмотяване и социализиране на деца за осигуряване на равен старт в първи клас и следващите класове, организиране на занимания по интереси с цел компенсиране на недостатъчната подготвеност.

  Приоритет 2 „Здравеопазване“

  Всички амбулатории за индивидуална и групова първична медицинска помощ са настанени в общински сгради с договор за наем, според Закона за лечебните заведения, оборудвани с медицинска техника, съгласно изискванията на споменатия закон.  • Доболнична медицинска помощ

  Първична извънболнична медицинска помощ се осъществява от една групова практика „Света Анна” в гр. Раковски и единадесет индивидуални практики за Първична медицинска помощ - две в кв. Секирово - град Раковски, в село Белозем – три, в село Чалъкови – една, в село Шишманци – една, в село Момино село – една и в село Стряма – три.

  Осъществява се от Медицински център “Света Елисавета“ ООД. Той е частна собственост. В състава му работят 54 човека, от които 34 лекари и 20 медицински сестри. Всички лекари са с призната специалност.

  • Център за спешна медицинска помощ

  Центърът за спешна медицинска помощ се намира в гр.Раковски като граничи с МБАЛ “Св.Ана“, същият е денонощен, като на смяна има по един дежурен лекар и медицинска сестра. Именно спешната помощ е най-предпочитана от ромската общност, тъй като същата е безплатна.

  Приоритет 3 „Заетост“

  Към края на 2015год. има регистрирани 721 безработни лица самоопределили се като роми. От тях 185 са до 29 години, а 346 са жени. 2015 година са устроени на работа 243 лица:

  От тях: 35 са включени в програми и проекти, а 204 са устроени на първичен пазар на труда.

  В рамките на Националния план за действие по заетостта са реализират програми и мерки за заетост и обучение насочени към интегриране на уязвимите групи на пазара на труда. Също Националната гаранция за младежта на България предвижда, че всеки млад човек на възраст от 15 до 24 години вкл. ще получи добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като остане без работа или напусне системата на формалното образование. Реализират се проекти по Оперативна програма развитие на човешки ресурси 2014-2020 като „Обучение и заетост за младите хора” и „Обучение и заетост” като фокуса е именно към тази група от безработни лица. При желание от тяхна страна могат да получат обучение по ключова и професионална компетентност в обучителните центрове.  Приоритет 4 „Жилищни условия“

  На територията на oбщина Раковски има зони с концентрация на ромско население в така наречените сегрегирани зони(гета). В зоните живеят предимно ромски семейства- прибилизително 3400 жители с около 400 бр. жилищни имоти. Незаконните постройки в тези зони е около 90 %. Приблизителният брой на трайно обитаващите незаконни постройки в тези зони е около 3200 души. Местоположението на тези зони е в част от квартали на съответното населено място, намиращи се в регулация, но във всички случаи има и допълнително незаконно строителство, извършено извън регулацията на гр.Раковски и кметствата(в земеделска земя).Освен засегнатите общински земеделски земи са засегнати и частни земеделски земи.

  Община Раковски към момента няма и общ устройствен план. Сегрегираните зони(гета) имат изготвени подробни устройствени планове на част от гетата след промяна предназначението на общинските земеделски земи в различните населени места, както и кадастър.

  Към момента oбщина Раковски е инициирала промяна предназначението на общински земеделски земи в кметство Момино село, кметство Стряма, кметство Шишманци за включването им в регулация с цел изготвяне на подробни устройствени планове за образуване на жилищни парцели ориентировъчно 150 бр. имота за изграждане на социални жилища от ромските семейства. Публичната инфраструктура в урегулираните ромски квартали на гр.Раковски като ток, водоснабдяване и канализация е изградена, а в кметствата на общината само частично ток и вода без канализация. Предизвикателствата пред общината в процеса за подобряване на условията в сегрегираните зони са незаинтересованост от страна на ромските семейства, трудната комуникация, липсата на желание да узаконят местоживеенето си като закупят отредените парцели по преференциални цени.  Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

  Правата на гражданите са гарантирани от РУ Полиция – Раковски, обслужващо както община Раковски така и община Брезово. Територията на община Раковски е разделена на три района с отговорни за районите полицейски инспектори.

  Към началото на 2016год. Община Раковски сключи договор с „Трафик СОТ“, като фирмата изпълнява функцията на Общинска охрана и същата е упълномощена да следи за сигурността на гражданите съгласно „Наредба №1 за Опазване на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на община Раковски“. Утвърдени и изготвени са графици за обходи на зоните обособени от ромските общности.

  В Общината функционира Комисия за защита от дискриминация. Към нея съществува и приемна. За 2014 г. няма подадени сигнали за етническа, полова и др. дискриминация.

  Полицейски служители от РУП – Раковски продължават да провеждат лекции по училищата във връзка с тормоза и малтретирането в училище и вкъщи. Провеждат също и индивидуални беседи с деца, склонни към насилие.

  Продължават и посещенията на РУП-Раковски и ДСП-Раковски по домовете, във връзка условията на живот на ромите. При тези визити се водят обичайните разговори напр. да не изоставят децата си в детски домове, да се грижат добре за тях, да ги водят редовно на лекар и др.

  РУП – Раковски съвместно с училищата правят обходи по махалите най-вече с цел беседи с родители за ползата от училище.

  Приоритет 6 „Култура и медии“

  В община Раковски дейностите в областта на културата се осъществяват от девет читалища, разположени на територията й.

  Община Раковски в партньорство с читалищата организира множество културни събития най-интересните от които са:


  • Международен фестивал на кукерските и маскарадни игри „Кукове” – Раковски;

  • „Винария” – Раковски;

  • Майски дни на културата;

  • Национален фолклорен фестивал „Слав Бойкин”;

  • Международен фестивал на Белия щъркел;

  • Фестивал на местните гозби – Моминска трапеза

  • Ден на народните будители;

  II.12 ОБЩИНА РОДОПИ

  Приоритет 1 „Образование“

  На територията на община „Родопи“ се отчита повишаване на качеството на образованието на етническите малцинства. Оказана е подкрепа на ромските семейства при записване на децата в детски градини, както и за поставянето на задължителните имунизации.

  Община „Родопи“ е извършила редица дейности за задържането на ромските деца и ученици в образователната система. Осъществен е редовен мониторинг от РИО целящ да определи качеството на обучението и посещаемостта в училищата.

  Планирани и реализирани са извънучилищни дейности като: СИП, спортни занимания и различни видове курсове.

  С помощта на координационен механизъм между училища, община и отдел „Закрила на детето“ към ДСП „Родопи“ е постигнат значителен успех за задържане на ромските деца в учебните заведения.

  Разкрити са допълнителни извънкласни занимания за компенсиране на образователни пропуски чрез игрови и интерактивни методи.

  На ранно отпадналите от системата лица до 16 години са осигурени други форми на обучение, комбинирани с квалификационни курсове за придобиване на допълнителна квалификация.

  Обхванатите деца от ромски произход в детските градини на територията на община „Родопи“ са 165, 240 са децата от ромски произход в основните училища на територията на Общината, а подлежащите на записване в първи клас деца са 120.  Приоритет 2 „Здравеопазване“

  Осигурен е равен достъп до медицински услуги на малцинствените групи. Проведени са профилактични прегледи и имунизации, грижи за майчино и детско здравеопазване и грижи за бременни и родилки. Обхванати са всички деца в системата на здравеопазването. Проведени са кампании за разясняване на начините за предпазване от ранно забременяване и последиците от него.  Приоритет 3 „Заетост“

  Основен проблем пред община „Родопи“ е високата безработица, която от своя страна е довела до загуба на трудови навици и социална изолация на лицата от ромски произход. През 2015 г. в Дирекция „Бюро по труда“ „Родопи“, са регистрирани 462 лица, самоопределящи се като роми. Общо за 2015 г. по национални, оперативни и регионални програми са назначени 20 лица от ромски произход  Приоритет 4 „Жилищни условия“

  Основен проблем са отдавна застроените ромски квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура.

  Осигурени са консултации, техническа и юридическа помощ, целяща да подобри информираността на ромското население за възможностите за узаконяване на домовете си. Намерени са решения съвместно с общността за решаване на най-належащите проблеми – осигуряване на вода и електричество за всички домакинства. Община „Родопи” работи по асфалтиране на по-главните пътища в ромските махали.

  Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

  Община „Родопи“ прави опити за повишаване на информираността на ромското население за правата и задълженията, които имат. В общината няма регистрирани случаи на използване на просия, в която са въвлечени лица и деца от ромски произход. Прилага се законодателството относно бракове на непълнолетни и борба с принудителните бракове.  Приоритет 6 „Култура и медии“

  Община „Родопи“ е насочила усилията си към обогатяване на националния културен календар с фолклорни прояви, празници от местно, регионално и национално значение, организирани от читалищата, като постепенно увеличаване на броя на проявите, свързани с етническите общности. Сред тях са утвърдени:

  - Детска група „Устинци“ – обхванати 5 деца;

  - Фолклорни певчески групи – обхванати 8 лица;

  - Фолклорни танцови групи – обхванати 15 лица;

  - Фолклор на етносите – обхванати 15 лица;

  - Обучение за работа с компютри – обхванати 4 лица

  Общо обхванати лица от ромски произход - 47


  II.13 ОБЩИНА САДОВО

  Приоритет 1 „Образование“

  През 2015 г. Община Садово осигурява 2 стипендии на младежи от ромски произход от социално слаби семейства, за продължаване на образованието си във висши учебни заведения. През учебната 2015/2016 година 15 младежи от ромски произход завършват средно образование..

  Администрацията на Община Садово, съвместно с училищата системно работят за ограничаване отпадането на децата от училище. Благодарение на тези съвместни усилия през 2015 г. са спомогнали на 13 деца от общината да не отпаднат от училище.

  През 2015 г. са създадени родителски съвети в обособените ромски махали и квартали. С тяхна помощ се решават възникналите проблеми в училищата, както за редовното посещение, така и за задържането на ромските деца в училището. В детските градини обхватът на децата е около 90 % поради липсата на сгради, материална база и финансови средства. Тези 10 %, които не са обхванати в детските градини, са ромските деца от град Садово и село Караджово. Всички деца, подлежащи за записване в първи клас, са обхванати.  Сподели с приятели:
 • 1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   102


  ©zdrasti.info 2017
  отнасят до администрацията

      Начална страница