Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница6/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102

Община Струмяни

На територията на Община Струмяни са регистрирани в регистъра към Министъра на културата 3 читалища, които са единствени културни институции в населените места. И в трите читалища на територията на общината функционират библиотеки, като приблизителният брой на читателите е 26195, а библиотечният фонд. възлиза на около 27 000 библиотечни единици, разполагат с 15 бр. Компютъра, 4 бр. мултифункционални устройства, 2 бр. принтера и 1 бр. скенер. Всички читалища разполагат и ползват интернет.

Освен традиционните библиотечни дейности, читалищните библиотекари търсят разнообразни и интересни начини да привлекат младите читатели в библиотеките чрез организиране на различни мероприятия, като: представяне на книги, изложби, съживяване на забравени ритуали по повод на християнски празници. За втора година читалището в с. Струмяни бе организатор на Лазаровден, един от най-жизнерадостните пролетни празници в българския народен календар. В отбелязването му са взели участие момичета на възраст от 10 до 14 години, които са подготвени в читалището в заучаване на ритуални песни.

Читалищата са единствени културни институти в населените места, имат богат културен календар и се включват активно във всички местни, регионални и по-значими национални празници, събори и фестивали.

Към тях съществуват и функционират: Клуб по изкуство: „Сръчни ръце”, Клуб „Забавлявай се с мен” - специално за децата през месеците юли, август и септември се сформира и клуб по „ ЗУМБА танци”, като идеята е да се ангажират децата през цялото лято, Клуб „Спортувай за удоволствие”, Клуб „ Раздвижи ума си” – клуб, в който всички желаещи без значение на възраст, пол и етническа принадлежност, могат да ползват безплатно шахове, закупени от читалището. Клуб „Нова звезда” по Изобразително изкуство, който дава възможност на децата да се изявят и в други насоки като пеене, рисуване, актьорски умения и др. 15 деца на различна възраст, 3 школи по народни танци и 1 по модерни танци, Ансамбъл за народни песни „Малешевци”. Читалищата организират и провеждат редица културни събития в това число фестивали, чествания, изложби, конкурси и др., като традиционен е международен фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува”.
Организират се празненства по ромския културен календар с характерни техни празници и ритуали.

Община Хаджидимово

Съдебно регистрираните читалища в Община Хаджидимово са 13 на брой.

Добре развита и многообразна е художествената самодейност на читалищата в Община Хаджидимово. Към читалище „Яне Сандански – 1928 г.”, гр. Хаджидимово са създадени и функционират: МФГ „Комитите”, ЖПГ „Пиринска зора”, Детски танцов състав за народни танци, Детски състав за народни обичаи, Женска група за народни обичаи, Детски състав за забавни танци „Чебурашка”. В останалите три читалища самодейност развиват: 2 танцови състава, 2 мъжки певчески групи, Битов оркестър и група за народни обичаи, школи по тамбура, духов инструмент, народни танци. Читалищните състави взимат участие в местни и регионални празници и събори, концерти, чествания.

Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност – официалните празници на общността се уважават и посещават от представители на общината и се подкрепят съгласно нуждите на общността.

Община Якоруда

В Община Якоруда съдебно регистрираните читалища са 3 на брой. И в трите читалища има функциониращи библиотеки като общия библиотечен фонд възлиза на 48785 библиотечни единици. Богат е културният календар на Община Якоруда и всички читалищни състави участват активно във фестивали и местни празници. Художествените състави на читалищата включват: Фолклорни групи /мъжка, женска и детска/, танцови състави – общо за общината 12, от които фолклорни и за модерни танци, от други разкрити форми – група за стари градски песни и Детска вокална група „Звънчета”, школа по пиано, киночиталище, клуб „Изкуство”, Клуб за народни танци за възрастни и група за народни обичаи.

В културния календар на общината са включени всички характерни за ромската общност празници. Във всички прояви на Община Якоруда се включват деца от ромски произход.


НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2014 Г. ОБЩИНИ,

МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛОбщини

Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Област Благоевград

315 577

154 280

161 297

188 103

90 618

97 485

127 474

63 662

63 812

Банско

12 784

6 204

6 580

11 574

5 628

5 946

1 210

576

634

Белица

9 706

4 735

4 971

3 196

1 525

1 671

6 510

3 210

3 300

Благоевград

76 571

36 577

39 994

70 293

33 423

36 870

6 278

3 154

3 124

Гоце Делчев

30 587

14 971

15 616

18 814

9 047

9 767

11 773

5 924

5 849

Гърмен

14 846

7 374

7 472

-

-

-

14 846

7 374

7 472

Кресна

5 421

2 751

2 670

3 422

1 729

1 693

1 999

1 022

977

Петрич

52 328

25 767

26 561

28 431

13 779

14 652

23 897

11 988

11 909

Разлог

20 065

9 803

10 262

11 744

5 677

6 067

8 321

4 126

4 195

Сандански

39 099

19 059

20 040

25 885

12 509

13 376

13 214

6 550

6 664

Сатовча

14 829

7 415

7 414

-

-

-

14 829

7 415

7 414

Симитли

13 909

6 975

6 934

6 605

3 316

3 289

7 304

3 659

3 645

Струмяни

5 433

2 668

2 765

-

-

-

5 433

2 668

2 765

Хаджидимово

9 613

4 891

4 722

2 595

1 326

1 269

7 018

3 565

3 453

Якоруда

10 386

5 090

5 296

5 544

2 659

2 885

4 842

2 431

2 411

НА ОБЛАСТ БУРГАС
  1. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“:

Гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда. Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система. Обхванати деца в детски градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес в следващите години; отпаднали от училище – причини, реинтегриране.

Област Бургас - Образователната система в област Бургас е оптимално структурирана. Училищата на територията на областта гарантират достъп до качествено образование в мултикултурна среда. Във всички учебни и детски заведения има приети програми за овладяване на българския език. В общините, намиращи се на територията на Бургаска област успешно се работи по Националните програми: „С грижа за всеки ученик” и „Да направим училището привлекателно за младите хора”, по проекти на ОП „Развитие на човешките ресурси” които имат за цел по-пълно обхващане и задържане на учениците в задължителната училищна възраст, като се осигуряват условия за улесняване на достъпа до образование на учениците без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание, чрез създаване на възможност за всеки да се обучава, независимо от неговото местоживеене и икономическо положение. В училищата, намиращи се на територията на Област Бургас се работи активно за изпълнение на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.). От проведени регионални срещи са обобщени изводи относно определяне на силните и слабите страни в работата по проблема. Като силни страни се определят: провеждане на допълнителна работа с учениците(лятна), провеждане на занимания по интереси в ПИГ по групи съобразно силните страни на учениците; включване на учениците в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, работа по вътрешноучилищни проекти за задържане на учениците, партньорство с асоциации, НПО, ЦОП, ДПС,ЦНСТ, читалища и др. институции, изграждане на система за ранно предупреждение, картотека на застрашените от отпадане, активизиране дейността на ученическите съвети и училищните настоятелства, намаляване на броя на отпадналите ученици в резултат на въвеждане на целодневното обучение и реинтегриране на ученици отпаднали от образователната система, включване на родителите в програми за ограмотяване на възрастни, съвместна дейност с отдел „Закрила на детето” за задържане на децата в училище, съвместна дейност с обществени възпитатели; провеждане на тематични родителски срещи по проблема с отпадането В общините се разработват процедури за превенция на ранното отпадане от задължително обучение.

Община

ОУ

СОУ

ПГ

НУ

ЕГ

ПМГ

СУ

ПУ

ВГ

ЧУ

Айтос

5

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Бургас

21

9

11

2

4

1

1

1

2

5

Камено

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Карнобат

4

2

1

1

0

0

0

0

0

0

Малко Търново

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Несебър

7

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Поморие

9

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Приморско

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Руен

17

2

0

1

0

0

0

0

0

0

Созопол

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Средец

3

1

1

0

0

0

0

0

1

0

Сунгурларе

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Царево

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Община Айтос – За учебната 2015-2016 г. е осигурен почти 100%-ов прием в подготвителна група – 6-годишни. По списъци на ЕСГРАО 6-годишните са 506 деца. От тях 357 са постъпили в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ в общината, от тях 67 са в чужбина, 6 са вече първокласници, 37 са преместени в други общини,4 липсват на адрес, 1 е със здравословни проблеми, а 34 неприбрани/всички са роми/. За учебната 2015-2016г. приемът в 1-ви клас е следният: по ЕСГРАО – 508 ученика, постъпили в 1-ви клас - 358, 56 - в чужбина, 48 в други общини, 37 – неприбрани по причини бедност, родителите в чужбина и оставени за отглеждане на баби. Във всяко училище има изработени програми за превенция с отпадането на учениците от училище. Общината работи по проект „От ромите за ромите”-по Европейска програма, който осигурява допълнителни часове по български език в подготвителните групи. ОУ „Светлина” и ЦДГ с. Тополица работят по проект „Виж моя свят”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Въвеждане и развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици. Активна е работата с родители в във всички училища и детски градини. Провеждат се родителски срещи, ежедневното посещение на родителите в училищата дава възможност за разговори и изясняване на проблемите. Учителите и директорите се обучават за работа с деца и родители от малцинствени групи „Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства. Мерките в областта на образованието, които се очакват да допринесат за преодоляване на различията и включването в ромско и неромско образование са предоставяне на продължаващото професионално обучение за лица, навършили 16 години и ограмотяване на възрастни роми. Ангажиране на родители на деца и ученици от етническите малцинства в училищни настоятелства и обществени съвети. Създаване Клуб на етносите и традиционни занаяти към училище.Община Бургас – На територията на община Бургас функционират общо 47 училища, от които 19 учебни – 1 НЧ, 11 ОУ, 2 СОУ, 4 ПГ и 1 ВГ и 9 детски заведения - ОДЗ и ЦДГ, където се отглеждат и възпитават деца и се обучават ученици от семейства на български граждани от ромски произход и други такива в уязвимо положение. Идентифицираните проблеми относно ранното детско развитие са: Липса на детска градина в квартала с компактно ромско население - кв. „Победа“ с население приблизително 4500 души, самоопределящи се като роми. Решението е изграждане на пристройки към ОУ „Хр. Ботев“ в кв. „Победа“ и към ОУ „Васил Левски“ в кв. „Горно Езерово“ за предучилищно и начално училищно целодневно обучение за пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст от ромски произход в подготвителни групи. Проблемите в достъпа до образование и образователни възможности са свързани с ниската успеваемост на учениците от І до ІV кл и отпадане на ученици от образователната система - В кв. „Победа“ съществува 1 учебно заведение – ОУ „Хр. Ботев“, където се обучават ученици от 1 до 8 кл. от ромски произход и броят им нараства с всяка изминала година. В кв. „Горно Езерово“ съществува 1 учебно заведение – ОУ „Васил Левски“, където се обучават ученици от 1 до 8 кл. от ромски произход. Класните стаи са недостатъчни за въвеждане на задължителна целодневна подготовка и за работа по интереси в извънкласни форми. Решението е в изграждането на пристройки към ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Победа“ и към ОУ „Васил Левски“ в кв. „Горно Езерово“ за начално целодневно обучение за пълен обхват на децата в задължителна начална училищна възраст в групи целодневно обучение и извънкласни форми. Налице е необходимост от средище за провеждане на извънкласни дейности и създаване на възможности за общностно развитие. Съществуващото в ромския кв. „Победа“ в гр. Бургас читалище „Христо Ботев 1937”, е единственият културно-информационен, социален и младежки център в квартала. То се нуждае от обновяване, за да осъществява ефективни дейности по интереси сред децата и младежите от ромската общност, необходими за укрепване на културната идентичност. Необходим е цялостен ремонт на НЧ „Христо Ботев 1937“ в кв. „Победа“ и осигуряване на помещения за ефективни дейности по интереси сред децата и младежите от ромската общност. Експертните данни след направен анализ на броя на учениците, отпаднали от образователната система от учебни заведения и причините за отпадането, показват, че приблизително 1% от общия брой ученици за учебната 2014/2015 г. от Община Бургас са отпаднали от образователната система. Данните за реинтегриране на отпадналите ученици обхващат дейността по ОП „РЧР“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система“ са работили 2 учебни заведения на територията на община Бургас – Вечерна гимназия „Захари Стоянов“ и ОУ „Васил Левски“ – кв. „Горно Езерово“, като общо 82 ученици от семейства на български граждани от ромски произход и други такива в уязвимо положение са реинтегрирани в образователната система. На базата на нормативните изисквания, утвърдени от МОН в община Бургас съществуват 3 средищни училища - СОУ „Христо Ботев” в с. Черно море, ОУ „Иван Вазов” в с. Банево и ОУ „Христо Ботев” в с. Маринка, които се обслужват от 3 ученически автобуса. Нов ученически автобус с 32 места, е получен по Проект за социално включване „Общностен център за ранно детско развитие „Надежда-Бургас“ към МТСП. През 2015 г. с подкрепата на Общински съвет Бургас и РИО–Бургас, Община Бургас обезпечава учебния процес в самостоятелни маломерни паралелки в училища, където се обучават и ученици от ромски произход, като ги дофинансира със средства в размер на 213 679 лв. С утвърждаването на тези паралелки се създават възможности за по-качествено обучение на деца и ученици близо до дома и за съхраняване на училищата в някои от съставните селища на община Бургас. През 2015 г. 3 ЦДГ разширяват своя капацитет и се преобразуват в ОДЗ с решения на Общински съвет-Бургас: ЦДГ №31 „Веселушко“ става ОДЗ №17 „Веселушко“, считано от 01.01.2015 г., където се отглеждат и възпитават деца на български граждани от ромски произход; ЦДГ №28 „Детелина“ става ОДЗ №16 „Детелина“, считано от 01.09.2015 г. с филиал „Светулка в гр. Българово, където се отглеждат и възпитават деца на български граждани от ромски произход; ЦДГ №19 „Ален мак“ става ОДЗ №18 „Ален мак“, считано от 01.09.2015 г. През 2015 г. бяха предоставени услуги и доставки по Проект ,,Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа ,,Надежда“, гр. Бургас“, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро финансиран по Проекта за социално включване, и в съответствие с т. 12 от Споразумение за финансиране Договор №:РД09-49/31.05.2011 г. В резултат на проведени обществени поръчки бяха оборудвани специализираните кабинети в ОЦРДРРП „Надежда“ с медицинско, спортно, техническо оборудване, както и обзавеждането с мебели на Семейните центрове по проекта в бл.114, к/с „Меден Рудник“. Работи се по Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи от общините Бургас, Средец и Малко Търново“, финансиран по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество на стойност 2 613 544 лв. Основният фокус в направление „Образование“ са мерки за предучилищни и училищни дейности с цел максимално обхващане на ромските децата в образователната система, повишаване качеството на образованието на ромските деца и интегрирането им в общообразователната система. Предвижда се изграждане и обзавеждане на пристройка за предучилищно образование към ОУ „Христо Ботев“ в кв. „Победа“ и основен ремонт на Читалище „Христо Ботев 1937“ в кв. „Победа“. В училището ще бъдат интегрирани 180 деца и ученици от ромски произход, като с тях ще бъдат провеждани допълнителни занимания с цел подпомагане на социализацията и интеграцията, целодневната организация на учебния процес и дейности за превенция на отпадането на ученици от прогимназиален курс. Предвидено е създаването на клубове „Отговорен родител“, където активно ще се работи с родителите на децата и учениците от целевата група.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница