Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница60/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   102


Приоритет 2 „Здравеопазване“

Всички населени места от общината са обезпечени с общопрактикуващи лекари, с което се гарантира достъп до медицински услуги на всички здравноосигурени лица. През 2015 г. Община Садово подпомага финансово 11 ромски семейства, които нямат финансови средства да купят лекарства за лечение на децата.

Община Садово няма болница, а само здравен център в града – проблем, който много затруднява здравното обслужване на населението, в т. ч. и на ромите. Ромските бракове на майките под 18 год. възраст не са проблем за Община Садово.

Приоритет 3 „Заетост“

През 2015 година се създават нови работни места за 137 роми, които са ангажирани в различни трудови дейности.

Безработицата сред ромите в община Садово е голяма, защото на нашата територия й няма много работещи фирми.

Приоритет 4 „Жилищни условия“

В община Садово почти всички роми имат жилища. Всички ромски семейства в община Садово имат вода и ток. В град Садово през 2015 г. се асфалтира площадът на ромската махала и две улици. В селата Болярци, Караджово и Поповица основните улици в ромските махали бяха асфалтирани, което е сериозен напредък за промяна в живота на ромските махали и квартали в община Садово.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

В община Садово не се взимат мерки за спазване на върховенството на закона, защото нивото на престъпност е много ниска. Няма случаи и на дискриминация спрямо ромското население, както и проявления на езика на омразата към този етнос.Приоритет 6 „Култура и медии“

Община Садово има сериозен опит в честването на определени празници. През 2015 г. в селата Болярци и Караджово се отбелязва 14.01. – ромската Нова година чрез срещи с хората и програми от детски трупи. Така също се отбеляза и 8 април като международен ден на ромите. Този празник се отбеляза в селата Богданица, Катуница, Поповица и Болярци. Във всички детски градини на общината е създаден кът за ромската култура и фолклор.

II.14 ОБЩИНА СОПОТ

Приоритет 1 „Образование“

Община Сопот продължава да осигурява издръжката на децата от подготвителните групи (5 и 6 годишна възраст ) в детските заведения.

Обвързването на Закона за социално подпомагане с посещаемостта на децата от подготвителните групи и учениците ангажира в голяма степен мнението на родителите по този проблем.

Повишава се качеството на образованието на младежите от етническите малцинства чрез подпомагане с допълнителни консултации и включване в различни извънкласни дейности в НУ „Неделя Петкова“, и в СОУ „Иван Вазов“, както и в извънучилищните дейности на Център за работа с деца ( ЦРД ), където са включени 7 деца. В трите детски градини към община Сопот има общо 44 деца от ромски произход, като от тях подлежащи на записване в първи клас са 14, а за подготвителни групи са 9. Основният проблем за учениците в риск от отпадане е липсата на мотивация за труд е неспособност на родителите да изискват от децата си посещение на училище, липсата на положителен пример от тяхна страна, в повечето случаи съчетани с нисък социален статус на семейството.Приоритет 2 „Здравеопазване“

В момента около 49% от целевата група са здравно неосигурени лица, което ги лишава от здравни грижи. По друг начин стои въпросът при децата до 16 години – всички те имат лични лекари и редовно посещават кабинетите за прегледи и имунизации, тъй като за получаване на семейни помощи за деца е необходим документ от личния лекар.

Проведени са предвидените в Плана беседи, целящи информирането на общността за здравноосигурителните им права и задължения, и за правата им като пациенти. Някои от присъстващите изразиха мнение, че проблемът е най-вече следствие от безработицата.

Високата безработица, ниските доходи, влошената жилищна среда и неблагоприятните условия на живот са част от параметрите, които повишават вероятността от възникване на заболявания.Приоритет 3 „Заетост“

По последни данни средно месечния брой регистрирани безработни лица е 265. Безработните от целевата група са 13% ;

През изминалата година част от незаетите роми са наемани и ангажирани по различни проекти, реализирани на територията на общината – предимно общи работници в сферата на чистотата и строителството. Осигурена е 6 месечна заетост на 8 безработни лица от ромски произход по НП „ОСПОЗ“ и по регионални проекти на общината. Голяма част от безработните роми биват наемани предимно в машиностроенето и производството на кабелни снопове за автомобили Тази целева група е предимно с начално или без образование и поради това трудно се реализира на пазара на труда и практически е невъзможно да бъдат включени в квалификационни обучения за придобиване на знания и умения.

Приоритет 4 „Жилищни условия“

През изминалата година бе финализиран проект на Община Сопот за цялостна подмяна на канализационната мрежа, който обхвана и кварталите с ромско население. Благодарение на този проект бяха асфалтирани отделни улици, на които до този момент липсваше настилка; отделни пътни настилки бяха подменени; изградиха се нови и се ремонтираха стари тротоари – това са част от дейностите, засегнали и ромските квартали в Сопот. Поради тежкото финансово състояние на общината в момента и липсата на средства засега не е възможно осъществяване на останалите дейности, заложени в Плана за действие.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

Проведено е обучение по права на човека с участието на служители от ПУ – Сопот и социални работници от ЦОП – Сопот. Проведени са лекции на тема „Толерантност към различните“ от МКБППМН за 16-ти ноември – „Ден на толерантността“.Приоритет 6 „Култура и медии“

Младежи от ромската общност са участвали в празника на община и отбелязването на Международния ден на ромите – 8 април.


II.15 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Приоритет 1 „Образование“

На територията на община Стамболийски успешно работи Общински център за работа с деца, в който се обучават 330 деца, 30% от които – от ромски произход.

Общината работи по програма за интеграция на учениците от ромски произход, чрез която е постигнат 100 % обхват на децата от различни етнически групи.

На територията на община Стамболийски има отпаднали от училище деца от ромски произход, като основна причина се посочва сключването на брак.

Като добра практика общината посочва проект „Готови за училище“, реализиран съвместно с НПО „Тръст за социална алтернатива“ през учебните 2014-2015 г. и 2015- 2016 г., който дава възможност за ранно предучилищно образование на деца от социално слаби семейства и деца от ромски произход, чрез заплащане на месечните им такси.

През месец ноември 2015 г. община Стамболийски е кандидатствала по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с проект, чиято цел е да повиши ефективността на комплексната програма за подобряване на образователната среда, превенция на отпадането от училище на деца с различен етнически произход и мотивиране на родителите за участие в образователния процес.Приоритет 2 „Здравеопазване“

На територията на община Стамболийски голяма част от ромите са здравно неосигурени. Няма предоставени налични данни за извършени мероприятия по превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Целта пред общината е да повиши здравната култура на ромитеПриоритет 3 „Заетост“

Регистрираните безработни на територията на община Стамболийски за 2015 г. за 1261. Близо 51 % от тях за с начално или по-ниско образование и са от ромски произход. Част от безработните ( 21,7 %) са по схеми на ОП РЧРПриоритет 4 „Жилищни условия“

На територията на град Стамболийски са разположени 2 ромски махали, а общият им брой на територията на общината е 6. Община Стамболийски е предприела действия за предоставяне на възможност на ромските семейства за закупуване на парцелите, върху които живеят, но към момента не е отчетен интерес от страна на ромската общност.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

КЗД е предоставила на община Съединение брошури и плакати на тема „Светът е за всички”, както и правила за производство пред Комисията за защита от дискриминация. Определено е общинско лице – служител на общинската администрация, на което гражданите могат да подават оплаквания.

Проведени са седем срещи между представителите на ромската общност и служители на реда с цел превенция срещу разпространението на наркотици в районите със смесено население.

Във всички училища от община Стамболийски са проведени беседи в начален курс – трети клас, за запознаване на децата с правата и задълженията им, както и със Закона за закрила на детето. Проведени са седем беседи, обхванати са 131 деца на възраст 9-10 години от различен етносПриоритет 6 „Култура и медии“

Община Стамболийски не е предоставила информация по приоритет 6 „Култура и медии“.


II.16 ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Приоритет 1 „Образование“

Интеграцията в образованието е важна предпоставка за приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми.  1. Община Съединение има приета програма за интеграция на ромските деца в образованието, като интегрираните в смесени училища ромски деца са над 150.

  2. Значително е подобрена материалната база в учебните заведения като, реновиране на детски градини по проект „Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010 – 2013)”, като размера на финансирането е 506 000 лв. Проектът приключи успешно.

  3. Един от основните приоритети на общинска администрация и ръководството училищата е прибирането и задържането на учениците, както и създаване на подходяща среда за тях, като целта е социализация на децата, изграждане на мотивация, ангажираност и отговорност към учебния процес, приучаване към умения за работа в екип и приспособяване към конкурентната среда в обществото. През 2012г. стартира проект BG051PO001-4.1.05 по ОП "Развитие на човешките ресурси" към Европейските структурни фондове и международни програми на МОМН под схемата “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” с наименование „ЗНАЕЩИТЕ И МОЖЕЩИТЕ УСПЯВАТ”. Целта на проекта е по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, засилване на мотивацията за участие в образователния процес и допълнителни занимания с деца, чийто майчин език не е български. Общата стойност на проекта е 103 244 лв. Проекта приключва през 2015 година.

Приоритет 2 „Здравеопазване“

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет се осъществяват от Общинското социално предприятие.

Проведени са беседи с родители и ученици на тема ”Превенция на ранните бракове”; съвместно с ОБСНВ - Съединение са извършени обучения на ученици на теми „Вредата от тютюнопушенето”, „Чисти ръце” , „Вредата от наркотиците”;

На първи декември – Международния ден за борба със СПИН в училищата и ромската махала в община Съединение, Клуб „Единство” към БМЧК, ОСНВ – Съединение и МКБППМН – Съединение, е проведена съвместна превантивна програма;

През отчетният период са наблюдавани рисковите групи от ромските махали, в т.ч. хронично болни и хора с увреждания, бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора;

Намерени и информирани са хората от ромската махала, имащи право да участват в Програмата за разпределение на храни от интервенционните запаси за социално слаби лица, помощ от Европейския съюз /хранителни продукти/ раздавани от доброволци към БЧК.

С решение на Общински съвет – от бюджета на Общината се отпускат еднократни финансови помощи на крайно нуждаещи се лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция “Социално подпомагане”.

Приоритет 3 „Заетост“

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на Община Съединение. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост води до неконкурентноспособност на пазара на труда. Община Съединение води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голямата част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:

1. „Подкрепа за достоен живот” е проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” целта му е да приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. Община Съединение се включва по този проект през 2010 година и продължава до момента. По този проект се обгрижват 17 лица от лични асистенти, от които 5 са от ромски произход.

2. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – “Нов избор – развитие и реализация”.

Програмата е насочен към безработни лица във възрастови групи до 29г. и над 50г. Целта е обучение и преквалификация на лицата от целевите групи и последващото им назначаване на работа по населените места на община Съединение.

Спецификата на проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на заетост и интеграция към новите условия и изисквания за трудова заетост на този тип целеви групи. За периода от 01.06.2013г. до 31.05.2014г. са назначени 16 лица на длъжността градинар на 8 часов работен ден. По същата схема община Съединение участва по още един проект за назначаването на 50 лица на длъжности общ работник (поддръжка на сгради) и общ работник (поддръжка на пътища) на 8 часов работен ден за периода от 4.02.2014г. до 3.02.2015г.

Сключен е договор между Агенция по заетостта чрез Дирекция “Бюро по труда Марица” – гр. Пловдив и Община Съединение на основание чл. 52, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта за назначаването на 2 лица (инвалиди) на длъжностите хигиенист и куриер на 6 часов работен ден. Срокът на договора е да 1.10.2014г.

3. Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”.

През 2014г. по тази програма Община Съединение участва по проект и са разкрити 7 работни места на 6 часов работен ден за период от 9 месеца (от 1.03 до 30.11.2014г.), чрез този проект се осигурява социална интеграция на дълготрайно безработни лица.

Приоритет 4 „Жилищни условия“

През изминалата година са проведени дейности за благоустрояване на махалите с преобладаващо ромско и смесено население и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари, реконструиране на ВиК мрежи.


Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност е сформиран екип за изпълнение и мониторинг на „Общинската програма за интегриране на ромите в община Съединение 2014 – 2020 г.”

Основната цел е изграждането на модел за ефективно използване на обществени услуги от ромите, както и сътрудничество с ромската общност и привличането им в различни дейности между отделните етноси. Направленито в което община Съединение работи през изтеклия период е участието в проекти свързани с проучване и предотвратяване на антиромските стереотипи и предразсъдъци.

Приоритет 6 „Култура и медии“

С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Съединение работи предимно в създаването на клубове по интереси и провеждането чествания по различни поводи.

Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Съединение;

Създаден е клуб по приложни изкуства (към СОУ „Христо Ботев”) от 18 ученика.

Сформиране на клуб „В градината на разнообразието” за фолклорна дейност и изучаване на инструменти.

Сформирана е и Театрална група „Детство мое”.

Главната цел на посочените по горе инициативи е сближаване на участниците, запознаване с различните култури чрез танца, музиката и традиционните национални носии и съхраняването на автентичната култура на етносите

Приоритет 7 „Спорт и младежки дейности“

Основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на материална база за развитие на спорта сред младежите в ромската махала. Към общинския футболен клуб „Гигант” – Съединение и в трите възрастови групи (старша, юноши и деца) участват представители на ромския етнос, а и не само.


Регистрираните безработни на територията на община Стамболийски за 2015 г. за 1261. Близо 51 % от тях за с начално или по-ниско образование и са от ромски произход. Част от безработните ( 21,7 %) са по схеми на ОП РЧР

II.17 ОБЩИНА ХИСАРЯПриоритет 1 „Образование“

Осигурен е свободен и равноправен достъп на ромските деца до образование, а това означава десегрегация на ромските училища чрез интегрирането на ромските деца в смесени училища.

Интеграцията започва от детската градина и началното и основното училище. В учебните заведения в община Хисаря са обхванати всички деца и ученици. В училищата в с. Красново и с. Паничери преобладават учениците от ромски произход. Подобно е и положението и в целодневните детски градини в с. Паничери и с. Старо Железаре.

В училищата в гр. Хисаря също учат ученици от ромски произход, които живеят на територията на града. В СОУ „Христо Смирненски” в професионалните паралелки от ІХ – ХІІ клас с професия „Хотелиер” – специалност „Организация и управление на хотел” и една паралелка с професия „Готвач” – специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” се обучават 30 ученици от ромски произход.

Всички учебни заведения работят по ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДЕЛА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА. Няма отпаднали ученици.

Изградена е мрежа от извънкласни и извънучилищни форми на работа с деца от малцинствата и техните родители, за да бъдат удовлетворени разностранните им интереси и потребности и да се постигне междуетнически диалог, сближаване, равен достъп до качествено образование и толерантност на цялата ученическа общност.

Спечелени са награди от национални и международни певчески конкурси от момиче от ромски произход, изявяващо се в изпълнения от областта на поп пеенето.

Участие на ученици от училища в Община Хисаря в Мажоретен фестивал „Хеса- Сара”- 2015г.

Класиране на учениците от ОУ ”Христо Ботев” с. Красново в Областно състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи” .

Има участие на учениците от всички училища в спортни турнири и ученически спортни игри, общински и градски мероприятия без разделение по пол, възраст и етнически произход.

През последните години се наблюдава тенденция на увеличаване желанието на младите роми над 16г. възраст, които не подлежат на задължително обучение за ограмотяване, придобиване на образование и квалификация, което ги прави конкурентни на пазара на труда. Те посещават самостоятелна форма на обучение към ОУ ”Христо Ботев” с. Красново , ОУ”Христо Ботев” с. Паничери и ОУ”Кл. Охридски” гр. Хисаря.

Приоритет 2 „Здравеопазване“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни работи непрекъснато чрез беседи, срещи, разговори, презентации за превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, превенция и контрол на ХИВ, СПИН, и сексуално предавани инфекции, полово съзряване, здравословно хранене, физиологични промени в пубертета.Приоритет 3 „Заетост“

Национална програма НП”АХУ” ; Насърчителни мерки от ЗНЗ; Регионална Програма по заетост; ОПРЧР ”Нови алтернативи”- дейност „Личен асистент” ;ОПРЧР ”И аз имам семейство”- 1 ромско семейство; ОП” Опазване и възстановяване на българската гора”; НП”Шанс за работа”; НП” Клио”.

По тези програми една голяма част от назначените безработни са от ромски произход.

Приоритет 4 „Жилищни условия“

Общината заделя свой ресурс за благоустройството на ромските квартали, така както прави това за благоустройството на другите квартали.

Община Хисаря е изготвила проект - Изграждане на битова и дъждовна канализация в с.Красново, с който ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020г. В с. Красново е втория обособен квартал на уязвими етнически малцинства – роми. Там ромското население е доста компактно и също ще се възползва от реализирането на проекта.

Определена е жилищна зона в гр. Хисаря, в която със Заповед №РД-06-86/08.03.2005г. на Кмета на общината се определя малко етажно сключено жилищно застрояване. През 2015г. не са постъпвали заявления за издаване на строителни разрешения с отстъпено право на строеж върху земя общинска собственост. Има възможност за издаване на 12 (дванадесет) строителни разрешения.Приоритет 5 „Върховенство на закона и недискриминация“

-Изграден е Консултативен кабинет към МКБППМН за работа с родители и деца

-Включване на проблемните ученици в инициативи организирани от Общината

-Превенция в училище

-Отворени врати на Комисията по защита от дискриминацията- срещи с населението

-Интегриране на ромите в общността с цел недопускане капсулирането им в отделна група.Приоритет 6 „Култура и медии“

Ромската общност участва активно в културните събития, организирани от общината и културните институции в община Хисаря. Децата от общността се включват в мероприятия, подготвяни от читалищата и общинските училища – тематични рецитали, вокални групи, танцови състави и кръжоци


III. ИЗВОДИ
● За 2015 година общините отчитат редица успешни проекти, свързани с интеграцията на населението от ромски произход в образованието. Въпреки напредъка все още има наличие на отпадане на ученици. Причините за това са свързани, както с недостиг на финанси в ромските семейства, така и с незаинтересованост на родителите относно нивото на образование, което техните деца трябва да придобият, за да се включат успешно в обществения и социален живот на Република България. Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: продължаващото отпадане на учениците; непълният обхват; недостатъчната (ниска) образованост; съсредоточаването на ученици от ромски произход в училища, които са в близост или на територията на ромските квартали.

● В общините през 2015 година се отделя голямо внимание в сферата на здравеопазването. Проведени са множество консултации и беседи за повишаване на здравната култура на ромския етнос, но въпреки това основния проблем остава, а именно високия дял на здравно неосигурените лица, ранната бременност и неспазване на закона по отношение на ранните бракове между младежите от ромски произход. Наличието на здравен медиатор в ромските махали влияе благоприятно за достъпа до доболнична помощ, но здравните медиатори се назначават само на проектен принцип временно, поради което се отчита липса или частична осигуреност на здравни медиатори.

● Общо за 2015 г. по национални, оперативни и регионални програми са назначени сравнително голям брой безработни лица от ромски произход. Общините се стараят да им осигурят временна и/или постоянна заетост, но за основния проблем - липсата на квалификация, все още не е намерено трайно решение, което допълнително затруднява реализацията на лицата от ромски произход. Това от своя страна води до загуба на трудови навици и социална изолация. Мерките, върху които се продължава да се работи и които рефлектират върху интеграцията на ромите, са: достъпът до нерегистрираните трайно безработни лица за промяна на статута им; повишаването на образоваността и компетенциите и подобряване на трудовите навици; придобиване на квалификационна степен и професионален опит за дългосрочна трудова реализация.Сподели с приятели:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница