Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница61/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   102

● Във връзка с жилищните условия на населението от ромски произход, общините намират решение на най-належащите проблеми: осигуряване на вода и електричество за всички домакинства, асфалтиране на улиците, изграждане на нови и ремонтиране на стари тротоари. Целта е създаване на териториална планова основа. Основен проблем са отдавна застроените ромски квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура. Събирането на наеми от наемателите на общински жилища, както и пълната незаинтересованост на ромската общност относно възможностите за узаконяване на имотите си, представлява сериозна пречка за трайното решаване на проблема. Откроява се желанието от страна на общините за решение на въпроса с незаконните постройки, тяхното узаконяване, използването на ведомствени жилища, предоставянето на терени с право на строеж и застрояването на нови жилищни постройки.

● Проведени са редица срещи и беседи на тема „Върховенство на закона и недискриминация“ с лицата от ромски произход на територията на област Пловдив.

Вследствие на високата безработица, ранното отпадане от училище, домашното насилие и ниското ниво на образованост и информираност относно последствията от неспазването на закона сред ромската общност, нивото на престъпност продължава да бъде значително високо. Отчита се съвместната работа на общините с районните управления на полицията, както и работата на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. В отчетите на общините не присъстват данни за регистрирани противообществени прояви с участието на компактни групи ромско население, нито за постъпили жалби от граждани от ромски произход за проявена спрямо тях дискриминация. В резултат на провеждането на информационни срещи и кампании сред ромското население се разясняват видовете нормативни документи, свързани с обществения ред и сигурност; провеждат се обучения по правата на човека и правата на детето.

● По отношение на културния и социален живот на ромите, общините на територията на област Пловдив успешно популяризират ромската култура и празници. Чрез спорт и различни културни прояви, процесът на интеграция на ромския етнос е значително подобрен. Медийното отразяване на реалните проблеми в общността е водеща сила за активното включване на обществото и държавните институции в представянето на интеграционните политики.

Област Разград


По инициатива на Областна администрация Разград през 2015 г. е сформирано Звено за мониторинг и оценка на Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.

Сдружение „Асоциация Интегро” в партньорство с Областна администрация Разград проведе обучение на представители на общинските администрации на територията на областта за създаване на системи от количествени и качествени индикатори към общинските планове за интеграция, с цел по-ефективен мониторинг на изпълнението им.

Като израз на активната политика на Областния управител на област Разград в сферата на интеграцията, с негова заповед от 24 февруари 2015 г. бяха приети четири нови члена в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в област Разград: Кадрин Хасанов – Представител на СНЦ „Асоциация Интегро”, гр. Разград, Метин Шефкет – Председател на УС на СНЦ „НЧ Рома – Вазово – 2007 год.”, с. Вазово, община Исперих, Сениха Ахмед – представител на СНЦ „Рома Завет 2003”, гр. Завет и Емин Ферад – председател на УС на СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, с. Медовене, община Кубрат. Приемането им е в резултат на активната дейност на неправителствените организации за интеграцията на уязвими общности в област Разград.

Областна администрация Разград работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации в областта, действащи в сферата на интеграцията на уязвими общности като СНЦ „Асоциация Интегро”, гр. Разград, СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие”, с. Медовене, община Кубрат, Женска независима ромска организация „Кармен” и др.

Областна администрация Разград подкрепи СНЦ „Асоциация Интегро” за провеждане на начална и финална пресконференция и дебати по проект „Нашият живот – в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., по тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“ и СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” за изпълнение на проект „Активни местни общности”, финансиран по същата програма.


  1. По приоритет “Образование” (по информация от Регионален инспекторат по образованието Разград):

Във връзка с гарантиране на достъп до качествено образование в мултикултурна /интеркултурна/ среда и обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, в учебните заведения на област Разград се работи по следните проекти:

Проекти за образователна интеграция, реализирани в детски градини в област Разград:

 • Проект „С грижа за всеки ученик“, реализиран в ЦДГ „Пролет”, с. Стражец;

 • Проект „С грижа за всеки ученик“, реализиран в ЦДГ,,Гълъбче“, с. Топчии;

 • Проект „С грижа за всеки ученик“, реализиран в ОДЗ „Слънчо”, гр. Завет;

 • Проект „С грижа за всеки ученик“, реализиран в ОДЗ „Първи юни”, гр. Исперих.

 • Проект „С грижа за всеки ученик“, с бенефициент МОН, Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителни групи“.

Целите на проекта са:

 • Реализиране на съвременна нагледно практическа база, която дава възможност на децата да усвояват представи, понятия и умения;

 • Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на диференцирана грижа към личностното развитие на децата според индивидуалните и образователните им потребности;

 • Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетенции за успешно ползване на българския език;

 • Осигуряване на педагогическа подкрепа за деца от подготвителните групи за

 • достигане на училищна готовност и успешна адаптивна и социална ориентирана езикова комуникация.

Резултати от проекта:

Децата овладяват говорим български език за комуникиране и общуване. Изграждат елементарни представи и понятия.

Инициативи с родителите:

Организиране и провеждане на съвместни празници и планирани дейности съобразно графика за организиране и провеждане на обучението през годината.
 • Проект „Включващо обучение“, реализиран в ОДЗ „Слънчо”, гр. Завет. Проектът е с бенефициент МОН, Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“. Обща стойност на проекта 17 050 000 лв. Целта на проекта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяване на включващо обучение; ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности и успешното им включване в предучилищното образование, успешна социализация и интеграция.

След скрининг тест са обхванати всички деца от ОДЗ в риск от обучителни затруднения. С тях работят психолог и логопед.

През април 2015 г. в ОДЗ “Слънчо“ е проведена супервизия, на която присъстват гости от други пилотни градини, работещи по проекта.
 • проект „Готови за училище“, реализиран в ОДЗ „Слънчо”, гр. Завет. Бенефициент: фондация „Тръст за социална алтернатива“ с подкрепата на фондация „Америка за България“. Целта на проекта е заплащане на такси на деца от детската градина, осигуряване на допълнително стимулиране въз основа на редовно посещение на детска градина и подобряване достъпа до информация за семейства от уязвими общности и в икономически неравностойно положение с деца от три до шест годишна възраст. Обхванати са двадесет и пет деца, редовно посещаващи детското заведение. Децата от ОДЗ участват в организирания по проекта конкурс „Готови за училище”, на който получават призовото трето място и поощрителни грамоти за участие.
 • Проект „Готови за училище“, реализиран в „Щастливо детство”, с. Сеслав, община Кубрат. Бенефициент: фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство със СНЦ „Интегро”, гр. Разград.

Изпълнение, вид и брой целеви групи, основни дейности:

Безплатна детска градина за 25 деца от семейства в неравностойно положение, подпомагане семействата на децата с ваучери за храна. Дарение за детската градина.

Вид и брой на целевите групи: В проекта участват 25 деца от ЦДГ „Щастливи детство”, с. Сеслав (3 – 6 г.). Стойността на даренията са 973 лв., а на платените такси за детска градина – 1 093.28 лв. Раздадените ваучери за храна са на обща стойност 5 000 лв.

Отпаднали деца:

Отпадналите деца, поради напускане на страната са пет.


 • Проект „Готови за училище“, реализиран в ЦДГ „Славейче”, с. Лъвино, община Исперих. Бенефициент: фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Ромска фондация „Искра”.

Целта на проекта е интегриране на деца с различна етническа принадлежност във възпитателно образователния процес.

Изпълнение, вид и брой целеви групи, основни дейности: Поемат се разходите за месечни такси на всички деца от 3 до 4 г. възраст и се осигуряват необходимите учебни помагала. Осигурен е безплатен интернет за детската градина и са организирани информационни сесии с родителите.

Отпаднали деца: Няма отпаднали деца. През учебната 2016/2017 г. едно дете от ромски произход ще постъпи в първи клас.


 • проект „Готови за училище“, реализиран в ЦДГ „Червената шапчица”, с. Брестовене, община Завет. Бенефициент: фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство със СНЦ „Асоциация Интегро”, гр. Разград.

Целта на проекта е финансиране на издръжката на три деца от ромски произход; предоставяне на ваучери за храна всеки месец, в който детето не е отсъствало от детската градина.

Изпълнение, вид и брой целеви групи, основни дейности: Целевите групи деца са избрани от всички групи на детското заведение. Акцентира се върху социално слаби семейства и семейства от етническите малцинства. Броят на децата, включени в проекта, е 25.

Отпаднали деца: През 2015 г. напусналите детската градина деца са три.


 • проект по Програма BG06 “Деца и младежи в риск”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., BG06 – 218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск”. Бенефициент: община Исперих. Обща стойност на проекта: 225 391 евро.

Цел на проекта: По-добра подготовка за училище на деца в уязвимо положение, по-добри социални умения на децата от 3 до 7 г. По- добри езикови умения при деца, говорещи различен от българския език.

Отпаднали деца: Няма отпаднали деца. През учебната 2016/2017 г. едно дете от ромски произход ще постъпи в първи клас.


● Проекти за образователна интеграция, реализирани в училища в област Разград :

 • проект „Успех”, реализиран в ОУ „Георги Сава Раковски”, село Раковски, община Разград. Общата стойност на проекта за училището бе в размер на 5 250 лв.

Дейността на създадените по проекта клубове е в сферата на културата, спорта и ИКТ. В рамките на дейностите по проекта периодично са организирани конкурси, викторини и състезания. В края на учебната година са проведени екскурзии с учебна цел до Ловеч и Велико Търново. Два пъти през учебната година клубовете представиха дейността си пред родителите и пред цялата общност в населеното място, което е още един стимул за повишаване на личните компетенции на учениците в различни сфери.

Работата по проекта спомогна за осмисляне на свободното време на учениците, за развиване на творческите им способности и за повишаване на мотивацията им за посещаване на училище.

Обхващане и задържане на ромските деца в образователната система:

Училището предоставя възможност за обучение на деца и ученици от ПГ до VІІІ клас. Обхванати са всички деца и ученици, живущи в населеното място. До минимум е сведено ранното отпадане от училище, с изключение на децата, които заминават за чужбина с родителите си. Това е един от основните проблеми на училището.

Практиката показва, че голяма част от децата, постъпващи в І клас, не владеят българския език дори на елементарно битово ниво. Това налага да се потърсят различни форми за преодоляване на този проблем. Приоритетно се работи върху въвеждането на нови и атрактивни методи на обучение в часовете по всички предмети. Училището разполага с два компютърни кабинета, които дават възможност за по-широкото използване на ИКТ в образователния процес. Използват се разнообразни интерактивни методи – мултимедийни презентации, работа по проекти и др. Въведена е система за индивидуални консултации за изоставащи ученици, както и за допълнителна работа с ученици, подготвящи се за участие в олимпиади и различни състезания. Вече шеста учебна година поетапно се въвежда целодневната организация на обучение, в която са обхванати учениците от І-ви до VІ-ти клас, включително. Въвеждането на целодневната организация има изключително добър ефект върху по-доброто овладяване на знанията по различните учебни предмети и върху успеваемостта на учениците. Не на последно място те са добра форма за изграждане на езикова среда, която насърчава овладяването на книжовния български език.

Освен работата в клубовете по проект „Успех”, училището залага изключително много на привличането на учениците в различни форми за изява на способностите им в сферата на спорта и различните видове изкуства. В училището работи Постоянна комисия за съхраняване на паметта на училището и подготовката и провеждането на училищните тържества. Планът на комисията е изключително разнообразен и включва различни инициативи, посветени на национални, регионални и училищни празници. Организират се рецитали, състезания, конкурси, в които с изключителен интерес се включват всички ученици.

От няколко години функционира училищно радио „Мечта”, чиято програма е регламентирана с план за работата му през съответната година. Ежемесечно учениците от всички класове подготвят и се излъчват радиопредавания по различни теми – морално-етични, гражданско образование, значими личности, национални празници.


 • За пета година училището защитава проект „Училищен плод” към Фонд „Земеделие” в размер на 1570 лв., благодарение на който два пъти в седмицата на всички деца от ПГ и на учениците І – ІV клас се осигуряват безплатни плодове и зеленчуци, което е в съответствие с изискванията за създаване на навици за здравословно хранене.

ОУ „Отец Паисий”, село Дянково, община Разград: • Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка”. Стойност: 1 540 лв. Обучение на ученици по математика в ІV клас и БЕЛ в VІІІ клас – 10 ученици. Включване на всички ученици до V клас включително в ПИГ. Пълноценно използване на ДЧК за работа с изоставащи ученици;

 • През учебната 2014/2015 година ОУ „Отец Пайсий”, с. Дянково работи по проект „Успех”. Общият брой ученици в извънкласни и извънучилищни дейности е 59. Стойност на проекта – 5 400 лв. Групите са пет:

 • Клуб „Забавна и весела математика” с 15 ученици от 2 клас;

 • Клуб „В света на животните” със 7 ученици от 3 клас;

 • Арт-клуб работилница със 7 ученици от 4 клас;

 • Секция „Да успяваме заедно” с 15 ученици от 4 клас;

 • Клуб „Първи стъпки в гобленарството” с 15 ученици от 5, 6 и 7 клас.

Всеки училищен клуб се създава с цел да стимулира интереса и мотивацията на учениците и да съдейства за формиране у тях на важни ключови компетенции.

Извънкласните дейности допринасят за повишаване атрактивността и мотивацията на учениците и като крайна цел осигуряват по-високото качество на образованието.


ОУ „Елин Пелин”, село Стражец, община Разград:

 • проект „Всеки ученик може да бъде отличник”, реализиран съвместно с ЦИАМЕД „Амалипе”.

Целта на проекта е намаляване броят на ранното отпадане от училище и превенцията на ранните бракове. По него са предвидени обменни визити между училищата – Стражец – Китанчево.

Основно мероприятията се планират от ръководителя на СИП „Фолклор на етносите”. Една от основните дейности е запознаване с традициите и обичаите на ромския етнос.

Добри практики са инициативите клуб „С гозбите на баба”, „Четенето било вкусно” и други. Децата се забавляват да издирват, четат, сравняват и приготвят различни рецепти. Оказва се благоприятно влияние върху подобряване на четивната им техника и овладяване на българския език.


 • Освен по този проект през последните три години работят и по проект „Училището привлекателно за всички ученици – УСПЕХ” и по проект „С грижа за всеки ученик”. В училището са разработени Мерки за ограничаване на неграмотността и Стратегия за намаляване броя на отпадналите ученици.

ОУ „В. Левски”, село Беловец, община Кубрат • От 2011 до 2015 г., училището работи по проект BG 051РО0014.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.

В проекта са обхванати 48 ученици в четири групи за извънкласна дейност.

В проекта приоритетно са обхванати ученици от малцинствени групи с цел осмисляне на свободното време на учениците, творческа изява и здравословен начин на живот. Четирите групи обхващат разнообразни и интересни дейности – театрално студио, секция подвижни и забавни игри, здравословно хранене и приложно изкуство. Като положителна страна от работата на проекта - провокира се интерес към дейностите, учениците общуват свободно, проявяват се таланти, има обществени изяви, обогатява се материалната база.

Поради бедност и недостатъчна родителска отговорност отпадат учениците от ромската общност.
Професионална гимназия по земеделие „К. А. Тимирязев”, град Завет:

 • През 2015 г. в ПГЗ, гр. Завет работи Клуб по активно гражданство по проект на Сдружение „Асоциация Интегро”. В клуба членуват 20 ученици от всички етнически групи в училище, като по-голяма част от участниците са от ромски произход.

 • По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – „Успех” през 2015 г. в ПГЗ, гр. Завет работят 7 клуба за извънкласни дейности. Тяхната цел е да се осмисли свободното време на учениците, и по този начин да бъдат задържани в училище.

 • Голяма част от учениците от Х и ХІ клас са включени в проект „Ученически практики”. Работата в реална обстановка, с наставници допринасят за привикването на учениците към спазване на режима на труд и почивки, спазване на трудовата дисциплина, което оказва влияние и върху поведението им в учебните часове.

Включването на учениците в проект „Успех” и проект „Ученически практики”, осъществени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, мотивират учениците за активно участие в обществения живот. Дават им възможност още в училище да се запознаят с различните институции и проблемите и решенията, които зависят от тях. От друга страна да знаят своите права и задължения, както и да изразяват своята позиция по определени въпроси.

Работата на реални работни места дава възможност и да осигури условия на ромските деца да добият знания и умения, които да помогнат за реализацията им в избраните професии. • Съвместно с Областния съвет на БЧК гр. Разград към училището работи трапезария „Топъл обяд”. В трапезарията са включени 20 ученици от социално слаби семейства, част от които са от ромски произход.

За пътуващите ученици, от селата на община Завет, са осигурени карти за междуселищния транспорт с 20% намаление, с цел да се подпомогнат семействата и да се осигури посещението на учениците в училище.
ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград:

 • Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес", проект ВG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“;

 • Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/4.3-01 "Ограмотяване на възрастни";

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" и модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка".

 • Учениците от І до VІІ клас са обхванати в целодневно обучение, като се подпомага обедното хранене и социалното състояние. Прилагат се индивидуални подходи към всеки конкретен случай. Въведен е регистър за децата в риск от отпадане. Проведено е вътрешно оценяване на четивната грамотност на учениците и във връзка с установените резултати е издадена заповед № РД 08-182/10.12.2015 г. Въведени са мерки за подобряване на дисциплината в часовете, с цел подобряване на средата за по висока успеваемост. Завишен е контролът върху посещаемостта в часовете и се вземат мерки срещу допускане на неизвинени отсъствия от учениците. Информира се ДЗД и се реагира адекватно според рисковата ситуация. Усилено се работи за повишаване на равнището на езиковата подготовка, като задължително в писмените изпитвания, освен въпроси с варианти на отговори, присъстват и отворени въпроси. Мотивира се работата на учителите с интерактивни дейности, мултимедийни презентации, иновативна класна стая. Във връзка с въвеждането на иновативни образователни технологии в училището, учителите участват в обучения. Разработена е училищна програма за мотивация за учене чрез поощряване и използване на мерки за възпитание чрез добро. Разработена е и програма за подобряване на качеството на УВП и ефективност на преподавателската дейност, съгласно указания на МОН.

Професионална гимназия, град Кубрат

● Проект „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските райони” на сдружение „Асоциация Интегро” през периода 01.10.2012 – 30.06.2015 г. като са обхванати 30 ученици.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование и продължаване в университети, както и премахване на бариерите при общуване с младежи с различен етнически произход.

  1. По приоритет “Здравеопазване”:

Медицинско обслужване: • брой общопрактикуващи лекари на територията на област Разград – 49 лица, с брой индивидуални практики – 47 и 1 групова практика;

 • брой лекари по дентална медицина на територията на област Разград – 75 лица, с 65 индивидуални практики и 5 групови практики;

 • специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на област Разград – 66 практики за специализирана медицинска помощ, 9 МЦ и 1 ДКЦ, 6 МДЛ, 11 МТЛ, 2 хосписа;

 • лечебни заведения за болнична помощ – 3 МБАЛ, в гр. Разград, гр. Исперих и гр. Кубрат.

През 2015 г не са извършвани медицински прегледи с мобилни кабинети.

Данни за своевременно регистриране на новородените и децата при личен лекар: от 516 новородени, проследени за избор на ОПЛ, няма деца без избран личен лекар, обхванати със съответните имунизации в имунизационен кабинет.

В имунизационен кабинет на РЗИ са имунизирани 30 лица, с препоръчителни имунизации.

Наличие на здравни медиатори – 5 лица: в гр. Разград, гр. Завет, гр. Кубрат, гр. Исперих и с. Раковски (община Разград).

Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2015 г. – 777,00%000 (925 болни) е по-висока спрямо предходната година – 734,16%000 (874 болни), но по-ниска от средната за страната за 2015 г. – 822,93%000. От регистрираните 925 болни /без грип и ОРЗ/, 343 (37,08%) са хоспитализирани.

Заболяемастта по групи е, както следва:

1. Капкови инфекции – 525 болни (441,00%ооо);

2. Чревни инфекции – 331 болни (278,04%ооо);

3. Трансмисивни инфекции (Лаймска болест) – 42 болни (35,28%ооо);

4. Вирусни хепатити – 9 болни (7,56%ооо);

5. Паразитози – 9 болни (7,56%ооо);

6. Сексуално-предавани инфекции – 9 болни (7,56%ооо).

Обликът на инфекциозната патология през 2015 г. се определя от двете най-разпространени инфекции: варицела – 478 болни (401,52%000) и ентероколити – 235 болни (197,40%000) – 77,08% от всички заразни болести.

От чревните инфекции най-голямо епидемиологично значение имат ентероколитите – 197,40%000 с 235 болни, следват ротавирусни гастроентерити – 65 болни (54,60%000), салмонелози – 11 болни (9,24%000) и по - ниски нива на кампилобактериоза – 3 болни (2.52%000), шигелоза – 2 болни (1.68%000) и 2 колиентерита (1,68%000).

Лаймската болериоза е регионална проблемна инфекция. Заболяемостта от лаймска борелиоза – 42 болни (35,28%000) е по - висока от тази през 2014 г. – 30 болни (25,20%000) и по-висока спрямо средната за областта през последните 5 години – 24,15%000 и доста по-висока от средната за страната за 2015 г. – 6,46%000.

През 2015 г. са регистрирани два малки семейни взрива от ротавирусен гастроентерит, сред лица от ромски произход. Взрив в община Исперих с петима заболели и взрив в община Кубрат с трима заболели. Всички болни са хоспитализирани и лекувани в ОИБ на МБАЛ – Разград. Взети са необходимите противоепидемични мерки спряма контактните. Епидемичните взривове са ликвидирани.

Обхват на имунизации по Имунизационния календар на Република България за област Разград.

През 2015 г. са извършвани всички видове имунизации и реимунизации, съобразно Имунизационния календар на страната, планирани през 2014 г. по Наредба № 15 (ДВ бр. 45/2005 г.).

Обхватът на подлежащите през 2015 г. на задължителните имунизации и реимунизации е 68,52% (обхванати 57 034 от подлежащите 83 243 лица).

Общо изпълнението на имунизациите е 87,82% (обхванати 23 057 лица от подлежащи – 26 256) и на реимунизациите 59,62% (обхванати 33 997 лица от подлежащи 56 987).

Данни за превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и СПИ.

Няма регистрирани болни с ХИВ инфекция за 2015 г. През 2014 г. има регистриран и съобщен 1 случай на ХИВ, изследван и открит от НРЛХ – гр. София. Заболяемост – 0,84%000.

През 2015 г. в МДЛ на територията на Разградска област са изследвани общо 1 003 лица, от които 694 жени (69%) и 309 мъже (31%). От всички 1 003 лица, 424 лица (234 жени и 190 мъже) са изследвани в отдел МИ, Д НЗБ, при РЗИ Разград. Всички са с отрицателни резултати за ХИВ.

Туберкулоза - Новооткрити и съобщени са 8 болни от туберкулоза, БК (+), срещу 13 болни през 2014 г. Заболяемостта за 2015 г. – 6,72%000, по-ниска от средната за областта през последните 5 г. – 8,42%000 и близо 3 пъти под средната за страната за 2015 г. – 18,52%000 и по-ниска от тази за 2014 г. – 10,92%000,

Профилактиката с римицид (изонид) на контактни и инфектирани лица се осъществява успешно. През годината са профилактирани 39 лица.

В края на всяко тримесечие са извършвани проверки за проведената химиопрофилактика на територията на област Разград.

Изготвени и изпращани са доклади за изпълнението на дейности по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 – 2015 г. и Програма “Подобряване на контрола на туберкулозата в България” в МЗ.

СПИ – През 2015 г. в РЗИ Разград са регистрирани 9 потвърдени случая на СПИ, заболяемост – 7,56%ооо., която е по-ниска от средната за страната – 13,47%ооо.

Сифилис – регистрирани са 8 случая на сифилис, заболяемост – 6,72%000, по – ниска от средната за страната – 8,73%000, но по-висока от тази за 2014 г. за област Разград – 5,04%000.

Хламидиина инфекция – 1 случай, заболяемост 0,84%000, четири пъти по- ниска от средната за страната – 3,54%000 и по-ниска от тази за 2014 г. – 2,52%000.


Дейности по национални програми:

 • Национална програма за превенция на хронични незаразни болести (2014 -2020).

Проведена е беседа с ромски жени на тема „Кърмене и захранване на кърмачето“, лектор от училище „Родители“, гр. Русе, с общ брой участници – 10 жени. Раздадени здравно-образователни материали (брошури) „Кърменето е любов” – 30 бр., „Не само безопасно, но и здравословно хранене” – 15 бр., „Препоръки за здравословно хранене на деца от 3 - 6 г.” – 20 бр. Всички участнички получават удостоверения.

 • Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

Проведена беседа на тема “Трансмисивни инфекции – хепатит Б, хепатит С и СПИН“. Участници – 20 лица над 18 г. Раздадени презервативи – 144 бр.

Предоставена е възможност за анонимно и безплатно изследване за трансмисивни инфекции и ХИВ на място от мобилен екип на РЗИ Разград.


През 2015 г. на територията на област Разград са регистрирани 521 родилки, от тях 72 са под 19 годишна възраст.


  1. По приоритет “Заетост” (по информация от Агенция по заетостта):

Регистрирана безработица. Състояние и структура.

Регистрираната безработица в трите Дирекции ”Бюро по труда” /ДБТ/ в област Разград – Исперих, Кубрат и Разград към 31.12.2015 год. обхваща 8 479 безработни лица.

Те се разпределят по отделните общини в област Разград, както следва:


ОБЛАСТ/

общини


Бр. БЛ

Равнище

на

безрабо-тица,%

БЛ до 29 г.

БЛ над 50 г.

БЛ

без квалиф.БЛ с

осн. и по-ниско образованиеБЛ

с

регистр.над 1 год.БЛ с уврежда-ния

РАЗГРАД

8 479

16,3%

947

4 120

5 026

4 495

4 288

425

ДБТ Исперих

2 502

21,7%

320

1 103

1 686

1 513

1 279

80

общ. Исперих

1659

18,2%

242

712

1120

976

796

41

общ. Самуил

843

35,0%

78

391

566

537

483

39

ДБТ Кубрат

2 359

22,7%

205

1 298

1 539

1 370

1 238

143

общ. Завет

897

25,7%

64

507

607

558

451

46

общ. Кубрат

1 462

21,2%

141

791

932

812

787

97

ДБТ Разград

3 618

12,0%

422

1 719

1 801

1 612

1 771

202

общ. Лозница

1 012

25,7%

101

461

607

564

614

35

общ. Разград

2 017

8,5%

255

968

852

766

841

132

общ.Цар Калоян

589

22,4%

46

290

342

282

316

35

Разпределението на регистрираните безработни лица /БЛ/ по общини варира от 6,9% /589 лица/ в община Цар Калоян до 19,6% /1 659/ в Исперих и логично с най-голям дял са в община Разград – 23,8% или 2017 лица.

Структурата на регистрираната безработица към края на 2015 г. в област Разград е следната:

 • Структура по пол – с доминиращ отн. дял са регистрираните жени - 54,9%. Намалението на регистрираните мъже е следствие и от наблюдавания ръст на търсене на труд в някои дейности с преобладаваща заетост на мъжете.

 • Възрастова структура – по наблюдаваните групи:

Регистрираните младежи до 29 г. намаляват в численост и относителен дял– от 1 036 /11,6%/ на 947 /11,2%/ или с 89 спрямо края на 2014 г.

Намалението в подгрупата до 24 г. вкл. е със 70 лица /-14,8%/.

Регистрираната младежка безработица до 29 години по общини в Разградска област варира от 7-9% отн. дял в Завет, Самуил, Кубрат до 14,5% /242 младежи/ в Исперих.

Трудовата реализация на половината от младите хора е затруднена поради липсата на квалификация и специалност, като 77,6% от тях са с основно и по-ниско образование. Преобладаващата част в групата са в малките населени места в областта. При други трудностите произтичат от нетърсене на местните трудови пазари на притежаваната от тях професия.

Младежката безработица в област Разград запазва по-ниското си ниво спрямо средното за страната /-4,0 п.п. към края на 2015 г./. Трайно установеният тренд се определя от неблагоприятните демографски процеси и продължаващата миграция към икономически по-развити райони в страната и чужбина с цел повишаване на образованието или търсене на работа; ограничените възможности за реализация и кариерно развитие на висококвалифицираните и образовани младежи, особено в населените места извън областния център. Влияние оказва и провежданата през годините активна политика по заетостта и целенасочените действия в изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. /НПИЕГМ/;

Регистрираните безработни над 50 години запазват по-високото си ниво спрямо средното за страната /+9 п.п./ и достигат до 48,6%, повлиян и от приключването на субсидирана заетост /безработните в зряла възраст са в целевите групи на преобладаващата част от реализираните програми и проекти – схема “Подкрепа за заетост” от ОПРЧР и др./.

Нивото на регистрираните от тази възрастова група е трайно по-високо спрямо средното за страната – резултат от застаряването на населението; по-трудната им мобилност спрямо младата работна сила; висок дял на тези с нисък образователно-квалификационен профил; липса на търсените от работодателите на локалните трудови пазари компетенции /най-често компютърни и езикови/, здравословни и други проблеми. В две от общините в областта регистрираните безработни над 50 г. доминират сред лицата /Завет – 56,5% и Кубрат – 54,1%/.

Професионално-квалификационната структура се характеризира с превес на регистрираните без квалификация - 59,3%, следвани от лицата с работнически професии – 28,0% и безработните специалисти – 12,7% от общорегистрираните 8 479 безработни в областта към 31.12.2015 г.

С изключение на община Разград /42,2%/ в останалите общини над 50 на сто от регистрираните безработни са без квалификация, като в общини Завет, Исперих и Самуил достигат 67 – 68%.

Безработицата засяга в различна степен специалистите в зависимост от специалностите, областите на висшето и средното им образование и търсенето на висококвалифициран труд. Близо 1/3 от регистрираните специалисти в трите ДБТ в област Разград са с образование в областта на техниката и технологиите /30,6%/. Следват тези от общество, икономика и право /21,5%/; от областта на услугите, транспорта и охраната /18,5%/ и селското стопанство /16,9%/. С по-малки дялове са лицата със специалности в областта на образованието /5,5%/; математиката и естествознанието /3,2%/; здравеопазването /2,4%/ и хуманитарните науки и изкуства /2,0%/.

Образователна структура – с превес са регистрираните с основно и по-ниско образование – 53,0%, в групата със средно образование са 41,5% и 5,4% са висшистите.

Нивото на регистрираните в трите ДБТ на област Разград безработни висшисти е значително по-ниско от средното за националния трудов пазар /5,4%, при 11,0% средно за страната/.Продължителна безработица /безработни с престой над една година в ДБТ/ по общини е в граници от 41,7% в Разград до над 60% в Лозница. В останалите 5 общини продължително безработните лица са повече от половината /в диапазона 50 – 57%/ от регистрираните лица към 31.12.2015 г.

Безработни лица с увреждания достигат до 425 към края на 2015 год. при 429 към Декември 2014 г. По-трудно е устройването им на работа в реалния сектор спрямо останалите безработни, независимо от полаганите усилия от страна на трудовите посредници.

Общо 600 лица при регистрацията си са се самоопределили като представители на ромската етническа група. Над половината от тях, 313 лица са в ДБТ Исперих като 93,3% са от населените места в община Исперих. Най-малък дял от безработните лица, самоопределили се като роми /спрямо общорегистрираните от тази етническа група в област Разград/, се обслужват в ДБТ Разград – 14,8%, докато в ДБТ Исперих са регистрирани 52,2% от самоопределилите се роми в областта. По общини разпределението на регистрираните безработни лица от тази етническа група е следното: Исперих – 292; Кубрат – 116; Завет – 82; Разград – 71; Самуил – 21; Лозница – 18.

Дейности и инициативи на ДРСЗ Русе и ДБТ Разград, Исперих и Кубрат на пазара на труд в област Разград:

Дирекция „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ Русе и трите ДБТ като обществени посредници на пазара на труда и през 2015 г. реализират правителствената политика в областта, насочена към стимулиране на заетостта, ограничаване на регистрираната безработица и повишаване на капацитета на работната сила.

Дейностите и приоритетите са съобразно утвърдената политика и параметри с Националния план за действие по заетостта и Плана за действие на Агенцията по заетостта /АЗ/ през 2015 г.

В резултат и през 2015 г. ДРСЗ Русе и ДБТ от област Разград имаха съществен принос за изпълнение на активната политика по заетостта и ограничаване на регистрираната безработица в страната.

Накратко трите ДБТ в област Разград постигнаха следните резултати:

На първичния трудов пазар (формиран от търсенето и предлагането на работна сила в реалния и публичния сектор, без преференции) работа са започнали 3 418 регистрирани безработни, при 3 391 през 2014 г.

От работодатели в бюрата по труда са заявени 2 670 несубсидирани свободни работни места /СРМ/, като спрямо аналогичния период на 2014 г. /2 322/ се отчита ръст от 15,0% /+348/.

Най-голямо е търсенето на работна сила от сферата на държавното управление – 715 или 26,8% от общо заявените СРМ. Следват заявените от преработваща промишленост /554 СРМ или 20,7%/; селското и горско стопанство /489 СРМ или 18,3%/; образованието /188 или 7,0%/; административните и спомагателни дейности /159 или 6,0%/; търговията /129 СРМ или 4,8%/; строителство /119 или 4,4%/ и др.

През 2015 г. заявените СРМ от частния сектор се запазват в абсолютен бр. 1264 при 1288 през 2014 г.

Запазва се трайната тенденция работодателите да търсят чрез бюрата по труда предимно нискоквалифицирана работна сила /83,6% или 2233/. При заявените работни места за специалисти /14,0% или 372 / в зависимост от областта на образованието им преобладават тези за педагогически кадри /139/, следвани от сферата на услугите и транспорта /77/; хуманитарни и изкуства /48/; общество, икономика и право /37/ и др.;

Недостигът на работна сила с определени квалификации и компетенции, съответстващи на търсенето от страна на бизнес-субектите води до закриване на заявени свободни работни места в бюрата по труда.

През 2015 г. съгласно утвърдения график в област Разград са проведени 3 трудови борси – по една в трите ДБТ. От тях: 2 общи /в ДБТ Кубрат и Исперих/ и 1 специализирана за младежи /в ДБТ Разград/. Резултат: 16 работодатели обявиха 59 СРМ. Трите борси бяха посетени от 188 търсещи работа. Започнали работа са 56 лица, от които 44 регистрирани в ДБТ /3 от СРМ са закрити от работодател по негова инициатива/.

През 2015 г. в област Разград са проведени следните мероприятия за насърчаване на трудовата мобилност чрез Европейската мрежа за услуги по заетостта EURES:


 • Проведена е традиционната Регионална трудова борса в гр. Разград за набиране на селскостопански работници за бране на ягоди в Испания. В интервютата са взели участие 146 лица от региона;

 • 9 лица бяха одобрени за бране на меки плодове в Португалия;

 • Планирани и проведени са 3 събития „EURES – отворени врати”. Участвали са общо 95 лица;

 • ДБТ Разград и Исперих проведоха EURES „Информационен ден - представяне на проект "The job of my life” на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия" с участието на 31 лица;

Общият брой на консултираните и насочени лица от EURES асистентите в ДБТ е 918, от тях 691 са регистрирани в ДБТ.

За регулиране на пазара на труда и подпомагане трудовата интеграция на безработни лица от неравностойни на пазара на труда групи се реализират програми, проекти и мерки, финансирани от Държавния бюджет и Европейския социален фонд и ИМЗ чрез ОП „РЧР”, като през периода нововключените в заетост са: • по програми за заетост и обучение общо 370 безработни са новоключени в заетост, като с най-голям обхват са регионалните програми в общите на територията на област Разград - 35% от общия брой на нововключени в заетост лица /129/; като лични асистенти е осигурена заетост на 101 лица по НП „Асистенти на хора с увреждания” /27%/. 19 лица с увреждания са започнали работа през 2015 г. по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, по която средномесечно са работили 27 лица, а чрез стартиралата през 2015 г. Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица е осигурена заетост 18 лица.

 • в обучение по професионална квалификация в ДП БГЦПО по Проект «Про-шанс» и по Проект „Шанс за работа 2015 г.” са включени общо 150 безработни, от които по проект - 118 /завършили 115/ и в обучение в ДП БГЦП по „Про-шанс” са завършили професионална квалификация общо 31 лица от 32 започнали обучение.

 • в насърчителни мерки за заетост от ЗНЗ – общо 44 безработни лица, от тях 22 младежи до 29 г.;

 • в изпълняваните директни схеми по ОП „РЧР” 2014 – 2020 г. /схеми с конкретен Агенция по заетостта”/. От стартирането на схема „Младежка заетост” до момента, в трите ДБТ в област Разград са заявени 863 работни места за стажуване/обучение по време на работа на младежи до 29 години. По сключените с работодатели 130 договори са наети на разкритите 212 работни места безработни младежи за стажуване или за обучение по време на работа.

 • Общо 5940 заети и безработни лица в област Разград са включените за периода на изпълнение в реализираните чрез териториалните поделения на АЗ директни схеми по ОП „РЧР” 2007 – 2013 г.

В изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г. през 2015 год. бяха обхванати 268 лица, най-много от ДБТ Исперих – 149. Повишена бе пригодността за заетост на 159 лица от областта чрез включване в обучения, като 83% от тях участваха в мотивационни курсове. Осигурена бе заетост на 109 лица, като половината от тях – 55 лица бяха устроени на първичен пазар, а останалите в програми и проекти, като в схеми по ОП „РЧР” са включени 36 безработни роми.

Постигнатото е резултат на целенасочените професионални действия на екипите на ДРСЗ и трите бюра по труда в област Разград, а така също и на ефективното партньорство с местната държавна и общинските администрации, със социалните партньори и работодателите.

За реализацията на правителствената политика на пазара на труда в област Разград, за постигане на намаление на регистрираната безработицата и за подкрепа на младите хора чрез изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014 – 2020 г. ДРСЗ Русе и двете бюра по труда и в бъдеще ще разчитаме на партньорството ни, съвместни действия, инициативи и подкрепа.


  1. По приоритет “Жилищни условия”:

Над 72% от представителите на ромската общност живеят в селата и малките общински центрове. Голяма част от тях живеят в обособени квартали. В последните години, обаче, се наблюдава тенденция по-заможните роми да закупуват жилища и в други части на населените места в Област Разград.

Ромските квартали не се различават особено от останалата част на населените места. В област Разград няма гета като в някои големи градове.

Броят на къщите извън регулация и незаконните къщи не е голям. Налице са обаче, два оформили се през последните две десетилетия ромски квартала с изключително влошени жилищно-битови и инфраструктурни условия. Те се намират в град Кубрат – част от ул. „Стара Планина” и в град Исперих – квартал „Запад”. Подобна е ситуацията и с някои жилища в с. Стражец, Община Разград, в с. Беловец, Община Кубрат и една обособена част от ромския квартал в град Завет. Там липсва всякаква инфраструктура, повечето жилища са порутени пренаселени сгради, строи се извън регулация и без необходимите разрешителни.

Броят на общински оборотни жилища, с изключение на град Разград, е доста оскъден навсякъде, като в Община Завет напълно липсват. Като цяло, броят на представителите на ромската общност, настанени в общински жилища е малък. Търсенето на общински жилища сред уязвимите общности е различно – повече се търсят в град Разград, по-рядко в останалите населени места. Част от ромската общност в град Разград са с ограничен достъп до общински жилища за настаняване, поради неплатени глоби, такси и данъци в местната хазна. В град Кубрат желаещи за настаняване в общински жилища има предимно сред по-млади семейства от уязвими етнически групи като преходна мярка, докато се сдобият със собствено жилище.

Налице е недостиг на нови парцели за строителство, предимно в по-големите населени места като Разград, Исперих и Кубрат.

По Оперативна програма „Региони в растеж” в гр. Разград се предвижда изграждане на социални жилища – 10 бр. едноетажни и 5 бр. двуетажни къщи.  1. По приоритет “Върховенство на закона и недискириминация”:

През 2015 г. в област Разград беше назначен регионален представител на Комисията за защита от дискриминация. Същият беше включен като член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на област Разград.

На 26 февруари 2015 г., в партньорство с Областна администрация Разград, се проведе начална пресконференция по проект „Нашият живот – в нашите ръце“ с бенефициент – СНЦ „Асоциация Интегро”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г., по тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи“.

На 8 април 2015 г., по случай Международния ден на ромите,  в Областна администрация Разград се проведе кръгла маса на тема „Добри практики в сферата на интеграцията на уязвими общности, включително роми, в област Разград”, на която присъстваха представители на неправителствени организации от областта, работещи в тази насока.

На 17 април 2015 г. в град Разград, под патронажа на Областния управител на област Разград, се проведе форум по дебатиране на тема „Допринася ли това, което се говори в публичното пространство, за агресивността в училище?”.

Събитието беше организирано от сдружение „Асоциация Интегро”, като участие в дебатите взеха ученици от 3 училища от градовете Сливо Поле, Завет и Лозница.

Форумът се проведе в рамките на проект „Нашият живот – в нашите ръце“, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. 

На 30 септември 2015 г. в Областна администрация Разград се проведе заключителната пресконференция по проект „Нашият живот-в нашите ръце” на сдружение „Асоциация Интегро”,подкрепен от Областна администрация Разград.

В рамките на проекта на национално ниво е сформирана и група от  студенти-стажанти, чиято роля е била да подпомага местните групи да реагират адекватно на прояви на езика на омразата и при необходимост да сезират съответните правозащитни органи и институции.
  1. По приоритет “Култура и медии”:

По случай 8 април – Международния ден на ромите, Областна администрация-Разград, съвместно със СНЦ „АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” и СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат” изготви и разпространи листовка с информация за историята и културата на ромите.

С подкрепата на Областна администрация Разград, СНЦ ”АМОР – Асоциация за местно общностно развитие” в партньорство със СНЦ „Агробизнесцентър-Кубрат” изпълни проект „Активни местни общности” по програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на ЕИП - 2009 -2014 г.

Общата стойност на разработката е 5 536,75 евро.

Основната цел на проекта е подкрепа на уязвими общности, включително и ромски, за подобряване на обществено икономическото им положение, социално включване и преодоляване на дискриминацията на общността.

По проекта бяха създадени условия за ромската общност да поставят публично свои проблеми и да предприемат действия за решаването им, повишаване на взаимодействието между уязвимите групи и маргинализирани общности с гражданските организации, подкрепа и разпространение на механизми за самопомощ и др.

Проектът беше успешно изпълнен като беше създаден механизъм за наблюдение на стратегически документи за интеграция с участието на представители на местни общности – Областната стратегия за интегриране на ромите в област Разград 2012 – 2020 г.Отчет на изпълнението на общинските планове за интеграция на ромите в област Разград
ОБЩИНА РАЗГРАД


  1. По приоритет “Образование”:

Съгласно разписаното в Общинския план за действие за интеграция на ромите в община Разград се осъществяват дейности по осигуряване равен достъп до качествено образование за всички деца в задължителна предучилищна и училищна възраст. Осигурен е транспорт за учениците до 16-годишна възраст от населени места, в които няма училища до средищните училища. Налице е обезпечаване с учебни помагала и учебници на децата в подготвителните групи в детските градини и на учениците от І до VІІ клас в общинските училища. Работи се за подобряване и модернизиране на материално-техническата база чрез извършване на ремонтни дейности по сградния фонд на училищата и детските градини в община Разград.

Всички училища са включени в националните програми за развитие на средното образование, които осигуряват допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование: НП „С грижа за всеки ученик”, НП „На училище без отсъствия”, модул „Без свободен час”, Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и др.

Внедряват се съвременни информационни технологии, в помощ на образователно-възпитателният процес. Добър пример в това отношение е ОУ „И. С. Тургенев” в гр. Разград, както и в други училища.

Реализират се и програми за обучение на възрастни, с цел да се подобри образователното им ниво и да завършат определена образователна степен. Тук като пример може да се посочи отново ОУ „И. С. Тургенев”, където има реализиран подобен проект. Като цяло практиката не е много разпространена.

За обхващането и задържане на децата в училище се използва интегриран подход и комбиниране на усилията на отделните училища (съответно, които регистрират проблема), родителите и НПО организации с добра практика и експертиза. Пример в това отношение е СНЦ „Асоциация Интегро”Разград, осъществила редица проекти (например „Готови за училище”, „Училище за всяко дете”), също и ЦИАМЕД „Амалипе” с проект „Всеки ученик може да бъде отличник” (реализиран в с. Стражец).

Учебният процес се следи и мониторира чрез извършване на периодични проверки. Отчита се добра посещаемост и свеждане до минимален брой на необхванатите деца (немалка част от децата в учебна възраст са мигрирали заедно с родителите си в чужбина). Финансирането на инициативите и проектите е по линия на бюджетите на институциите, както и чрез национални и европейски програми.
  1. По приоритет “Здравеопазване”:

Изпълнението на Плана се движи по линия на повишаване на здравната култура на уязвимите общности и превантивна грижа за майчино и детско здравеопазване.

За 2015 г. няма регистрирани епидемични взривове сред уязвимите общности.

На територията на общината за разглежданият период са регистрирани 72 родилки под 19-годишна възраст.

Изпълнението на Плана за действие е в следните направления: 1. Повишаване на здравната култура сред уязвимите общности: осъществена е кампания по раздаване на информационни материали и представяне на презентации, в училищата, с цел профилактика на СПИ и разясняване на риска при ранните бременности. Целевата група са ученици от ромски произход. Дейността е изпълнявана от медицинските специалисти в училищата, а финансирането и е от бюджета на Община Разград.

 2. Превантивна грижа за майчино и детско здравеопазване: обхванати са 4 бременни жени до 4-я лунарен месец на бременността от ОПЛ, със съдействието на здравните медиатори в гр. Разград и с. Раковски, а за жените, 2 от които са здравно неосигурени – безплатни консултации при специалист-гинеколог. Здравните медиатори осигуриха бр. безплатни спирали за многодетни майки от общността, с цел превенция на бременността.

 3. Разкрит е Център за женско здраве в МБАЛ Разград, който обслужва бременни жени от ромски произход, които са здравно неосигурени и имат рискови бременности.

 4. Обхващане на всички деца в системата на здравеопазването: отбелязва се, че само 8 деца на територията на общината са без избран личен лекар. Те са издирени от здравните медиатори и насочени към съответните компетентни служби (за имунизации и пр.)

По национални програми са реализирани следните инициативи:

 • „Национална програма за превенция на хронични незаразни болести” (2014 – 2020 г.): беседа на тема „Кърмене и захранване на кърмачето”; обхванати са 10 жени и са подобрени техните умения. Раздадени са здравно-образователни материали: „Кърменето е любов” 30 бр.; „Не само безопасно, но и здравословно хранене” 15 бр.; „Препоръки за здравословно хранене на деца от 3 до 6 г.” 20 бр. На участничките са издадени удостоверения, че са преминали обучението.

 • Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”: изнесена е беседа на тема „Трансмисивни инфекции – хепатит В, хепатит С и СПИН”. Участвали са 20 лица над 18 г., и са им раздадени 144 бр. презервативи. Предоставена е възможност за анонимно и безплатно изследване за въпросните инфекции, от мобилен кабинет на РЗИ – Разград.

Добра практика е развитата мрежа от здравни медиатори. Общо в общината са назначени 4 здравни медиатора (към м. февруари 2016 г.), които обхващат грижата за представителите на уязвимите общности, при които контакта със здравните власти е затруднен. Медиаторите изпълняват ролята на свързващо звено между личните лекари и хората в риск. теренна работа на здравните медиатори по издирване на бременни жени до 4-ят лунарен месец (става въпрос за жени от крайно уязвимите групи) и свързването им със съответните здравни власти. Ролята им бе отчетена при съставяне на плана и бе заложено като дейност привличането на още медиатори. През месец февруари 2016 г. се проведе конкурс и бяха избрани още 2-ма медиатори, които да обхванат селата с по-голямо присъствие на уязвими общности. Очакваният ефект е подобряване на здравната култура сред целевата група и намаляване на заболеваемостта. Създадена е база данни чрез наличната информация. Те реализират на територията на общината проекта за „Превенция за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 г. със специфичен фокус върху уязвимите групи”. Финансирането му е по Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. с бенефициент МЗ.

  1. По приоритет “Заетост”:

От регистрираните, като търсещи работа, на база доброволно самоопределяне 71 човека са посочили, че са роми.

Реализацията на лицата от тази група за 2015 г. е следната: • В рамките на Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. е реализирана схема „Подкрепа за заетост”, като една от целевите групи е приоритетна за общностите в уязвимо социално-икономическо положение и в нея са включени в заетост 2 лица.

 • По Регионална програма за заетост, финансирана от Държавния бюджет в община Разград са включени в заетост 3 лица.

 • На първичния пазар /несубсидирана заетост/ през изтеклата година са устроени на работа 12 безработни лица от целевата група.

Добри практики: • през 2015 г. в Община Разград е назначен и работи младежки медиатор по национална програма „Активиране на неактивни лица”, който е ангажиран с мотивирането на неактивни лица до 29 г. да се запишат в ДБТ, да започнат работа или да се включат в обучение за повишаване на квалификация и умения. Работата му е предимно на терен и нерядко работи и с представители на ромския етнос;

 • Назначен ромски медиатор в ДБТ Разград.

Благодарение на медиаторите се скъсява дистанцията с представителите на ромският етнос и неактивните като цяло и те да бъдат ангажирани в някакъв вид дейност, което спомага за социалната им интеграция.

  1. По приоритет “ Жилищни условия”:

На територията на община Разград, не са налице сериозни проблеми с незаконно строителство, почти всички имоти са в регулация.


  1. По приоритет “Върховенство на закона и недискириминация”:

   • Проведено е обучение на служителите от група „ТП”, сектор „ОП” при РУ Разград за работа с етническите общности;

   • Проведено е обучение на служители от група „ООР“, сектор „ОП“ при РУ Разград разясняващо методи и способи за работа с етнически общности.

В резултат от проведеното обучение са подобрени компетенциите и уменията на 60 служители от съответните отдели на МВР Разград, за работа с представителите на етническите общности.

  1. По приоритет “Култура”:

Основна роля при интеграцията играят читалищата, които са центрове на духовната култура по места и своеобразна сцена за честване на традиционният празничен календар на етносите.

Положителни са инициативи като: национални кампании за стимулиране на четенето, конкурси с различна тематика, както и информационните центрове по програма „Глобални библиотеки България” стимулиращи свободният достъп до информационни източници.

Читалища в неселени места с уязвими общности развиват активна дейност.

В с. Стражец по инициатива на НЧ „Пробуда 1947“ са реализирани разменни гостувания на служители на детски отдел на РБ „Проф. Боян Пенев“ и децата и персонала на ЦДГ „Пролет“, с. Стражец. По инициатива и с организацията на читалището децата и персонала от ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец се включиха в национални кампании, посветени на четенето.

През 2015 г. НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1929“, с. Ясеновец организира конкурс за най–красиво великденско яйце и за най-красива мартеница с участието на над 20 ромски деца.

Участниците в ателие за приложно изкуство към читалището се включиха и в организираният от РБ „Проф. Боян Пенев“ детски конкурс за рисунка на тема „Моята библиотека“. 10 деца са взели участие в конкурса и две от тях са наградени.

В информационния център на НЧ „Пробуда 1919 г.“, с. Раковски, изграден по програма „Глобални библиотеки България“ периодично сред подрастващите се провеждат кампании, свързани с популяризиране на библиотеката и книгите, както и курсове по компютърна грамотност и инициативи, свързани с безопасното използване на интернет, в които вземат участие и деца от ромския етнос.

Трябва да се отчете, че много малка част от представителите се идентифицират като „роми” и честването на традиционният празничен календар на ромите (Банго Васил, Бари Богородица, Международен ден на ромите и пр.) не представлява интерес за тях. Поради това не са провеждани подобни организирани събития.

В населените места не се забелязва рязко разграничаване или капсулиране на ромския етнос в културен план. Въпреки това интеграционните процеси се осъществяват предимно сред подрастващите.

Сериозна пречка пред развитието на приоритетното направление и в частност читалищната дейност е липсата на подходящи финансиращи програми/проекти, по които може да се кандидатства с проектни предложения.

Финансирането на направлението е със средства от местния и национален бюджет.


  1. По приоритет “Социална подкрепа. Социални смесени услуги”:

 • През 2015 г. са разкрити: Защитено жилище за лица с психични разстройства – с. Просторно и Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства - с. Просторно. Предвижда се и изграждане на Кризисен център за предоставяне на социални услуги от резидентен тип. • Осигуряване на месечна социална помощ за 195 семейства по реда на чл. 9 от ППЗСП за община Разград. Социалната помощ се предоставя на семейства с доход по-нисък от определен диференциран минимален доход, т.ест. спадащи към уязвимите общности по критерии доходи.

 • За 2015 г. са подпомогнати 11 непълнолетни майки от община Разград.

Проектна дейност: Община Разград е реализирала проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 0 до 7 г. в община Разград”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проект за социално включване. Благодарение на него са разкрити две нови социални услуги – Център за ранна интервенция на уврежданията и Общностен център за деца и семейства. Предоставяните социални услуги са предназначени основно за родителите и децата на представителите на уязвимите общности и целят повишаване на родителски капацитет и умения, от една страна, а от друга наблюдение върху психосоматичното състояние на децата. Заложените индикатори показват, че при проекта са преминали здравна консултация 216 деца на възраст от 0 до 7 г., а 62-ма родители са участвали в групи за консултация и подкрепа.

По приоритета ефективно се съчетава използването на финансовите ресурси от местно, държавно ниво и финансиране по линия на оперативните програми на ЕС.ОБЩИНА ИСПЕРИХ 1. Сподели с приятели:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница