Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница63/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   102

Приоритет „Заетост“


Една от най-уязвимите групи на пазара на труда е тази на безработните роми.

Интеграцията им е свързана с решаването на проблема с високия процент на безработица сред тях, основните причини за което са ниското им образователно и квалификационно ниво, поради което шансовете им на трудовия пазар са ограничени.

Във връзка с това и в изпълнение на изискванията и препоръките на национални и международни документи и инициативи, касаещи подпомагане интеграцията на ромите, Агенцията по заетостта изпълнява различни дейности и инициативи, имащи за цел повишаване пригодността за заетост и обучение на безработните роми, чрез насърчаване и мотивиране включването им в различни обучения, в програми и проекти за заетост.

Местните структури на Агенцията по заетостта си взаимодействат с другите представители на местната власт и с представителите на ромските граждански организации и участват активно в изготвянето и реализирането на общинския план по изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите. Разработеният план регламентира насърчаване на социалния и гражданския диалог в подкрепа на трудовата реализация на ромите, чрез провеждането на срещи, кръгли маси, семинари, дискусии и кампании с ромските организации по места.

Местните структури на Агенцията по заетостта участват в организираните семинари, кръгли маси и други инициативи на ромските граждански структури, насочени в подкрепа интеграцията на ромите. Съвместно с други представители на местната власт и на ромски организации, служители на ДРСЗ и ДБТ и ромски медиатори, участват в местни инициативни групи за работа в помощ интеграцията на ромите по места.

Агенцията по заетостта оказва методическа помощ на териториалните си структури по места, относно изпълнението на предвидените дейности. В помощ при изработването и реализирането на общинския план, касаещ интеграцията на ромите и усвояването на Европейските структурни фондове, Агенцията по заетостта предостави на местните си структури „Ръководство за местните власти”, изготвен от Европейската мрежа за социално приобщаване на ромите.

Характеристика на безработицата в община Исперих към 31.12.2015 г.:


 • Общ брой регистрирани – 1659 бр.

 • Регистрирани като самоопределили се като роми – 258 бр.

 • Включени в заетост – 16 бр., от които:

 • Включени в заетост – 13 лица;

 • Включени в ОП „РЧР“ – 3 лица.

 • Присъствие в местния пазар на труда:

Местният пазар на труда се определя от местната политика, която е структурирана предимно в сезонния бизнес – селско стопанство и строителство.

Основно заетостта на ромите е в сезонна заетост – бране на череши и други дейности от селскостопански характер предимно през месеците март – септември.

Основни форми за заетост, в които приоритетно се включват са програмите за заетост по Закона за насърчаване на заетостта и по ОП „РЧР”.

Причина за ниската реализация на пазара на труда е ниското образователно равнище и ниската квалификация, както и липсата на такава.

Определяща насока за реализацията и квалификацията на ромите са програмите за заетост, което е моментно решение.

 1. Приоритет: Жилищни условия


Основни цели са:

Цел 1 „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура“. Извършени са дейности по актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени, поддържане на зелени площи, спортни и детски площадки.

Цел 2 „Формиране на отношение на отговорен и добър стопанин при предоставяне на право на ползване на недвижими имоти.

Към 31.12.2015 г. Община Исперих разполага с 29 общински жилища. В тях няма постъпили заявления и не са настанени лица от ромски произход. За кв. „Запад“ в гр. Исперих, където компактно живеят ромски семейства е изработен регулационен план, утвърден със Заповед № 53/29.01.2008г. на кмета на община Исперих. Продължава работата относно информирането на общността за възможностите за узаконяване на незаконни жилища. Инфраструктурата в целия град Исперих е в лошо състояние, поради изградена нова водопроводна и канализационна система. Въпреки това достъпът до квартала не е затруднен и вследствие на проекта има частично реновирани пътища. В перспектива се предвижда цялостна реконструкция на пътната инфраструктура в града.


1.3

 1. Приоритет „Култура и спорт“


Основни цели:

Цел 1 „Постигане на устойчивост в резултатите на културната интеграция на ромите и маргиналните групи“. Реализирани са инициативи инициативи със социална насоченост с цел социална и културна интеграция на различни социални общности.

Цел 2 „Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности“. Проведени са мероприятия, насочени към популяризиране на традициите на етноса в региона, възстановка на обичаи, характерни за различните етноси.
ОБЩИНА КУБРАТ


 1. По Приоритет „Образование”

През изминалата учебна година на територията на Община Кубрат функционират 14 детски градини с 2 филиала, 7 основни училища, 1 средно-общообразователно училище, 1 професионална гимназия и 1 помощно училище-интернат, в които се обучаваха общо над 1 851 деца от детски градини и ученици от първи до дванадесети клас. Населението в общината е смесено. На всички деца са дадени равни възможности в целия образователен процес – от детската градина до училището.

До момента нямаме сегрегирани ромски паралелки в училищата или групи в детската градина. Община Кубрат осъществява контрол върху учебните заведения за недопускане на етнически обособени групи и паралелки. Децата и учениците имат :  • Равен достъп до качествено образование;

  • Пълноправно участие в училищния живот;

  • Право да развиват културната си идентичност по време на обучението си.

Ръководствата на училищата и детските градини:

  • Подкрепят ромските деца да продължават образованието си ;

  • Повишават училищната им успеваемост;

  • Подкрепят процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно

задържане на ромските деца в училище;

  • Стимулират възможностите им за преминаване в по-горни образователни нива;

  • Работят върху мотивиране на малцинствените/ромските родители

за подкрепа на образованието на своите деца.

До момента няма необхванати пет и шестгодишни деца от ромски произход в подготвителните групи на детските градини. Тази стъпка се оказва най-положителна за децата от малцинствата, тъй като предучилищното обучение дава възможност за създаване на навици за умствен труд и за усвояване на правилен български език, а това е важна предпоставка за по-нататъшната им реализация.


Целодневните детски градини в селата Сеслав и Севар работиха по проект „Готови за училища”, съвместно с Тръст за социална алтернатива и сдружение „Асоциация Интегро”, гр.Разград. Този проект цели да установи кои са бариерите пред редовното посещение в детските градини на децата от уязвими групи.

През 2015 г. общината стартира работа по проект Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими групи - община Кубрат”. Децата от уязвимите групи бяха включени в модул „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”.
 1. Приоритет „Здравеопазване”

В сградата на болницата в Кубрат е проведена кръгла маса по проект „Превенция за сексуално и репродуктивно здраве на юноши на възраст от 10 до 19 години със специфичен фокус върху уязвимите групи, в частност ромско население в област Разград“. Проектът е по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“. 

Партньор на водещата организация „МБАЛ Кубрат“, е фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. По време на дискусията са разисквани и идентифицирани проблемите, свързани със здравния статус и обслужване на уязвимите групи в област Разград, както и превенция на рисково поведение сред тези групи. 

Сред участниците в кръглата маса са представители на местната власт в общините от областта, на РЗИ и НЗОК Разград, здравни медиатори в региона, представители на уязвими общности с фокус роми, медицински специалисти, работещи с тях, социални работници, педагози, експерти по етническите въпроси в областната и общинските администрации, представители на НПО. 

По време на събитието е направено представяне на здравния статус и оценка на нуждите в областта на здравеопазването в седемте проектни общини в област Разград. 

Презентация на проекта е направена от управителя на „МБАЛ Кубрат“. За особеностите в работата в ромската общност, здравните проблеми на уязвимите групи и ролята на здравното медиаторство е направена презентация от проф. Ивайло Търнев, представител на ФЗ-ПМ и член на УС на НМЗМ.

От изпълнителния директор на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве е направена презентация на тема „Работа в областта на сексуалното и репродуктивно здраве в ромска общност - предизвикателства и добри практики“. Практически опит от работата на здравните медиатори, като мост между общностите и институциите, е представен от Сениха Ахмед, здравен медиатор в община Завет. 

Проведена е полезна дискусия с активното участие на председателя на общинския съвет в Кубрат и председателя на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето на Министерския съвет.


 1. Приоритет „Жилищни условия”

Населението от ромски произход, обитаващо населените места в общината, живее в пренаселени жилища по няколко семейства, обикновено с две, три или повече деца.

Някои от местата, където живеят ромите са придобили вид на гета. В по-голямата си част ромите живеят капсулирано, бедно и са на път да се маргинализират. Повечето от тази група обитават примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия. Начинът на живот на ромите – да живеят в тясна семейна общност, възпрепятства интеграцията.

Общината разполага с 35 общински жилища в града и селата, в които са настанени единствено и само хора в уязвимо социално-икономическо положение.

Към общината има назначен медиатор, който общува активно с ромското население за насърчаването им за поддържане на предоставените им жилища.
 1. Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”

През 2015 година периодично в училищата са провеждани разяснителни кампании във употребата на алкохол, наркотици и други упойващи вещества .

МКБППМН работи с деца с различен социален статус под мото „Знам и мога, мога и правя, правя и постигам”.
 1. Приоритет „Култура и медии”

Петнадесетте читалища в Кубрат активно работят за запазването на нематериалното културно наследство. Важна роля за съхраняването на автентичните фолклорни традиции и обичаи изпълняват близо 900 самодейци от различни етноси от клубовете и школите, създадени към културните институции. 

През миналата година читалищните състави участват в редица конкурси с национално и международно значение. Самодейците от село Бисерци спечелват първо място от Националния конкурс „Букет“, а техният уникален обичай „хъдрелез” е вписан в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища - България“. 

Голям успех е постигнат от съставите от Юпер и Медовене на Националния фолклорен събор „Лудогорие“, който се проведе в местността Пчелина край Разград, а певците и танцьорите от село Севар се представят отлично на Третия фестивал на турския фолклор в България. 

Самодейците от Кубрат пък се завръщат с награда от Националния фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ в Шумен.

През миналата година самодейните състави от всички читалища участват в Международния фолклорен фестивал „Божурите“, който е проведен в местността „Равна гора“ край село Божурово. 

Културните институции участват активно в селищните традиционни празници и в разменни гостувания с читалища от други общини. Над 300 са изявите им в читалищни, общински, регионални, национални и международни конкурси през 2014 година.


В 50-то юбилейно издание на Единадесетия Национален събор за българско народно творчество в Копривщица участват и 70 самодейци от четири читалища на община Кубрат. Фолклорните състави от община Кубрат се представят достойно на събора. Дървен плакет за цялостен принос на институция е заслужен от НЧ „Напредък - 1915“ от с. Юпер. Два състава получиват кадифени плакети за цялостен принос - групата за автентичен фолклор при НЧ „Напредък - 1915“ от с. Юпер и женската фолклорна група „Капанка“ при НЧ „Напредък - 1911 “ от с. Каменово. Тези два състава, както и групата за изворен фолклор при НЧ „Васил Левски - 1932“ от с. Звънарци и групата за автентичен фолклор при НЧ „Светило - 1926“ от с. Беловец получиват грамоти за участието си в събора.
ОБЩИНА ЗАВЕТ


 1. Приоритет „Образование“

Реализирани са редица дейности, целящи гарантиране на равен достъп до качествено образование. Директорите на училища на територията на общината подготвят квалификационен план за съответното учебно заведение. Благодарение на тези курсове преподавателите придобиват голям теоретичен и практичен опит за работа с деца в мултиетническа среда. Поддържа се картотека на подлежащи деца за детски градини и първи клас.

На територията на общината съществуват две средищни училища: ОУ с. Веселец и СОУ гр. Завет. За всички ученици от с. Прелез и с. Иван Шишманово, където няма учебно заведение, е осигурен специализиран транспорт до горепосочените средищни училища. За пътуващите ученици от селата на община Завет, са осигурени карти за междуселищния транспорт с 20% намаление, с цел да се подпомогнат семействата и да се осигури посещението на учениците в училище.

Реализирани проекти за образователна интеграция в община Завет:


 • По програма „ Образователни възможности и постижения“, проект „Готови за училище 2015 – 2016 г.“ се поемат разходите за квартира и учебници на двама ученика от гр. Завет, учащи в ГПЧЕ „ Екзарх Йосиф“ и ПТГ „Шандор Петофи“ гр. Разград;

 • Реализирани проекти в ЦНГ „Слънчо”, гр. Завет и в ЦДГ „Червената шапчица”, с. Брестовене;

 • Реализирани проекти в Професионална гимназия по земеделие „Ш. Петьофи”, гр. Завет.
 1. Приоритет „Здравеопазване“

Проведени здравни беседи от здравния медиатор на общината съвместно с представители на РЗИ Разград на следните теми:

- „Превенция на полово предавани инфекции – обхванати 10 души;

- „Ваксинопрофилактика” – обхванати 10 души;

- „Семейно планиране и сексуално здраве „ – 2 беседи, обхванати 20 души;

- „Превенция на рака на маточната шийка” – проведени беседи в училищата на

територията на общината;

Общината участва в проект на МБАЛ гр. Кубрат по програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“ – превенция за сексуално и репрудуктивно здраве на юноши на възраст от 10-19 години със специфичен фокус върху уязвимите групи в частност ромското население в област Разград”. В дейностите по проекта са обхванати 50 жени и 30 младежи от общината, 15 младежи от Възпитателно училище-интернат „Н. Й. Вапцаров”, гр. Завет.


 1. По Приоритет „Заетост“

Към 31.12.2015 г. в община Завет има регистрирани 897 безработни. От тях 84 или 9.4 % са се самоопределили като роми, от които 49 са жени, на възраст до 29 години са 10, а над 50 години – 34. Без образование са 47, 19 са с начално образование, 16 са с основно и двама – със средно образование.

През 2015 г. в програми за заетост са включени 7 лица, по мерки за заетост – едно лице. Работа с посредничество на ДБТ са започнали 4 лица.

Голяма част от ромското население е функционално неграмотно или с ниска грамотност и култура, което е причина за голямата безработица, оттам – ниски доходи и нисък стандарт на живот. Липсата на квалификация води до по трудно намиране на работа. От друга страна, поради липсата на заетост, младежите губят трудовите си навици. Общинска администрация Завет има подадено проектно предложение по програма „Активни” по ОП „РЧР” за насърчаване на заетостта. При одобрение проектът ще се реализира 2016 г.


 1. По Приоритет „Жилищни усилия“

На територията на общината гражданите от ромски произход притежават собствени жилища, като една част от тях са примитивни. Общината не разполага с общински жилища. Не се предвижда строителство на такива.


 1. По Приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“

На 12 май 2015 г., по инициатива на сдружение „Център на НПО в гр. Рзаград” е проведено събиране по проект „Силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие“, финансиран от Министерството на правосъдието. Участие вземат представители на гражданското общество, директори на училища, полиция и общинска администрация. Обсъдено е сформирането на мобилни групи от експерти за подпомагане на жертвите от домашно насилие.
През учебната 2014/2015 г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Завет и ПГЗ „К. А. Тимирязев”, гр. Завет са изнесени лекции от инспектора „Детска педагогическа стая” към РПУ Кубрат на теми „Гражданско поведение в обществото“, „Вандализъм” и „Побойничество и хулиганство”.

В учебните програми на всички учебни заведения е заложено обучение по правата на човека и детето в обществото.
 1. По Приоритет „Култура и медии“

През април 2015 г. за отбелязване на Международния ден на ромите в община Завет е проведен спортен празник, включващ оргинизиране на футболен турнир.

ОБЩИНА САМУИЛ


 1. По приоритет „Образование“:

 • Гарантиране достъп до качествено образование в мултикултурна /интеркултурна среда

Мярка: Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и общностна среда. По проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, с. Самуил, в рамките на Проект „Социално включване” са предоставени социални, здравни и образователни услуги за деца и техните родители на терен в населени места, както и в центъра на уязвимите общности за подкрепа на родителството, изграждане на родителски капацитет, осигуряване достъп до ресурси за ранно детско развитие за семействата и децата и стимулиране посeщаемостта на децата в детски градини.


 • Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система. Обхванати деца в детски градини, подлежащи на записване в първи клас деца, обхванати в учебния процес в следващите години; отпаднали от училище-причини, реинтегрирани.

Мярка: Повишаване на ангажимента на родителите и засилване сътрудничеството.

Предоставена е услуга „Интеграция на деца в детските градини и в предучилищни групи/класове“ по Проект „Социално включване” чрез осигурен медиатор.

Проведени са срещи с родители и семейства. Оказано е съдействие, насочване, посредничество и придружаване. 22 деца са обхванати и редовно посещават детски градини и училище. Родители от уязвимите общности са привлечени за участие в училищния живот.

Отпадналите ученици през учебната 2014/2015 год. от училищата са 4 ( от ОУ с. Желязковец), поради преместване на децата със семействата си в чужбина.


Мярка: Намаляване на разходните бариери за семейства без или с ниски доходи.

Осигурен е транспорт за децата, подлежащи на задължително предучилищно обучение от села, където няма детска градина. Извозват се децата до най-близката детска градина от селата: Голям извор, Хърсово, Кривица, Богомилци, Хума и Пчелина. Съгласно Наредба № 7 на Общински съвет Самуил за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил, таксите за храна на деца се заплащат според семейния и социалния статус, на цени, конкретизирани в наредбата, като останалата част се поема от общината.


Мярка: Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище.

По проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители” –Самуил в рамките на проект „Социално включване” през месец август 2015 г е проведено лятно училище с 1 група с 15 деца в рамките на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”.

В детските градини се осигуряват допълнителни часове в подготвителните групи за усвояване на български език и на социални умения.

В училищата се провеждат индивидуална работа с децата, застрашени от отпадане.

Формирани са извънкласни /кръжоци/ групи по училища, свързани със съхраняване на етническата идентичности и популяризиране на традиционни танци, занаяти и обичаи, създаване на клуб на етносите.

С предприетите мерки е постигнато пълно обхващане и задържане на децата в задължителна училищна възраст, развитие на интегрираното и включващо обучение на деца от уязвимите общности в т.ч. и на деца от ромски произход, както и на деца със специални образователни потребности.
 1. По приоритет „Здравеопазване“:

 • Достъп до здравни услуги и програми като цяло и в частност на общностите в уязвимо социално-икономическо положение (осигуреност с лекари/лекари по дентална медицина; вид и брой на обхванатите в здравни програми);

Мярка: Осигуряване достъп до здравни услуги.

По проект „Предоставяне на социални услуги за деца и техните родители”, в рамките на проект „Социално включване” през 2015 г. е предоставена услугата: „Здравна консултация за деца и техните родители“, като в услугата са обхванати 240 деца и техните семейства.

Услугата включва редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; осигуряване достъпнoст до здравни услуги на родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

В услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ са обхванати 18 деца с увреждания и техните семейства. Предоставени са консултации и подкрепа на родители относно моторното развитие на децата им; проведени са изследвания на моторното развитие на всяко дете, както и кинезитерапевтични и логопедични интервенции.

В услугата „Формиране на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“ са обхванати 200 семейства. Оказано е активно съдействие за обхващане на бременните до четвъртия месец на бременността с регистрация, консултации с лекар – специалист по акушерство и гинекология и за своевременно постъпване в лечебно заведение за болнична помощ за раждане. Налице е подобряване на профилактичните дейности и на семейно планиране сред уязвимите общности.

Извършено е издирване на деца без личен лекар и са проведени консултации с родителите. Проведени са беседи за болести, предавани по полов път, и за семейно планиране. Проведени са здравни беседи в детските градини и училищата от медицински работници. • Дял на здравно неосигурените лица, дял на раждания на майки под 18 год. възраст, заболеваемост и др. здравни показатели за общината, особености на местно ниво.

Броят на здравнонеосигурените лица в община Самуил към м. юли 2015 г. е 2 523 души /34,8 % от населението/.

Броят на пълнолетните лица с увреждания е 1 223. Статистиката по вид на увреждането е следната: с физически увреждания: 1 037 лица, с психични заболявания: 95 и с умствена изостаналост – 91 души.Сподели с приятели:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница