Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница64/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   102

Броят на децата до 18 г. с увреждания е 57. Статистиката по вид на увреждането е следната: с физически увреждания: 42 деца, с психични заболявания: 5 и с умствена изостаналост – 10.

Общият брой на децата и лицата с увреждания в община Самуил е 1 280 души, представляващи 16.8 % от населението на общината.

Немалка част от населението не посещава амбулаториите за първична медицинска помощ по различни причини: затруднен достъп за част от населените места от амбулатория за първична медицинска помощ, нарушени и липсващи здравноосигурителни права, засилена миграция, и не на последно място – липса на здравна култура, небрежно отношение към собственото и на семействата здраве, често прибягване до самолечение и др. – причини, характерни за региона през последните години.

В структурата на болестността с най-голям относителен дял при детското население продължават да бъдат заболяванията на дихателна система, а при възрастното население на сърдечносъдови заболявания, следвани от мозъчно-съдови.

Като водещи и социално значими заболявания в общината се определят:


 • Сърдечно съдови заболявания /хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт/;

 • Захарен диабет;

 • Болести на дихателната система;

 • Неврологичи и психичните заболявания;

 • Болестите на органите на кръвообръщението.

Водеща роля за възникването им имат възрастта, условията на средата и начинът на живот: тютнопушенето, нервното пренапрежение, злоупотреба с алкохол, прехранването, намалената двигателна активност и други. Социално-значимите заболявания имат най-голям дял от общата заболеваемост, временна нетрудоспособност и инвалидността. Представителите на уязвимите групи се сблъскват с повече трудности при профилактиката и ранното диагностициране на често срещаните заболявания, като сърдечно-съдовите, онкологичните и белодробните.

Броя на хоситализираните болни в община Самуил е 1 848 души по данни на лични лекари.
 1. По приоритет „Заетост“:

Общо състояние на трудовата заетост в общината като цяло и в частност на общностите в уязвимо социално-икономическо положение. Брой безработни. Причини за безработицата. Мерки за намаляване на безработицата.

Равнището на безработица в община Самуил към 31.05.2015 г. е 897 лица или 37.25%.

Образователната структура на лицата от групата е със следната структура:


  • с висше образование са 10 лица – 1,1 % от всичко регистрираните от групата;

  • със средно образование и средно специално са 302 лица - 33,7%;

  • с основно образование и по-ниско са 585 лица – 65,2% от регистрираните към 30.05.2015 г. от групата.

Продължителната безработица обхваща от 1 до 2 год. 229 лица или 25.5%, с регистрация над 2 год. са 304 лица или 33.9% от всичко регистрираните от групата.

Структура на безработицата по профессии: работна професия – 267 лица или 25.5%; специалисти – 28 лица или 3.1%; без специалност и профессия – 602 лица или 67.1% . Запазва се тенденцията на намаляване на лицата в групите със специалност и с рабтническа професия и увеличаване на лицата с продължителен престой над 2 г.

Динамиката в броя на регистрираните с работнически професии и без специалност продължава да се определя от сезонния характер на заетостта, която е водеща за района. През периода се работи по сключените договори за заетост и обучение по схеми по ОП „РЧР” – „Подкрепа за заетост” и „Първа работа”, НП „За заетост при обучение на хора с трайни увреждания”, НП „АПХУ”, Проект „Нови възможности за грижа” и НП „Сигурност”. В последните години общината участва в национални програми и мерки, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване на заетост и доходи за населението.

Мерки: Повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на ниско образованите лица от уязвимите групи Програми и проекти за повишаване на образованието и квалификация. Организиране на обучителни курсове за безработни лица. Осигуряване на достъп на лицата от уязвимите групи до пазара на труда и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост. Разработване на проекти включени в програми за квалификация и трудова заетост по програми, сезонна заетост и др. Обучаване на младежи в професионални умения чрез стажуване.

Чрез осигуряване на заетост по програми и проекти Община Самуил осигурява работа и социална интеграция на дълготрайно безработни лица, в т.ч. от ромската общност. Заетостта се насърчава чрез програми и мерки по реда на ЗНЗ в рамките на годишните програми за обучение по Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/ и други.


 1. По приоритет „Жилищни условия“:

 • Общ преглед на жилищните възможности и проблеми в общината:

В община Самуил няма жилища, построени извън регулация, както и лица/семейства без жилище. Налице са лица в уязвимо положение, живеещи в лоши битови условия. С Наредба № 10 са уредени условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, но общинският жилищен фонд е ограничен и не е в състояние да задоволи възникналите потребности.


 1. По приоритет „Култура и медии“:

 • Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

Мярка: Развиване и разширяване на дейностите по опазване на културната идентичност на етносите в общината.

Поддържане на фолклорни, танцови ансамбли, развиващи етнокултурна дейност. Създадени са клубове/кръжоци в училища и читалища за опознаване на културата и историята на различните етноси. Провеждат се празници на различните етноси в населените места в общината.ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
Според Общинска администрация Цар Калоян в общината няма уязвими общности. Затова общината няма разработен общински план за действие за интеграция на ромите.
ОБЛАСТ РУСЕ

Областната стратегия за интеграция на ромите в област Русе (2013-2020) е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, като името роми се използва като обощаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Оперативното изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) се осъществява чрез Общинските планове за действие на всички общини на територията на област Русе.

Основните области на интеграционната политика са по отношение на: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

Настоящият Мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Русе за 2015 г. е изготвен в изпълнение на чл.15, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Докладът представя извършените дейности, конкретно постигнатите резултати, както и причините, поради които конкретните мерки не са били ефективни. Информацията в доклада е актуална и систематизирана, като данните са предоставени от всички ангажирани институции, които имат конкретни отговорности по изпълнението приоритетните области: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии и от Общините от област Русе


І. ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“

Цел: Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда.

Водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Областната стратегията в приоритет „Образование” е Регионалният инспекторат по образование при Министерството на образованието и науката – Русе.

Социалната интеграция е предпоставка за успешно и устойчиво развитие на българското общество. Интеграцията на ромите и на другите български граждани в неравностойно положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално–икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

В изпълнение на Стратегията за развитие в училищата и детските градини и заложените дейности за 2015 г. по приоритетите на Плана за действие в област Русе са разработени и се прилагат цялостни, широкообхватни и ефективни дейности за осигуряване на равен достъп на ромските деца и децата от други етнически групи до образователната система и интегрирането им в училищна среда. С цел намаляване на уязвимостта на рисковите групи, педагогическите екипи проучват, анализират и систематизират специфичните причини за изолация и преждевременното напускане и набелязват необходимите мерки за задържане в училище.

Проблем на образователната система в общинските детски градини и училища е непоследователно посещаване на учебни занятия в детска градина или училище от деца, чиито майчин или семеен език не е български.

Причините за отпадането на децата от училище са комплексни: икономически, етнокултурни, социални и педагогически. Основните фактори, които оказват силно влияние върху отпадането са: • Лошо икономическо състояние на семейството, в което детето живее. Този факт става още по-значим, когато по-голяма част от семействата в лошо икономическо състояние, са част от етническите малцинства.

 • Поради ниския социален статус на семействата, все още не се прилагат ефективно санкциите за родители, чиито деца не посещават редовно учебните занятия. Не всички ученици, завършили VIII клас на общинските училища продължават образованието си в средни училища.

 • Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството живее в компактна група сред представители на собствения етнос. Етническата принадлежност проявява влиянието си върху отпадането от училище, както чрез икомически мотиви за напускане, така и чрез т.нар. семейни причини (ранни бракове, непълни семейства и др.)

 • Училищната среда и свързаните с нея педагогически фактори: трудностите, които детето среща в училище, следствие на невладеене на български език и липса на интерес към учебния процес и произтичащо от него желание/нежелание да се посещава училище; През последните години се увеличава значението и на миграцията на родителите като причина за напускане на училището от децата.

В годините на прехода формата на вечерното и задочно обучение по ред обективни причини престана да функционира. В последните години, обаче, силно нараства потребността от възстановяване и развитие на тази форма на обучение.

Обхващането и задържането на децата и учениците от уязвимите групи и осигуряването на качествено образование в мултикултурна образователна среда се обвързва с изпълнение на следните цели: 1. Повишаване на мотивацията за участието на учениците в учебния процес;

 2. Връщане на учениците отпаднали от образователната система чрез разширяване на образователните услуги от страна на училищата;

 3. Финансово и материално подпомагане на учениците и родителите с цел редовно посещаване на училище;

 4. Усъвършенстване на системата за професионално ориентиране и професионално образование;

 5. Превръщането на училището в привлекателна и устойчива социална територия, допринасяща заздравното, психическото и емоционалното благополучие на учениците;

 6. Въвеждане на ефективни гъвкави подходи за комуникация между родителите и учителите;

 7. Организиране на квалификационни форми и подкрепа на учителите за работа с деца билингви и с емоционални и поведенчески проблеми с цел превенция от отпадането им от училище.

Стремежът на ръководствата на учебните заведения е:

 • всеобхватно, достъпно и качествено образование за всички български ученици без оглед на тяхната етническа принадлежност.

 • Осъществяват се трайни мерки за образователната интеграция на децата и учениците от различни етнически общности и съхранение и развитие на тяхната идентичност.

 • Реализират се политики за преодоляване на обособяването по етническа принадлежност на учениците в групи и паралелки, ориентиране на обучението към работа в мултикултурна групаи и клас, като същевременно се повиши интеркултурната компетентност на всички участници в образователния процес.

Учителите в област Русе непрекъснато повишават своята базова квалификация за работа с деца от малцинствени групи и ученици в риск от преждевременно напускане на училище.

Учебните заведения участват в програми, свързани с интеркултурното образование, осъществяват социално-педагогическите дейности и педагогическо консултиране в училище, педагогическо взаимодействие с деца с проблемно поведение, педагогическа работа с деца от рискови групи, индивидуална работа по превенция на преждевременното напускане на училище.

Осигуряването на ефективна система за социално подпомагане в детските градини и училищата е пряко свързана с възможностите на децата и учениците от етническите малцинства да участват пълноценно и безпрепятствено в образователния процес. Във връзка с това в някои училища в област Русе се предоставят стипендии за ученици след завършено основно образование – месечни за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и еднократни за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, заплащат се пътни разходи и/или такса за общежитие на финансово затруднени ученици.

Приоритетни задачи в педагогическата работа на учителите във връзка с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства са: • повишаване на информираността и чувствителността на родителите и учениците към задължителния характер на образованието;

 • осигуряване на допълнителни образователни възможности за ученици, застрашени от отпадане - включването им в извънкласни и извънучилищни дейности /ИИД/ и занимания по интереси, активизиране на ученическото самоуправление, ефективно провеждане на консултациите и допълнителните занимания с учениците, включването им в мероприятия на училището и възлагане на отговорности;

 • прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността на ученика като партньор в образователния процес;

 • съвременно информиране на родителите за отсъствията и за успеха на учениците, провеждане на съвместни дейности с родителите с цел приобщаването им към училищната общност;

 • координация и сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на ученика – информиране за учениците, допуснали повече от пет неизвинени отсъствия в рамките на един месец;

 • партньорството с други заинтересовани институции и специалисти за работа с уязвими семейства и общности, развиване на дейности в подкрепа на всеки ученик, формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст.

Превенция на отпадане от училище – ефективност на индивидуалните програми

В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебната среда са разработени и се прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище.

За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български език. Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите ученици.

В годишните планове на училищата са заложени дейности, които да предотвратяват отпадането на учениците от училище. Взети са мерки и учебните заведения работят по следните програми и проекти: • Работа по Национална програма „Участвай и променяй“, проекти на МОН „Без отсъствия“ и „Без свободен час“.

 • Дейностите по мярката са насочени към ученици, допуснали по-голям брой неизвинени отсъствия и в риск от отпадане от училищно обучение. Училищните екипи са направили анализ на причините за допуснатите отсъствия и са идентифицирали нуждите на учениците.

 • Работа по проект „УСПЕХ“ и „Средищни училища“ на МОН за организиране на свободното време на учениците.

Извънкласните и извънучилищните дейности по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора „УСПЕХ“, съфинансиран от ЕСФ на ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси“, през последните три години имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността на учениците от живота в училището, обединяване на учениците около обща цел без оглед на тяхната етническа принадлежност. Извънкласните инициативи осмислят свободното време на учениците чрез изява в предпочитана дейност, приобщават и мотивират, включително ученици с идентифицирани потребности от специфична подкрепа, деца и ученици в риск от отпадане и/или с прояви на агресия и/или насилие.

Чрез прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № РД 09-611/18.05.2012г. на Министъра на МОМН в област Русе се реализират дейности за ненасилие, навременното идентифициране и разрешаване на възникнали проблеми; своевременна намеса при поведение, изискващо намеса. В учебните заведения е изградена положителна училищна среда, позитивни и конструктивни взаимоотношения и комуникация между ученици, учители и родители.

Успешен е моделът за прилагане на практиката „ученици-наставници“ с цел функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и солидарност, което е важна предпоставка за ефективна политика за интеграция на учениците от различни етнически общности.

Организирането на вечерна форма на обучение с придобиване на II степен на професионална квалификация на преждевременно напусналите училище, дава възможност на безработните лица с ниска грамотност, без образование и квалификация, включително преждевременно напусналите образователната система от различни етнически общности да се реинтегрират в образователната система и да се завърнат към формалната система на образование и обучение.

През 2014-2015 г. три професионални гимназии се включиха в национална система за признаване и валидиране на компетентности, придобити в процес на неформално образование и/или самостоятелно учене чрез Проект на Министерството на образованието и науката по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности“ в партньорство с работодателски организации. Признаването и сертифицирането на придобития чрез неформално или самостоятелно учене опит може да се извърши чрез валидирането му – подход, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от производството, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и нови професионални области.

Трета поредна учебна година с реализирането на дейности по Проект BG05PO001 – 3.3.07-0001 „Ученически практики“ възпитаници на профисионалните гимназии осъществяват практиката си в реална работна среда. Платеното стажуване по проекта е стимулиране на деца от малцинствени групи или с нисък социален статус да бъдат не само финансово подпомагани, но и професионално мотивирани.

Съхраняването на културната идентичност на учениците от различни етноси и толерантно отношение към тях бе оценено с награда във връзка с участието на ПГО „Недка Иван Лазарова“ в модулно обучение по проект „Учене в толерантност“ в партньорство с Датския институт по правата на човека.

Етно-предизвикателство за учебните заведения в област Русе е ежегодното участие на ученици от училищата в традиционния коледен концерт на фондация „Етническа хармония“ – Русе, с който се дава възможност на деца и младежи от различни етнически групи да се изявяват на една сцена в Русе. С артистични икреативни костюми от европейско, арменско , циганско, турско облекло, участниците се възпитават в дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца, младежи и възрастни от всички етноси.

За постигането на стратегическите и оперативните цели на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Русе (2013-2020) в учебните заведения са създадени условия за равноправно интегриране на ромите и на ученици, принадлежащи към други етнически групи в училищния и извънучилищния живот, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп и участие в образователно-възпитателния процес и във всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

В училищата и детските градини на област Русе се обучават и възпитават деца и ученици от различни етноси. В учебните заведения не са формирани паралелки и групи, в които да преобладават деца от ромско, турско или друго етническо малцинство.

Разработването на различни мерки за обхващане на децата във форми за предучилищна образователна подготовка и създаването на повече и гъвкави услуги за образование и грижа за децата в периода до постъпване в първи клас е важно и за децата и за родителите. Такава политика гарантира правото на всяко дете на достъп до форми за образование и грижа и е подкрепа за родителите за съвместяване на личния и професионалния живот.

Броят обхванатите деца в предучилищна възраст в област Русе е – 6 559 деца. Подлежащите на задължителна училищна възраст – 1 819 деца.

Най-сериозен е проблемът с обхващането на деца от маргинализираните групи, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции в учебните заведения.

Задължителното предучилищно образование в детските градини води до:


 • Намаляване на риска от преждевременно напускане на училище, тъй като се разширяват възможностите за подобряване на владеенето на български език и за развитие на по-широк набор от лични и социални умения, които се изграждат през взаимодействието с връстници;

 • Поемането на задължение от страна на общината да осигури места в детските градини, където те не достигат, допълнително финансиране забезплатни помагала и транспорт на децата.

Мерките, които се предприемат за преодоляване на трудностите са насочени към:

 1. Приобщаване на родителите към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.

 2. Интегриране и съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците от различни общности посредством:

а) превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на младите хора. Създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

б) създаване на предпоставки за по-успешна социализация на учениците от различна етническа общност;

в) подпомагане на социално-слабите ученици от всички етноси с учебници и учебни помагала;

г) съвместно честване на всички по значими празници на двата етноса;

д) обучение на учителите в етническа толерантност и повишаване тяхната чувствителност към ученици от други етнически общности и към културното разнообразие на света;

е) подпомагане въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца и родители.

Ефективна е и дейността на Екипите за подпомагане на обучението и възпитанието на децата и учениците, които разработват и индивидуални образователни програми, съобразно нуждите и потребностите на децата и учениците. Така също екипите работят индивидуално при случай на застрашени от отпадане ученици. В процеса на работа те се съобразяват с изискванията на учебно-възпитателна дейност, с етнокултурните особености на обучаваните ученици, с нивото на овладяване на български език, изграждане на комуникативни умения и знания за заобикалящия ги свят и възпитание на нравствени ценности.Сподели с приятели:
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница