Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница65/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   102

От общо 15 981 ученици до 16 годишна възраст, напусналите образователната система ученици до 31.01.2016 г. е 86.
Резултати от мерките

 1. Осмисли се свободното време на учениците, създаде се траен интерес към нетрадиционните дейности.

 2. Ограничи се броят на неизвинените отсъствия, на проявите на агресия и деструктивно поведение вучилище. Намали се броят на отпадналите от училище ученици.

 3. Работата в училища с мултиетническа среда допринесе за успешната социализация надеца и ученици от различни етноси.

 4. Участието на учителите като ръководители на ИИД даде възможност да развият както собствения си творчески потенциал, така и този на учениците.

 5. Учениците придобиха допълнителни знания и умения. Отчита се увеличаване на броя на учениците, участващи в регионални и национални изяви с конкурсен характер.

 6. Училищата популяризираха дейностите чрез разнообразни форми – фейсбук страници на клубовете, сайтове на училища, медийни изяви, презентации, информационни табла, дипляни, вестници, сборници, късометражни филми и т.н.

 7. Представителните изяви на клубовете приобщиха родителите и обществеността към училищния живот.

Процесът на интеграция чрез образование в системата на народната просвета територията на областта е съобразен с основните приоритети, ръководни принципи и общи стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Регионалният инспекторат по образование – Русе и педагогическите екипи осигуряват позитивна образователна среда свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на участниците в образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, за по-ефективна работа в мултиетническа образователна среда, с цел осигуряване на условия за образование, благоприятстващо развитието на личността на всеки човек.Анализът на данните показва, че независимо от отчетените данни, които показват напредък в този бавен и труден процес, свързан с ограмотяването и социализацията на уязвими групи, една от които е ромския етнос, е необходимо да се положат още повече усилия, за да се овладее и да се спре процесът на нарастващата неграмотност и изолация сред младото поколение.


 • ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, община Русе:

Основна цел: Гарантиране на достъпа до качествено образование в мултикултурна / интеркултурна среда; Обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система.

/Данните в доклада са предоставени от РИО на МОН гр. Русе, отдел „Образование“ към Община Русе и НПО/

В изпълнение на Стратегията за развитие в училищата и детските градини и заложените дейности по приоритетите на Плана за действие на Община Русе са разработени и се прилагат следните основни мерки, за осигуряване на равен достъп на ромските деца и децата от други уязвими етнически групи до образователната система:

- В някои училища в Община Русе се предоставят стипендии за ученици, след завършено основно образование – месечни за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането и еднократни за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование, заплащат се пътни разходи и/или такса за общежитие на финансово затруднени ученици.

Реализирани се следните Проекти на МОН, насочени към обхващане на рисковите ученици:

Национална програма „Участвай и променяй“, проекти на МОН „Без отсъствия“ и „Без свободен час“, като дейностите по мярката са насочени към ученици, допуснали по-голям брой неизвинени отсъствия и в риск от отпадане от училищно обучение.

Резултати: За всеки ученик са изготвени индивидуални анкетни карти, в които са отразявани дейностите с всеки конкретен ученик, проследявани са и отсъствията им от началото на настоящата учебната година. Разработена е система за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците в училищната документация.

Проект „УСПЕХ” и „Средищни училища“ на МОН за организиране на свободното време на учениците.Успешен е моделът за прилагане на практиката „ученици-наставници“ с цел функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна подкрепа и солидарност, което е важна предпоставка за ефективна политика за интеграция на учениците от различни етнически общности.

Резултати: Ограничен е броя на неизвинените отсъствия, на проявите на агресия и деструктивно поведение в училище. Намален е значително броя на отпадналите от училище ученици, но няма конкретен брой.

През 2014 - 2015 г. три професионални гимназии се включиха в национална система за признаване и валидиране на компетентности, придобити в процес на неформално образование и/или самостоятелно учене чрез Проект„Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности” в партньорство с работодателски организации.

- С реализирането на дейности по Проект„Ученически практики” възпитаници на професионалните гимназии осъществяват практиката си в реална работна среда. Платеното стажуване по проекта е стимулиране на деца от малцинствени групи или с нисък социален статус да бъдат не само финансово подпомагани, но и професионално мотивирани.

- Съхраняването на културната идентичност на учениците от различни етноси и толерантно отношение към тях бе оценено с награда във връзка с участието на ПГО „Недка Иван Лазарова“ в модулно обучение по Проект „Учене в толерантност” в партньорство с Датския институт по правата на човека.

- Етно-предизвикателство в Община Русе е ежегодното участие на ученици от училищата в традиционния коледен концерт на фондация „Етническа хармония" – Русе, с който се дава възможност на деца и младежи от различни етнически групи да се изявят на една сцена в Русе. С артистични и креативни костюми от еврейско, арменско, циганско, турско облекло, участниците се възпитават в дух на хармония, толерантност и взаимопомощ между деца, младежи и възрастни от всички етноси. 

- За предучилищна образователна подготовка, броят обхванати деца в предучилищна възраст в Община Русе е 5008 деца, като подлежащите на задължителна училищна възраст - 6 годишни – 1397 деца.

Най-сериозен си остава проблемът с обхващането на децата от маргинализираните групи деца, които се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за изравняване на стартовите им позиции в учебните заведения.

По данни на РИО гр. Русе, от общия брой 12034 ученици до 16 годишна възраст в Община Русе, напусналите образователната система ученици до 31.01.2015 г. е 46, като няма точна бройка колко от тях са от ромски етнос, тъй като няма практика да се води отделна отчетност.

През 2015 г. в училищата в Община Русе са реализирали като преки бенефициенти и партньори проекти с европейско финансиране, в т.ч. по ОП „Развитие на човешките ресурси”, секторните програми „Коменски” и „Еразъм”, както и партньорски инициативи съвместно с международни институции и чуждестранни училища.

След приключване на проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в три основни училища на територията на гр. Русе“ с бенефициент Община Русе е осигурена устойчивост, чрез продължаване работата на групите в часове по СИП.

Постигнатите резултати са създадени условия за социална реализация на ученици от етническите малцинства в три основни училища в гр. Русе, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение - общо обхванатите ученици от ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Никола Обретенов“ са 186.

- Осигурена е устойчивост на приключилия през 2014 г. проект реализиран от Сдружение БРТИМ в партньорство с ОУ „П. Р. Славейков” - с. Смирненски, СОУ „Васил Левски”, ЦДГ „Червената шапчица” и ЦДГ „Ралица”. Постигнатите резултати са подобрени битово – технически условия за равен достъп на децата до образование и обучение от етническите малцинства и за тяхната успешна ранна социализация.

Реализира се успешно към момента Норвежки Проект„Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе" по Програма на Европейското икономическо пространство. Предмет на проекта са: ЦДГ„Звездица", ЦДГ „Детелина", ЦДГ „Ралица", ЦДГ „Червената шапчица" и ОДЗ „Снежанка"), в които в резултат на проекта са подобрени условията за обучение и възпитание на децата. По проекта работят ромски медиатори в образованието -помощници на учителите, които успяват да мотивират семействата от ромската общност да запишат и водят децата си в детската градина. Брой обхвати деца – 794, брой педагогически специалисти – 100; брой родители - 704.

Проектът се изпълнява в партньорство с две неправителствени организации от Кралство Норвегия - KongsbergSoroptimistklub, SI UnionofNorway – Kongsberg, B.A.R.N. – BarnAvRegnbuenNorge – Terråk, които се включват в дейностите на образователен обмен. Важен елемент на проекта е свързан и със здравето на най-малките. По тази причина по проекта работят кинезитерапевт, логопеди и детски стоматолог.

Постигнати резултати:

Извършени са над 600 прегледа на всички деца в петте детски градини. На 200 деца са направени всички задължителни имунизации и профилактични прегледи.Децата с проблеми са участвали в 30 сесии за подобряване на говора и опорно-двигателната система. Специалистите наблюдават 25% подобряване на здравния статус на децата, които в рамките на 1 година са обхванати в групи по здравна гимнастика за превенция на гръбначно-костни изкривявания в детската възрасти. С 20 % по-добра хигиена на устната кухина и профилактика на дентални проблеми в предучилищна възраст. Установени са 30 на сто по-добри говорни умения. В резултат на изпълнените дейности е подобрена материална база в 5-тте детски градини, предмет на проекта. Създадени са 5 клуба на родители в петте детски градини, предмет на проекта; наблюдава се увеличаване с15 % ръст на броя записани в детска градина деца от 3 до 7–годишна възраст, от семейства с ниски доходи и различни етнически групи, включително ромската етническа общност. Броят на записаните в предучилищна група деца, навършили 5 и 6 години, от семейства с ниски доходи и различни етнически групи, включително от ромски произход е увеличен с 20 %, а с 5 % е увеличен броя на записани деца с увреждания. Благодарение на проекта 50 деца в неравностойно положение са записани в първи клас. В програми за интеркултурно образование и съхраняване на етническата идентичност са участвали 500 деца. В лятно училище с фокус към еко-образованието и здравословния начин на живот са участвали 400 деца и родители; 400 деца и родители в неравностойно положение, в т.ч. от ромски произход. Потребители на правни, образователни, психологически и здравни консултации са 250 децата, като в т.ч. от ромски произход на възраст от 5 до 7 години са обхванати в сесии за неформално образование, включено в проектните дейности. Включени в инициативи за превенция на отпадането от задължителните степени на образование са 150 родители в неравностойно положение и представители на ромския етнос. Сформирани са 5 на брой смесени екипи от педагози, ромски медиатори, родители, в т.ч. от рисковите групи за разработване и реализиране на програми с мултикултурни и образователни дейности с фокус към децата и семействата в риск за провокиране на интерес към предучилищното образование. В образователната система вследствие въздействието на проекта са реинтегрирани 5% повече деца. Раздадени са брошури и шапки за деца, рекламни фланелки, ученически раници, моливници, детски дъждобрани, чадъри за популяризиране на дейности, услуги и образователни програми по проекта. Проведени обучителни модули за педагози в три сесии годишно, с финално обучение в Съвета на Европа, Страсбург. Проведени са публични инициативи - дискусионни клубове, пленер, концерти, изложби за представяне на мултикултурната среда, популяризирани чрез интерактивни и електронни медийни средства, местната преса и печатна реклама. Реализирана съвместна програма с 3 семинара, 4 тренинг-обучения и 10 ролеви игри в сферата на неформалното образование с лектори от SI Norgesunionen, Осло, за работа с деца и родители в неравностойно положение и от ромски произход.

В изпълнение на горепосочената основна цел, през 2015 г. Община Русе успешно приключи Проект „СВЕТИЛНИК” - Социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации“.

Резултати: Изградена нова ЦДГ за 100 места за деца 3-7 години; Разкрит здравно-консултативен център с 10 кабинета и зала за групова работа за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца в риск на възраст 0 - 7 години и техните родители;

Сформиран екип от 10 специалисти ( педиатър, гинеколог, психолог, юрист, специален педагог, медицинска сестра, акушерка, социални работници и медиатори ) които предоставят следните услуги: „Формиране и развитие на родителски умения“ с обхванати 350 семейства „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ обхванати 17 деца с увреждания и специални образователни потребности; „Семейно консултиране и подкрепа“ с обхванати 350 семейства и 150 индивидуални потребители; „Здравна консултация за деца“ с обхванати 300 деца на възраст 0-3 години; „Допълнителна педагогическа подкрепа за равен старт в училище“ обхванати; 100 деца. В резултат на проекта е нараснал двойно броят на обхванатите от здравни грижи деца от уязвими социални групи; увеличен с 20% броят на записаните в детска градина и в първи клас деца от семейства в риск; редуциран до 0,2% броят на децата, които нямат личен лекар педиатър; резултат на проекта е увеличен с 15% броят на деца от ромски произход, на които са поставени всички ваксини; на 17 деца с различна степен на увреждане е приложена едногодишна индивидуална програма за ранно детско развитие; над 700 потребители са участвали в индивидуални и групови практики за социално включване на уязвими групи и общности; разработена и се прилага мрежа от подкрепящи дейности за преодоляване на изолацията на уязвимите групи, деца и родители; редуциран до минимум рискът деца от целевите групи да бъдат изоставяни в институции.

В Община Русе стартира проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, който е със срок на изпълнение 36 месеца и е насочен да подобри жизнените условия и да създаде подходящи условия за устойчива интеграция на маргинализираните и социално изключени общности с фокус върху ромите и другите, живеещи в сходно на тяхното положение в област Русе. През 2015 г. Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”, като член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (НССЕИВ) и на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) и партньор на Община Русе, продължава ангажираността си в подкрепа за прилагане на политиките за интегриране на ромите; Планираните образователни и обучителни програми за деца, включително от малцинствените етнически групи се изпълняват в Център за обществена подкрепа /ЦОП/.

В резултат на изпълнените дейности: са включени 10 деца от ромски произход и техните родители в програми на Център за обществена подкрепа. Сключени са партньорски споразумения с ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Никола Обретенов“, ЦДГ „Ралица“ и ЦДГ „Червената шапчица“, като са организирани информационни срещи с ръководствата на училищата и с педагогическите колективи за запознаване с програмите, които ЦОП предлага. Проведени са ежеседмични ателиета „Чаени приказки“.

Проведени са индивидуални и групови сесии с децата и техните семейства. Проведена е 1 екскурзия на потребителите на ЦОП и доброволци. Проведена е коледна дарителска кампания 2015 за подпомагане на децата и семействата, с които работи Сдружение БРТИМ. Отпечатани и разпространени са брошури във връзка с популяризиране на дейността ЦОП.

Важна е ролята на СНЦ „Еквилибирум”, Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе в процеса. Сдружението през 2015 г. с дейността си е постигнало следните резултати: обхванати са общо 52 деца от 0 до 3 год. и техните родители. Проведени са общо 24 ежемесечни игрови сесии – по една във всеки един от двата квартала (Селяметя и Средна кула); Сформирани са 3 групи – две в кв. Селяметя и една в кв. Среда кула – общо 52 деца. За същия период, чрез дейностите по проекта са записани 10 деца в ЦДГ и детска ясла/, като 8 деца са от кв. Средна кула и 2 от кв. Селеметя.

Към БЧК е създаден Приют за деца, в който се настаняват временно деца в риск, като не са малко случаите на деца от ромски произход. Функционира и Център за работа с деца на улицата, като целевата група са деца в риск, деца от рискови семейства. От предоставените данни, липсва конкретика относно колко деца са преминали през услугите, колко от тях са от ромски етнос и какви са резултатите.

Анализът на обобщените резултати показва, че независимо от отчетените данни, които показват напредък в този бавен и труден процес, свързан с ограмотяването и социализацията на уязвими групи, една от които е ромския етнос, е необходимо да се положат още по-вече усилия, за да се овладее и да се спре процесът на нарастващата неграмотност и изолация сред младото поколение.

В тази връзка е добре да подчертаем, че към момента на анализ на резултатите, на територията на Община Русе продължават образователните дейности по следните проекти:

- „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе;- „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе, чрез които се надяваме в бъдеще на още по-добри резултати“.


 • ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, община Иваново


1 Цел „Повишаване на обхвата на ромски деца в предучилищното възпитание”:

 Изготвяне на списък на децата от ромски произход и другите, живеещи в сходно на тях положение, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка (5-7 годишна възраст), които не посещават детска градина или предучилищна група в училище.

Посещение по домовете в сегрегираните квартали в с. Иваново и с. Щръклево на анкетьори, събиращи информация от целевата група – в процес на изпълнение.

 Формиране на паричен фонд за подкрепа на социално-слаби семейства, чиито деца (5-7 год.възраст) не посещават задължителните занятия в детските градини и училищата в Община Иваново – в процес на изпълнение.3 Цел „Превенция на отпадане от училище на децата в уязвимо положение и ромите”:

 По проект„Да направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”, Схема BG051PO001-4.2.05 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново, са обхванати 43 деца.

 По проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, Схема BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ”Христо Ботев”, с.Щръклево, са обхванати 60 деца.

 По програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” изпълнявана от ОУ”Христо Ботев”, с.Щръклево, са обхванати 58 деца.3 Цел „Приобщаване и приемане на родители роми към образователния процес:

 ОУ ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново и ОУ”Христо Ботев”, с. Щръклево в голяма степен ангажират родителите на учениците от малцинствата в училищния живот.

Системата на народната просвета е призвана да формира като базисна обществена ценност уважението към правата и свободите на всеки индивид и да не допуска дискриминация на никакво основание. Тя трябва да се ангажира със създаването на съвременни условия в българското училище за опознаване и разбирателство между различните етнически и социални групи, като систематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етнически, религиозен и социален признак.

Образователната система в Община Две могили е оптимално структурирана. Тя включва ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили с филиал „Олга Жекова” с.Кацелово, ЦДГ „Първи юни” с.Баниска с филиали в селата Батишница и Бъзовец, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Две могили, ПГСС „ К. А. Тимирязев” гр.Две могили и ОУ „Христо Ботев” с.Баниска.

В детските градини и училищата децата учат в смесени групи и класове, имат нагласи един към друг. Няма напрежение на етническа, религиозна или националистична основа.

През учебната 2015/2016г. в детските заведения на територията на община Две могили децата от ромски произход са почти напълно обхванати. Тези, които не посещават детска градина са или извън страната, или имат основателна причина за това – липса на доходи. Родителите на децата сами проявяват активност за приемането им в детска градина. Педагогическото взаимодействие продължи да се осъществява като непрекъснат процес. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, с цел осигуряване готовността на децата за училище. Подготовката на децата за училище две години преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските заведения. Основните приоритети, организация и цели на предучилищното възпитание и подготовка през 2015г. бяха насочени към: • Спазване на Държавните образователни изисквания;

 • Сътрудничество и работа с родителите, Настоятелството на детските градини, обществеността;

 • Задължителната подготовка на децата преди постъпването им в първи клас;

 • Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията.

Въпреки протичащите негативни демографски тенденции на територията /намаляваща раждаемост и обезлюдяване/, броят на децата в детските градини се запазва сравнително постоянен.

Големият брой деца в детските градини, за които българският език не е майчин, определя и нуждата от допълнителна индивидуална и групова работа с тях. Те се обучаваха допълнително по образователно направление Български език.

Организирани са и квалификации на учителите във връзка с работата им в интеркултурна среда – освен вътрешно квалификационна дейност се включват и в курсове и обучения по проблема. Завършените квалификационни курсове от учители са:


 • „Придобиване на социални и педагогически умения за работа в мултикултурна среда”;

 • „Работа в мултиетническа среда”;

 • „Как да учим билингвите да учат”.

От месец септември 2014г. до месец септември 2017г. ЦДГ „Първи юни” с.Баниска работи по проект на програма ЕРАЗЪМ+ „Съвременност и традиции”, съвместно с детски заведения от Полша, Турция и Румъния. Проекта е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Една от основните му цели е да се насърчат децата да развият своите емоционални връзки със семейството. Във връзка с това се организират съвмесни дейности с родителите на децата и ги привличат по-близо до детската градина, за да ги мотивират да поемат отговорност за правилното и хармонично развитие на детските умения. По този начин се засилва комуникацията между родители и учители. В тази детска градина по-голямата част от децата са от ромската етническа общност и засиленото сътрудничество с родителите им по време на изпълнението на дейностите по проекта се отразява положително върху цялостното им развитие.

ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили и Фондация „Каритас” работиха по проект „Готови за училище”, чиято цел бе осъществяване на дейности, насочени към подобряване на образователните възможности за деца от икономически непривилигировани групи. В проекта бяха включени 22 деца от ЦДГ, избрани от Световната банка, като ангажиментите на Фондацията бяха:Сподели с приятели:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница