Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница66/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   102


 • Заплащане на месечните такси за посещение на детска градина за периода от септември 2014г. до юни 2015г.

 • Провеждане на пет родителски срещи с родителите на децата, включени в проекта, съвместно с директора на ЦДГ и учители.

 • Осигуряване на учебни помагала за децата от проекта, които са на възраст 3-4 години, на стойност 20 лева на дете.

 • Осигуряване на отчетни бланки, които ЦДГ използва за документиране и отчитане присъствията и отсъствията на включените в проекта деца и дължимите такси.

 • Предоставяне на ваучери за храна на стойност 7 лева всеки месец от септември 2014г. до юни 2015г. включително на родител/настойник на тези от децата, които през съответния месец имат „редовно” присъствие по определени от Фондацията критерии.

През учебната 2015/2016г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-град Две могили са започнали обучението си 462 ученици в дневна форма на обучение. Ефективността на учебно-възпитателния процес за средно общообразователните училища се определя от:

 • степен на усвояване на знания, умения, компетенции;

 • хармонично изграждане на личността в процеса на осъществяване на профилирано обучение;

 • реализация на предназначението на училището, измерена чрез броя ученици получили съответната квалификация, съобразно учебния план за обучение в горния курс;

 • професионална и социална реализация на учениците след завършване на образование.

Извънкласните и извънучилищни дейности са многобройни и разнообразни и включват ученици и от трите етноса. Това беше видно от направените изложбени кътове в училището, от завоюваните награди и отличия, от факта, че учебното заведение се превърна в място, където учениците прекарват по-голямата част от времето си пълноценно и с удоволствие.

В Професионална гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев”-Две могили се обучават 155 ученици в дневна форма на обучение, а в самостоятелна форма на обучение се обучават 9 ученика.

В гимназията има разработена училищна стратегия за развитието й и план на дейностите и мерките за постигане на стратегическите приоритети. Тя съдържа мисия, визия, приоритети и дейности. Създадена е вътрешна система и вътрешни правила за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. За провеждане на практическо обучение са осигурени работни места в реални работни условия и в условията на работилници за 100% от всички ученици, които провеждат учебна и производствена практика.

Професионалната гимназия по селско стопанство „К. А. Тимирязев”-Две могили осъществява много добре взаимодействие с институциите в системата на Народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното самоуправление, както и със социалните партньори при разработване на концепции и стратегии, мнения и становища.

В ОУ „Христо Ботев” с.Баниска учебната година започна със 115 ученици. Пълняемостта е много добра. Учениците, записани на занималня в начален етап редовно посещават следобедните занятия. В прогимназиален етап има повече отсъстващи ученици. Проблемен е осми клас – по отношение на дисциплина, посещаемост, отношение на ученици към учители, опазване на училищното имущество. Причините са пубертетната възраст и разнородният състав /преобладаващи са ромите/.

Целите, които си поставя колективът на учебното заведение са да запази и доразвие всички положителни страни в българското образование, което да се превърне във фактор за икономическо развитие и просперитет. Усилията на всички са насочени към това – образованието да стане по-достъпно, по-качествено и по-модерно.

Електронната информационна система на МОН за училищата и градините, отразяваща информацията по Образец, успешно отразява промените в числеността на децата и учениците, засилва вниманието към отсъстващите и отпадащите ученици. Въпреки това, много деца и ученици без подаване на заявление от родител спират да посещават учебното/детското заведение. При разговори между семействата и ръководствата на учебните/детските заведения най-често се споделят следните причини: родителите на детето са в чужбина и то е отглеждано от близки, които нямат възможност да полагат пълни грижи за него /по данни от актосъставителя на Община Две могили, съгласно чл.7 от Закона за народната просвета, когато не могат да бъдат намерени и наказани родители, неосигуряващи присъствието на децата си в училище в задължителното за образование време, а посочените лица, полагащи грижи за детето не са законни настойници и не могат да бъдат подведени под отговорност/. Сред посочваните причини са още здравословни проблеми, липса на средства, заминаване с родител в друго населено място от държавата или извън държавата, промяна на адрес, за което семейството не е знаело, че трябва да информира и много др.

ОДК – Две могили е обслужващо извънучилищно звено в системата на образованието със специфичен учебно-възпитателен процес за обучение и възпитание на деца от 6 до 19 години. Ръководството на комплекса е поверено на учители, творци и специалисти, които изпълняват общинската и държавна политика за работа с деца през свободното време, като работи за равен старт на всички деца от община Две могили, независимо от тяхната социална прослойка и етнос.

В Общинския детски комплекс са изградени три направления: • Художествено-творческо;

 • Научно-познавателно;

 • Спорт.

В тези направления децата /учениците/ могат да развият интересите си в различни и разнообразни форми, които да отговарят на актуалните им потребности.

Детският комплекс е организатор на общински и национални състезания, конкурси, изложби и международни фестивали.

В ОДК – Две могили се обучават общо 388 деца в следните групи:


 • Тенис на маса – 5 групи – 79 деца;

 • Спортни танци – 4 групи – 63 деца;

 • Народни танци – 5 групи – 69 деца;

 • Турски фолклор – 2 групи – 31 деца;

 • Музикално изкуство – 5 групи – 59 деца;

 • Приложно изкуство – 1 група – 14 деца;

 • Английски език в начален курс – 37 деца;

 • Английски език 5-8 клас – 36 деца.

През 2015г. децата от комплекса взеха участие в редица мероприятия в страната и чужбина:

 • Отборът по тенис на маса взе участие в турнира „Млад олимпиец”, който е включен в календара на Българската федерация по тенис на маса. Отборите от всички възрастови групи се класираха на първо място за северна България. В Международния турнир по тенис на маса на черноморските държави, който се проведе в град Батуми, Грузия отборът отново бе на първо място.

 • Групата по турски фолклор „Йълдъз” участва в празника на детето в гр.Алтънова, Турция, където бяха посрещнати с много аплодисменти. Също така групата участва в Етнофестивала в село Минерални бани, област Хасково.

 • През изминалата 2015г. ДТА „Ралички” достойно представиха ОДК и Община Две могили на фолклорния фестивал в град Сливен и фолклорното надиграване в град Габрово.

 • Възпитаниците на ДВС „Кейси” взеха участие в Детския фолклорен фестивал „Фолклорна огърлица” в град Котел, младежкият фолклорен фестивал „Жива вода” село Каран Върбовка и в редица общински мероприятия.

 • По традиция всяка година на 8 април – Денят на ромите, ромската група „Ланомен” изнася концерт пред жителите на общината.

 • ОДК е организатор и на Международния детски фестивал „С фолклора от миналото – заедно в бъдещето”, който през 2015г. се проведе за 12-ти пореден път. Във фестивала взеха участие танцьори от Турция, Румъния, Македония и България.

В Общинският детски комплекс, съвместно с БМЧК се провеждат редица мероприятия свързани с превенция на агресията и негативни обществени прояви от деца и ученици.

 • ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ , община Ценово


Цел „Гарантиране на достъпа до качествено образование в мултикултурна/интеркултурна среда.:

В община Ценово има четири основни училища и се придобива степен на Основно образование. В две от училищата, а именно в ОУ « Христо Ботев» с. Краманово и ОУ « Св.Климент Охридски» с.Долна Студена от няколко години има самостоятелна форма на обучение за желаещите да завършат образование, но навършили 16 години. На тези , които желаят да продължат в по-горна степен общината насочва и помага при записването им в професионални гимназии в гр.Русе или гр. Бяла задочна форма на обучение.

Ø Записани са в Професионална гимназия „Атанас Буров”- гр. Русе за продължаващо професионално обучение и СОУ „Панайот Волов”- гр. Бяла в самостоятелна форма, младежи навършили 16 г.- 22 лица. Същите, полагат изпити и завършват втората учебна година. През учебната 2014/2015 г. 8 желаещи са записани и да продължат обучението си в СОУ „Панайот Волов” – гр.Бяла.

Използват се и всички други възможности в училищата за повишаване качеството на образование и работа по проекти, а именно:

Ø По проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – „УСПЕХ”, Схема BG051PO001-4.2.05 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ” Св. Климент Охридски” с. Долна Студена, ОУ , Христо Ботев” с. Караманово и ОУ „ Алеко Константинов” с. Новград са обхванати 65 деца.

Ø По проект „ Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, Схема BG051PO001-3.1.06 по ОП”РЧР” изпълняван от ОУ „Христо Ботев” с. Ценово са обхванати 25 деца.

Ø По НП „Целодневна организация на обучението и възпитанието в училището” в ОУ

„ Св.Климент Охридски” с. Долна Студена и ОУ „ Алеко Константинов” с. Новград са обхванати 40 деца.

Всички деца са обхванати в Целодневните детски градини, както и подлежащи в I клас и задължително обучение са обхванати всички деца. Отпаднали са 5 деца , чието родители емигрират и заедно с тях и децата им. Друга причина за отпадане на учениците в горната степен е липса на мотивация,както и недостигът на средства при безработни родители. • ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“, община Ветово

Във всички общински ОДЗ- та и училища педагогическата общност има позитивна нагласа за задълбочаване и разширяване на интеграционните процеси на децата и учениците от различните етнически групи. Активно се работи по посока промяна на отношението към образованието като ценност, както при учениците, така и при техните родители.

Реализирането на Национална програма „За по-пълно обхващане на децата и учениците”, Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. спомага за задържането им в училище и детската градина. През 2015 г. в училищата и детските градини на общината, в които има деца и ученици от различни етнически групи се работи по проекти и програми, които допринасят активно по посока на успешната и трайната им интеграция. В подкрепа на гореизложеното, през 2015 г. на територията на общината са реализирани дейности, свързани с изпълнението на Национална програма „С грижа към всеки ученик, проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ, НП „На училище без отсъствия” мярка „Без отсъствия” и др.

Местната  комисия  за  борба  с  противообществени прояви  на  малолетни и  непълнолетни /МКБППМН/  регулярно изисква  списъци от  Директорите  на  учебните  заведения  за  деца  склонни  към  рисково  поведение  и  социално изключване. Превантивните  мерки  до момента са успешни и броя на  децата  в риск  постепенно  намалява. Провеждат  се регулярни срещи  на  обществените  възпитатели  и  педагогическите  съветници  от училищата,  с  цел  координация  на действията  за  превенция  на  девиантното поведение. В трите  учебни заведения  са назначени  Педагогически  съветници, които проучват  и  подпомагат  за  психичното развитие  и  здраве  на  децата  и  юношите  в училищата,  и адаптирането на  учениците  към училищната и социалната система.

Центъра  за  обществена  подкрепа  (ЦОП) работиха  по следните  програми насочени към  ромската  общност:  Програма  „Семейна  подкрепа”  развива  услуги за семейна подкрепа, с цел подкрепа на семейството при отглеждане на децата, посредничество и застъпничество пред различните  институции  като  училища, детски  градини,  социални служби, връзки с  личен лекар, и  др

Образователната интеграция на ромските деца е отправна точка за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Образователната интеграция е важна предпоставка за последващо приобщаване на пазара на труда, за повишаване на здравния статус и за подобряване на жилищните условия на роми. Община Ветово е пример за интеграция на ромските деца в образованието. Преобладаваща част от учениците са от ромски етнос.
През отчетния период усилията на ръководството на общината в областта на образованието бяха насочени към осигуряване на равен достъп до образование и получаване на качествено образование от децата и учениците от всички етнически общности. Стремежът бе подрастващите да получават равни възможности за възпитание и обучение, за усвояване на знания, умения и навици, за да не се допуска социална изолация, неконкурентоспособност на пазара на труда, неподготвеност за справяне с житейски ситуации.

Спецификата на етническия състав на населението в община Сливо поле, а имено: българи, турци, роми, помаци и татари, обуславя утвърдените толерантни взаимоотношения между различните етнически общности. Прояви на дискриминация, нетолерантност или незачитане на правата и свободите на отделна личност или социална група заради етническа или верска принадлежност са нетипични явления. В детските и учебните заведения е създадена атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

На територията на община Сливо поле има три средищни общински училища: СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр.Сливо поле, ОУ „Иван Вазов” в с.Голямо Враново и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с.Ряхово.

Детските градини на територията на общината са две: ОДЗ „Мечо Пух” в гр.Сливо поле с филиали в селата Ряхово и Юделник и ЦДГ „Пролет” в с.Малко Враново с филиали в селата Голямо Враново и Стамболово.

Сградният фонд на училищата и детските градини е в добро състояние, което непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Национални и Европейски програми.

Всички 5 и 6 годишни деца на територията на общината са обхванати, както и подлежащите за първи клас на учебната 2015/2016 година.

Учениците от целевата група, които се обучават в начален етап на основно образование, посещават редовно училище и не допускат неизвинени отсъствия.

Предлагат им се безплатни услуги като транспорт, безплатна храна, безплатни учебници, целодневно обучение. Същите тези деца, тръгвайки в прогимназиален етап на обучение започват да отпадат като това най-вече се наблюдава при учениците от 7 и 8 класове.

Единици са и учениците от ромски произход, които продължават образованието си в средната степен.

Предлагам в табличен вид броя на децата и учениците в общината за учебната 2015/2016 г.

ДАННИ КЪМ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 г.


№ по ред
1

НАСЕЛЕНО МЯСТО – УЧИЛИЩЕ

2


І

клас


брой

ученици


3

І – ІV

клас


брой

ученици


4

V – VІІІ

клас


брой

ученици


5


ІХ – ХІІ

клас


брой

ученици


6

ВСИЧКО

Ученици


7


1.

гр.Сливо поле СОУ”Св. Паисий Хилендарски” – средищно

1.3.1.1.1.1.1.141

1.3.1.1.1.1.1.2158

1.3.1.1.1.1.1.3141

1.3.1.1.1.1.1.451

1.3.1.1.1.1.1.5350

2.

с.Ряхово ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – средищно

1.3.1.1.1.1.1.610

1.3.1.1.1.1.1.736

1.3.1.1.1.1.1.832

1.3.1.1.1.1.1.9-

1.3.1.1.1.1.1.1068

3.

с.Голямо Враново ОУ„Иван Вазов” – средищно

1.3.1.1.1.1.1.1136

1.3.1.1.1.1.1.12109

1.3.1.1.1.1.1.1384

1.3.1.1.1.1.1.14-

1.3.1.1.1.1.1.15193

1.3.1.1.1.1.1.16

СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА:

1.3.1.1.1.1.1.1787

1.3.1.1.1.1.1.18303

1.3.1.1.1.1.1.19257

1.3.1.1.1.1.1.2051

1.3.1.1.1.1.1.21611

1. В СОУ гр.Сливо поле се обучават 24 ученици със СОП (специални образователни потребности).

2. В ОУ с.Ряхово се обучават 6 ученици със СОП и 11 ученици в самостоятелна ф-ма (над 16 г.).

3. Броят на учениците със СОП е включен в горната таблица.

ДАННИ КЪМ 1 ДЕКЕМВРИ 2015 г.№по

ред

Населено място – ОДЗ/ЦДГ


Брой деца и групи в ясли на

ОДЗ/ЦДГ


Брой деца и групи в ОДЗ/ЦДГ

3 – 4 год.5-годишни

към


01.12.2015г.

6-годишни

към


01.12.2015г.

1.

ОДЗ „Мечо Пух” гр.Сливо поле

20 – 1 гр.

47 – 2 гр.

30 – 1 гр.

20 – 1 гр.
филиал с.Ряхово

0

10 – 1 гр.

5 в см. гр.

5 в см. гр.
филиал с.Юделник

0

11 – 1 гр.

5 в см. гр.

9 в см. гр.
ВСИЧКО:

20 – 1 гр.

68 – 4 гр.

40 в 1 гр.

и в смесени групи34 в 1 гр. и в смесени групи

2.

ЦДГ „Пролет” с.Малко Враново

0

18 – 1 гр.

13 – 1гр.

19 – 1 гр.
филиал с.Голямо Враново

0

17 – 1 гр.

10 – 1 гр.

9 в см. гр..
филиал с.Стамболово

0

17 – 1 гр.

12 в см.гр.

10 – 1 гр.
ВСИЧКО:

0

52 – 3 гр.

35 в 2 гр.

и в смесени групи38 в 2 гр.

и в смесени

групи

ОБЩО:


20 – 1 група

120 – 7

групи


75 в 3 гр.

и в смесени групи72 в 3 гр.

и в смесени групи
Сподели с приятели:
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница