Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница67/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   102

С оглед гарантиране на нашите ученици достъп до качествено образование, намаляване на ранното отпадане на учениците от ромски произход ( и от други етнически малцинства) от училищата в общината и насърчаване на ромите за продължаване на образованието си в средната степен на СОУ в гр.Сливо поле, през 2015 г. насочихме дейността си в следните направления по приоритет „Образование” в общината:

1.

Постоянно подобряване и усъвършенстване на материално-техническата база на детските градини и училищата в общината.

2.

Целенасочена работа по повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в детските градини и училищата в тясна връзка с РИО – Русе.

3.

Изпълнение на общинска програма за допълнителна квалификация на учителите и възпитателите, работещи с деца и ученици от етнически малцинства.

4.

Проучване на проблемите, свързани с интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства в отделните детски градини и училища на общината с оглед недопускане на дискриминация.

5.

Организиране на обучение по „Фолклор на етносите – ромски фолклор” като СИП (свободноизбираема подготовка) в училищата от общината.

6.

Разширяване познанията на децата и учениците за традиционните етнически общности у нас, за техния бит, култура, религия и традиции.

7.

Мотивиране на децата и учениците и на техните родители за получаване на образование и ценз, необходими за успешна реализация в бъдеще.

8.

Прилагане на специализирани програми и работа по проекти за обучение на учители, родители, деца и ученици в етническа толерантност.

Работата по горепосочените направления в областта на образованието в общината оказа положително въздействие през 2015 г. по отношение обхвата на подлежащите на задължително обучение в училище и 5 и 6 годишните деца в подготвителните групи на детските градини, както и задържането на децата и учениците до края на учебната година. Отчита се намаляване броя на отпадналите ученици от ромски произход от 19 през 2014 г. на 14 през 2015 г. , както и постигнати успехи по отношение на реинтеграция на отпаднали ученици от ромски произход в образователната система, през 2014 г. техният брой е 8, а през 2105 г. са 10.

Спечелването на родителите от ромски произход за образователната кауза е най-сигурната гаранция за обхвата и задържането на децата и учениците в детската градина, училището.

Заложените в Общинския план за действие 2015 – 2017 г. задачи за предлагане на социални услуги на социално слаби семейства, насочени най-вече към ромските такива, намериха много добра реализация в спечеления проект за предлагане на услуги на деца и родители, а имено:

- Име на проекта – „ Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства”;

- № на бюджетната линия – Заемни средства от Заем № 7612 BG от Международната банка за възраждане и развитие;

- Бенефициент – Община Сливо поле;

- Целева група – Деца от 0 до 7 години в неравностойно положение и техните семейства;

- Вид дейност –

а) социални услуги за деца и родители

б) строително-монтажни работи

- Период на изпълнение – 2013 - 2015 г. ..удължен до 2017 г.

- Стойност на проекта – 788 408 лева.

ІІ. ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми.

Водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Здравеопазване” е Регионална здравна инспекция – Русе (РЗИ - Русе).

РЗИ – Русе работи по проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе“, който е част от подписаното споразумение по „Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“. Една от основните цели на инициативите на РЗИ - Русе е повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация, чрез кампании, беседи, лекции и прожекции на филми.

През 2015 година са проведени 7 лекции с подрастващи и техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност и опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, като обхванатите са 227 души.

Осъществени са 2 лекции със събеседване сред учениците от 5 до 8 клас за спецификата на пубертетния период и полово предаваните болести като са обхванати 60 ученици.

По време на национални и регионални кампании през последните 2 години са раздадени 5 200 бр. презервативи и 4 500 бр. здравно-образователни материали.

Разработени са видео и аудиоклипове на здравна тематика, които са излъчени сред ромската общност, но е факт, че тя не проявява голям интерес към обучителните дейности, поради ниската здравна култура, грамотност и интелект. Образованието не представлява особена ценност за ромите. За тях училището противоречи в някаква степен на ромския начин на живот и застрашава ромската идентичност. Те препочитат децата им да усвояват навици, култура и поведение в семейството, а не в училището.

Въпреки посочените фактори, предопределящи редица трудности, РЗИ – Русе продължава да организира и провежда здравно-образователни дейности. Образователната интеграция на ромите е важна предпоставка за повишаване на здравния статус и водене на здравословен начин на живот. Обучителните дейности, провеждани от РЗИ - Русе се планират в партньорство с ръководставата на учебните и социалните заведения, Община Русе, Община Ветово и неправителствени организации.

В общините Русе, Бяла, Борово, Сливо поле, Иваново има назначени мадиатори по етническите проблеми и здравни медиатори в община Русе (2) и община Ветово (2). Здравните медиатори са мостът между уязвимите лица и семейства от ромската общност и институциите, които са ангажирани с проблема за интеграцията им.

През 2015 г. са проведени 1 114 епидемиологични проучвания на заразните огнища в Русенка област. Регистрирани са 12 епидемични взрива, от които 1 е с етиологичен причинител Стафиококус ауреус, 2 са с етиологичен причинител Ротавирус, 4 са с етиологичен причинител Салмонела и 5 от скарлатина. В хода на епидемологичните проучвания и при прилагане на противоепидемични мерки в огнището правят впечатление в някои случаи лошите битови условия на живот и ниско ниво на здравна култура.

РЗИ – Русе предоставя услуги по доброволно консултиране и изследване за ХИВ чрез КАБКИС (Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН). По-голям е относителният дял на консултираните клиенти при изнасяне на кабинета.Тази тенденция се е утвърдила през годините. През 2015 г. приблизително 2/3 от всички клиенти на КАБКИС са консултирани при изнасяне на кабинета, като са обхванати общо 741 лица (59,57%), както следва: ММК – 412 (33,12%), акции на терен – 277 (22,27%), по време на кампании са обхванати 52 клиенти (4,18%). В станционарния кабинет са изследвани и консултирани 503 души (40,43%).

С цел разширяване дейността на КАБКИС през 2015 г. в Русенска област бяха организирани следните кампании и акции на терен:  • първо тримесечие 2015 г. – Организирана е 1 кампания по повод 14-ти февруари Деня на влюбените. Тя се проведе на 14.02.2015г. в МОЛ-Русе. По време на тази кампания общо са изследвани 53 души за ХИВ, раздадени са 477 бр. презервативи, 53 лубриканти и 106 бр. ЗОМ. Извън кампания по повод 14-ти февруари през посочения отчетен период са проведени още 2 акции в професионални гимназии (13.03.2015 г. и 26.03.2015 г.) и 1 акция във Военно формирование № 32420 в гр. Русе (22.01.2015 г.). По време на тези акции на терен общо са изследвани 167 души за ХИВ, раздадени са 1517 бр. презервативи, 166 лубриканти и 334 бр. ЗОМ.

  • второ тримесечие 2015 г. – Организирани са 2 акции в професионални гимназии (08.05.2015 г. и 19.06.2015 г.) и 1 кампания пред Община Русе по повод 17 май – Международния ден за съпричастност за засегнатите с ХИВ/СПИН (16.05.2015 г.) По време на тези акции на терен общо са изследвани 123 души за ХИВ, раздадени са 1107 бр. презервативи, 246 лубриканти и 246 бр. ЗОМ.

  • трето тримесечие 2015 г. – В периода 3 август 2015 г. – 13 септември 2015 г. се проведе лятната АНТИСПИН кампания, по време на която бяха организирани следните акции на терен: 1 акция на 06.08.2015 г. в МОЛ – гр. Русе и 1 акция на 04.09.2015г. при Вазата в Парка на младежта – гр. Русе. По време на тази кампания общо са изследвани 47 души за ХИВ, раздадени са 423 бр. презервативи, 94 лубриканти и 94 бр. ЗОМ.

  • четвърто тримесечие 2015г. – През отчетния период е проведена 1 акция на КАБКИС в МОЛ-Русе като част от дейностите, организирани във връзка с Националната АНТИСПИН кампания по повод „Световен ден за борба с ХИВ/СПИН – 1-ви декември“. По време на тази кампания са изследвани 56 души за ХИВ, раздадени са 504 бр. презервативи и 112 бр. ЗОМ.

През 2015 г. 1 244 клиенти са получили предтестово консултиране и изследване за ХИВ, като от тях 99,9% са узнали резултата от изследването . От общия брой клиенти на КАБКИС 134 са изследвани за Хепатит B, а 107 – за хепатит C. Резултатите от изследванията за Хепатит B и Хепатит C узнали 95% от изследваните. За сифилис са изследвани 324 души, преминали през КАБКИС, като от тях 91% са узнали резултата от изследването. На всички клиенти, които са получили реузлтата от съответните изследвания е проведено и следтестово консултиране.
Период

Относителен дял на клиентите, преминали през КАБКИС, които са се определили по етническата принадлежност като роми

1.

2007 г.

5,72 %

2.

2008 г.

0,89%

3.

2009 г.

3,43%

4.

2010 г.

5,45%

5.

2011 г.

5,18%

6.

2012 г.

6,23%

7.

2013 г.

5,87%

8.

2014 г.

3,74%

8.

2015 г.

2,17%

Анализът на данните показва, че по етническа принадлежност най-голям е относителният дял на българите, като се забелязва тенденция за повишаване на интереса към услугите на КАБКИС сред малцинствените групи от населението от 2008 г. до 2012 г./2013 г., като през 2015 г. се наблюдава спад при лицата, които определят етническата си принадлежност към ромите.

В плана за дейността на отдел „Противоепидемичен контрол“ е включена проверка в лечебните заведения за болнична помощ с родилни отделения във връзка с проследяване на новородените деца до записването им към ОПЛ, с цел по-пълно обхващане на детските контингенти със задължителни имунизации и реимунизации. През 2015 г. са извършени четири проверки, от които две в МБАЛ-Русе АД и две в МБАЛ „Юлия Вревска“ ЕООД гр.Бяла. Целта на проверката е оценка на имунизационния обхват със съответните ваксини при раждане, съгласно Имунизационния календар на Република България. Тя включва проследяване на данни, свързани със своевременно провеждане на имунизациите срещу вирусен хепатит „Б“ и туберколоза, спазване на хладилна верига при съхранение и транспорт на ваксините, преценка на причините от медицински и немедицински характер при новородените, които не са получили съответния прием ваксина при раждане, организация на дейността в ЛЗ, свързана със своевременния избор на личен лекар, подаване на данните за всяко новородено в регистъра на РЗИ-Русе.


Област Русе

Брой

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Регистрирани бременни в края на годината

1 090

1 201

1 139

Хоспитализирани в отделение за патологична бременност през годината

733

786

688

Регистрирани новородени при личен лекар през годината

1 425

1 451

1 496

Регистрирани деца до 7 години при личен лекар в края на годината

15 348

15 393

15 077

Изпълнението на плана за профилактичните имунизации през 2015 г. е 88%. Имунизационният обхват на подлежащите на реимунизации е значително по-нисък (59%), като този спад е основно за сметка на реимунизацията с „Pentaxim”, „Tetraxim” и Тд.

Съгласно указанията на МЗ от 16.03.2015 г. и 31.03.2015 г. беше разпоредено на ОПЛ да отложат провеждането на реимунизации с „Pentaxim”. Приоритетно беше провеждането на основните имунизации в детска възраст.

Редица фактори оказаха неблагоприятно влияние върху изпълнението на задължителните имунизации и реимунизации, съгласно Имунизационния календар през отчетния период:

-неритмично снабдяване с ваксините „Hexacima”, „Pentaxim” и „Tetraxim”, което доведе до затруднения при своевременното снабдяване на ОПЛ в областта с необходимите количества от посочените ваксини.

- причини от немедицински характер – миграцията, честа смяна на ОПЛ, както и незаинтересованост или негативно отношение от страна на някои родители към задължителната имунопрофилактика. Изброените фактори затрудняват издирването и обхващането на подлежащите, особено в рисковите групи.

ОПЛ и медицинските специалисти в здравните кабинети на детски и учебни заведения при проверки на имунопрофилактика споделят, че се затрудняват при издирване на необхватните със задължителни имунизации и реимунизации лица от малцинствените групи.

За решаване на най-често срещаните трудности от голямо значение е провеждането на разяснителна дейност сред населението относно ползата от имунизации и необходимостта от своевременен избор на личен лекар.

Посочените данни за имунизационния обхват включват всички подлежащи лица на имунизациии реимунизации за 2015 г. в цялата Русенска област. Няма нормативни указания от МЗ, които да изискват при изготвянето на отчети и анализи за дейността на Д НЗБ, показателите да се делят по етнически признак.

По данни от Националната стратегия на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. и Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства (интегрална част от Националната здравна стратегия, насочена към осигуряването на по-добро здраве на българското население), рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. При лицата, принадлежащи към големите малцинствени общности в България се наблюдава по-силно влияние на първичните (масово и дълбоко обедняване, висока безработица, влошена структура на доходите и потреблението, неблагоприятна околна и жилищна среда, начин на живот, генетични заболявания) и вторичните рискови фактори (някои болестни състояния с хронично протичане, които от своя страна създават условия за усложнения или други заболявания). Област Русе не прави изключение от тази картина. Провежданите проучвания по отношение на здравния статус на населението, вкл. и на ромското население показват по-висока заболеваемост при следните социалнозначими заболявания /по видове/ в Област Русе.


Честота на социално значими заболявания в област Русе

Видове социално значими заболявания

Регистрирана заболеваемост

2012г.

2013г.

2014г.

Болести на органите на кръвообръщението на 1000 души население

88,23

103,45

88,29

Злокачествени новообразования на 100000 души население

347,22

342,00

320,18

Травми и отравяния на 1000 души население

67,63

65,87

58,70

Заболявания на дихателната система на 1000 души население

293,94

305,58

287,99

Захарен диабет на 1000 души население

8,21

8,34

7,44

Туберкулоза на 100 000 души население

23,75

22,63

22,40

Болести на нервната система на 1000 души население

38,65

40,51

39,05

През последните години достъпът до здравеопазване на една значителна част от ромското население се влошава. Често явление сред лицата от ромски произход е отказ да се посещава лекар поради неплатежоспособност. Много ромски семейства са изправени пред драматичния избор да си купят храна или лекарства. Всичко това води до нарстване на заболеваемостта и преждевременната смъртност в ромската общност. Безпомощността, която изпитват ромите, които не са в състояние да осигуряват лечение на своите деца и близки, засилва фрустрацията и затвореността на групата и се изживява като болезнена социална несправедливост.

Рисковите фактори създават условия и повишават вероятността от възникване на заболявания. Най-често декларираните симптоми, хронични заболявания и страдания,диагностицирани от лекар при възрастните роми са: високо кръвно налягане; мигрена и главоболие; артрит и ревматизъм; астма, хронични бронхити, ХОББ; сърдечни заболявания; алергии; язва на стомаха; проблеми на простата. Лошо е здравето и на 10% от децата на възраст до 9 години.

Поради неизградената или лошата инфраструктура в селищата и махалите с компактно ромско население, представителите на ромската общност по-често боледуват от хепатит, стомашно-чревни заболявания, различни болести, причинявани от паразити. Изключително сериозен проблем в кварталите е преобладаващо ромско население в Община Русе представляват инфекциозните заболявания. Пренаселеността на кварталите и жилищата силно затруднява изолацията на вирусоносителите и заболяванията често приемат епидемичен характер.

В резултат от специфичното разделение на пазара на труда, лицата от ромски произход сравнително по-често страдат от заболявания на дихателната система (силикоза, туберколоза, белодробен емфизем, пневмонии, бронхити, бронхиална астма), на опорнодвигателния апарат и раковите заболявания. Практиката показва, че ромите се сблъскват с повече трудности при профилактиката и ранното диагностициране на раковите, сърдечносъдовите и белодробните заболявания.

В ромската общност туберколозата придобива по-високи от средните за страната стойности на разпространение. Поради неизградената или лошата инфраструктура в кварталите с преобладаващо ромско население, лицата от ромски произход по-често боледуват от вирусен хепатит, стомашно-чревни заболявания, паразитози. Сред младежите и лицата бързо се разпространяват наркоманите, което води до бум на хепатит B и C, увеличава се риска от инфектиране с вируса на ХИВ, задълбочават се бедността в семействата с наркомани, дистреса на родителите и другите членове на домакинството и свързаните с това рискове за здравето на целите семейства.

Неправителствени организации на територията на Обшина Русе изпълняват Програма „Укрепване на националната програма по туберколоза в България“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария – Кръг 8. Сред целеви групи/бенефициенти на програмата са и представителите на ромската общност.

Неправителствена организация изпълнява и компонент 7 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“. Съгласно споразумение между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и малария и Министерството на здравеопазването. Общият период на продължение на изпълнение на Програмата е шест години (2009-2015). Целвата група на програмата са млади хора в риск, включително и представители на ромската общност.

По отношение на брой здравно неосигурените лица - липсват конкретни данни, но твърдо може да се каже, че с изключение на децата, 70% от ромското население е без здравни и социални осигуровки. Причината е очевидно в това, че поради ниското образование и голяма неграмотност, тази общност е неравностоен конкурент на трудовия пазар. Това води до незаконна трудова дейност, при която тези лица не са осигурени здравно и социално, с всички останали последствия.Тревожен е фактът, че продължават раждания на майки под 18 годишна възраст, което остава като нерешен проблем, независимо от общите усилия да се спре този негативен процес. Друг тревожен показател е ниската активност на имунопрофилактиката сред ромската общност и липсата на здравно-сексуална култура.Сподели с приятели:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница