Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница68/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   102

Обобщените данни показват, че постигнатите гореизложени данни са една малка част, предвид големия процент планирани, но нереализирани дейности, които остават в бъдещ план. Подобряване здравето на лицата от ромското малцинство в област Русе може да се постигне, като усилията на властите на общинско и областно ниво, на здравните институции и НПО се насочат към изпълнение на стратегическите цели на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Русе (2013-2020).
 • ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, община Русе

Основна цел : Достьп до здравни услуги и програми.

Регионална здравна инспекция – Русе, работи по проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе”, който е част от подписано споразумение по „Програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“. Една от основните цели на инициативите на РЗИ – Русе е повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация, чрез кампании, беседи, лекции, и прожекции на филми.

През 2015 г. с подрастващите и техните родители са проведени 7 лекции свързани с начините за предпазване от нежелана и ранна бременност и опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето. Обхванати са 227 лица.

Сред учениците от първи до осми клас, са проведени лекции на тема свързана със спецификата на пубертетния период и полово предаваните болести.

РЗИ – Русе е разработила видео и аудио клипове на тема предпазване от ХИВ и СПИН, които през отчетния период са излъчвани в ромската общност.

По наблюдение на експертите от РЗИ – Русе, целевите групи от ромски произход не проявяват голям интерес към здравно-образователните дейности, поради ниска им здравна култура, грамотност и интелект. За тях училището в някаква степен противоречи на начина им на живот и застрашава ромската идентичност. Въпреки посочените фактори, предопределящи редица трудности, РЗИ – Русе продължава да организира и провежда здравно-образователни дейности.

На територията на ДКЦ 1 – Русе, функционира кабинет по семейно планиране, в който здравни специалисти извършват прегледи и консултации на различни контингенти. Провеждат се обучения в пренатални и постнатални грижи, консултации на жени в менопауза, превенция на домашно и сексуално насилие. Общия брой на предоставяните услуги е 1604.

През 2015 г. са проведени 1114 епидемиологични проучвания, при прилагане на противоепидемични мерки в огнището правят впечатление, лошите битови условия на живот и ниското ниво на здравна култура.

РЗИ-Русе предоставя услуги за доброволно консултиране и изследване на ХИВ чрез КАБКИС „Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване на СПИН“. През 2015 г. приблизително 2/3 от всички клиенти на КАБКИС са консултирани при изнасяне на кабинета. С цел разширяване дейността на КАБКИС при РЗИ – Русе през 2015 г. са проведени редица кампании и акции на терен.

За отчетния период 1244 лица са получили предтестово консултиране и изследване за ХИВ, като от тях 99,9% са узнали резултата от изследването. Общият брой на лицата изследвани за Хепатит В -134, за Хепатит С - 107 и за Сифилис - 324.
Период

Относителен дял на клиентите, преминали през КАБКИС, които са се определили по етническата принадлежност като роми

2013 г.

5,87%

2014 г.

3,74%

2015 г.

2,17%

Данните показват, че по етническа принадлежност най-голям е относителния дял на българите като се наблюдава спад при лицата, които определят етническата си принадлежност към ромите.

По данни на РЗИ – Русе през 2015 г. са извършени 2 проверки в МБАЛ – Русе АД с цел имунизационния обхват със съответните ваксини при раждане, съгласно Имунизационния календар на РБългария. Изпълнението на плана за реимунизациите през 2015 г. е 88%. Имунизационният обхват на подлежащите на реимунизации е по-нисък 59%, като този спад е основно за сметка на реимунизацията с „Pentsxim“ и „Tetraxim“ и ТД.

ОПЛ и медицинските специалисти в здравните кабинети на детски и учебни заведения при проверки по имунопрофилактика споделят, че се затрудняват при издирване на необхванатите със задължителни имунизации и реимунизации лица от малцинствените групи. За решаване на най-често срещаните трудности е от голямо значение провеждането на разяснителна дейност сред населението, относно ползата от имунизации и необходимостта от своевременен избор на личен лекар. Посочените данни за имунизационният обхват, включват всички подлежащи на имунизации и реимунизации лица в Област Русе.

От неправителствения сектор, БЧК на територията на Община Русе създаде мобилен екип за работа на терен, включително с рискови групи от ромския етнос. Целта на мобилния екип е на място да се информират групите и се раздадат превантивни материали – презервативи и др. От предоставената информация на БЧК, липсват конкретни данни колко са преминали и какви са постигнатите резултати.

Сдружение „Еквилибриум” с услугата ЦОП към КСУДС – Русе, в който продължава реализиране на дейности, свързани с развитие на умения и знания у ромските родители за грижи за майчиното и детско здраве и достъп до медицински услуги, като в рамките на Проект „Уверени родители за успешни деца“, за периода от 01.2015 г. до 01.2016 г., 52 деца от ромски етнос са получили адекватна медицинска грижа, 60 деца 0 – 3 г. са обхванати от медицинска грижа, 60 семейства - с достъп до здравна грижа.

По направление обхващане на здравно неосигурени бременни ромски жени от кв. Селеметя и кв. Средна кула за провеждане на профилактични медицински консултации с гинеколог за идентифициране и проследяване на бременност, са обхванати, регистрирани и проследени 21 бременни жени общо от двата квартала. Чрез провеждане на мотивационни срещи по семейно планиране и услугите за репродуктивно здраве, за периода от 01.2015г. – 01.2016 г. са информирани 50 жени от ромска общност. Проведени са общо 12 сесии по семейно планиране. Поставени са 25 средства на жени-ромки за контрацепция, на стойност 1 400 лв.

По новостартиралия Проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе”, Сдружение „Еквилибриум“ е провело една сесия по семейно планиране в кв. Тракцията, на която са присъствали 13 жени от ромски произход.

Сдружение „Център Динамика“, чрез реализиране на дейности по Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария 2015-2018, също показва общо постигнати резултати, но в данните липсва конкретен брой обхванати лица, както и отчетност по отношение на обхванати лица и деца от ромски етнос.

Като добра практика на Община Русе, може да се посочи назначаването на двама здравни медиатори в администрацията на Община Русе, които са от ромски произход и имат основна задача - повишаване на здравната култура и социалният статус на уязвими ромски групи, както и оказване на съдействие за равен достъп до здравни, образователни и социални услуги

В тази връзка, през 2015 г. здравните медиатори са участвали в две заседания на Координационния съвет за първична профилактика на рака на маточната шийка, като след това участие са провели два броя информационни кампании на терен.

Относно извършване на планови имунизации на деца, е оказано пълно съдействие на личните лекари и РЗИ за обхващане с имунизации деца от ромски произход в кв. Селеметя и кв. Средна кула, като общият брой е 34 деца – кв. Селеметя, а в кв. Средна кула е 30 деца. Проведени са 23 информационни срещи с родители и близки на деца, относно разясняване необходимостта от задължителните имунизации и реимунизации.

Оказано е съдействие на деца и възрастни по отношение осъществяване на профилактични прегледи на 54 семейства на деца, необхванати от здравната система. Придружени и настанени в лечебни заведения са 28 лица и деца, с цел адекватно лечение и здравни грижи.

Оказано е съдействие, чрез придружаване на 58 лица за картотекиране за общински жилища.

Съдействие за възстановяване на здравноосигурителни права е оказано на 5 лица.

Оказана е необходимата подкрепа за регистрация на 5 лица от ромски произход за регистрация в БТ, с цел започване на работа.

Съдействие за получаване на Акт за раждане е оказано на 25 лица и семейства от ромски произход.Информиране на уязвимите групи с взетите решения за подобряване на социалния статус на ромското население е постигнато, чрез участие в заседания на Областна комисия за интеграционни и етнически въпроси.

Данните от отчетните резултати показват, че здравните медиатори са мостът между уязвимите лица и семейства от ромската общност и институциите, които са ангажирани с проблема за интеграцията им.

Община Русе продължава устойчивостта на проект „Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0-3 г.”, който включва седем услуги насочени за работа с деца и семейства в риск. Услугите се предоставят на ул. „Н. Вапцаров” 20 гр. Русе и са достъпни за ползватели от ромски етнос. С тези дейности, Община Русе успешно закри ДМСГД гр. Русе и полага усилия за предотвратяване изоставането на деца, като чрез посочените нови услуги обхваща превантивно семействата в риск, които по-неофициалн данни са предимно от ромски етнос.

С цел максимално постигане на ефективен резултат, Община Русе чрез проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе” по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, който успешно стартира, включва дейности насочени към повишаване качеството на здравните услуги от доболничната помощ за представителите на ромската общност; изграждане и функциониране на приемни за медицински грижи, изнесени в общността; създаване на съвременни условия за отглеждане и възпитаване на децата от ромската общност в яслена възраст. Към отчетния период са постигнати следните резултати: приключи етапа на проектиране и предстоят ремонтни дейности на помещенията, определени за разкриване на две яслени групи. Проведени са скринингови изследвания за заболявания на дихателните пътища и очни заболявания от Медицински център „Медика експерт“ ЕООД на деца от 1 до 4 клас от ОУ „Ангел Кънчев“ – няма конкретни данни, ОУ „Братя Миладинови“– 80 деца, ОУ „Алеко Константинов“ -138 деца, ОУ „Никола Обретенов“ – 164 деца, като няма конкретен брой на децата от ромски етнос, но част от посещаващите са деца предимно от ромски етнос.Резултатите от анализа показват, че съвместните действия водят до отчитане на значителен напредък, а именно: привличането на деца от ромски етнос в училищната система, повишава както грамотността, така и здравно-социалния статус на семейната им среда.

В това отношение, Община Русе продължава дейностите по този мащабен проект, който е насочен изцяло към повишаване на жизнено-социалния статус на уязвимите общности.

По отношение на брой здравно неосигурените лица - липсват конкретни данни, но твърдо може да се каже, че с изключение на децата, 70% от ромското население е без здравни и социални осигуровки. Причината е очевидно в това, че поради ниското образование и голяма неграмотност, тази общност е неравностоен конкурент на трудовия пазар. Това води до незаконна трудова дейност, при която тези лица не са осигурени здравно и социално, с всички останали последствия.Тревожен е фактът, че продължават раждания на майки под 18 годишна възраст, което остава като нерешен проблем, независимо от общите усилия да се спре този негативен процес. Друг тревожен показател е ниската активност на имунопрофилактиката сред ромската общност и липсата на здравно-сексуална култура.

Обобщените данни показват че постигнатите гореизложени данни са една малка част, предвид големия процент планирани, но нереализирани дейности, които остават в бъдещ план. • ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, община Иваново


1 Цел – „Намаляване на неравнопоставеността в достъпа до здравни грижи на уязвими семейства и деца в риск”:

 Като партньор на община Русе при кандидатстването за проектно финансиране към Българо-швейцарската програма за сътрудничество по програма „Ремонт на медицински кабинет” са одобрени изграждане на приемна за медицински грижи на стойност 34000,00 лв., ремонт на медицински кабинет 15000,00 лв., оборудване на медицински кабинет 7000,00 лв. и оборудване на АГ кабинет 15290,00 лв.,

 Назначаване на здравен медиатор – в процес на изпълнение.

3 Цел „. Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население “

 ОУ”Н.Й.Вапцаров” с. Иваново и ОУ”Христо Ботев”, с. Щръклево са проведени беседи за значението на имунизациите и необходимостта от ваксиниране
 • ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, община Две могили

Доброто здраве е ценност сама по себе си. То по правило е необходимо условие за успешна трудова реализация и за пълноценна интеграция в останалите социални структури. Здравният статус на ромите, както на всички бедни групи по света е нисък, а достъпът до здравеопазване – ограничен, което води до висока детска и майчина смъртност, ниска продължителност на живота, висока инвалидност и лошо качество на живот за болните и техните семейства.

Анализ на РЗИ-Русе за данните от профилактичните прегледи на деца и ученици от 1 до 18 години от Русенска област.

Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на деца от 1 до 7 години и ученици от 7 до 18 години за област Русе.

При разпределението по класове болести като водещи за диспансеризация се очертават заболявания на дихателната система – 0,62% от прегледаните деца, като от тях са за сметка на астма с преобладаващ алергичен компонент. На второ място с 0,33% се класират болестите на нервната система, като от тях 0,17% със спастична церебрална парализа, 0,14% деца са с епилепсия и 0,02% с Grand mal припадъци. На трето място с 0,18% са болести на ендокринната система, разстройства на храненето и обмяната на веществата. Следват вродени аномалии и деформации, болести на кръвта и кръвотворните органи, болести на окото и придатъците му, новообразувания и др.

За учениците на възраст от 7 до 18 години първо място по численост заемат болестите на нервната система с 0,43% от прегледаните, от тях 0,13% са диспансеризирани с диагноза епилепсия, 0,17% за сметка на детска церебрална парализа. На второ място са болестите на дихателната система – при 0,32% от учениците с профилактични прегледи, като 0,28% са с астма с преобладаващ алергичен компонент. Трети по численост са психичните и поведенчески разстройства – 0,13% от обхванатите с профилактичен преглед, като от тях 0,09% са с генерализирани разстройства в развитието. Следват: 0,11% с болести на органите на кръвообръщението, 0,08% с болести на ендокринната система, разтройство на храненето и на обмяната на веществата, 0,06% с болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан, 0,05% с болести на окото и придатъците му, 0,05% с вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации, 0,04% с болести на кръвта и кръвотворните органи. Следват: болести на храносмилателната система злокачествени новообразувания и др.

Наличните данни за регистрираните заболявания при профилактичните прегледи дават възможност да се анализира здравословното състояние на учениците по възрастов показател, съответно за първи, седми и десети клас. Изборът на точно тези възрастови групи е свързан с факта, че това са преходни периоди в развитието на учениците – физическо и психическо.

Един от съществените фактори, оказващ негативно влияние върху здравословното състояние на децата и учениците е, че те се обслужват от общопрактикуващи лекари с ниска педиатрична квалификация, особено в по-малките населени места. Едновременно с това е затруднен и достъпът до специализирана извънболнична педиатрична помощ, поради което много от родителите са принудени да осигуряват такава за децата си срещу заплащане.

Анализът на причините за временното и трайно боледуване на децата и учениците от Русенски регион, с оглед подобряване здравния статус на подрастващите, налага необходимостта от работа в няколко насоки: • Медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети в детски заведения и училища, по подходящ начин да информират родителите за необходимостта от провеждането на годишните профилактични прегледи;

 • Подобряване на координацията между медицинските специалисти, обслужващи учебните заведения и преподавателите по физическо възпитание;

 • След изготвяне на анализа на здравословното състояние на децата и учениците, медицинските специалисти да запознават с резултатите ръководството на детското/учебното заведение и родителите;

 • Осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на подрастващите;

 • Подобряване на материалната база в детските и учебни заведения;

 • Достатъчно закаляване и физическо натоварване на децата от всички възрастови групи за осигуряване на правилно физическо развитие и укрепване на тяхното здраве;

 • Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата, съгласно чл.120 от Закона за здравето да осъществяват строг контрол в бюфетите и столовете за изпълнение изискванията на Наредба №37 за здравословното хранене на учениците на Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 63/2009г./;

 • Медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата да осъществяват контрол при работа на учениците с персонални компютри, съгласно Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците на Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 46/1994г./.

Ежегодно с Решение на Общински съвет – Две могили се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Община Две могили на крайно нуждаещи се лица и семейства. Средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия.

 • ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, община Ценово


Цели – „Подобряване на здравната помощ за децата в предучилищна възраст и Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население”:
Ø В Основните училища на общината от медицинските лица са проведени беседи в часа на класа на родителите за значението на имунизациите и необходимостта от ваксиниране. • ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, община Ветово

Здравеопазването в община Ветово е приведено в съответствие със законовите  изисквания  на  здравната  реформа.  На територията на общината са регистрирани 4-ма общопрактикуващи лекари, които имат сключени договори с Регионална здравна инспекция – Русе; • В град Ветово-ЕТ „Д-р Андрей Бояджиев“ – АПИМП

 • В град Сеново ЕТ „Д-р Олга Сакакушева“ – АПИМП

 • В град Глоджево ЕТ „Д-р Айдън Джениев“ – АПИМП

 • В с. Смирненски ЕТ „Д-р Светослав Янев“ – АПИМП

В Общината  няма  изградена  болница.  Населението на  Общината  ползва  болнична  помощ в гр. Русе. Повече  от  75% на  населението на  общината  са осигурени, в т.ч. и  ромското  население, а  неосигурени  са около 25%. Независимо от  това,  че здравеопазването е  изцяло на издръжката на Националната здравна каса, общинското ръководство не може  и не се дистанцира от тази социална функция. Към дейността по здравеопазване спада  издръжката на медицинския персонал в детските  градини и по Наредба 3 за заетите в здравните  кабинети  в детските  заведения  и  училищата.  В други  дейности  по  здравеопазването са предвидени и  средства  за  издръжка  на  здравните  кабинети  за  медикаменти, инвентар и материали и средства по ЗЗБУТ. По отношение  на здравните  грижи  Център за обществена  подкрепа  Ветово през  2015 г. работи по превенция  на  зависимостите  и  ранната  бременност. Потребителите  на  ЦОП  са консултирани  на  теми  за  предпазване  от  нежелана  бременност  и  вредата  от зависимостите. ЦОП  и МКБППМН  проведоха 3  информационна среща с ученици от 8 до 12 клас по повод 1-ви Декември „Антиспин кампания”.

Сериозен проблем остава навременното осигуряване на здравна помощ в отдалечените села и тези без лекарски практики.

Основна роля за реализиране на дейностите по този приоритет се осъществяват от назначените в Общинска администрация двамата здравни медиатори.
Своевременно бяха издирени и информирани хората от кварталите, имащи право на помощи /хранителни продукти/ от БЧК.

Ежегодно с решение на Общински съвет се отпускат еднократни финансови помощи от бюджета на Общината на крайно нуждаещи се лица и семейства – средствата се отпускат при инцидентно възникнали здравни, образователни и комунално-битови потребности. Еднократните помощи се отпускат на деца и лица с трайни увреждания и тежки заболявания, на които предстоят скъпоструващи изследвания, операции и лечения, на социално – слаби лица и семейства за извършване на погребални обреди за свои роднини, за самотни хора без близки и роднини, както и за обреди на ветераните от войните. Подпомагат се още лица и семейства претърпели пожари, наводнения и други природни бедствия, при условие, че не са получили такива от Дирекция “Социално подпомагане”.
 • ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, община Сливо поле.

Системата на здравното обслужване на община Сливо поле включва следните здравни услуги предлагани, както на ромите, така и на останалата част от населението на общината:

 • Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;

 • Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – 3;

 • Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2;

 • Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;

 • Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле

Дейностите предприети в областта на здравната грижа по отношение на ромската общност през 2015 г. бяха в посока осигуряване равен достъп до квалифицирана здравна помощ. Посочваме някои основни здравни услуги получавани от ромите в общината през отчетния период, а имено: всички бременни са регистрирани и хоспитализирани на 100%, регистрирани са новородените деца при личен лекар на 99%, извършените профилактични прегледи са на 75%, обхванати за имунизациите по Националния имунизационен календар на 90%.

Честотата на определени заболявания сред ромското население в общината е без разлика от здравната статистика в национален план.

Провеждаха се здравни беседи, онагледени с необходимите материали от медицински специалисти в училищата, на организирани срещи с ромски семейства в отделните населени места за превенция и контрол на ХИВ, СПИН, туберколоза и сексуално предавани инфекции. Акцентува се пред младежите и младите ромски семейства върху значимостта на семейното планиране.Сподели с приятели:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница