Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница69/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   102

Проведените дейности в областта на здравната грижа по отношение на ромската общност в общината дадоха възможност да се направи точен анализ на целевата група, от който се установи, че около 70% са здравно неосигурени, което затруднява в голяма степен достъпа им до здравни грижи.

За нас това са много необходими и важни изводи, които ще подпомогнат бъдещата ни работа по предоставянето на здравни услуги на ромите.

ІІІ. ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“


Цел: Подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях.

Водеща отговорна институция за изпълнение на целите в Стратегията в приоритет „Заетост” е Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе (ДРСЗ).

Регистрираната безработица в трите Дирекции ”Бюро по труда” /ДБТ/ в област Русе – Бяла, Ветово и Русе към 31.12.2015 год. обхваща 8 730 безработни лица.

Те се разпределят по отделните общини в област Русе, както следва:
ОБЛАСТ/

общини


Брой

безра-ботни лицаРавнище

на

безрабо-тица,%

БЛ

до 29г.


БЛ над 50г.

БЛ

без квалиф.БЛ с

осн. и по-ниско образова-ниеБЛ

с

регистр.над 1 год.БЛ с увреж-дания

Русе

8 730

8,49%

1 080

4 059

4 023

3 470

3 452

630

ДБТ Русе

4 513

5,17%

606

1 955

1 625

1 254

1064

477

общ. Иваново

322

11,2%

24

196

145

143

132

26

общ. Сливо поле

558

16,4%

52

315

348

325

269

48

общ. Русе

3 633

4,5%

530

1 444

1 132

786

663

403

ДБТ Бяла

2 723

23,6%

279

1 438

1 485

1 370

1 441

114

общ. Борово

542

34,9%

58

297

293

251

349

37

общ. Бяла

876

18,2%

102

436

541

495

457

48

общ. Две могили

762

22,4%

67

404

417

399

395

8

общ. Ценово

543

30,5%

52

301

234

225

240

21

ДБТ/Ветово

1494

36,8%

195

666

913

846

947

39

Структуратата на регистрираната безработица към края на 2015 г. в област Русе е следната:

 • Структура по пол – с доминиращ отн. дял са регистрираните жени - 55,3%. Намалението на регистрираните мъже е следствие и от наблюдавания ръст на търсене на труд в някои дейности с преобладаваща заетост на мъжете.

 • Възрастова структура – по наблюдаваните групи:

 • Регистрираните младежи до 29 г. намаляват в численост и относителен дял от 1 202 (13,7%) на 1 080 (12,4%) или със 122 спрямо края на 2014 г.

Намалението в подгрупата до 24 г. вкл. е със 56 лица (-11,7%).

Регистрираната младежка безработица до 29 години (1 080 лица) по общини в Русенска област варира от 2,2% в община Иваново; 5-9% относителен дял в Сливо поле, Борово, Ценово, Две могили, Бяла до 18% във Ветово и 49% в Русе.

Трудовата реализация на половината от младите хора е затруднена поради липсата на квалификация и специалност, като 67,3% от тях са с основно и по-ниско образование. Преобладаващата част в групата са в малките населени места в областта. При други трудностите произтичат от нетърсене на местните трудови пазари на притежаваната от тях професия.


 • Младежката безработица в област Русе запазва по-ниското си ниво спрямо средното за страната (-2,8 п.п. към края на 2015 г.). Трайно установеният тренд се определя от неблагоприятните демографски процеси и продължаващата миграция към икономически по-развити райони в страната и чужбина с цел повишаване на образованието или търсене на работа; ограничените възможности за реализация и кариерно развитие на висококвалифицираните и образовани младежи, особено в населените места извън областния център. Влияние оказва и провежданата през годините активна политика по заетостта и целенасочените действия в изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. /НПИЕГМ/;

  • Регистрираните безработни над 50 години запазват по-високото си ниво спрямо средното за страната (+6,9 п.п.) и достигат до 46,5%, повлиян и от приключването на субсидирана заетост (безработните в зряла възраст са в целевите групи на преобладаващата част от реализираните програми и проекти – схема “Подкрепа за заетост” от ОПРЧР и др.)

Нивото на регистрираните от тази възрастова група е трайно по-високо спрямо средното за страната - резултат от застаряването на населението; по-трудната им мобилност спрямо младата работна сила; висок дял на тези с нисък образователно-квалификационен профил; липса на търсените от работодателите на локалните трудови пазари компетенции (най-често компютърни и езикови), здравословни и други проблеми. В 5 от общините в областта регистрираните безработни над 50 г. доминират сред лицата (Иваново - 60,9%, Сливо поле – 56,45%, Борово – 54,80%, Ценово – 54,43% и Две могили - 53,02%).

  • Професионално-квалификационната структура се характеризира с превес на регистрираните без квалификация - 46,1%, следвани от лицата с работнически професии – 33,4% и безработните специалисти – 20,5% от общорегистрираните 8730 безработни в областта към 31.12.2015 г.

С изключение на общините Русе (31,2%), Ценово (43,1%) и Иваново (45,0%) в останалите общини над 50 на сто от регистрираните безработни са без квалификация, като в общини Ветово, Бяла и Сливо поле достигат 61-62%.

Безработицата засяга в различна степен специалистите в зависимост от специалностите, областите на висшето и средното им образование и търсенето на висококвалифициран труд. Близо 1/3 от регистрираните специалисти в трите ДБТ в област Русе са с образование в областта на техниката и технологиите (30,5%). Следват тези от общество, икономика и право (29,6%); от областта на услугите, транспорта и охраната (19,5%) и селското стопанство (6,8%). С по-малки дялове са лицата със специалности в областта на образованието (5,7%); хуманитарните науки и изкуства (2,7%), здравеопазването (2,6%) и математиката и естествознанието (2,5%).

Образователна структура – с превес са регистрираните със средно образование – 47,4%, с основно и по-ниско образование в групата са 39,8% и 12,8% са висшистите.

Нивото на регистрираните в трите ДБТ на област Русе безработни висшисти е по-високо от средното за националния трудов пазар /12,8%, при 11,0% средно за страната/.

Продължителна безработица (безработни с престой над една година в ДБТ) по общини е в граници от 18,2% в Русе до над 63% в Борово и Ветово. В останалите 5 общини продължително безработните лица са в диапазона 41-52% от регистрираните лица към 31.12.2015 г., като в Бяла и Две могили доминират в общия бр. регистрирани безработни.

Безработни лица с намалена работоспособност достигат до 630 към края на 2015 год. при 622 към Декември 2014 г. По-трудно е устройването им на работа в реалния сектор спрямо останалите безработни, независимо от полаганите усилия от страна на трудовите посредници.

Общо 1 297 лица при регистрацията си са се самоопределили като представители на ромската етническа група. Най-голям брой от тях, 448 лица са в ДБТ Ветово. Най-малък дял от БЛ самоопределили се като роми (спрямо общорегистрираните от тази етническа група в област Русе) се обслужват в ДБТ Раусе – 6,2%, докато в ДБТ Бяла са регистрирани 59,2% от самоопределилите се роми в областта. По общини разпределението на регистрираните БЛ от тази етническа група е следното:Ветово –448; Бяла – 302; Две могили – 251; Ценово – 110; Борово – 105; Русе – 43; Сливо поле – 29 и Иваново – 9.

Дирекция „Регионална служба по заетостта” /ДРСЗ/ Русе и трите ДБТ като обществени посредници на пазара на труда и през 2015 г. реализираха правителствената политика в областта, насочена към стимулиране на заетостта, ограничаване на регистрираната безработица и повишаване на капацитета на работната сила.

Дейностите и приоритетите са съобразно утвърдената политика и параметри с Наци-оналния план за действие по заетостта и Плана за действие на Агенцията по заетостта през 2015 г.

В резултат и през 2015 г. ДРСЗ – Русе и ДБТ от област Русе имаха съществен принос за изпълнение на активната политика по заетостта и ограничаване на регистрираната безработица в страната.

Накратко трите ДБТ в област Русе постигнаха следните резултати:

На първичния трудов пазар1 работа са започнали 5 915 регистрирани безработни, при 5 935 през 2015 г.

От работодатели в бюрата по труда са заявени 5 162 несубсидирани свободни работни места (СРМ), като спрямо аналогичния период на 2014 г. (4 925) се отчита ръст от 4,8% (+237).

Най-голямо е търсенето на работна сила от сферата на преработващата промишленост – 2 490 или 48,2% от общо заявените СРМ. Следват заявените от търговията (513 СРМ или 9,9%); селското и горско стопанство (401 СРМ или 7,7%); административните и спомагателни дейности (285 или 5,5%); образованието (256 или 4,9%); строителството (249 или 4,8%) и др.

През 2015 г. заявените СРМ и от частния сектор се увеличават в абсолютен брой 3 431 при 3 115 през 2014 г.

Запазва се трайната тенденция работодателите да търсят чрез бюрата по труда предимно нискоквалифицирана работна сила /82,3% или 4249/. При заявените работни места за специалисти (10,9% или 563) в зависимост от областта на образованието им преобладават тези за педагогически кадри (241), следвани от сферата на услугите и транспорта (110); техника и технологии (65), хуманитарни и изкуства (48); общество, икономика и право (39) и др.;

Недостигът на работна сила с определени квалификации и компетенции, съответстващи на търсенето от страна на бизнес-субектите води до закриване на заявени свободни работни места в бюрата по труда.

През 2015 г. съгласно утвърдения график в област Русе са проведени 3 трудови борси – по една в трите ДБТ. От тях: 1 обща (в ДБТ-Бяла) и 2 специализирани – в ДБТ-Ветово - насочена към ромската общност и в ДБТ-Русе - за младежи. Резултат: 34 работодатели обявиха 298 СРМ. Трите борси бяха посетени от 403 търсещи работа. Започнали работа са 138 лица, от които 70 регистрирани в ДБТ (160 от СРМ са закрити по желание на работодатели - поради включване във форми на субсидирана заетост, отлагане наемането на кандидати, липса на подходящи ТРЛ за обявените СРМ и др.)

През 2015 г. в Русенска област са проведени следните мероприятия за насърчаване на трудовата мобилност чрез Европейската мрежа за услуги по заетостта EURES:


 • По Проект „АлфаАграр“ на германското правителство за работа в селскостопанския сектор, в Русе се проведоха интервюта със 17 лица от Русенски и Варненски региони;

 • ДБТ Русе проведе EURES „Информационен ден - представяне на проект „The job of my life“ на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия" с участието на 16 лица;

 • По покана на Регионална библиотека – Русе представител на EURES мрежата участва в информационен ден за представяне на проекта „The job of my life“ на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия“. Събитието беше посетено от 12 лица.

 • Планирани и проведени са 3 събития „EURES – отворени врати”. Участвали са общо 59 лица;

 • 75 лица от областта са кандидатствали за бране на меки плодове в Португалия, а други 45 – за бране на ягоди в Испания.

 • Информация за услугите, предоставяни от мрежата са получили и 26 студенти и 14 учащи се.

Общият брой на консултираните и насочени лица от EURES асистентите в ДБТ е 1 142, от тях 630 са регистрирани в ДБТ.

За регулиране на пазара на труда и подпомагане трудовата интеграция на безработни лица от неравностойни на пазара на труда групи се реализират програми, проекти и мерки, финансирани от Държавния бюджет и Европейския социален фонд и ИМЗ чрез ОПРЧР, като през периода нововключените в заетост са: • по програми за заетост и обучение общо 822 безработни са новоключени в заетост, като с най-голям обхват са регионалните програми в общините на територията на област Русе – 15,3% от общия брой на нововключени в заетост лица (126); като лични асистенти е осигурена заетост на 110 лица по НП „Асистенти на хора с увреждания“ (13,4%). 35 лица с увреждания са започнали работа през 2015 г. по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания, по която средномесечно са работили 39 лица, а чрез стартиралата през 2015 г. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица е осигурена заетост 25 лица.

 • в обучение по професионална квалификация в ДП БГЦПО по Проект „Про-шанс“ и по проектите на социалните партньори - Проект „Шанс за работа-2015“, Проект „Посоки“ и Проект „Уча и успявам в България“ са включени общо 400 безработни лица, от които професионална квалификация са завършили 369.

 • в насърчителни мерки за заетост от ЗНЗ – общо 63 безработни лица са устроени на работа, от тях 34 младежи до 29 г. (от които 5 са се определили като роми);

 • в изпълняваните директни схеми по ОПРЧР 2014-2020 (схеми с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта) - От стартирането на схема „Младежка заетост” до 31.12.2015 г., в трите ДБТ в област Русе са заявени 1 573 работни места за стажуване/обучение по време на работа на младежи до 29 години. По сключените с работодатели 161 договори са разкрити 260 работни места, на които са наети безработни младежи за стажуване или за обучение по време на работа.

Общо 11 469 заети и безработни лица в Русенска област са включени за периода на изпълнение в реализираните чрез териториалните поделения на АЗ директни схеми по ОПРЧР 2007-2013 г.

В изпълнение на Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г. през 2015 год. бяха обхванати 666 лица, най-много от ДБТ Бяла - 361. Повишена е пригодността за заетост на 447 лица от областта чрез включване в обучения, като 31% от тях участваха в мотивационни курсове. Осигурена е заетост на 219 лица, като малко повече от половината от тях – 122 лица са устроени на първичен пазар, а останалите в програми и проекти, като в схеми по ОПРЧР са включени 38 безработни роми.Постигнатото е резултат на целенасочените професионални действия на екипите на ДРСЗ и трите бюра по труда в област Русе, а така също и на ефективното партньорство с местната държавна и общинските администрации, със социалните партньори и работодателите. Въпреки това не може да се отрече факта, че трудно се променят психо-мотивационните нагласи на маргирализираните групи, а освен това е необходима и промяна в нагласите на обществото. Не е тайна, че тези лица трудно се приемат от работодателите, предвид липсата на трудова култура и изградени навици.

За иновативните и ефективни инициативи ДРСЗ Русе е единствената отличена от ръководството на МТСП и АЗ с грамота и плакет, което е резулат от приноса на териториалните поделения в региона, в т.ч. на ДБТ от област Разград за активно включване на младежи и работодатели при решаване на проблемите и реализация на схема „Младежка заетост”.

За изпълнение на правителствената политика на пазара на труда в област Русе, за постигане на намаление на регистрираната безработицата и за подкрепа на младите хора чрез изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014–2020 г. ДРСЗ Русе и трите бюра по труда и в бъдеще ще разчитат на трайно установените и непрекъснато развиващи се партньорство, съвместни действия, инициативи и подкрепа със социалните партньори на местно, областно и регионално ниво.


 • ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“, община Русе.


Основна цел: Мерки за намаляване на безработицата.

По данни на Дирекция „Бюро по труда" /БТ/- Русе през 2015 г., съгласно Националния план за действие по заетостта, активната политика на пазара на труда е насочена към безработните младежи, безработните над 50-годишна възраст, продължително безработните лица, безработните с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование/включително от ромски произход/, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица. Реализирането на активната политика се осъществява със средства от Държавния бюджет и Европейския социален фонд за схемите по ОП РЧР.В предоставените данни броят на граждани, регистрирани от ромски етнос не е точен, тъй като при регистрация в БТ, всяко безработно лице има право да определи етническата си принадлежност или да не посочи такава.

Отчетени са основните фактори, водещи до високото ниво на безработица сред ромите са: ниско образование или липсата на такова; липса на квалификация; недостатъчна активност и мотивация за работа; несериозно отношение към задълженията на безработно лице; липса на социални умения и др.

Във връзка с реализацията на НСРБИР, БТ - Русе реализира мерки за повишаване на пригодността за заетост и квалификацията на безработни роми, чрез включването им в обучения, като през 2015г.

Постигнати резултати: обхванати 44 безработни роми, от които 30 са включени в дейности по мотивиране за активно поведение на пазара на труда, а 14 са ползвали услугата „Професионално ориентиране“;

По направление Осигуряване на заетост на ромите, търсещи работа – осигурена е работа на 14 души, самоопределили се като роми, като 4 са включени в програми и проекти, както следва:

- по НП „Активиране на неактивните лица“ – 3 лица

- по проект „Подкрепа за заетост“ по ОП РЧР 2007-2014 постъпило на работа е 1 лице;

- Устроените на работа на несубсидирани свободни работни места са 10, като 5 са постъпили на работа със съдействието на ДБТ-Русе.

Изпълняват се дейности по заложените мерки за насърчаване на безработните да започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Целева група са безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Субсидията е еднократна парична сума, вместо парично обезщетение за безработица, при условията и по реда на КСО.

Постигнати резултати: През 2015г. са сключени три договора с безработни лица по тази мярка, но роми не са се възползвали от тази възможност

По отношение на брой безработните лица, самоопределили се като роми в БТ- Русе са 38 броя, като по експертна оценка през 2015 г. средногодишният брой роми регистрирани в ДБТ е 40 лица. Проблемът е основно работата с неактивните на пазара на труда. В тази връзка през 2015 г. след проведен конкурс, в БТ - Русе по Национална програма „Активиране на неактивни лица“, са назначени трима ромски медиатори. Медиаторите изпълняват задачи, свързани с идентифицирането на неактивни лица на пазара на труда от ромски квартали, чрез:Сподели с приятели:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница