Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница7/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   102

Община Камено – Изхождайки от разбирането, че основната причина за трудното приобщаване на ромите е лошата семейна и социална среда, в която се формират нравствените качества на децата, главното внимание по приоритет образование бе насочено към обхващане в ЦДГ и в училищата на децата от 3 до 16-годишна възраст. Трябва да отбележим, че по отношение на наситеност с ЦДГ, общината е на едно от първите места в областта от 13 населени места – 8 имат ЦДГ. В тях са обхванати и деца от ромски произход. Повиши се отговорността за обхващане подлежащите на задължително обучение от 5 до 16 г., като ежемесечно се следи за изпълнение на изискванията на чл. 47 и чл.48 от ЗНП за търсене на административна отговорност на нарушителите. Поради икономическия интерес вследствие парично подпомагане на родителите на първокласниците, няма проблеми при прибирането на децата за началото на учебната година. Не малка част от тях заминават с родителите си в чужбина - Гърция, Испания, а в последно време и в Германия. През 2015 г. продължи работата в ЦДГ с.Свобода, ЦДГ с. Кръстина и ЦДГ с. Винарско по проект „Знам и мога” за формиране на християнски ценности у децата от ромски произход. За това спомогна и съдействието на СНЦ „Верният настойник”, който продължава да поема таксите на децата на социално слаби родители. Извършената по препоръка на Районна прокуратура гр. Бургас съвместна проверка на община Камено с РИО на МОН Бургас показа, че с малки изключения се вземат адекватни мерки за прибиране на децата и учениците. В ЦДГ през 2015 г. са прибрани 182 деца, подлежащи на задължително обучение - от тях 91 преди постъпването им в 1-ви клас. Броят на учениците през 2015 г. от 824 към 01.01.2015 г. спадна до 797 към 01.12.2015 г. поради демографски и миграционни причини. В изпълнение на проект „Социално включване на уязвими групи в община Камено”, в гр. Камено през лятото на 2015 г. бе разкрита 1 група за работа с деца и родители от ромски произход за „Допълнителна подготовка на децата за гарантиране на равен достъп за образование” преди постъпване в 1-ви клас. В тази услуга са обучени 30 деца от гр. Камено за 2015 г. Разкриха се планираните социални услуги за ранно детско развитие на децата от предучилищна възраст в гр. Камено, с. Русокастро, с. Тръстиково, с. Трояново, с. Черни връх, с. Свобода и с. Кръстина. Една от тях е дейност по услугата „Интеграция на деца в детските градини и в предучилищните групи”. Проведено бе състезание с „карачки” между родители и деца от ЦДГ „Слънце” гр. Камено и ЦДГ с. Кръстина, което подпомогна процеса на интегриране и социализация. Продължи практиката безплатно да се извозват не само децата и учениците до 16-годишна възраст, но и ученици, навършили тази възраст, което дава допълнителен стимул на децата на социално слаби родители да завършат основно или средно образование. Сведен е до минимум броят на отпадналите ученици. Във всички училища, без НУ в с. Кръстина, се обучават деца на самостоятелна и индивидуална форма на обучение. НУ „Братя Миладинови” в с. Кръстина и СОУ „Хр.Ботев” в гр. Камено продължава партньорството с ЦМЕДТ „Амалипе” по програма за намаляване отпадането на деца от ромски произход по програмите „Всеки ученик може да бъде отличник”, проект „Успех”, „С грижа за всеки ученик” и проект ЦОИДУЕМ „Един различен поглед към бъдещето”. С тях се цели мотивирането на учениците от ромски произход да продължат своето образование. През март 2015 г. по двама учители от двете училища преминаха тридневно обучение по превенция на отпадане от училище, организирано от ЦМЕДТ „Амалипе” гр. Велико Търново. По проект „Реинтеграция на ученици, застрашени от отпадане и отпаднали от образователната система” в ОУ „Хр. Ботев” в с.Трояново участваха 27 ученици, а в ОУ „Иван Вазов” в с. Русокастро в самостоятелна форма бяха обхванати 11 ученици, 3-ма от които завършиха основно образование. В самостоятелна форма на обучение бяха обхванати и 36 ученици от СОУ „Хр. Ботев” в гр. Камено.

Община Карнобат – Образователната система в Община Карнобат е оптимално структурирана. Тя включва 2 ОДЗ и 3 ЦДГ в града, 1 ЦДГ и 1 ОДЗ в селата, 2 СОУ, 1 ПГССЛП и 2 основни училища в града и 2 ОУ и 1 начално училище в селата. Всички деца от ромски произход посещават детските градини. Провеждат се индивидуални разговори с родителите за ползата от образованието, провеждат се открити занятия с родителите, на които те да преценят, че децата им имат равни права и възможности, участват в мероприятия и празници. За учебната 2014 – 2015 г от училищата са отпаднали общо 33 ученици. Причините са от различен характер - социално-икономически, етнокултурни, незаинтересованост на родителите, преместване на местоживеене, сключване на граждански брак. За осигуряване на равен достъп и качествено образование на учениците от ромски произход в училищата се провеждат различни инициативи: осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала на тези ученици, подсигуряване на материали по учебните предмети, включват се в проекти на МОН, в разнообразни извънкласни дейности, спортни и извънучилищни прояви за ученици без неизвинени отсъствия, допълнителна работа с изоставащи ученици, родителски срещи за повишаване осведомеността на ромските родители относно ползите от образованост на децата им. Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на дисциплината и намаляване на безпричинните отсъствия. Планира се работата с учениците от ромски произход и в дългосрочен план. Включване на родителите на ромски деца в училищното настоятелство. Създаване на клубове по интереси за допълнителна работа и повишаване на мотивацията и успеха на учениците. Разнообразните дейности в учебно и извънучебно време подпомагат процеси на интеграция на учениците от ромски произход. В МКБППМН се провеждат срещи с родители на деца в риск за запознаване с правата и задълженията си по Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Наказателния кодекс и други нормативни актове, уреждащи социалните отношения „дете- родител- държава“. С цел задържане на учениците в училищата, в които се обучават деца от смесен етнически произход се организират множество мероприятия, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности. Училищата в общината работят по проекти „Успех“ и „С грижа за всеки ученик“, чиято основна цел е да осмисли свободното им време и даде допълнителна възможност за усвояване на учебното съдържание.

Община Малко Търново – Община Малко Търново полага усилия да осигури задължително 100% присъствие на децата от ромски произход в училище до завършване на образованието им. Към момента са обхванати 99% от децата от ромски произход. Целта е децата да бъдат образовани, за да отговарят на европейските изисквания на пазара на труда за квалифицирана работна сила. Това е важна предпоставка за приобщаване към на пазара на труда, за повишаване на здравния статус, за подобряване на условията на живот на ромите и подпомагане на процеса на десегрегация. СОУ „Васил Левски“ в гр. Малко Търново е със статут на защитено училище. То е единствено на територията на общината и в него учат ученици и от съставните селища на общината. Предприети мерки: *Включване на деца в извънучилищни дейности - курсове, СИП, спортни занимания, клубове и т.н.; *Извънкласни и извънучилищни дейности - организиране на спортни празници с участие на деца и ученици от различен етнически произход /колоездене, футбол, подвижни игри и др./; *Провеждане на дейности в детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на децата от ромски произход; *Приложение на програми за професионална квалификация на младежите и трудова заетост; *Привличане на ромските родители в образователния и училищния процес; *Образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход по ОП „РЧР” /безвъзмездна финансова помощ/;* Насърчаване на ромските деца да продължат образованието си и след навършване на училищната възраст; *Осигуряване на транспорт на децата от маргиналните групи от отдалечените места; *Подобрено образование и грижа на децата в риск и намаляване на ранното отпадане от училище; *Подобрена и насочена към интеграция на ромското население училищна инфраструктура; *Активно включване на ромите в образователните процеси и мероприятия; *Подобряване на квалификацията на ромското население.

Община Несебър – За 2015 г. в сферата на образованието не се наблюдават особено проблематични тенденции. Към момента е достатъчно да се продължат и надградят добрите практики. През 2014-2015 учебна година в община Несебър почти всички деца на родители в уязвимо социално положение, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование, са обхванати в образователната система. Няма недостиг на свободни места в детските градини и яслените групи за представителите на целевата група, както и ограничения при подбора и записването на децата. Училищата и детските градини работят постоянно с родители на деца и ученици в уязвимо социално-икономическо положение, както чрез традиционната форма – родителски срещи, така и чрез индивидуални срещи и активно включване на родителите в дейности съвместно с децата и учителите. Периодично се повишава квалификацията на педагогическите кадри, работещи с деца и ученици от уязвимите социални групи. С цел включване на повече учители и директори, общината организира семинари и обучения на място, в партньорство с различни обучителни институции: проведе се обучение на педагогически специалисти от детските градини на тема „Развитие на комуникативните умения при децата чрез игри и арт-терапевтични техники”. Тематиката на обучението е приложима в детските градини с преобладаващо мнозинство на деца от социално уязвимите групи. В началото на учебната 2015 г. представители на Сдружение „А. Шаама” посетиха с. Оризаре и с. Тънково с цел организиране на среща с майките на най-малките ученици от 1-ви клас. Темата на разговора „Нуждаем се от промяна и как да започнем” бе в духа на заложените в плана за интеграция цели. Темата засегна един от основните проблеми на семействата в общността – неграмотността и трудностите, които тя създава в личния и обществен живот на индивида, а и на семействата като цяло. Изясни се необходимостта от посещаване на учебни занятия, ограмотяването и придобиването на познания за обществото като основа на държавата. През м. декември със съдействието на общината се състоя съвместна благотворителна акцията на Сдружение „А. Шаама” и Сдружение „Верният настойник” за подпомагане на децата от ЦДГ „Усмивка” в с. Гюльовца и ЦДГ „Пролет” в с. Тънково, в които се полагат грижи и обучават основно деца от общността. По време на акцията бяха раздадени пакети /50 бр. в ЦДГ „Усмивка” и 42 бр. в ЦДГ „Пролет”/, включващи учебни помагала, подаръци и лакомства за децата. Ученици от ОУ ,,Иван Рилски” с. Кошарица и ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” гр. Обзор участваха в модула ,,Училище за родители”. Темите, които се дискутираха в групата на родителите бяха ,,Добрият родител” и ,,Юношеството”, а акцентите, на които се обърна внимание, бяха: ,,Какъв родител съм аз?”, ,,Отговорностите на майката и бащата в семейството”, ,,Правила в семейството” и ,,Какви промени настъпват в детето по време на юношеството”.Община Поморие – В училищата на територията на община Поморие се обучават 546 ученика от ромски етнически произход. Учениците, подлежащи на задължително обучение, са обхванати. Децата от целевата група , които се обучават в начален етап на основно образование, посещават редовно училище, но допускат значителен брой неизвинени отсъствия, връзката с подаване на информация към АСП все още е не трайна. На тази база и в изпълнение на разпорежданията на чл.47 ЗНП продължава работата на комисията, назначена със заповед на кмета на община Поморие, относно посещаемостта. Особено внимание се отделя на задължително подлежащите. Провеждат се предварителни разговори и дискусии с родители и настойници на децата. Проведени са 13 срещи с родители, на които е предоставена възможност за запознаване с нормативната уредба в сферата на образованието в рисковите райони с. Гълъбец, с. Бата и гр. Каблешково. Въпреки предприетите мерки, голяма част от децата не продължават образованието си в средно училище. През 2015 г. се проявяват следните тенденции: увеличаване на учениците постъпили в 1-ви клас в сравнение с 2014 г. /те са с 51, при 39 за 2014 г./; Намаляване на броя на учениците отпаднали от училище /за 2015 г. се задълбочава тенденцията на отпаднали от системата на образованието и от 17 бр. през 2015 г. те вече са 24бр./; Постъпване на ученици от семейства на български граждани от ромски произход и други такива в уязвимо положение след VІІІ клас в ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие; Осигуряване на безплатен транспорт за децата. През 2015 г. с цел интегрирането на децата е разкрита ОЦДГ „Слънчо” гр. Поморие с капацитет от 2 бр. по 25 деца, това дава възможност за повишаване равнището на образованието и грижата за приобщаване на децата от ромски произход. Най-голям е процентът на учениците от етническите малцинства в ОУ „Христо Ботев” гр. Поморие, ПГТ „Алеко Константинов” Поморие, ОУ „Паисий Хилендарски“ гр. Каблешково и ОУ „Христо Ботев” с. Бата. Пътуващите от други населени места ученици ползват безплатен транспорт. Основна грижа на педагозите е приобщаването им към учебния процес. За по-добро усвояване на новите знания и подготовката на уроците за следващия ден, учениците посещават полуинтернатни групи, разкрити към училищата. В училищата е изградена стабилна система за връзка със семействата и службите. При трудности в намиране на семействата и комуникацията с тях се сезира Отдел ”Закрила на детето” при Дирекция “СП” и мл. експерт „Хуманитарни дейности” при общинска администрация за намиране на детето и вземане на съответни мерки семейството да изпълнява задълженията си. В края на учебната година всички класни ръководители съвместно с педагогическия съветник посещават домовете на ученици с поправителни изпити с писмена информация за датите на изпитите и предхождащите ги консултации. Всички ученици от начален и прогимназиален етап от ромски произход са обхванати в целодневно обучение по проект „Подобряване качеството на образование в средищните училища”, където организирано се хранят. Храната се заплаща от проекта и е в размер на 33 100 лв. Навършилите 16 години ученици имат възможност да се обучават в самостоятелна форма на обучение. Във всички училища на територията на Община Поморие учителите и някои от директорите са преминали средносрочен курс на обучение „Работа в мултиетническа среда”. Учениците от етническите малцинства активно участват в извънкласни форми на обучение, училищни и общински мероприятия. В ОУ „Паисий Хилендарски” – гр. Каблешково, съвместно с НЧ „Атанас Манчев” гр. Каблешково, децата от ромски произход - 10 ученика, са ангажирани в „Летните ателиета по изкуства”, като за работа на същите са одобрени и реализирани 1 800 лв. В ОУ „Христо Ботев” с. Бата родителите са включени в училищните мероприятия като консултанти по ромските традиции и обичаи, а театралната формация и художественото слово са в приоритета само на ученици от ромски произход, резултатите не закъсняват - наблюдава се трайна тенденция по усвояването на българския език и приобщаването на децата от ромски произход към българските традиции и обичаи, с активната помощ и съдействие на родителите. През 2015 г. учениците от ромски произход бяха включени и активно участваха в „Ученическите игри 2014/15 г.”, като завоюваха престижни места в състезанията по футбол - І-во място за учениците от ОУ „Отец Паисий” с. Страцин при 70% участие на деца от ромски произход. През 2015 г. се включват активно участници в ДЮШ по „Хандбал” и „Футбол”, като от общо 323 деца, ангажирани в тези видове спортове, 8% са от ромски произход, за развитието на масовия спорт през 2015 г. са изразходвани 93 000 лв. На територията на Община Поморие функционират 6 ЦДГ и 2 ОДЗ, като децата от ромски произход се приемат на общи основания, както всички останали деца. Във всяка една от тях се възпитават деца от ромски произход. Общият брой на деца от етнически малцинства, посещаващи ЦДГ и ОДЗ е 93. Провежда се интеграционна политика в съответствие на стандартите за защита правата на човека и малцинствата, постигнато е пълноценно владеене на българския език при всички деца и социализация на децата от етническите малцинства, чрез включването им във всички дейности, характерни за детската градина. Включването на родителите в цялостния живот на детската градина се осъществява чрез организиране на открити уроци, празненства и родителски срещи. Проведени са обучителни семинари за повишаване квалификацията на педагогическия и помощен персонал по отношение интеграцията на децата от етническите малцинства. Задълбочаването на анализа предполага и извеждането на преден план на основните причини за отпадането на ученици до 16 годишна възраст, а те са: 1.Икономически – финансови проблеми на семейството, поради трайна безработица, в доста от случаите маргинализация /липса на средства за издръжка на семейството и осигуряване на необходимите за образованието средства/, ранни бракове, не добра социална и семейна среда, миграция на семействата в други населени места и държави с цел търсене на работа, като вземат децата със себе си без да им осигуряват образование; 2.Образователни - слаб успех, значителен брой неизвинени отсъствия, недостатъчно владеене на български език, липса на интерес към образованието, ниска просветна култура на родителите, неосъзнатост на образованието като ценност. Причина за това е ниският образователен статус и самочувствие, липса на опит в такива дейности; 3.Етнокултурни - съхранен традиционен начин на живот, не достатъчна мотивираност на родителите децата да ходят на училище. Родителите на ученици от етнически произход избягват участие в училищния живот. Причина за това е ниският образователен статус и самочувствие, липса на опит в такива дейности. На тази база се налагат следните изводи: училищата на територията на общината все още не са отворена среда за обучение за превенция и борба срещу ранното им напускане от училище; Осъществяваният мониторинг от училищните ръководства над класните ръководители, педагогически съветници и учителите в някои училища на територията на общината не е достатъчно ефективен.

Община Приморско – Общината има добре развита образователна структура с 6 учебни заведения. За учебната 2014/2015 година в 9-ти клас има 95% записани ученици от уязвимите групи. Обхванатите деца в детските градини са 40 бр. от тях около 15 подлежат на записване в 1-ви клас. За периода има отпаднал само един ученик, като причината за това е непосещаване на учебните занятия. Има назначен „Обществен възпитател“, който работи с децата от уязвимите групи и това оказва влияние.Община Руен – В СОУ в с. Руен – с най-многобройно население с граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, се обучават 843 ученици, което е с 61 ученика в повече от предходния период. 226 от тях са в уязвимо социално положение. В ОУ с. Ръжица в уязвимо социално положение са 66 бр., като се наблюдава увеличение постоянно общ брой спрямо предходен период. В с. Просеник учениците в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, са 14, като общият брой ученици е почти непроменен. В с. Вресово са 84 бр., като общият брой ученици е увеличен с 21. В с. Ябълчево – 24 бр. и в с. Череша са 8 бр., като общият брой ученици е малко увеличен спрямо предходен период. Почти всички от изброените ученици са от многодетни семейства с нисък социален статус. Към 01.01.2015 са отчетени 21 бр., като 20 от тях са в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. В СОУ с. Руен отпадналите ученици, живеещи в уязвимо социално положение, в сходна на ромите ситуация, са свързани със социални фактори: заминаване на семействата в чужбина, по семейни други причини, встъпване в съжителство на семейни начала/предимно от VІІ и VІІІ клас/. Водят се разговори от класните ръководители с родителите с цел прибирането и задържането на децата им в училище; осъществява се дейността „приемни учители”. Учениците живеещи в уязвимо социално положение са включени в училищни тържества и празници, в извънурочни консултации и извънкласните форми „Мажоретки”, „Футбол” и НП „С грижа за всеки ученик”. В ОУ с. Просеник се провеждат педагогически лекции за ролята на семейството при възпитанието на децата, извършва се индивидуална работа с родителите за личностното поведение на учениците живеещи в уязвимо социално положение, включващо посещение и разговори в дома. В извънкласните дейности с учениците, живеещи в уязвимо социално положение сходна на ромите ситуация се включват в чествания на празници от националния и народния календар, води се разяснителна работа за възможностите за продължаване на образованието след 7 и 8 клас, организират се беседи-разговори с медицински лица, мотивират се за личностни изяви на състезания, конкурси, изложби, реферати и др. В ОУ с. Вресово, в ОУ с. Ябълчево и в други основни и начални училища на територията на община Руен, в които има ученици, живеещи в уязвимо социално положение в сходна на ромите ситуация са проведени лекции по теми и срещи с родители за личностно поведение, като броят им не е уточнен. Периодично се провеждат мероприятия и тържества за включване на деца от такива групи в училищни празници, спортни състезания, национални празници и др. Във всички училища се провеждат лекции и здравни беседи по учебен план на училището. В някои училища са приети „Училищни програми за превенция на отпадналите ученици”, включване на застрашените от отпадане ученици от уязвимо социално положение в сходна на ромите ситуация в извънкласни и извънучилищни дейности, занимания по интереси, спортни състезания и др. Почти двойното увеличение на децата от полудневните детски градини и с 87% увеличението на децата от полудневните подготвителни групи показва нарастване на младото население на общината, като в селата с деца от уязвимо социално положение не се наблюдава увеличение, вкл. и за с. Руен където е преобладаващото население от групи живеещи в сходна на ромите ситуация. Общо в ЦДГ се обучават 492 деца, което е с 22 бр. в повече от предходен период. От всички детски градини и учебни заведения педагозите са преминали обучение за работа в мултикултурна среда.

Община Созопол – Образователната система в община Созопол е оптимално структурирана. На територията на общината има 7 ЦДГ, 1 ОДЗ с един филиал, 5 ОУ и 1 СОУ. В община Созопол не съществува проблем за обхвата на децата. Сградният фонд е в добро състояние. Осигурен е транспорт за пътуващите ученици дофинансиран с общински средства. Ежегодно се заделят средства за оборудване на компютърни кабинети в училищата, закупуване на интерактивни дъски и др. Осигурява се редовна посещаемост и задържане в училищата чрез провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от I до VIII клас. Обхванати в задължително предучилищно обучение през учебната 2014/2015 г. – 93 деца, а през учебна 2015/2016 г. – 91 деца. Няма необхвати в задължително предучилищно обучение деца, в т.ч. и роми. В ЦДГ с. Росен и филиала в с. Равадиново са организирани групи по математика и български език по проект на МОН „С грижа за всеки ученик“. В професионална паралелка - професия хотелиерство, специалност „Организация на дейностите в места за настаняване“ в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Созопол през учебната 2014/2015 г. са обучавани 50 лица 90%, от които са от ромски произход. Община Созопол осигури безплатен транспорт за младежите от вътрешността на общината, които се обучават в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Закупени през 2015 г. са 5 бр. климатици за нови кабинети на стойност 11 520 лв. Работи се по утвърдена от кмета на община Созопол процедура за превенция на ранното отпадане от задължително обучение на учениците в училищата на територията на Община Созопол. През 2015 г. стартира проект на БЧК и община Созопол „Топъл обяд“ в ОУ „Хр.Ботев“ с. Зидарово за подпомагане на 30 социално слаби ученици от етническите малцинства. Особено място се отрежда на извънкласните училищни форми – СИП, кръжоци, клубове за мотивиране и задържане на децата в училище, ориентирани към техните интереси. В ОУ с. Равна гора през 2015 г. по Проект „Успех“ са сформирани ателиета, секции и клубове в 7 извънкласни дейности, а от октомври се работи по Проект „Аз съм важен, защото съм различен“ към ЦОИДУЕМ. В училищата с преобладаващ дял на ученици от уязвимите общности ОУ „П. К. Яворов“ с. Крушевец, ОУ „Христо Ботев“ с. Зидарово, ОУ „Христо Ботев“ с. Росен и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Равна гора извънкласните форми и СИП са: Вокални и танцови групи „Фолклор на етносите“, клубове по математика и български език, краснопис, християнски добродетели. В ЦОП гр. Созопол подкрепа по отношение на подготовката им за социална интеграция, придобиване на образователни и социални знания и умения за справяне в ситуация на риск през 2015 г. са получили 56 деца като от тях 28% са от уязвимите групи. Настанените в ЦНСТ Атия деца, в т.ч и от уязвимите групи, се обучават в ОУ „Христо Ботев“ гр. Черноморец по проект „Включващо обучение“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Като силни страни се отчитат максималното обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение; осигуряване на равни възможности за достъп и качествено образование; съхраняване и развитие на културната идентичност на етносите; подобряване и допълване на образователния процес с извънкласни и извънучилищни форми-СИП, кръжоци, клубове, обновена материално-техническата база, осигурен училищен транспорт, безплатни детски гради в община Созопол. Като трудности се отчитат недостатъчното включване на родители от ромски произход по проблемите на учениците и ранните бракове, недостатъчно единодействие между училище и семейство, липса на регистрирани ромски НПО на територията на община Созопол. Намаляващият брой ученици, сегашното наличие на слети паралелки и промените в Закона за образованието ще наложат промени в преструктурирането на училища през 2016 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница