Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница70/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   102

- провеждане индивидуални и групови срещи с неактивните и обезкуражени лица, с оглед мотивиране за регистрация в ДБТ и ползване на посреднически услуги за заетост и обучение; организиране и провеждане информационни кампании, семинари и срещи, за запознаване на бенефициентите на програмата със законови разпоредби и правни казуси, касаещи статута им, с програми и мерки, реализирани от ДБТ, професионално информиране и консултиране и др., с оглед повишаване информираността им и активността на пазара на труда; предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица – бенефициенти на програмата и на останалите клиенти на ДБТ; сътрудничество и съдействие на местните ромски НПО, на местната власт, както и представители на други институции и др.

Постигнати резултати: провели 31 информационни кампании “Ела и се регистрирай”, в които са взели участие 195 лица. Проведени са срещи с работодатели и НПО, като в резултат от тях 3 лица са постъпили на работа. Установени са контакти с координатора от гр.Русе на Младежка фондация „Арете” във връзка с привличането на неактивни млади хора за ползване на услугите на БТ Русе. Работата на ромските медиатори ще продължи и през 2016 година, което ще доведе до постигане но по-значителни резултати, тъй като видно от анализа е, че продължава да са необхванати най-изолираните групи от тази общност, което води до обществено-значими последици – престъпни и незаконни действия.

С цел привличане на ромската общност и работа на терен, Сдружение БРТИМ през 2015 г. продължава дейността по ранно кариерно ориентиране и консултиране на ромски деца и младежи, чрез разширяване на дейността на Център за оценка на потенциалните възможности. Чрез осигуряване на устойчивост на Проект „Без граници в заетостта”, финансиран от ОП РЧР през 2015 г., е продължен процеса на активно включване в заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда, чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Великобритания, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.

През 2015 г. Сдружение БРТИМ подписа споразумения за изпълнение на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 с Дирекции „Бюро по труда“ Русе, Бяла и Ветово. През април 2015 г. Сдружение БРТИМ организира и проведе конференция на тема „Предизвикателството – младежка заетост“ съвместно с НСНЦ „Младежки глас“ – клон Русе, на която присъстваха представители на заинтересованите институции, работодатели, НПО, образователни институции и младежи. Създаденият в рамките на проекта Център за оценка на потенциалните възможности продължава да функционира и предоставя възможност за комплексен подход при наблюдение, изследване и оценка на потенциала, знанията и уменията на младите хора до 29 години, но липсват данни относно постигнати конкретни резултати.Анализът на постигнатите резултати показва,че може да се отчете минимален напредък в привличането на трудовия пазар, лицата от рискови групи, но проблемът остава да търсим по-адекватно решение и в бъдещ план. Тревогата в това отношение се състои и в следното: трудно се променят психо-мотивационните нагласи на маргирализираните групи, а освен това е необходима и промяна в нагласите на обществото ни. Не е тайна, че тези лица трудно се приемат от работодателите, предвид липсата на трудова култура и изградени навици. • ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“, община Иваново

Цел. „Създаване на условия за равен достъп на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, до пазара на труда”:

 Участие в Регионални програми за обучение и заетост – 4 бр. роми. • ПРИОРИТЕТ ЗАЕТОСТ, община Две могили

Политиките и мерките за интегриране на най-неравнопоставените групи на пазара на труда, в това число ромите, са насочени предимно към намаляване на инвестициите в субсидирана заетост, намаляване на неформалната заетост, координиране на социалната и данъчната политика, подобряване на възможностите за учене през целия живот и квалификация и създаване на възможности за устойчива интеграция на първичния пазар на труда.

Ниското образование и липсата на професия затрудняват изключително много реализацията на ромите на пазара на труда, а липсата на работа и упражняването на нискоквалифициран труд води до много ниски доходи в общността.

По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Бяла, регистрираните безработни лица за 2015г. са 762, от тях:


 • 377 – мъже, 385 – жени, 22 – с висше образование, 341 – със средно образование, 92 – с основно образование и 307 – с начално образование;

 • До 29г. възраст – 67, от тях 36 – мъже, 31 – мъже, 5 – с висше образование, 37 – със средно образование, 10 – с основно образование и 15 – с начално образование.

В програмите за заетост към Община Две могили за 2015г.са включени лица от трите етноса, към следните програми:

Регионална Програма „Заетост” – програмата е за срок от 6 месеца, за периода от 01.04.2015г. до 01.10.2015г., наети лица – 20 броя на 4 часа.

НП „КЛИО” – програмата е за срок от 6 месеца, за периода от 01.04.2015г. до 01.10.2015г., наети лица – 2 лица на 8 часа – 1 екскурзовод и 1 работник озеленяване, с месторабота – село Пепелина, пещера „Орлова Чука”.

НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” – наети лица 1, за 24 месеца на 8 часа на длъжност работник – поддръжка в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили.

И през 2015г. приоритетно се работеше по следните проекти:


 • „Подкрепа за достоен живот” за предоставяне на услугата „Личен асистент” – през 2015г. личните асистенти бяха 40 от всички населени места на общината, с изключение на селата Широково и Пепелина, които се грижиха за около 40 потребителя.

 • „Обществена трапезария” – финансирана от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Обхванати са общо 50 потребителя от всички населени места на общината. Потребителите, ползващи услугата са лица, които са в затруднение и ползват месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника на Закона за социално подпомагане.

БЧК – През месец май се проведе среща – беседа в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, на която гостуваха представители и доброволци от регионалния екип на Българския младежки червен кръст – Русе. Гостите разказаха за дейността на доброволеца, за взаимопомощта между хората и припомниха на децата от 7 клас за доброто, толерантността, любовта. Екипът на БМЧК посочи принципите на доброволеца /хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство, универсалност/ и прожектира филм за историята за създаване на организацията, в който подрастващите можеха да видят нуждата от всяка протегната ръка – в това да се окаже първа помощ, в безвъзмездното даряване на неща от първа необходимост като храна и вода, морална и медицинска помощ при бедствия и военни действия. Учениците получиха информация за това как биха могли да станат доброволци и се включиха в кратка беседа за това как можем ежедневно да бъдем по-добри. Организатори на инициативата бяха Община Две могили, БМЧК – Русе и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили.

На 12 март 2015г. аулата на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Две могили отвори врати за гостите от Младежки информационен център – Русе, които разговаряха с дванадесетите класове на тема „Междукултурна толерантност”. Учениците участваха в ролеви игри, беседи и изготвиха своите презентации по темата. С клип за различията между хората – социални, здравни, етнически, възрастови и много други, МИКЦ – Русе въздействаха на младежите, напомняйки им за общочовешките ценности и правото на пълноценен живот на всеки един от нас. Мероприятието се осъществи благодарение на готовността на училищното ръководство и общинска администрация да си съдействат за повече младежки инициативи, развиващи подрастващите като Личности с широк социален мироглед, гражданска позиция и готовност за устойчиви принципи за взаимопомощ и толерантност.

В навечерието на Дните на град Две могили, централния булевард на града се превърна в пъстра и весела атракция. На 8 май БМЧК – Две могили отбеляза Световния ден на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец с шарен карнавал с маски и показа, че зад маската може да стои всеки, а хванати ръка за ръка – вички сме равни. Младежите имаха за цел да привлекат вниманието на обществеността към взаимната толерантност и поканиха за свои съмишленици и съорганизатори деца от различни възрастови групи, с различен социален статус и етническа принадлежност.

На 16 ноември 2015г. общинска администрация отвори врати за децата в чест на Международния ден на толерантността. Кампанията се проведе със съдействието на СОУ „СВ. СВ. Кирил и Методий”-Две могили, ПГСС „К. А. Тимирязев”-Две могили и ОДК „Д-р Пангелов”.

На 01 декември 2015г. обществеността подкрепи борбата със синдрома на придобитата имунна недостатъчност с различни информационни кампании за превенция към заболяването, както и с кампании в подкрепа на боледуващите. Мотото на кампанията бе „Прегръдката не убива. Дискриминацията – ДА!”.

Център за обществена подкрепа

Към настоящият момент, Центърът за обществена подкрепа в град Две могили работи с 43 потребители, от които: • с направления от Отдел „Закрила на детето” – 18 бр.;

 • с предложения от други организации – 18 бр.;

 • по собствено желание /самоизявени/ - 7 бр.;

В зависимост от ползваната услуга се разпределят :

 • превенция на отпадането от училище – 13бр.;

 • превенция на отклоняващо се поведение – 4 бр.;

 • семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство – 12 бр.;

 • реинтеграция и деинституализация – 1 бр.;

 • ресурсно подпомагане на деца със СОП – 3 бр.;

 • подкрепа на приемното дете, след настаняване в приемното семейство – 3 бр.

Центърът за обществена подкрепа оказва силно въздействие при работата с младежите в рискови групи. Разнообразните игрови подходи предразполагат децата към преоткриване на модела на поведение, морално – духовното развитие, творческата нагласа, социализацията и контактността. Центърът подтиква, чрез образователно-възпитателни мероприятия децата от общината към различни дейности, хобита и интереси, чрез които да получат възможност за пълноценно реализиране като активни граждани на обществото. Такива са спортът, изкуствата, туризъм и околна среда и др. Широкообхватната дейност със специалисти социални работници и психолог е ключов фактор за положителното развитие на децата. С превантивна цел към асоциално поведение, агресия и противообществени деяния, бяха проведени различни мероприятия с ученици от всички възрастови групи, от всички етноси и без разделение по пол.

Домашен социален патронаж – услугата се предоставя от Общинско Предприятие „Обществено хранене”, финансирана от Община Две могили. Включва доставка на храна по домовете на пенсионери и хора с увреждания, като ползването на услугата се заплаща с месечна такса от потребителя.

 • ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“, община Ценово

Цел. „Общо състояние на трудовата заетост, в областта. Брой безработни в общини с най- голяма безработица, причини. Мерки за намаляване на безработицата

През отчетният период поради липса на програми за временна заетост безработицата беше висок процент. Малък брой лица бяха заети по отворените мерки. В общината местните земеделци наемат ограничен брой безработни, както се наемаха и местни безработни по спечелени проекти, например ВИК – мрежата, ремонт на читалищата и още. Безработните в общината са около 30% от жителите. Голям е процента на безработните роми. Те са предимно без или с ниско образование. Основно се наемат по програми за временна заетост. Малка част от тях емигрират временно в Гърция , Германия или Холандия.

Брой заети лица по програми през 2015 г.:

1. Наеми от работодатели – в общината – близо 50 лица.

2. Регионална програма за обучение и заетост - 10 лица.;

3. Насърчителна мярка по чл. 36, ал. 2 от ЗНЗ –1 лице

до 29-годишна възраст с трайни увреждания;

4. Насърчителна мярка по чл. 36а от ЗНЗ - 1 лице до 29-

годишна възраст;

5. Насърчителна мярка по чл. 41а от ЗНЗ – чиракуване

на 1 лице с основно образование до 29-годишна възраст;

6. Насърчителна мярка по чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ –1 лице

с трайно намалена работоспособност;

7. Насърчителна мярка по чл. 55 от ЗНЗ за период от 12 месеца на 8 часа –1 лице

изтърпяло наказание „лишаване от свобода“;

Ø В НП „ ОСПОЗ ” са включени 14 лица.

Със собствени средства на общината бе ремонтирана сграда и открит Център за обществена подкрепа . Центърът има капацитет 20 потребители. В момента са обхванати 23 лица, Екипът от млади хора предоставя на нуждаещите се социална , психологическа и логопедична подкрепа на лицата от 0 – 18 г. Осъществява се превенция на застрашените от отпадане от образователната система, семейно консултиране и др. услуги. От обхванатите потребители 60% са лица от ромски произход


 • ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“, община Ветово

Заетостта и социалната политика са сред основните приоритети на ръководството на Община Ветово. Високият процент на безработица сред населението от ромски произход в общината е сред най – сериозните проблеми. Наблюдава се изоставане в образователно – квалификационното равнище на ромското население, което се дължи на множество фактори. Ниският коефициент на образованост е фактор, генериращ криминогенно поведение и неконкурентоспособност на пазара на труда. Община Ветово води целенасочена социална политика като се ангажира с реализирането на редица социални проекти и проекти, свързани с осигуряване на заетост на безработни лица, по – голяма част, от които са от ромския етнос. Приоритетно се работи по следните проекти:
 1. Проект – „Нови възможности за грижа” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (програмата за лични асистенти)2014-2020 г. От стартирането на проекта до настоящия момент са обслужени 40 потребители. Назначените лични асистенти от ромски произход са двама и двама потребители от ромски произход;

 2. Проект – „Заедно“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (програмата за лични асистенти) От ромски произход един потребител и един личен асистент.

През 2015 г. продължи реализацията на Договор за съвместна дейност за организацията на дейностите по чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните помощи между община Ветово и Дирекция „Социално подпомагане“- Ветово. В началото на месеца до 5 число Дирекция „Социално подпомагане“- Ветово изпраща до Община Ветово списък на лицата, които е необходимо да положат обществено полезен труд за срок от 14 дни месечно по 4 часа дневно, съгласно Програма за извършване на обществено полезни дейности. Основни дейности и видове работа включени в програмата бяха: комунално битови дейности, дейности по опазване на околната среда, ремонтно – възстановителни дейности и др. дейности. Общинска администрация гр. Ветово им осигурява инструменти, материали и лични предпазни средства за ефективно изпълнение на дейностите по тази програма. . С реализацията на Програмата за полагане на общественополезен труд през 2015 г. по реда на чл. 12, ал.1 от ППЗСП от безработни лица в трудоспособна възраст, подпомагани с месечни социални помощи на основание чл. 9 от ППЗСП е постигнато:  пълноценно ангажиране на безработни лица в трудоспособна възраст, обект на месечно  подпомагане в общественополезни за общината дейности, поголяма ефективност при организирането и контролирането на отработените дни, формиране трудови навици на  ангажираните  по програмата  лица, социална  интеграция  на  безработните  лица  в обществото за  бъдеща  трудова  реализация,  подобряване  условията  на  живот  и  жизнената  среда  в населеното  място  и  преустановяване  на формираните  нагласи  за  пасивно и безвъзмездно получаване на помощи. През последния месец лицата положили обществено полезен труд са общо 199 броя лица:  основно роми и социално уязвими етнически групи от населението на община Ветово. • ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ”, община Сливо поле

Повечето от ромите в общината са безработни, не търсят активно работа, нямат завършено образование и придобита квалификация, което затруднява и намирането и съответно наемането им на работа, и включването им в обществения живот.

Безработицата и ниските доходи при тази общност обуславя рискова група социално слаби лица и семейства, подпомагани с месечни социални помощи.

През 2015 г. 70% от подпомагани те с месечни социални помощи по чл.9 от ППЗСП . са от ромски произход

Преобладаващи са многодетните и непълни семейства, в които има повече нетрудоспособни членове.

При регистрация в ДБТ лицата попълват заявление и по желание се самоопределят към определена етническа група.

През 2015 г. общинското ръководство е успяло да осигури трудова заетост на безработни роми, ползвайки опциите на различни национални и регионални програми.

През отчетния период се провеждаха периодично срещи с участието на местни бизнесмени, лидери на ромската общност от различните населени места на общината и представители на общинската администрация с цел осигуряване трудова заетост на безработни роми.

От всяка такава проведена среща, страните участнички в нея излизат с договорени определен брой работни места, осигуряващи временна или с по-траен характер трудова заетост на безработни роми.

Общинското ръководство акцентува върху разяснителната работата под формата на младежки кръгли маси, срещи с ученици в училищата на общината, за насърчаване на младите хора от ромски произход към участието им в различни образователни курсове за придобиване на професионални умения от различни области, които ще им позволят да се реализират на пазара на труда.

Направената точна снимка през отчетния период на състоянието по отношение на заетостта сред ромската общност в общината позволи да се откроят основните проблеми, които ще се решават в следващия период, а имено: • Голям е делът на нерегистрираните безработни роми;

 • По-висок е делът на безработните роми сред жените;

 • Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица;

 • Висок е процентът на ниско образованите сред ромската общност, което е сериозна пречка при осигуряването на работа.

ІV. ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“Цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура.

Водещи отговорни институции за изпълнение на целите в приоритет „Подобряване на жилищните условия” са общините в област Русе.

Българските граждани от ромски произход в област Русе не живеят в гета или отделни изцяло ромски квартали. Като цяло инфраструктурата в кварталите и населените места, в които преобладава тази група от населението е в добро състояние. Изградена е електрическа и водопроводна мрежа, но на места липсва канализация. Не липсват обаче и отделни имоти, до които не са прекарани ток и вода.

Съществуват терени, които обитава целевата група, които нямат изработени кадастрални карти и регистри към тях.

В по-голямата си част ромското население живее при лоши битови условия.
 • ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“, община Русе


Основна цел: Мерки за преодоляване на съществуващия проблем.

 • Ромското население в Община Русе е концентрирано предимно в кварталите: „Селеметя“, кв.„Средна кула - Трите гълъба”, „Чародейка“ и „Захарна фабрика - Тракция”. Важно е да се отбележи, че концентрирането на ромската общност в определени територии затруднява процесът на социалното им включване и интегриране и се наблюдава определено маргилизиране.

 • В доклада липсват конкретни данни, колко са настанени в общински жилища и колко семейства са от ромски етнос. Причината е, че в Жилфонд не се води отделен регистър за нуждаещите се ромски семейства, поради недискриминирането им, но се полагат усилия за осигуряване на жилища на нуждаещите се. Друг важен проблем е, че след настаняването им, те нямат уменията за битова хигиена и култура, а освен това има случаи на неплащане на наем, битови сметки, което води до своите последствия.

 • В тази посока, Община Русе реализира проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе” по Програма „Българо-швейцарска програма за сътрудничество”, който основа е насочен към подобряване на жизнените условия на ромската общност. Предстои планиране и построяване на жилищен блок, в който ще бъдат настанени крайно нуждаещи се семейства. • ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“, община Иваново

Цел. „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура”:
 За актуализация на подробни устройствени планове на съществуващи терени и подобряване състоянието на техническата инфраструктура, асфалтиране на улици, изграждане на тротоари на този етап Община Иваново няма възможност да осигури необходимите финансови средства. • ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“, община Ценово

Цел. „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура”:

ØПочистване и облагородяване на детски площадки в квартали с компактно ромско население .

Ø Изградени са пет спортни площадки – 4 за мини - футбол и една за хандбал в дворовете на училищата ни.

Ø. През годината със средства от бюджета на общината са извършени строително -ремонтни работи на не малка част от сградите общинска собственост, а именно: • ремонт на Читалищния киносалон в с. Долна Студена;

 • Парк за отдих в с. Ценово по програма « Красива България» ремонтни дейности в санитарния възел на Домашния социален патронаж в с. Ценово;

 • Основен ремонт на читалищния салон в с. Караманово;

По Национална кампания „ За чиста околна среда - 2015" на тема „ Обичам природата - и аз участвам" , бяха одобрени 2 проекта, а именно:

 • Озеленяване и възстановяване на паркове и градинки в с. Пиперково, община Ценово, област Русе;

 • Озеленяване и възстановяване на зелени площи в ЦДГ „Радост” с. Караманово, община Ценово, област. Русе • ПРИОРИТЕТ „ ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“, община Ветово

В община Ветово жилищата в града са сравнително благоустроени. В сравнение със селата – над 94% от жилищата в града притежават стандартните елементи – електричество, вода и канализация. Ромските квартали не се различават особено от останалата част на населението. Улиците са в добро състояние, асфалтирани са, но са амортизирани. Съществува улично осветление.

Нерегламентирани сметища липсват и не се отчитат като проблем. Като цяло повечето семейства живеят в масивни сгради няма остра нужда от нови жилища. Броят на къщите извън регулация и незаконните къщи е нулев. • ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ”, община Сливо поле

Дейността на общинското ръководство през отчетния период в разглежданата област бе насочена към подобряване инфраструктурата в общината, недопускане на пространствена сегрегация по отношение на ромската общност и постоянно търсене на възможности чрез участие и изпълнение на регионални и европейски проекти за подобряване на жилищните условия на целевата група.

Ромското население в община Сливо поле не живее изолирано от останалите етнически групи. Като цяло инфраструктурата в кварталите и населените места, в които преобладава тази група от населението е в добро състояние. Изградена е електрическа и водопроводна мрежа, но липсва канализация. Не липсват обаче и отделни имоти, до които не са прекарани ток и вода.Сподели с приятели:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница