Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница71/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   102

Ромското население в общината не живее в гета или в отделни изцяло ромски квартали. Голяма част от тях живеят в дворни места – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство. Част от изградените в тях жилищни сгради са построени въз основа на отстъпено право на строеж, а друга са без съответните строителни книжа. Малка част от ромите живеят в собствени дворни места и къщи.

Общината не разполага с обществен жилищен фонд.

Направеният задълбочен анализ през 2015 г. на жилищните условия на ромската общност в общината и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, дадоха възможност да се откроят основните проблеми, а имено:

- В по-голямата си част ромското население в общината живее при лоши битови условия;

- Терените, които обитава целевата група, нямат изработени кадастрални карти и регистри към тях;

- Няма изработен актуален ОУП (в процес на изработване е);

- Социалната инфраструктура в тези територии е слабо развита. Необходими са значителни финансови средства за подобряване социалния живот и обслужването на населението от тази група.

Търсенето на пътища и средства за решаване на изброените проблеми ще бъде основното в последващата ни дейност в разглежданата област.

Без усвояване от общината (чрез спечелени проекти) на средства от фондове на Европейския съюз и национални такива, средства насочени конкретно за решаване на жилищните проблеми на ромската общност и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, няма да се получат така желаните и очаквани резултати.  • ПРИОРИТЕТ 5 „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“

Цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”.

Отговорни институции за изпълнението на мерките в приоритет „Върховенство на закона и недискриминация” са Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Русе и Регионалното представителство на Комисията за защита от дискриминация.

Най-характерните проблеми на живущите в кварталите и населените места, в които преобладава население от ромския етнос, са големия процент на трайната безработица, което се дължи преди всичко на липса на образование, професионална квалификация, трудови навици, мотивация за работа, специфичните бит и култура на ромските малцинства и лошите битови условия, в които живеят.

По-младата част от ромското население, особено родените след 1980 г. са масово неграмотни – за разлика от възрастните роми. Проблемите, които възникват са бързото включване още в ранна възраст на децата им в извършване на престъпни деяния, като просия, джебчийски кражби и др., с цел избягване на наказателна отговорност.

Сред голяма част от хората живеещи в населени места със смесено население, има отрицателна нагласа към ромите, но това не пречи на съвместното съжителство.

Зачестяват случаите на самонастанили се ромски семейства във вилните имоти в близост до кв. „Селеметя“ и местността „Трите гълъба“, като най-често приходящите са от близките села и от малките градове.

Друг проблем е ниското ниво на правна култура, липсата на задръжки, социално битовия консерватизъм (особено в малките населени места), както и все по-широко разпространяващото се чувство за безнаказаност.

Не на последно място е и високата раждаемост при ромите, преференциите от страна на държавата и незаинтересоваността на гражданите към проблемите на малцинствата.

Част от ромските деца са с рисково сексуално поведение, висока е честотата на ранна бременност и извънбрачни раждания. Тези новородени деца са с влошено здраве поради лошите битови условия, в които са поставени липсата на опит при обгрижването от страна на маловръстните им майки, които са с ниско образование и интелект. Проблем на ромските деца се явява детската бедност. Децата от многолюдни семейства или тези с един родител на практика са лишени от равни възможности за бъдещо развитие. Често те не посещават училище, тъй като родителите нямат средства за това. Голяма част от децата са без необходимия родителски контрол и са потенциални извършители и жертви на престъпления. Тенденция за децата е нежеланието за посещаване на учебни занятия.

Характерни за ромските групи са лошото социално-икономическо състояние, високата безработица, ниските доходи с някои изключения и незачитане нормите на поведение в обществото, което е предпоставка за извършване на престъпления с цел набавяне на средства за изхранване на семейството.

Всичко това води до висока престъпност, нарушаване на обществения ред и неспазване на никакви морални, етични иобществени норми от страна на малцинствата. Поради това по-голяма част от живущите в зоните са и част от активния криминален контингент.

Посегателствата най-често са насочени към селскостопанска продукция от вилните имоти, извършването на измами, джебчийски кражби от горския фонд и др. Не са редки и кражбите на ел. Инсталации от имоти в които собствениците не живеят постоянно, което от своя страна води до разрушаване на личното имущество и нанасяне на материални щети и разходи по възстановяването им.

В горе посочениет райони и населени места често се наблюдава неспазване на наредбите на Общините относно определената часова зона за вдигане на шум.

Като цяло територията на Област Русе няма констатирани междуетнически напрежения.

След отпадане на визовия режим за пътувания в страните от ЕС – голям брой роми пътуват и работят в чужбина – Гърция, Испания, Италия, Германия и др., като част от тях са трайно заети в селското стопанство, строителството и сферата на услугите на тези страни.

Изключително малък е броят на работещите роми на местна територия, голяма част на ромите са безработни и не търсят работа.

Голяма част от ромите работили в чужбина си осигуряват много добър стандарт на живот в България и желаят да го запазят. През последните години се забелязва стремеж към известна интеграция на част от по-заможните роми в обществото появява се тенденция за редовно посещение на детска градина и училище от децата им, но наред с това остава и желанието да се запазят и традиционните ромски обичаи.

За решаване на описаните по горе проблеми се провеждат беседи с населението в ромските общности, разяснява се необходимостта от образование на децата им и ангажирането им в програми за временна заетост, като стремежът е постигане на ефективно взаимодействие с полицията за ограничаване на престъпните посегателства и нарушенията на обществения ред.

Извършват се периодични обходи в райони с преобладаващо ромско население от смесени екипи в състав – полицейски служители и служители от СЗ „КООРС“ към Община Русе.

Служители от РУ при ОДМВР Русе съвместно с отдел „Закрила на детето“ Русе работят с деца в риск, като се предоставя полицейска закрила съгласно Закона за закрила на детето.

Провеждат се срещи с ръководствата на училищата на територията обслужвана от ОДМВР и профилактична дейност, като се обръща внимание на техни сигнали и молби.

Сдружение на РУ при ОДМВР Русе оказват съдействие на всички институции, занимаващи се с ромите, но тази дейност е основна за служителите от Дирекция „Социално подпомагане“

До настоящия момент в ОДМВР Русе не е получавано финансиране за подготовка на специалисти за работа в мултиетническа среда. Обучение на полицейските служители по правата на човека и проблемите на малцинствата, съобразяване с традициите, правилата на ромските общности се извършва в рамките на учебната година без откъсване от работа по определени теми.

През 2015 г. по националната програма „Работа на полицията в училищата“ са организирани и проведени от полицейски служители на ОДМВР Русе около 290 беседи, срещи и лекции пред учениците, преподавателите и родителите в Област Русе с цел намаляване на противообществените прояви, извършени от деца и младежи.

Като положителен резултат от интеграционните мерки на държавата и последователните действия на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) може да се приеме установената тенденция за промяна в търсената от ромите защита от дискриминация. През последните години намаляват оплакванията за отказ на достъп до плувни басейни, увеселителни и питейни заведения, както и срещу електроразпределителни дружества за високо поставени електромери. Преобладаващите оплаквания са свързани преди всичко с твърдяно слово на омразата в медиите, което според жалбоподателите създава застрашителна среда и засяга честта и достойнството на личността на основата на признак етническа принадлежност. Други оплаквания са срещу бюрата по труда и твърдяно на места негативно отношение към ромите при търсенето на работа, налице са оплаквания при предоставяне на здравни услуги. Интересното е, че през годините се увеличават оплакванията, свързани с достъп до заетост, упражняване правото на труд, равно заплащане и прекратяване на трудовото правоотношение. Тук оплакванията са за тормоз по време на работа, за товарене с несвойствени задачи, за ощетяване в заплащането с мотива – остави го, той не заслужава повече, за изборно съкращаване на хората от малцинствен произход и др. Вече са налице установени случаи на неравно третиране заради етническа принадлежност при предоставянето на финансови услуги от банка, достъп до услуги на мобилен оператор. За отбелязване е и наличието на оплаквания в сферата на образованието.

През 2015 година са проведени 131 консултации на граждани в офиса на КЗД в гр.Русе, организирани са 22 изнесени приемни в общините от област Русе, където са консултирани 125 човека.

Подадените жалби чрез офиса на КЗД – Русе са 12, от която 1 по етнически признак. Проведени са 10 мероприятия с уязвими групи, включващи и роми, кръгли маси, дискусии и други – 14 презентации на Закона за защита от дискриминация и 20 - на Комисията за защита от дискриминация.

Проведено е мащабно мероприятие за представяне на етническите общности в Русе, съвместно със специалност „Социални дейности“ на РУ „Ангел Кънчев“.

Проведено е обучение на РИО - Русе с акцент дискриминация в образованието. От 4 години действа клуб „Добро сърце“ в детска градина „Червена шапчица“, в който група деца се обучават чрез специални уроци на толерантност и недискриминаця. Целта е у децата да не се създават стереотипи, дискриминационно поведение и да не усвояват езика на омразата и насилието. Такива уроци са проведени и с ученици от гимназиалния курс във Ветово и Сливо поле.

През м.Декември 2015 г. стартира изпълнението на проект „Да отворим очи и нарушим мълчанието“ на КЗД, евродепутата Мария Габриел, фондация „Ханс Зайдел“, Български център за джендър изследвания, фондация „Общество за справедливост“, където специално внимание се обръща на насилието на жени, което е често срещано явление в ромската общност.


  • ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“ , община Русе


Основна цел: Мерки за спазване на върховенството на закона;преодоляване на всички форми на дискриминация и преодоляване на езика на омразата.

Преди да обобщим събраната информация от отговорните институции по това направление е добре, да посочим отново, че най – уязвимите рискови групи и лица, в т.ч и деца, са всъщност редовни „клиенти” на нашето правосъдие. Усилията на институциите и неправителствения сектор са насочени към намаляване на този грешен семеен модел на родителите, който знаем е в посока – просия, сексуална злоупотреба, кражби и др.и към момента определено можем да кажем, че мерките са слабо ефективни.

По данни на Областна дирекция на МВР – Русе, на територията на Община Русе население от ромски произход живее в кварталите „Селеметя“, кв.„Средна кула - Трите гълъба”, „Чародейка“ и „Захарна фабрика - Тракция”, като същите не са обособени в компактен еднороден етнос. Най-характерните проблеми на живущите в посочените места и квартали са големия процент на трайната безработица, което се дължи преди всичко на липса на образование, професионална квалификация, трудови навици, мотивация за работа специфичните бит и култура на ромските малцинства и лошите битови условия, в които живият. По младата част от ромското население, особено родените след 1980 г. са масово неграмотни – за разлика от по-възрастните роми. Проблемите, които възникват са бързото включване, още в ранна възраст на децата им в извършване на престъпни деяния, като просия, джебчийски кражби и др., с цел избягване на наказателна отговорност. Друг проблем е и високата раждаемост при ромите. Част от ромските деца са с рисково сексуално поведение, висока е честотата на бременност и извънбрачни раждания.

Мерки: За решаване на посочените проблеми се провеждат беседи с населението в ромските общности, разяснява се необходимостта от образование на децата им и ангажирането им в програми за временна заетост, като стремежът е постигане на ефективно взаимодействие с полицията за ограничаване на престъпните посегателства и нарушаване на обществения ред. Извършват се обходи в посочените райони от полицейски служители и СЗ на КООРС към Община Русе.

Служители на РУ при ОДМВР Русе съвместно с отдел „Закрила на детето“ работят с деца в риск, като се предоставя полицейска закрила, съгласно Закона за закрила на детето.

През 2015 г. са изнесени 290 беседи, лекции и срещи сред ученици, преподаватели и родители по Национална програма „Работа на полицията в училищата“, с цел намаляване на девиантното поведение особено сред младото поколение и промяна на нагласите.

През 2015 г. е извършвано обучение на полицейски служители по правата на човека и проблемите на малцинствата, съобразяване с традициите, правилата на ромските общности, което подобри и улесни значително общуването.

В това отношение Община Русе, създаде организация служителите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните МКБППМН да преминат през двустепенно обучение – „Образователна интеграция на деца от етническите малцинства“, състоящо се от два модула: „Психология и култура на различните етноси, в частност на ромския етнос. Правила на поведение и условия за работа в мултикултурна среда“ и „Работа с представители на малцинствени и уязвими групи“. Темите и тренингът са спомогнали за придобиване на нови знания, за образователна интеграция на ромските ученици и ангажираността на техните семейства в обучителния процес в българското училище. В тази посока е била насочена и работата на местната комисия с УКПППМН. По сигнали от училища на територията на община Русе са осъществени срещи – разговори с деца и техните семейства по проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, агресивни прояви, бягства от училище и нарушаване на Правилника на училищата.

През отчетния период в Местната комисия постъпили 63 докладни записки за деца, застрашени от отпадане от образователната система. По всички сигнали е извършена проверка, проведени са 42 срещи с родители и ученици, съставени са предупредителни протоколи от относно задължението на родителите да осигуряват посещаемостта на децата в училище съгласно разпоредбата на чл.140и, ал.3, т.1 от ППЗНП. Уведомен е ОЗД за предприемане на мерки по компетентност по Закона за закрила на детето. На единадесет от децата е определен обществен възпитател за индивидуална работа.

Общинска администрация не е пристъпила към налагане на административно наказание на родителите, тъй като счита, че не са изчерпани възможностите, заложени в ППЗНП - чл. 139 и чл. 140б и чл.114. 

През 2015 г. в Консултативния психологически кабинет към Центъра за социална адаптация и подкрепакъм МКБППМН – Русе са осъществени общо 74 психологически консултации с 28 деца, от които с 6 малолетни и 22 непълнолетни лица и 14 родители. Разпределението в половите извадки е изразено по следния начин: 14 момчета (2 малолетни и 12 непълнолетни) и 14 момичета (4 малолетни и 10 непълнолетни). Консултациите са били със заявки предимно преодоляване на конфликти в семейната среда, повишаване на мотивацията за обучение, намаляване на бягствата от вкъщи, правилното реорганизиране на свободното време и избор на подходяща референтна среда от връстници и др. През 2015 г. МКБППМН – Община Русее сключила споразумение за сътрудничество със сдружение„Агапе България" – основен инициатор на проекта „Младежи на кръстопът", одобрен от МОН за провеждане на занятия с ученици с цел да се насочи вниманието им към актуалността на християнските ценности в съвременния живот, като превенция срещу асоциални прояви и за преодоляване на проблемите в тийнейджерска възраст. Проведени са 15 обучителни беседи или тренинги с общо 300 ученици от различни класове от ПГПТ „Атанас Буров“, ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „ВасилЛевски“, ПГСС „Образцов Чифлик“. Представените теми са:„Характер и ценностна система“;„Как да ценим и разбираме другия пол“;Самопознание“ и „Приятелството“;„Агресията“ и „Наркотици и наркомания“. През 2015 година е продължила съвместната работа на Местната комисия с представители на Сектор „опазване на обществения ред в ЖП транспорт – Русе” към ГД Охранителна полиция. Организирани са 2 работни срещи с представители на транспортна полиция за планиране и организиране на съвместни мероприятия, изготвяне на график за провеждане практически занятия и беседи с ученици и с преподаватели по безопасност на движението. В рамките на кампанията са реализирани беседи с деца, обучаващи се в учебни заведения в близост до ж.п. линии на теми: „Превенция на снижаването на възрастта на извършването на престъпления в обектите на ЖП транспорта“ и „Превенция хвърлянето на камъни по подвижни влакови състави и поставяне на препятствия по железния път“. По тази програма бяха обучени около 300 деца от 4 учебни заведения. Раздадени са 400 образователни информационни материали.

Във връзка с изпълнението на основната цел и задача за разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция на млади правонарушители и превенция на проявите на деца и младежи с отклоняващо се поведение, Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация” регистрира и лицензира първия по рода си Център за възстановително правосъдие за деца (ЦВПД), със седалище в град Русе. Центърът за възстановително правосъдие за деца е експертна дейност, насочена към деца в конфликт със закона и деца в контакт със системата на наказателно правосъдие, чиято основна цел е да насочва деца в конфликт със закона извън системата на наказателното правосъдие към по-различен начин на решаване на проблема, най-вече чрез прилагане на възстановително правосъдие. В него работи компетентен екип, чиито членове са обучени в специализирани програми за работа с деца с отклоняващо или делинкветно поведение, медиация, възстановително правосъдие, права на децата, клинична социална работа и психодинамични науки. Центърът за възстановително правосъдие за деца работи с деца, които са в контакт със системата за наказателно правосъдие и техните семейства, като са разпределени в групи, по възраст от 12-18 г. За популяризиране на възстановителното правосъдие у нас и ползите му най-вече при деца, екип на БРТИМ проведе обучения за пробационни служители, съдии и прокурори в рамките на проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“, който повиши техния капацитет.

От събраната информация е видно, че няма конкретни данни, колко са деца и лица, в конфликт със закона, кои от тях са от ромска общност или от друг етнос. Остава нерешен проблемът с подхода към деца, нарушили закона, тъй като макар в данните на МКБППМН да липсват настаняване на деца в СПИ и ВУИ за отчетния период, то не може да не отбележим негативното и неефективно въздействие на този тип възпитателни институции за деца, върху развитието и поведението на децата, предвид факта, че определено не трябва да съществуват и има необходимост от нов тип социални услуги, които ще доведат до по-добър резултат.  • ПРИОРИТЕТ «ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ», община Иваново


Цел „Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека ”:

 Обучение по правата на човека и правата на детето в училище.

 Усилване на дейността на Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца чрез включване на представители и от общността или НПО в комисията.  • ПРИОРИТЕТ ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, община Две могили

Опазването на обществения ред в отделните населени места се осъществява от Полицейски и Младши полицейски инспектори към РУП – Две могили, като основно дейността им е насочена към изпълнение на задачите, залегнати в плановете, които произтичат от потребностите на обществото, промените в средата за сигурност, правна дейност и проверка по сигнали на граждани. Служителите работят съвместно с общинска администрация, Отдел „Закрила на детето” и представители на учебните заведения, с цел недопускане и ограничаване извършването на престъпления от малолетни и непълнолетни лица.

Във връзка с осъществяване на правомощията си по защита правата и свободите на гражданите, опазване на личното, общинското и държавно имущество полицейските служители от РУП – Две могили непрекъснато поддържат връзка и си партнират с органите на местната власт, както и с ръководствата на училищата, като по този начин се извършва и профилактика срещу разпространението на наркотици и недопускане насилие в училищата. Значителна е дейността по профилактика за недопускане извършването на престъпления срещу самотно живущи възрастни хора и особено измами, базиращи се на срещи с тях и разяснителна дейност на променящите се механизми на извършване на престъпленията, жертви на които могат да станат.

През 2015г. са разгледани 4 възпитателни дела с 2 броя преписки от Районна Прокуратура – Бяла, както и 2 възпитателни дела по същите 2 преписки, които бяха отнесени до други местни комисии за борба с противообществени прояви, поради местожителството на извършителите. Участниците в извършването на престъпление са 4 непълнолетни, като двама от тях – ниско образовани, незавършили училище, не водени на отчет в ДПС – Бяла. Извършили са кражба, за което са изказали разкаяние, а след посещаване на консултации при обществен възпитател и положен труд в полза на обществото, нямат други прояви. Другите двама извършители на престъпления от общ характер /изнудване за пари/, не се водят на отчет в ДПС – Бяла, не са имали лоши прояви или отклоняващо поведение, посещават редовно училище, прилежащи ученици с добър успех, но податливи на чуждо влияние.

На територията на общината няма малолетни и непълнолетни, извършители на тежки престъпления.

През изминалата година няма регистрирани случаи на трафик на деца с цел сексуална и/или трудова експлоатация, престъпления, свързани с ж.п.-транспорта. Няма регистрирани случаи на малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи, престъпления от расистки подбуди, както и престъпления и случаи на противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова, религиозна и етническа омраза.  • ПРИОРИТЕТ «ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ», община Ценово


Цел „Подобряване на ефективността на работа на полицейски служители в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека ”:

Ø Проведени са беседи в Основните училища на община Ценово от инспектор от Детска и педагогическа стая” на РПУ – гр.Бяла.

Ø МКБППМН към община Ценово за 2015 г. е разгледала 2 възпитателни дела и е наложила възпитателни мерки на 11 непълнолетни деца

През 2015 г. в общината е открит Консултативен кабинет към МКБППМН, както и назначени обществени възпитатели за превантивна работа с децата и учениците в общината.

  • ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“, община Ветово


    Сподели с приятели:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница