Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница72/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   102

1. С цел контролиране и мониториране на Програмата за развитие на ромската общност, съблюдаване процесите за недопускане на дискриминация, осигуряване на равни възможности и регулиране на политиките, свързани с ромската общност е сформиран “Обществен съвет за изпълнение и мониторинг на Плана”.
 • ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМНАЦИЯ”, община Сливо поле

През отчетния период общинското ръководство работи по дейности, гарантиращи правата на гражданите от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, с акцент върху жените и децата, защитата на обществения ред в общината, недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „език на омразата”, а именно:

 • Повишаване участието на ромите в местната администрация;

 • Подобряване на механизмите за сътрудничество, диалог и консултации между местната власт, ромите и гражданските организации, работещи за интеграция на ромите;

 • Подобряване на ефективността на работа на служителите в правоохранителните органи в мултиетническа среда при спазване на стандартите по правата на човека. Недопускане на двоен стандарт в прилагането на законите на държавата по отношение на ромите и всички уязвими групи;

 • Утвърждаване на толерантни междуетнически отношения на всички нива в обществения живот на общината;

 • Утвърждаване на равнопоставеността между жените и мъжете и осигуряване на предпоставки за успешна реализация на ромската жена;

 • Работа в общността, особено с деца и младежи, с цел формиране на социални умения и увеличаване на възможностите за социализация;

 • Целенасочена работа със семействата от ромски произход при съблюдаване на правните механизми за осъзнаване на родителските задължения, за разбиране и спазване правата на децата;

 • Разяснителни и информационни кампании за повишаване на нетърпимостта към прояви на дискриминация;

 • Работа на местно ниво за повишаване осъзнаването на правата и отговорностите от ромите.

Получаваните резултати - спирането в зародиш на всякакви прояви, водещи до нарушаване правата на гражданите, показват, че дейността в общината по гарантиране правата на гражданите, защитата на обществения ред и недопускане на нетолерантност и дискриминация на етническа основа, на тоя етап е на добро ниво, тя ще се разширява и обогатява, за което гаранция е липсата на междуетническо напрежение в общината.

VI. ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ”Цел: Създаване на условия за равен достъп на ромската общност до обществения културен живот и съхранение и развитие на ромската традиционна култура и творчество.

Водещи при изпълнение на целите в Областната стратегия в приоритет „Култура” са читалищата на територията на област Русе съвместно с Регионален експертно консултански информационен център „Читалища” – Русе.

На територията на Област Русе функционират 90 читалища, от които по-голямата част са в селата. Те осъществяват разнообразна читалищна дейност в различните сфери на изкуството, науката, културата, социалните услуги и туризма и подпомагат оформянето на културно-просветния облик на областта. Демографският срив и липсата на млади хора, особено в по-малките населени места, влияе крайно негативно върху активността на читалищата и културния живот.

Финансирането на читалищата в Област Русе е главно от държавния бюджет – от Министерство на културата, но и от собствени приходи – от членски внос, изяви на съставите, работа по програми и проекти, дарения и спонсорство. Общините подпомагат читалищата на тяхна територия, като частично финансово обезпечават провеждането на читалищни мероприятия. Все повече читалища започват да работят по проекти и програми.

Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища”– Русе (структура към Министерство на културата) подпомага дейността на читалищата от цялата област и модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност.

Към почти всички читалища има изградени самодейни колективи, в които участват представители на различни етноси.

В културния живот на област Русе активно участват и ромските деца и техните родители с литературно-музикални програми и концерти по повод различни празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в самодейните колективи към народните читалища по населени места. За трета поредна година Областна администрация – Русе организира и проведе Фестивал „Етноритми без граници“, в който участваха състави от училища и читалища от Русенска област. • ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“, община Русе

Основна цел: Дейности за запазване и развитие на културната идентичност на ромската общност.

С оглед изпълнението на поставените цели и задачи в Плана за действие, в сферата на културата и медиите, Община Русе предприе следните дейности през 2015 г. в партньорство с културните институти и неправителствени организации, действащи на територията на общината:  • Създадоха се допълнителни условия за достъп на ромската общност до културен продукт чрез Програма „Култура“ на Община Русе и развитие на проекти, насочени към целевата група; Разширяване на пакета от специфични читалищни образователни, информационни и културни дейности и услуги, целящи приобщаване и работа с малцинствените общност;

Реализирани се четири проекта на русенските читалища по Програма „Култура“ на Община Русе, с широк социален и етнически адрес.

Наличие на целогодишна културно-образователна програма за взаимодействие с ученици от ромски произход между НЧ „Г. Бенковски 1937“ с училище „Алеко Константинов“ в Русе; добри практики на взаимодействие с деца от ромски произход в работата на народните читалища в с. Бъзън, с. Семерджиево, с. Ястребово и др.

Проведени 6 мащабни фестивала в Русе с широк социален адрес и безплатен достъп до събитията, привлекли десетки хиляди русенци от различни възрасти, социални и малцинствени групи в това число деца и възрастни от ромски произход: „Детски панаир на изкуствата“, „Римски пазар на Сексагинта Приста“ (част от алтернативната платформа за култура „Аз, Градът“), Русенски карнавал, Национален мото събор 2015, Фестивал на пясъчните скулптури, Фестивал на ледените скулптури.

Предвид продължаване на мерките, насочени в това направление, приоритетно място в заложените дейности по Проект „Комплексен подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на общини от Област Русе” на Община Русе, заема създаването на условия за общностно развитие, местни инициативи, обучения и кампании сред ромската общност, насочени към укрепване на културната идентичност и интеграция.

Видно от предоставените данни за изпълнение на приоритетните цели, заложени в Плана за действие за интеграция на ромската общност, като и на други в сходна ситуация общности е, че има значителен напредък в постигане на реални резултати за отчетния период. Определено остават за в бъдеще за разрешаване още много непостигнати конкретни мерки, които считаме, че с координиране на действията между Община Русе, ангажираните институции и неправителствения сектор, в следващия доклад ще отчетем по – добри постигнати съвместни резултати.


  • ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“, община Иваново

1 Цел „ Привличане на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, към културните и духовните средища в общината”:

 Изпълнен проект по мярка 322 по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за Реконструкция и модернизация на Читалище Възраждане – 1906” с. Щръклево.2 Цел „Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности“:
 Организиране и провеждане на празници извън рамките на кварталите с етническо население; Участие в празника на общината чрез Читалище „Христо Ботев“ с. Иваново, Читалище „Възраждане – 1906 “ с. Щръклево, ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Иваново, ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево, Община Иваново, представители на общността.

 Популяризиране на културата на ромите и други уязвими групи, живеещи в сходна с ромите ситуация, чрез Общинския културен календар – Читалище „Христо Ботев“ с. Иваново, Читалище „Възраждане – 1906 “ с. Щръклево, ОУ „Н.Й. Вапцаров“ с. Иваново, ОУ „Христо Ботев“ с. Щръклево, Община Иваново, представители на общността.


Община Иваново е извела още един приоритет, ПРИОРИТЕТ VІI: СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ДРУГИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА ИВАНОВО

Цел „Създаване на подходяща рамка за изпълнение, наблюдение и оценка на изпълнението“.

 Предстои актуализиране на Обществения консултативен съвет по ромските въпроси към кмета на общината.
  • ПРИОРИТЕТ КУЛТУРА И МЕДИИ, община Две могили

Община Две могили е утвърден общински културен център, разполагащ с къща-музей, библиотека и десет читалища в селата: Батишница, Бъзовец Чилнов, Помен, Баниска, Широково, Острица, Кацелово и Каран Върбовка.

Основните дейности са: • Развитие и поддържане на библиотечното дело. Всички библиотеки функционират с основните си отдели – художествена литература, детски четива, техническа литература и изкуство;

 • Художествена самодейност – в различните читалища работят най-разнообразни по жанр любителски състави – музикални, фолклорни и танцови, ръководени от професионалисти. Те имат многобройни участия в общината, областта, на национални прегледи и в чужбина;

 • Образователно-просветна дейност.

Приоритетните направления за действие са:

 • Иницииране на дейности за привличане на млади хора в читалищата;

 • Стимулиране на ромската общност за активно участие в обществения и културен живот на общината;

 • Взаимно опознаване на фолклорните традиции и обичаи на местно ниво.
 • ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“, община Ценово


Цел: Запазване и развитие на културната идентичност на малцинствените общности”:
В проведените мероприятия от Основните училища, Целодневните детски градини и читалищата на общината във връзка с интегрирането на ромската общност, наравно с всички останали както ученици така и възрастни участват в подготовката и провеждането на бележити дати и годишнини в провеждането на общоселски празници и официални тържества по различни поводи. Осигурява се поле за изява във всички певчески и танцови състави на общината. Същите участват в многобройни събори и фестивали в страната. Заложените дейности в Културният календар на общината допринасят за съвместния живот на сцената на читалищата на сформираните певчески и танцови трупи.

Ето някои от тях: • Организиран и проведен бе ученически поетичен конкурс за написване на стихотворение, по повод отбелязването на Световния ден на поезията – 21 март

 • Участие в националната кампания „Да изчистим България за един ден” – проведе се през м. април.

 • Певчески и танцови прояви на ученици и млади хора в провеждането на Деня на община Ценово – 2 април.

 • 17 май – Ден на българският спорт – се организираха и проведоха състезания с учениците от Основните училища на общината на стадиона в с. Ценово. Проведоха се състезания по следните спортове: народна топка, футбол на малки вратички, волейбол и лека атлетика, стрийтбол.

 • В IХ –ия фолклорен събор „Ценово пее и танцува” участваха много ученици и младежи, радетели на българските народни песни и танци.

 • Отбелязване на 1 юни - Ден на детето с провеждане на рисунки на чадъри на тема „Моето детство”. Състезание по стрийтбол, футбол и джудо на новата спортна площадка и „Дискотека под звездите“ с участието на учениците от цялата община.

 • На 17.10.2014 г. м. октомври беше проведено състезание с велосипеди, във връзка с Деня на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

 • Участие на сборен отбор по футбол в Държавните игри на малките селища към Българската асоциация на селския спорт в гр. Костенец и класиране на пето място.

 • Участие на отбора на ОУ „Христо Ботев” с. Ценово в Национално състезание по Гражданска защита в гр. Монтана.

 • По повод третата глобална седмица за безопасно движение, бе проведено велосъстезание с участие на учениците от четирите училища на територията на Община Ценово.

 • Участие на ученици от всички училища на територията на общината в Областен конкурс за рисунка на тема „Да запазим децата на пътя”- Ученичката Илиянка Григорова Пашанова от с. Белцов – ученичка от 10 клас на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - гр. Русе е класирана и получи специалната награда на журито за своята рисунка.

 • Ученици от ОУ „Христо Ботев”с. Караманово, взеха участие в Национален конкурс за рисунка и есе на тема „Великденски празници и обичаи” към църквата „Свети Георги” гр. София и взеха също награди сред близо 3000 участника от цялата страна и чужбина. Общината им осигури транспорт и наградите бяха получени лично.

Игрищата за минифутбол с изкуствена трева в селата Ценово, Караманово, Долна Студена и Новград се използват целогодишно от учениците

Всички изяви на учениците се отразявят и публикуват в медиите. Вестниците „ Утро”, „ Бряг” , „Форум” и сайта „ Ruseinfo” са трибуна на изявите на нашите ученици.

Изпълнението и на следващите планове и програми в община Ценово за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация продължава и в настоящият момент. • ПРИОРИТЕТ „КУЛТУРА И МЕДИИ“, община Ветово

Взаимното опознаване между различните етноси е залог за добро междукултурно общуване, а последователната политика в сферата на изкуството и културата най-лесно може да разруши съществуващите бариери и предразсъдъци. С цел популяризиране на културната идентичност на ромската общност, Община Ветово реализира различни проекти и чествания.


1. Ежегодно се организира честването на „Международния ден на ромите” – 8 април, който е включен в културният календар на Община Ветово;
2. Организирана е изложба под надслов „Ние живеем и учим заедно” целта на изложбата бе да демонстрира и покаже на ветовската общественост известни роми в сферата на спорта, културата и традициите, които са допринесли за развитието и славата на гр. Ветово.

 • Община Ветово е извела още един приоритет, - ПРИОРИТЕТ 7. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

Основен проблем за развитието на активна спортна дейност е липсата на материална база за развитие на спорта сред младежите в ромските махали. Няма спортни школи в нашия град, които да подготвят наши спортни таланти. Има сформирани няколко отбора по футбол, които участват в общински и регионални надпревари.
 • Основан е младежки футболен отбор от град Сеново, който ежегодно участва в Националния ромски футболен турнир.
 • Приоритет „Култура и медии” – община Сливо поле

Културната дейност в общината като важен инструмент за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация към всички сфери на обществения живот в общината през 2015 г. бе концентрирана в дейността на народните читалища в населените места, трите средищни училища и младежките организации.

Към всички читалища има изградени самодейни колективи, които водят пълнокръвен живот и участват в много местни, регионални и национални фолклорни празници и прегледи на художествената самодейност.

На тези прегледи самодейните колективи представят обичаи, песни и танци, характерни за различните етноси в общината под надслов „Различни, но заедно”. Активно участват в културния живот на общината ромските деца и техни родители.

В културния живот на общината дейно участие вземат и ученическите колективи на трите средищни училища с литературно-музикални програми и концерти по повод различни празници и чествания на годишнини, а отделни ученици участват и в самодейните колективи към народните читалища по населени места.

Общинското ръководство и Общинският съвет се стремят да подпомагат дейността на читалищата в общината според възможностите и правомощията си, и активно участват в положителното решаване на възникналите проблеми на отделните читалища, съобразно действащата законово установена нормативна база.

Можем да кажем, че през отчетния период се направиха успешни стъпки към постигане на главната ни цел в приоритет „Култура”, а именно: създаване на условия за равен достъп на ромската общност и другите уязвими групи живеещи в сходна ситуация до културния живот в общината и съхранение и развитие на ромската традиционна култура.


Направеният анализ и произтичащите от него изводи, констатации и заключения по отношение на извършените през отчетния период дейности по приоритетните области, заложени в Общинския план за действие (2015 – 2017) показват вярната посока, в която трябва да се работи при решаване проблемите по интеграцията на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация и спомагат за коригиране и премахване на допусканите грешки в следващите времеви етапи на Общинския план за действие.

ОБЛАСТ СИЛИСТРА


На 29 януари 2013 г. Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси с единодушно решение прие Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020). Областната стратегия стриктно следва целите, задачите и дейностите, които постави за решаване и изпълнение Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приета с Решение на Народното събрание от 1 март 2012 г., както и националния План за действие в изпълнение на Националната стратегия.

Основната комуникационна цел на Областната стратегия е промяна на негативните нагласи в българското общество към ромската общност и към други, сходни на ромите, етнически групи. Това може да се постигне само чрез непрекъсната и продължителна работа на институциите и организациите по всички основни сфери на ромското включване, както и чрез публичност, прозрачност и партньорство по осъщес- твяването на задачите и дейностите на интеграционния процес. Търсеният дъл- госрочен ефект трябва да бъде представянето и превръщането на ромите в истински потенциал на нашето общество, в негов ресурс.

Основната практическа цел на Областната стратегия е извеждането на ромите на територията на област Силистра, като отделни граждани и като обособени етнически групи, от тяхната уязвимост в различните ѝ аспекти

Годишният отчет за област Силистра обобщава данните за 2015 г., подадени в общинските планове за интегриране на ромите на седемте общини от областта: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово и Тутракан. Информацията обхваща изпълнението на дейностите по приоритетите от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.ПРИОРИТЕТ IОБРАЗОВАНИЕ

От постъпилите в Областна администрация Силистра отчети за изпълнението на общинските планове за действие в подкрепа на интеграционните политики е видно, че целите в образованието като: качество на образованието, гарантиране достъп до образование, подкрепа на личностното развитие, се поставят общо за всички ученици, независимо от етноса. Постигането на тези цели спрямо ученици с майчин език небългарски изискват допълнителни методи за по-ефективно преподаване, работа с родителите, мотивиране за включване и др.

В съответствие със заложените мерки и дейности в плановите документи на общините от област Силистра, в сферата на образованието се наблюдава, че всички общини създават условия за осигуряване на равен достъп до предучилищна подготовка и качествено образование на всички деца и ученици. В нито една от общините в област Силистра няма сегрегирани детски градини и училища с изцяло ромски състав. В учебните заведения не се води статистика за етническата принадлежност на децата и учениците.

Община Алфатар: На територията на общината няма деца, необхванати в основната степен на образованието. В детската градина се провеждат мероприятия, които възпитават в дух на толерантност. По проект „Качествено образование за всички“ към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар през 2015 г. са създадени 6 клуба за приобщаване на децата. Увеличава се процентът на роми със средно и висше образование. През 2015 г. 23 възрастни се обучават в задочна форма в професионални гимназии в областния град.

Община Главиница: През изминалата година в училищата и детските градини на територията на община Главиница бяха проведени множество извънкласни форми и занимания. Общинско състезание под мотото „Пиша вярно и красиво” за учениците от II до IV клас; Общински празник „Шарен свят – пъстър свят” с участието на ученици от I до IV клас с песни и танци; отбелязване на бележити дати от историята; традиционни празници; патронен празник; участие в ученически игри по видове спорт; провеждане на походи и учебни екскурзии. Чрез тези дейностите са постигнати успешна адаптация на децата от етническите групи, мотивация за участие в учебната дейност, повишаване нивото на овладяване на български език.

Приобщаването, приемането и засилване на участието в образователния процес на родителите-роми също е една от целите. Тя се постига чрез: • повишаване на ангажимента на родителите и засилване на тяхното сътрудничество;

 • ангажиране на родители на деца и ученици от ромски произход в училищни настоятелства, обществени съвети, мероприятия;

 • провеждане на родителски срещи и индивидуални разговори с тях;

 • посещение на домовете;

 • обратна връзка с родители чрез писмени работи, тестове, анкети.

Целта е формиране на родителски умения, създаване и укрепване на връзката родител – дете. Като резултат към настоящият момент са проведени голям брой групови консултации на целевите групи, индивидуални консултации и домашни посещения, което от своя страна подобрява посещаемостта на децата, подлежащи на задължително обучение.

В община Главиница са стартирани проекти: „Еко Образование за здравословна околна среда” MIS ETC 336 по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България; проект, изпълняван в ОУ „Отец Паисий” към Център „АМАЛИПЕ“ гр. В. Търново.Община Дулово: Община Дулово има добре развита образователна структура. В общината има 11 учебни заведения, от които 3 средно общообразователни училища, 1 професионална гимназия, 6 основни училища, 1 начално училище и 7 целодневни детски градини с филиали. В средните училища се обучават общо 1598 ученика, като 296 от тях са от ромски произход. През изминалата учебна 2014-2015 г. са отпаднали 4 ученика. В основните училища на територията на общината се обучават общо 950 ученика, от които 290 са от ромски произход. За изминалата учебна година са обхванати 100% от децата, подлежащи на задължително обучение. ОУ „Христо Смирненски“ гр. Дулово участва в програма „С грижа към всеки ученик“. Децата от ромски произход в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Правда са включени по проект „Успех“. Училището работи и по проект „Нов шанс“ – ограмотяване на възрастни.

В началното училище „Светлина“ в с. Поройно се обучават 68 ученика, 57 от тях са от ромски произход. Няма отпаднали деца, като за предходната учебна година са обхванати 100% от учениците, подлежащи на задължително обучение.

В целодневните детски градини на територията на общината се обучават 930 деца, от които 249 са от ромски произход. Въпреки водените разговори с родителите, през учебната 2014-2015 г. са отпаднали 9 деца. Основните проблеми с отпадането на деца от ромски произход на територията на общината са безработицата и ниската образованост на родителите.Сподели с приятели:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница