Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница73/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   102

ОДЗ „Мир“ гр. Дулово участва по програма по възпитателно-образователна интеграция на децата от етническите малцинства: Проект „Всяко дете е слънце – нека му позволим да свети“ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Проект „С грижа за всеки ученик“ към МОН. ЦДГ „Щастливо детство“ гр. Дулово участва по Проект Детска био градинка – екологично образование чрез лично преживяване“.

За международния ден на толерантността в ПГООТ гр. Дулово бе проведен „Ден на розовата тениска“.

Община Кайнарджа: В общината функционират 5 учебни заведения от всички образователни степени – предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална.

ЦДГ „Еделвайс” – с. Кайнарджа е с два филиала в с. Средище и с. Голеш. Общият брой на обхванати деца е 170, за 95% от децата официалният за държавата български език не е майчин, т.е. той е език-цел за овладяване. Подрастващите са разпределени в 7 групи. Обучават ги 15 учители, от които 7 са преминали обучение за работа в мултикултурна среда.

В трите по-големи села на общината – Кайнарджа, Средище и Голеш има основни училища:


 • ОУ „Цанко Церковски” с. Средище е със 193 ученика и 22 учители. Училището е средищно. 17 от учениците са със специални образователни потребности /СОП/ и с тях работят педагози от Ресурсния център в гр. Силистра, 190 деца са билингви. Училището е номинирано за базово в страната по проблемите за прибирането и задържането на ромските ученици в училище и е методическа база за обучение на учители, които работят в мултикултурна среда. Всички учители са преминали по няколко обучения за работа с деца-билингви, за работа в мултикултурна среда.

 • ОУ „Черноризец Храбър” с. Кайнарджа е също средищно училище. Обучават се 120 ученици в I – VIII клас, като 2 от тях са със СОП. 106 ученици са билингви, обучават ги 16 учители, от които 10 са преминали обучения за работа в мултикултурна среда. Училището разполага с два автобуса за транспортирането на учениците. Има и добра спортна база.

 • ОУ „Васил Априлов” с. Голеш е с 245 ученика от I – VIII клас плюс две подготвителни групи с 40 деца. Училището е средищно, в него се обучават ученици от с. Голеш и с. Добруджанка. Учебните занятия се провеждат в 2 корпуса, тъй като наличната база е недостатъчна за големия брой ученици. Всички подлежащи за I клас деца са обхванати, като са сформирани две паралелки. 15 ученика са продължили средното си образование, само един е постъпил във висше учебно заведение. От 26-та учители, работещи в учебното заведение, 26 са пътуващи. Всички са преминали обучения за работа в мултикултурна среда.

В с. Средище съществува и едно държавно училище – Професионална гимназия по механизация на селско стопанство „Никола Вапцаров”. Учениците в гимназията са от община Кайнарджа и от съседните й общини – Алфатар, Тервел, Крушари. Общият им брой е 257 ученика,в редовна форма на обучение – 159, от които 150 са билингви. Училището, освен в дневна, обучава ученици и в останалите форми на обучение – индивидуална и самостоятелна. Ръководството ежегодно сформира курсове за придобиване на професионална квалификация за професиите готвач, фризьор, барман. В тях се включват и младежи и девойки от общината, които не са ученици в дневна форма на обучение в училището, т.е. те са свободни лица. По този начин гимназията се превръща в център за професионално обучение на незаети лица, които могат да се конкурират на пазара на труда.

В общинските училища през 2014-2015 учебна година отпаднали от училище са 8 деца. Причината за отпадането им е сключване на брак и изселване в чужбина заедно с родителите си.

Активна е работата с родители в ЦДГ и в общинските училища. Провеждат се родителски срещи, ежедневното посещение на родителите в детската градина и училищата дава възможност за разговори и изясняване на проблеми. Успешно се реализира дейността „Училище за родители”. Включването на родителите на децата от ромски произход в дейностите на детската градина и училищата се оказа добра форма за комуникация . Голяма част от учителите в общинските училища са преминали през обучителните семинари на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Някои от учителите са участвали в проект „Училище без дискриминация”.

Община Силистра: В училищата на територията на общината са обхванати 4 998 ученика в 227 паралелки от I до XII клас в редовна и задочна форма на обучение. Продължава тенденцията към намаляване броя на учениците. Броят на преждевременно напусналите училище от община Силистра през изминалата 2014/2015 учебна година съществено е намалял – от 12 ученици през 2013/2014 г. на 6 ученици през 2014/2015 година, като 2-ма от тях, благодарение съвместните усилия на няколко институции, бяха върнати в училище. Отпадналите ученици са от ромски произход. Основните причини за тяхното отпадане са социални и образователни – липса на средства, много ниско образование на родителите, незаинтересованост от тяхна страна, а оттук и липсата на мотивация у децата. От друга страна много родители работят в чужбина и оставят децата без родителски контрол. Фактор за отпадането е и големия брой отсъствия на учениците, което от своя страна води до затруднения в усвояването на учебното съдържание. За по-голяма част от ромите училището не се възприема като място за социализация и интеграция на ромските деца и не носи практическа полза. При момичетата се наблюдават ранни бракове, при което те спират да посещават училище на възраст между 12-16 години. Всичко това е свързано с традиционния начин на живот и ценности при ромския етнос.

В силистренското село Проф. Иширково от месец ноември стартира проект „Живата зона на мултикултурно общуване”, финансиран от Европейския икономически механизъм. За него кандидатства Народно читалище „Просвета”, което заедно с Основно училище „Св. Климент Охридски” и кметството, ще осъществи различни инициативи с участието на представители на българската, турската и ромската етнически общности. Предвижда се изграждане на „Стая на етносите” в училището, като център за провеждане на различни мероприятия – презентации, работилници, кръгли маси, срещи с родители от ромски произход, конкурс за рисунка и литературно творчество. В навечерието на Коледа ще бъдат изработени сурвакници, ще бъдат представени и празниците Курбан Байрам и Банго Васил.

Важна роля за обучението на младежите в толерантност и антидискриминационно отношение имаха тренингите, организирани и проведени от СНЦ „Паралел – Силистра”. Обучителите по интеркултурна комуникация Диана Бебенова-Николова и Борислав Ганев помогнаха на 30 младежи от ПГСУАУ „Атанас Буров“ да осъзнаят как се формират стереотипите и как влияят те при избора на професия, положението в обществото и разделението между етносите. Така по проект „Училище за толерантност” младите хора придобиха нови умения за анализиране ролята на възприятия, нагласи, ценности и вярвания в развитието на личността и тяхното въздействие върху човешкото поведение.

Много интересен за младежите от Ученически парламент Силистра бе семинарът „Стереотипи и медии”, проведен отново от СНЦ „Паралел – Силистра”. Интерактивните методи на обучение, използвани от лекторите Диана Бебенова-Николова и журналистката Маргарита Иванова, емоционално въвлякоха участниците в същността на проблема. Така 21 участници осъзнаха как често медиите формират стереотипно отношение към „различните” и много често са в основата на етнически конфликти и напрежение.

През 2015 г. беше въведено интеркултурното образование в Общинското спортно училище „Дръстър“ с финансовата подкрепа от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Партньор в изпълнението на проектните дейности беше СНЦ „Паралел – Силистра“, а основни участници - 180 ученици от средната общообразователна степен, техните учители и родители, и местната общност. Повишен бе капацитетът на 25 учители за въвеждане на интеркултурно образование и методика чрез изнесен тридневен обучителен семинар и тренинг „Интеркултурно образование и методика“ с лектор Диана Бебенова-Николова. След тренинга трима от преподавателите осъществиха извънкласни форми на интеркултурно образование в клубовете „Мултикултурен калейдоскоп“, „Шарен обектив“ и „Интеркултурен журналист“ с 40 ученици от V до X клас от различни етнически групи. В тях се провеждаха занятия по учебни програми за интеркултурно обучение. Партньорът СНЦ „Паралел – Силистра“ подпомогна работата на учителите в извънучилищните форми.

От началото на новата 2015/2016 учебна година община Силистра започна работа по проект „Врата към вълшебния свят на знанията“, разработен от Отдел „Образование и младежки дейности“, по Конкурсна процедура 33.14-2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Фокусът на проекта е поставен върху 160 ученици на възраст от I до VIII клас от ОУ „Св. Климент Охридски” и 80 деца от ЦДГ „Детелина” с. Професор Иширково с различен етнически произход. Целта е осигуряване на равен старт в обучението и предоставяне на допълнителна образователна подкрепа за тези деца. Основните дейности целят осигуряване на необходимите условия и ресурси за реализиране на пълноценен процес на образователна интеграция. С целенасочена допълнителна работа за преодоляване на езиковата бариера при учениците, с мотивирането на техните родители да подкрепят образованието на децата си, проектът ще спомогне за ранното интегриране в образователната система, което от своя страна е превенция срещу отпадането от следващите образователни етапи. За постигането на целите се организират следните дейности: Изграждане и функциониране на 3 ателиета: „Родна реч”, Театрално-игрова дейност „Приятели от приказките” и „Моят избор”; Ден на отворените врати; „Лятно училище“; посещение на куклена постановка и издаване на информационни материали. Разнообразните извънкласни форми повишават интереса към учебно-възпитателния процес и мотивацията за учене.В ОУ „Св. Климент Охридски” с. Проф. Иширково с 27 деца се провежда извънкласна форма на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, която е по програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ и се реализира от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” с подкрепата на Фондация „Америка за България”, Министерство на образованието и науката, Институт „Отворено общество” и други фондации и институции. Извънкласната форма /занимания по интереси/ е практика от шест години в ОУ „Св. Климент Охридски” с. Проф. Иширково и сочи сравнителен напредък в привличането на деца от ромски произход, както от населеното място, така и от околни села. В началото по програмата са се обучавали деца само от началния курс. От четири години обучаваните деца са разделени на две групи – начален и прогимназиален курс. СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” благоприятства за още по-активен живот на училището в сферата на творчеството, както и за многобройните участия в различни творчески формати – фестивал „Отворено сърце”, отбелязвания на празници от религиозния и светски бит и култура на ромския и българския етнос, организиране на ученически работилници, етноревюта, обмяна на опит, сътрудничество и съвместна работа с други училища с извънкласни форми за опознаване и изучаване фолклора на отделните етнически общности.

Община Ситово: В четирите училища на територията на общината се обучават 383 ученика, като 58 от тях са от ромски произход в ОУ „Отец Паисий“ с. Добротица. В детските градини се обучават 137 деца, 15 от тях са от ромски произход в ЦДГ „Щастливо детство“ с. Любен. В общината няма учебни заведения, посещавани изцяло от деца с ромски произход. В началото на учебната 2015-2016 г. са отпаднали 3 ученика от ромски произход в с. Добротица. Основните причини са липса на средства, много ниско образование на родителите и незаинтересованост, слабо владеене на български език и ранни бракове. За решаване на проблема с отпадане на ученици, ОУ „Отец Паисий“ с. Добротица ежегодно организира кампании в областни учебни заведения за набиране на дрехи, обувки, помагала и хранителни продукти. Организират се ежемесечно срещи в ромската махала на с. Любен, активно се работи с Центъра за етническа толерантност „Амалипе“ гр. Велико Търново. Правят се открити уроци за превенция на ранните бракове. Включват се ромските деца в традиционни театрални спектакли с цел овладяване на българския език и мотивиране за задържане в училище. За компенсиране на образователните неравенства относно качеството на образованието на деца в неравностойно положение, са разкрити полуинтернатни групи за ученици от I до VIII клас.

Община Тутракан: В община Тутракан има добре развита образователна структура и чрез политиката, която провежда общината, се създават условия за осигуряване на равен достъп до детска градина, предучилищна подготовка и качествено образование за всички деца и ученици. На територията ѝ съществуват 4 учебни заведения и 3 детски заведения с изнесени групи. В община Тутракан се намира и СПИ "Христо Ботев" – с. Варненци. Там се осигурява подходяща среда за 47 младежи в рисково положение.

Полезността от достигнатите до настоящия момент резултати се отразява в повишения интерес от страна на ромските деца към образованието. Мотивирането чрез интерактивни методи на обучение и възпитание, чрез интегриране на нови технологии, както и чрез извличане на нравствени, естетически и трудови компоненти от етническия фолклор е предпоставка за тяхното активно включване в обучението.

На територията на общината, съвместно с педагогическия екип от училищата и родителите на децата от ромски произход, се работи по подготовката на децата в предучилищна възраст от всички етнически групи за пълноценно им включване в образователния процес. Осъществяват се форми за ефективна работа и мотивиране на родителите на деца от етническите малцинства, които ги възпрепятстват да посещават детска градина. Чрез разнообразни методи и похвати се подхожда така, че училището да се превърне в място, където всяко дете да се изяви, организират се родителски срещи за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от образованост при децата им.

Във връзка с гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства в СОУ „Христо Ботев“ бяха разработени осем проекта по НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” – четири в начален и четири в прогимназиален етап. 85% от учениците, включени в групите са от етническите малцинства. Участието им в проекта компенсира пропуските в обучението и води до успешно завършване на учебната година. Паралелно с това през учебната година за учениците, които срещат затруднения при овладяване на учебния материал се провеждаха индивидуални консултации по различните учебни дисциплини.

Работата по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ съдейства за привличане и задържане на учениците от етническите малцинства в училище.

В СОУ „Христо Ботев“ е изготвена програма „Намаляване отпадането на учениците от училище“. Целите, заложени в тази програма са: • намаляване броя на неизвинените отсъствия с 10 %;

 • предотвратяване отпадането на ученици от училище;

 • повишаване успеха на учениците от целевата група;

 • успешно представяне на НВО в ІV и VІІ клас;

 • мотивиране на учениците от целевата група за продължаване на обучението в гимназиален етап;

 • повишаване подготовката на учениците за успешно полагане на ДЗИ и Държавните изпити за професионална квалификация;

 • овладяване на книжовния български език за успешна социализация;

 • възпитание и обучение в разбирателство чрез споделения опит, интеркултурен диалог и взаимно отстояване на правата, уважение към културната уникалност.

 • превръщане на родителите в партньори на училището.

С цел предотвратяване отпадането на ромски ученици от училище поради финансови проблеми, Ученическият съвет организира благотворителна кампания „Деца помагат на деца” за осигуряване на дрехи и обувки втора употреба, учебни помагала и пакетирани хранителни продукти. Паралелно с това училището осигурява безплатен обяд за децата от многодетни семейства.

През 2014/2015 учебна година продължи дейността на клуб „Етнопалитра – фолклор на етносите“ в начален етап. Основната цел на клуба бе чрез изучаване на традициите и обичаите на различните етноси да се изгради толерантно отношение към различието и позитивна атмосфера в училището – на взаимно разбиране и сътрудничество. Учениците в клуба направиха клип за деня на толерантността, с който се включиха в националния „Happy клип“, направен от Център „Амалипе“.

През месец юни 2015 година учениците от всички учебни заведения на община Тутракан участваха в общинския детски празник на етносите. Учениците от СОУ „Христо Ботев“ се включиха в „Нека се обичаме“ и международния ромски фестивал „Отворено сърце” в град Велико Търново.

Един от проблемите, по който работи СОУ „Христо Ботев“, е повишаване ангажимента на родителите от ромски произход. За съжаление, не всички родители се интересуват и се ангажират с училищни проблеми, не посещават родителските срещи. Родителите на ромските ученици не винаги участват в училищния живот. Във връзка с това бе проведен тренинг в СОУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан – „Превенцията на ранните бракове Е или НЕ Е борба с вятърни мелници?” с участието на родители, учители, ст. експерт „Социални дейности, здравеопазване и интеграция”; секретаря на МКБППМН, представител на Отдел „Закрила на детето” в община Тутракан и кмета на село Търновци, от което има най-много ученици от рисковата група.

За четвърта поредна година СОУ „Христо Ботев” си партнира с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Черна по проекта „Всеки ученик ще бъде отличник” към ЦМЕДТ „Амалипе”, град Велико Търново. През изминалата година заложените дейности бяха насочени към:


 • провеждане на анкети с родители, учители, лекари, адвокати и социални работници по темата за ранните бракове;

 • изработване на книжка „Уроците на живота” с проведените анкети.

Педагогическата колегия на община Тутракан ежегодно повишава квалификацията си, чрез участие в обучения, семинари и тренинги за работа в мултикултурна среда, в условия на билингвизъм и развитие на междукултурен опит.

Важна задача на класните ръководители в СОУ „Йордан Йовков“ гр. Тутракан е привличането на родителите на децата-роми като съюзник на училището и приобщаването им към училищния живот. Съвместно с родителите се предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище и намаляване на безпричинните отсъствия. През изминалата учебна година в COУ „Йордан Йовков” няма отпаднали ученици-роми oт училище. По тяхното задържане работеше комисия за работа с деца със специални образователни потребности. Педагогическият съветник в училище и ресурсните учители работят по индивидуални програми за всеки ученик, изготвено е портфолио за напредъка на всяко дете в развитието му.

Активна е работата с родители в детските градини. Във всички детски заведения на Община Тутракан се работи по плана за работа с родителите. Провеждат се тренинги, открити моменти, практикуми, ежедневно общуване, разговори за убеждаване на родителите за необходимостта от ранната социализация на децата, за повишаване на осведомеността на ромските родители относно ползите от предучилищното образование. Извършва системна работа със семействата на децата за етническа толерантност и социална интеграция:


 • отбелязване на обредно-битови празници на различните етноси с участие на семействата на децата /”Курбан Байрам”, “Коледа”, “Лазаровден” и др./ – гостуване в домовете на децата;

 • педагогически тренинг с родителите за толерантността и социализацията на децата в детската градина: „Имам права, имам задължения” ; Предстои провеждане на тренинг с родители от групите на децата в основна сграда на тема: „Общуването с нашите деца”; Предстоят да се проведат и тренинг с родители на децата от подготвителните групи „Детето ми ще бъде първокласник“ – м. февруари и „Вечер на семейството“ – м. март в с. Цар Самуил.

Във връзка с изпълнение на задачите от плана за създаване на „Училище за родители” в учебните заведения, в които се обучават деца и ученици от ромски произход и целенасочена работа с тях, бяха организирани открити уроци с родители във всички възрастови групи в трите детски заведения. Работи се и с родители на деца, които трайно не посещават детска градина. Проведена е Квалификация на целия екип на ОДЗ „Полет”, съвместно с другите детски градини, за работа в мултикултурна среда, осъществена с ЦМЕДТ „Амалипе”, град Велико Търново

Осигуряване на обективни и надеждни инструменти в системата на предучилищното и училищното образование. Индивидуална работа със застрашените от отпадане ученици: • изготвяне на личен профил на дете и ученик;

 • портфолио;

 • работа с родителите;

 • изготвяне на индивидуални програми за работа с деца и ученици, застрашени от отпадане;ПРИОРИТЕТ II „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

В общинските планове в подкрепа на интеграционните политики по приоритет „Здравеопазване” са посочени основните цели, свързани с повишаване на здравната култура, подобряване на здравната помощ и профилактичните дейности за новородените и децата в предучилищна възраст, както и с повишаване на здравните знания и информираността на ромското население.Община Алфатар: Всички уязвими малцинствени групи на територията на общината са имали достъп до качествени здравни услуги, като на всички лица от ромски произход са проведени профилактични прегледи.

Община Главиница: Мерките, които се предприемат в община Главиница по отношение на подобряване на здравния статус на ромите са:

 • провеждане на беседи с подрастващи и млади хора и с техните родители за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето, за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести;

 • редовно провеждане на профилактичните прегледи за съответната възрастова група на преобладаващо ромско население в отдалечени населени места;

 • повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на новородените и децата до 7 годишна възраст; провеждане беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и мотивирането им за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационе календар с помоща на лични лекари и здравни медиатори;

 • реализирани са голям брой посещения на терен.

В тази връзка Община Главиница кандидатства чрез Национално сдружение на здравните медиатори за отпускане на 1 щатна бройка за длъжността „здравен медиатор”, която беше одобрена.

Община Дулово: На територията на общината функционират пет основни отделени с необходимия медицински персонал. Ромското население в общината няма добра здравна култура. Бременните жени от ромски произход не посещават редовно женска консултация, не водят децата си на детска консултация, пропускат задължителните имунизации. Голяма част от ромското население е с прекъснати здравноосигурителни права. През 2014-2015 г. съвместно с РЗИ Силистра, МБАЛ Дулово и ДСП по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на МЗ, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, са организирани информационни кампании и прегледи с мобилна лаборатория.

Община Кайнарджа: Здравеопазването в община Кайнарджа не е на необходимото ниво. На територията на общината има само две семейни практики /третата в с. Голеш е трайно незаета/ и Център за спешна медицинска помощ.

Ромското население в общината, както и голяма част от другите етнически групи в сходно положение, нямат добра здравна култура. Бременните жени от тези групи нямат личен лекар, не ходят редовно на женска консултация, след това не водят децата си на детска консултация и респективно не ги имунизират редовно. Това е една от причините за честото боледуване на децата им, както и по- високата смъртност сред това население.Сподели с приятели:
1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница