Годишни отчети за изпълнението на дейностите по интеграционната политика по области за 2015 гстраница74/102
Дата01.02.2017
Размер16.26 Mb.
Размер16.26 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   102

През 2015 г. в трите практики са регистрирани 77 бременни, като относителният дял на този брой е 80:20 за граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация.

В общината не функционират мобилни кабинети за превенция на здравето на бъдещите майки.

Всички новородени деца в община Кайнарджа се регистрират своевременно при семейните лекари. Затруднения има в с. Голеш, където практически няма личен лекар.

Проблем са задължителните профилактични прегледи, както и имунизациите на децата по Националния имунизационен календар, като най-остро стои въпросът отново в с. Голеш. През 2015 г. обхватът с имунизациите на децата в общината е 80%.

През годината са изнесени 30 беседи и раздадени листовки по проблемите на детското и сексуалното здраве в основните училища на общината.

Поради бедността на тези групи в общината и липсата на постоянна работа, голяма част от тях са здравно неосигурени.Община Силистра: Здравното обслужване на населението на територията на община Силистра се извършва от изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. Общината има осигуреност с болнични легла и персонал, а материално-техническата база е в сравнително добро състояние. Осигурена е първа долекарска медицинска помощ в училищата и детските градини и достъп до здравнообразователна информация.

Здравната култура сред ромското население в община Силистра по населени места е различна. Поради ниската здравна култура и лоша хигиена в селищата и махалите им, по-често боледуват от белодробни заболявания, стомашно-чревни заболявания и болести, причинявани от паразити. Сериозен проблем представляват инфекциозните заболявания.

В Плана на Община Силистра в подкрепа на интеграционните политики по приоритет „Здравеопазване” са посочени основните цели, свързани с подобряване взаимовръзката между малцинствените общности, здравните и социални служби, подобряване на профилактичните дейности сред ромското население, както и с повишаване на здравните знания и култура на ромското население.

През 2015 година са проведени поредица от дейности в съответствие с посочените по-горе цели по приоритета. Такива са: • Провеждане на обучителни семинари за здравни специалисти от доболнична помощ, детско и училищно здравеопазване – реализирано е едно участие от експерт от РЗИ в Национална среща-семинар в НЦОЗА за изграждане на капацитет и умения за работа в мултиетническа среда.

 • Своевременно регистриране на новородените деца при личен лекар – издирени са 6 деца без личен лекар и своевременно са регистрирани с избор на лекар.

 • Реализирана е информационна кампания през месец август 2015 г. сред жителите на ромския квартал „Карото“ в с. Калипетрово във връзка с превенцията на СПИН и СПИ, с изследване за ХИВ, хепатит и сифилис. Общо 12 лица са се възползвали от безвъзмездните услуги.

 • По повод Световния ден за борба с ХИВ/СПИН – 1 декември 2015 г. е проведена информационна АнтиСПИН кампания сред 53 средношколци и преподаватели в ПЗГ „Добруджа“ гр. Силистра. Видеолекция с мултимедийни материали на МЗ, съчетана с дискусия „Знания и нагласи за ХИВ/СПИН“, запозна участниците в кампанията с актуални здравни и социални аспекти на проблема СПИН.

 • Във всички училища има изработени и се реализират здравнообразователни програми. Обхванати са деца и младежи от I до XII клас, като темите са съобразени с възрастта им.

 • Предоставени са индивидуални консултации на родителите на деца, ползващи Детска кухня.

 • През 2015 г. РЗИ продължи работата по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка. За изминалият период са разпространени 557 здравно-образователни материали на територията на областта и са публикувани материали за рака на маточната шийка на интернет страницата на РЗИ. През 2015 г. са обхванати 184 лица с ваксина за рак на маточната шийка на областно ниво.

 • Във връзка със Световния ден без тютюн – 31 май е проведена лекция с видео на тема „Вредата от пасивното тютюнопушене“ в ЦДГ „Здравец“ с. Калипетрово сред 15 родители роми.

 • Превантивно информационния център към Община Силистра проведе поредица от обучения и дискусионни срещи с ученици относно въздействието на наркотичните вещества и последствията от употребата им. Част от темите са „Животът е безценен! Не го заменяй с дрога!” за ученици от V-VІ клас, „Зависимост от психоактивни вещества” и „Наркотиците – познати или не” за ученици от VІІ – ХІ клас.

 • Турнир по народна топка под мотото „Ваканция без дрога, в който се включиха деца от летен клуб „Приключения” към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 • Програма „Алтернативно поведение и избори на младите хора”, в рамките на която са проведени конкурс за рисунка за ученици I-IV клас на тема "Във вълшебната страна на здравето" и конкурс за проект на брошура за ученици в две възрастови групи V-VII клас и VIII-XII клас на тема „Алкохолът и младите хора“, като участие взеха общо 42 творби; великденско ателие „Писани яйца” и ателие „Вълшебни сурвачки”; турнири по баскетбол и плуване под мотото -"Здравето е ценно! Живей активно в свят без наркотици". Програмата се реализира съвместно с Дирекция „Хуманитарни дейности” и ОДК.

Община Ситово: Здравното обслужване в община Ситово се извършва от трима лични лекари. Ромите на територията на общината нямат добра здравна култура. Бременните жени не посещават редовно женска консултация, децата не се водят на профилактични прегледи, пропускат се задължителните имунизации. Това е една от причините сред ромската общност да има повишена заболеваемост от белодробни и стомашно-чревни заболявания, както и по-висока смъртност. През отчетната година са проведени превантивно-информационни кампании в училищата по повод: Месец на трезвеността; Световния ден без тютюнев дим; Световен ден за борба със СПИН; Световен ден за борба с наркотиците.

Община Тутракан: Здравната култура при ромското население в общината се подобрява значително. Тенденцията бременните жени да посещават женска консултация е увеличена. През 2015 г. в община Тутракан са се родили 16 деца от ромски произход, но нито едно от малолетна майка. Благодарение на проведените беседи с подрастващите и техните родители за предпазване от нежелана бременност, както и за рисковете от наследствени болести и раждането на деца с вродени аномалии. Всичко това е постигнато именно в лечебното заведение от лекарите, неонатолозите и педиатрите.

В МБАЛ Тутракан са проведени беседи и разговори с младите майки за значението и необходимостта от имунизациите при децата, съгласно Националния имунизационен календар, благодарение на което семействата спазват имунизационния график.

Не може да се определи каква част от ромското население са с прекъснати здравно осигурителни права и без личен лекар. През 2015 г. доста от тях си възстановиха правата, благодарение на децата, работещи в чужбина и изискването на НОИ.

Проведени здравни беседи относно задължително имунизиране при престоя в ЛЗ на всички отделения и кабинетите на личните лекари.

Прегледи в ЛЗ и Мед. център за изследване на ХИВ/СПИН и болести предавани по полов път. Проведена дородова диагностика на бременни жени в риск. Проведени изследвания и консултирани от акушер-гинеколози.

В община Тутракан се осъществява социалната услуга „Обществена трапезария, която обслужва 108 потребители – социалнослаби граждани, хора с увреждания, скитащи и бездомни лица, самотно живеещи и с ниски доходи. Голяма част от потребителите на трапезарията са от ромски произход .ПРИОРИТЕТ III, „ЗАЕТОСТ“
Община Алфатар: По данни на ДБТ Дулово, през 2015 г. не е имало обучителни курсове, насочени към малцинствени групи. Отчетната година беше трудна за осигуряване на заетост, поради липса на подходящи програми.

Община Главиница: Голям дял от безработните в общината са представители на ромското население. Основно те разчитат на социални помощи от държавата, като месечни помощи по чл.9 от ППЗСП и помощи за отопление за сезона 2015-2016 г. На първичния пазар на труда и по условията на програми за заетост и обучение са устроени на работа представители на ромската общност. Голям е броят на безработните роми, които не са регистрирани в бюрото по труда и не търсят активно работа.

Община Дулово: Според информация на ДБТ гр. Дулово нивото на безработица в община Дулово към декември 2015 г. е 21,7%. Регистрираните безработни са 2102, 970 от тях са на възраст над 50 години. Хората с намалена работоспособност са 82, а продължително безработните 1279. Постъпили на работа са 17, от които 13 без квалификация. Сред безработните преобладават лицата с основна и по-ниска степен на образование и без професионална квалификация. За 2015 г. тези лица съставляват 71,9% от безработните на територията на общината. Около 89,3% от регистрираните лица от ромски произход са без образование, с начално – 4,7%, с основно едва 4,5%, което ги поставя в още по-неблагоприятно положение на пазара на труда.

Реализирани проекти по ОП „РЧР“ към ДБТ гр. Дулово за 2014-2015 г.: • НП „Активиране на неактивни лица“ – 2 договора за заетост на две лица, единият от които е ромски медиатор и е с месторабота ДБТ Дулово.

 • Регионална програма за общините Дулово и Алфатар – 2 договора за шестмесечна заетост на 20 лица.

 • НП „За обучение и заетост на продължително безработни лица“ – 6 договора.

 • „Подкрепа за заетост“ – 13 договора за заетост на 13 лица и 1 договор с Областна администрация Силистра за осигуряване на заетост на 16 безработни лица.

 • Схема „Младежка заетост“ – 33 договора, от тях 2 за стажуване и 31 за обучение по време на работа за общо 62 младежи на възраст до 29 год.

Община Кайнарджа: Към края на месец декември 2015 г. ръстът на безработица за общината е 45,86% при 10,98% за област Силистра и 11,45%, за страната. От 1 559 икономически активни лица 524 са регистрирани като безработни. Близо 84% от всички безработни лица са с основно и по-ниско образование и без квалификация, поради което липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса.

Според възможностите за самоопределяне към конкретна етническа група, от общо регистрираните безработни лица като роми са се самоопределили 69, като турци 284, а като българи 295. Само 9% от тях са със средно образование и в конкретни цифри изражението им е 25 лица.

Като основен работодател се явява община Кайнарджа, която насочва вниманието си към най-засегнатите и уязвими групи. По НП „ЗОХТУ” са назначени 3 безработни, по РП „ПП” – 15 лица, а по проект „Независим живот за гражданите на Кайнарджа” са назначени 76 лица – социални асистенти и домашни помощници, които обслужват 76 лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Повече от 2/3 от назначените по гореспоменатите програми са от малцинствен произход, а социалният им статус е под нормалното.

Голям е делът на нерегистрираните безработни. Наблюдава се тенденция за увеличаване делът на регистрираните трайно безработни лица. Висок е процентът на ниско образованите, което е сериозна пречка при осигуряването на работа. Липсва сериозна заинтересованост от страна на работодателите за наемане на безработни лица, регистрирани на трудовата борса, поради това, че са с ниска степен на образование или без всякакво такова, а са и без квалификация.

Осигурена е заетост на лицата от ромски произход предимно по НП „ОСПОЗ” и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Програми, реализирани по схеми на ОПРЧР за осигуряване на заетост са: • проект „Нов избор – реализация и развитие”, схема „Развитие”

 • проект „Подкрепа за заетост”. Насочен е към осигуряване на заетост на безработни лица от рискови социални групи. Бяха назначении 154 безработни лица с основно и без образование.

 • проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”. По проекта е предоставена социална услуга „Личен асистент” в семейна среда. До 2015 г. грижа в семейна среда са получили 35 души с увреждания, а осигурена заетост на 35 лица. От тях близо 70% са от ромски произход и лица, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Община Силистра: Структурата на безработните в община Силистра се различава в сравнение с другите общини в област Силистра. Тя се влияе от икономическото състояние на съответната община, от структурата на икономиката, от структурата на населението по пол и възраст и други разнообразни фактори. Равнището на безработица към 31.12.2015 г. за Община Силистра е 8,90% /2066/, докато към 31.12.2014 г. е била 10, 18 % /2364/ т.е. за 2015 г. се наблюдава спад с -1,28% /-298/.

По информация, предоставена от ДБТ Силистра за 2015 г. и в съответствие с първата цел, посочена в Плана за действие на Община Силистра за подкрепа на интеграционните политики /2015-2020/ по Приоритет ІV – Заетост т.е. осигуряване на достъп на ромите до пазара на труда, се открояват следните резултати: • По т. 1.1.1. – в предоставени обучения на безработни лица по професионална квалификация и ключови компетентности, извършвани от Българо-германски центрове за професионално обучение /БГЦПО/, не са изявили желание за включване и не са взели участие лица от ромски произход.

 • По т. 1.1.2. – в обявените процедури за разкриване на работни места за стажуване и чиракуване по условия на чл. 41 и 46 от ЗНЗ не са кандидатствали работодатели и не са включвани безработни лица – роми.

 • По проект „Шанс за работа - 2015” са обучени общо 60 безработни лица, от които 24 лица са обхванати в заетост, но от тях няма роми.

 • По т. 1.2.2. – В регионални програми за заетост са включени 60 лица, от които един се е самоопределил като ром.

 • По т. 1.3.1. – не са провеждани кампании сред местния бизнес за преодоляване на стереотипите и наемане на квалифицирани роми на подходящи позиции.

 • По т. 1.3.2. – в обявените процедури за разкриване на работни места по ОПРЧР за стажуване, работодателите не посочват етнос и няма започнало работа безработно лице, което да се е самоопределило като ром.

Голяма част от самоопределилите се като роми безработни лица в ДБТ Силистра не потвърждават регистрацията си, тъй като предпочитат да работят без трудов договор, в чужбина и т.н.

Община Ситово: В община Ситово, към края на 2015 г., безработицата е 28,22%. От регистрираните безработни лица 25 души са се самоопределили като роми. По-голяма част от ромското население е неграмотно и не може да се включи в курсове за квалификация, което съответно ограничава възможностите за устройване на подходяща работа. През 2015 г. в ДБТ Силистра не са провеждани курсове по ограмотяване, няма лица от ромски произход, заети по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

Община Тутракан: През 2015 г. равнището на безработица в Тутракан беше 14,50%. Броя на безработните лица е 758, като 78 от тях са лица до 29 години. Постъпили на работа през 2015 година са 525 лица. От общия брой регистрирани в ДБТ Тутракан безработни – 27 лица са се самоопределили като роми. Това е изключителен напредък за региона в който живеем. Същите са с ниска степен на образование или без образование и без квалификация. Това значително затруднява включването им в заетост на пазара на труда. През анализирания период в ДБТ Тутракан не са провеждани мотивационни и професионални обучения. Мотивирането на безработните лица за активно поведение на пазара на труда се осъществява от трудовите посредници, без значение на етноса им. В тази връзка на всички търсещи работа лица от ромски произход е предоставена тази услуга. От началото на годината към настоящия момент са включении 16 лица от ромски произход, от които 4 лица са устроени на работа през 2015 година, 12 лица са започнали работа по проекти/програми .
ПРИОРИТЕТ IV, „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“
Ромското население е концентрирано в крайните части на населените места в естествено обособили се ромски квартали.

По отношение на жилищното настаняване сред ромите и хората в ситуация, сходна с начина на живот на ромите, според населеното място, се наблюдават различни проблеми. Населението от ромската и турска общности живеят предимно в крайните квартали на градовете и селата. Част от техните жилища са изградени в регулация, а друга част в урбанизирани територии.Община Алфатар: През 20165 г. на територията на общината няма картотекирани лица от уязвими групи с установени жилищни проблеми. Освен ремонт на уличната мрежа, в с. Бистра е извършен основен ремонт на сградата на кметството, в която се помещават читалището и здравната служба.

Община Главиница: В град Главиница жилищата на ромите са сравнително благоустроени, инфраструктурата е в относително добро състояние. Част от жилищата са в лоши хигиенно-битови условия, което е една от сериозните пречки пред цялостната интеграция на ромската общност. В общината няма данни за жилища извън регулация. Водопроводната мрежа е нова, канализацията отговаря на изискванията.

Към момента Общината не разполага със социални жилища, поради което при необходимост ще се насочи към реконструкция на обекти на образователната, културната и социалната инфраструктура.Община Дулово: По данни на ЕСГРАОН ромите на територията на община Дулово са 2417 души. Живеят основно в селата Поройно, Секулово, Правда, Чернолик и Козяк. Къщите им са стари, кирпичени и често попадат извън регулационния план на населеното място. Към момента няма новоотредени терени за жилищно строителство на граждани от ромски произход. В гр. Дулово ромите са обособени в две махали, като между тях има голяма разлика в стандарта на живот. На територията на община Дулово няма свободни общински жилища.

Община Кайнарджа: Ромите и хората от други, различни от българския, етноси в общината са 69,5 % от населението или около 3 308 души (по данни на ЕСГРАОН в общината). Единственото населено място от всички 15 села в общината, в което част от жителите се самоопределят като роми, е с. Средище. Къщите са едноетажни, и в голяма част от тях връзката със системата за канализация на града не е изградена. Често в една къща живеят няколко семейства, обикновено с две или три деца.

За територията на община Кайнарджа няма действащ общ устройствен план, в процес на изготвяне е.

В момента общината не разполага със свободни общински парцели за индивидуално жилищно строителство на гражданите от ромски произход и останалите уязвими групи. Не разполага и с общински жилищен фонд, в който да бъдат настанявани нуждаещи се.

Открит е ЦНСТДМ, с капацитет - 8 деца.Там са настанени деца, лишени от родителски грижи. Осигурена е много добра материална база, храна и всичко, което е необходимо за интеграцията на тези деца в обществото.Община Силистра: Населените места в община Силистра с голям брой жители, самоопределили се за роми са град Силистра, с. Бабук, с. Йорданово и с. Калипетрово. Ромското население е концентрирано в крайните части на тези населени места от общината, в естествено обособили се ромски квартали.

По отношение на жилищното настаняване сред ромите и хората в ситуация сходна с начина на живот на ромите според населеното място в Община Силистра се наблюдават различни проблеми. Населението в град Силистра от ромската и турска общности живеят предимно в крайните квартали на града. Част от техните жилища са изградени в регулация, а друга част попадат в извънрегулационни граници на град Силистра. Уличната мрежа и комуналната инфраструктура на град Силистра е в добро състояние като за много малка част от територията липсва канализация.

Като цяло в селата на територията на общината, с изключение на с. Калипетрово, нямат изградена канализация. Всички населени места в Община Силистра са обхванати в системата на сметопочистване и сметоизвозване.


 • На територията на община Силистра има идентифицирани терени за изграждане на социални жилища, заложени в Инвестиционната програма на Община Силистра 2014-2020 г., като има определен финансов ресурс в размер на 1 млн. 110 хил. лв. Същата предстои да бъде одобрена до края на месец март 2016 г.

 • Населените места от Община Силистра с преобладаващ брой роми с изготвени кадастрални карти са гр. Силистра и с. Калипетрово. Необходимо е изготвянето на такива и за останалите населени места, като ангажимента е на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 • През 2015 г. Община Силистра кандидатства в Министерство на образованието за средства, необходими за ремонт на покрив и подмяна на дограма на ОУ „Св.Климент Охридски”, с. Проф. Иширково, където 80% от учениците са от с. Йорданово и са от ромски и турски произход. Отпуснати са 150 000 лв. като ремонта ще бъде извършен през настоящата 2016 г.

 • По заложените мерки, свързани с ежегодни ремонти на социални домове в община Силистра през изминалата година 2015 г. са извършени частични такива на някои от социалните домове на територията на община Силистра. Това са Дом за възрастни хора с отделение за лежащо болни – гр. Силистра, Дом за възрастни с физически увреждания – с. Айдемир, Център за временно настаняване – гр. Силистра, Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Силистра, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства на обща стойност 75 641.00 лв.

 • С решение на ОбС – Силистра от 2008г. е предоставена възможност обитателите на общински жилища в обособен ромски квартал „Дръстър” /Каро/, село Калипетрово, община Силистра да придобият чрез дарение жилището, което обитават. До момента са дарени 70 жилища като през 2015 г. безвъзмездно предоставените общински жилища са 3 бр.

Община Ситово: В община Ситово по-голяма част от ромите живеят капсулирано, бедно и на махали. Жилищните постройки са извън регулация, което затруднява изграждането на канализационна, електрическа, пътна и водопроводна мрежа. Улиците не са асфалтирани. Има изградена система за сметопочистване, контейнерите не винаги се използват по предназначение.

С Общия устройствен план на община Ситово, приет с Решение №77/21.09.2015 г. на Общински съвет Ситово, парцелите в ромските махали в селата Любен и Искра са включени в регулация и така се даде възможност за изграждане и подобряване на инфраструктурата по различни оперативни програми.Община Тутракан: Осъществена е рехабилитация на улична мрежа в квартали с ромско население – две отсечки до 300 м.

В община Тутракан се поддържа картотека на лица с установени жилищни нужди с жилищен фонд от 64 бр. сгради и резервен фонд от 3бр. сгради, предназначен да осигурят временно жилищна площ на лица в нужда. Общината ще поддържа и разширява жилищния фонд, като ще съблюдава в тях да бъдат настанявани нуждаещи се семейства от различни етноси.

Ежегодно се определят общински терени за учредяване право на строеж , без търг или конкурс на лица с установени жилищни нужди. Към момента няма изпълнена процедура по учредяване право на строеж за изграждане на социални жилища на лица с установени жилищни нужди .
ПРИОРИТЕТ V,„ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА НЕДИСКРИМИНАЦИЯ“
Община Алфатар: Двама полицейски инспектори от РУ на МВР Силистра са участвали в семинари за работа в мултиетническа среда. Провеждат се и съвместни срещи и беседи на органите на реда и ромската общност.

Община Главиница: През отчетния период дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и борба за ограничаване на криминалната активност на ромските деца се осъществява в пряко сътрудничество с РУ „Полиция“ Тутракан.

Община Дулово: На територията на община Дулово през 2015 г. 20% от извършените престъпления са от граждани с ромски произход. 15 са малолетните и непълнолетни от ромски произход, извършили престъпления. С тях са работили обществени възпитатели. Съвместно с МКБППМН и училищата е организиран спортен празник под надслов „Подай ръка“. Организираните спортни и развлекателни събития носят положителни емоции и учат на уважение и толерантност в общуването.Сподели с приятели:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   102


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница